Protokół XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXVIII/09
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 2 lutego 2009 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 13 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Nieobecni: Józefa Ostrowska, Maciej Madoń

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 16.00 otworzyła XXVIII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej w Chełmku i pracowników Urzędu Miejskiego
w Chełmku.

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Do przedstawionego projektu porządku obrad, nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie:

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy radni.(13 – za)

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu nr XXVII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu
    13 stycznia 2009 r.

  3. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
    w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

  4. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 13 stycznia 2009 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 13 stycznia 2009 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 13 głosujących: 13 – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Chełmka
p. A.Skrzypiński, który poinformował, że Gmina Chełmek przystąpiła do konkursu dotyczącego wyboru projektów rewitalizacyjnych, które uzyskają dofinansowanie w ramach Działania 6.1. „Rozwój Miast”. Konkurs składa się z dwóch etapów, w ramach których, Gmina złożyła do oceny Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek. Program został poddany wstępnej ocenie formalnej, w wyniku której stwierdzono uchybienie polegające na błędnym przepisaniu z rozdziału V do rozdziału VII szacunkowych kosztów dwuetapowego zadania „Budowy centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym” co stanowi oczywistą pomyłkę pisarską. Gmina Chełmek zobowiązana jest dokonać stosownych korekt w złożonej aplikacji w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania pisma z Urzędu Marszałkowskiego, tj. do dnia 4 lutego br.

W związku z powyższym Z-ca Burmistrza poprosił radnych o przyjęcie projektu uchwały
i wprowadzenie w/w zmiany w programie rewitalizacji.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXVIII / 216 / 2009

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

załącznik nr 3

Ad. 3. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Z-ca Burmistrza poinformował, że w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SG ZOZ w Chełmku, ogłoszono nowy konkurs na to stanowisko. Wpłynęło 5 ofert. Komisja konkursowa wybrała p.Jolantę Podolak ze Szczecina. P.Podolak pełni funkcję Dyrektora SG ZOZ w Chełmku od 1 lutego 2009 r.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku p. Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXVIII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                   Przewodniczyła:

 

B.Maślanka                                        Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*