Protokół XXVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXVII/09
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 13 stycznia 2009 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Nieobecny M.Madoń

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 15.30 otworzyła XXVII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej w Chełmku i pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Do przedstawionego projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie:

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy radni.(14 – za)

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu nr XXVI z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu
    18.XII.2008 r.

  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

  4. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 18.XII.2008 r.

 

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 18 grudnia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołów.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Protokół został przyjęty jednogłośnie: 14 głosujących: 14 – za

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus w uzasadnieniu do projektu uchwały poinformował, że Gmina Chełmek zamierza przystąpić do konkursu dotyczącego wyboru projektów rewitalizacyjnych, które uzyskają dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Rozwój miast”. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego weryfikowane będą programy rewitalizacji oraz poddawane będą wstępnej ocenie projekty przewidziane do dofinansowania w ramach MRPO. Drugi etap dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją aplikacyjną ( maksymalnie będzie można złożyć dwa projekty).

Wśród projektów planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacyjnym przewidziano zadania związane z mieszkalnictwem. Istnieje jednak wymóg trzech kryteriów: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń oraz niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku gdy w LPR zaplanowano interwencje z zakresu mieszkalnictwa. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały zmieniający Lokalny Program Rewitalizacji celem wpisania w/w kryteriów
z określeniem wskaźników i wartości.

Radny H.Wiśniewski pytał jakie Gmina Chełmek musi mieć wskaźniki, aby spełniać warunki przyjęcia projektów.

Odpowiedzi udzieliła p. P.Poznańska pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku, która poinformowała, że Gmina spełnia wymogi. Wskaźniki zgodnie z danymi GUS wynoszą: Kryterium I – wskaźnik ubóstwa – 71, a w Województwie 56 (odchylenie wartości referencyjnej powinno być powyżej wartości w województwie)

Kryterium II – poziom przestępczości – 42 – w województwie 32,3 (odchylenie wartości referencyjnej powinno być powyżej wartości w województwie)

Kryterium III – wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – 7,7 – w województwie 8,9 (odchylenie wartości referencyjnej powinno być poniżej wartości w województwie).

Radni nie zgłaszali więcej uwag, wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXVII / 215 / 2009

w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

załącznik nr 3

 

Ad. 3. Zakończenie obrad XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku p. Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXVII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15.50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                         Przewodniczyła:

 

B.Maślanka                              Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*