Protokół XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 10 czerwca  2009 roku
w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  czternastu  radnych oraz zaproszeni goście.

Nieobecny Radny S.Kądzior

 
Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła   XXXIII  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku  oraz zaproszonych gości:

przewodniczących zarządów osiedli  i  rad sołeckich
dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
przedstawiciela prasy oraz wszystkich obecnych
Po powitaniu radnych i gości,  przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Sekretarz Miejski J. Świerz wnioskowała o włączenie do porządku obrad 2 dodatkowych projektów uchwał tj:
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Nikt nie wnosił innych uwag do porządku obrad.

Przewodnicząca  RM poddała  porządek obrad  pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty przez radnych  jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXXII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 28 maja 2009 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016”.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016”.
5.Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/135/2008 RM w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczącej zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.
7.Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.
9.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
10.Zakończenie obrad  XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 maja  2009 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu 28 maja 2009 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. Radni  w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został  przyjęty jednogłośnie .

 

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 10 czerwca 2009 r.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego  p.K.Strumińska poinformowała, że Gmina Chełmek i MOKSiR w Chełmku przystąpili do konkursów w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich i złożyli  wnioski o dofinansowanie projektów pn: Odnowa sołectwa Bobrek i odnowa sołectwa Gorzów. Projekty zostały poddane ocenie formalnej, w wyniku których stwierdzono uchybienie, które polega na użyciu słowa „akceptuje” w tytułach uchwał zamiast słowa „zatwierdza”. W związku z powyższym dokonano korekty w obu uchwałach.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych: 14 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII /  246  / 2009
w sprawie  zmiany uchwały nr XXX/224/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016”.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016”.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…)
w dniu 10 czerwca 2009 r.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII /  247  / 2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2009 RM w Chełmku z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie akceptacji „Planu Odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016”.

Ad 5. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 10 czerwca 2009 r.
Podczas obrad komisji radny M.Bochenek wnioskował o dokonanie korekty w  § 10 projektu statu.
Radca Prawny tut. Urzędu  przygotował propozycję zmiany  § 10, zgodnie z sugestiami radnego.
Zmiana została przyjęta i polega na wykreśleniu słów w pkt.1.   „i innej osobie na jego wniosek” oraz wprowadzenie pkt. 2 o treści: „Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka”.
Natomiast pkt. 2 zmienił oznaczenie na pkt. 3 i słowo „oraz”   zastępuje się słowem „lub”.

Radni nie zgłaszali  innych uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z poprawkami.

Głosowało  14 radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII /  248  / 2009
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmku.

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/135/2008 RM w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczącej zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.

 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…)
w dniu 10 czerwca 2009 r.

Sekretarz Miejski poinformowała, że projekt uchwały jest konieczny ze względu na zmianę przepisów określających wynagrodzenia  pracowników samorządowych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących

Rada Miejska w Chełmku  jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII / 249  / 2009
w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/135/2008 RM w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczącej zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
Radny i Sołtys Gorzowa M.Palka w imieniu swoim i p. Szewczyk (Sołtys Bobrka) poinformował, że w br. nie będą zwracali się o utworzenie funduszu sołeckiego na 2010 r. W chwili obecnej sołectwa mają zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminnym. W przyszłym roku Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi zadecydują o potrzebie utworzenia funduszu w latach następnych.
Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  12 – za ,   0  – przeciw,    2 – wstrzymujące się
Rada Miejska w Chełmku  większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII / 250  / 2009
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 10 czerwca 2009 r.

Przewodnicząca RM poinformowała, że Prezydent Rady Miasta w Rudzie Śląskiej zwrócił się do tut. Urzędu o zaopiniowanie propozycji likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Z analizy pacjentów wynika, że ze świadczeń likwidowanego zakładu korzystali mieszkańcy powiatu oświęcimskiego.

Mimo iż mieszkańcy naszego powiatu w minimalnej ilości korzystali z opieki szpitalnej
w Rudzie Śląskiej, radni negatywnie zaopiniowali propozycję likwidacji szpitala.
Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie negatywnej opinii likwidacji szpitala.

Głosowało 14  radnych:  7 – za ,   0  – przeciw,    7 – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku  większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXIII / 250  / 2009
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Ad. 9. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.Przewodnicząca RM odczytała treść wniosku  złożonego przez Radnych Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej w Chełmku. Wniosek zostanie przedłożony Burmistrzowi.
Kopia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

2.Komendant Komisariatu  Policji w Chełmku p.P.Grabowski omówił sprawy bezpieczeństwa w Gminie Chełmek w ostatnim okresie. Poinformował również, że od radnego p.E.Ostapowicza wpłynęło pismo z przeprosinami. Komendant poinformował, że przeprosiny zostały przyjęte, a incydent uważa się za niebyły.

3.Dyrektor MOKSiR w Chełmku W.Rudyk omówił przebieg Dni Chełmka, które odbyły się w dniach 30 i 31 mają br.

Ad. 10 . Zakończenie obrad  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku,
p. Zofia Urbańczyk zamknęła XXXIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.oo.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                         Przewodniczyła:
B. Maślanka                                            Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*