Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr V/07

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 22 lutego 2007 roku

w Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni: czternastu  radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła piątą Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka oraz pracowników i zaproszonych gości:

  • przedstawiciela Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
  • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich
  • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciela  redakcji  „Echo Chełmka”
  • nauczycielkę Powiatowego Zespołu Szkół nr 8 w Chełmku p. Urszulę Guja wraz z grupą młodzieży p.n. „Między Innymi”
  • oraz wszystkich obecnych

 

 

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca  RM poddała  porządek obrad  pod głosowanie.

 

Porządek obrad  został przyjęty przez radnych  jednogłośnie (14 za ) i przedstawia się następująco:

 

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr IV/06 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 stycznia  2007 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie uznania za park gminny nieruchomości położonej w Chełmku w Chełmku.

4.        Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5.        Projekt uchwały w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

6.        Projekt uchwały w sprawie ustalania regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

7.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. Zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku

8.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. Zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku

9.        Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na założenie ewidencji budynków i kontrolę użytków w sołectwach  Bobrek i Gorzów.

10.    Projekt uchwały w sprawie zlecenia MZGK sp. zoo wykonania prac przygotowawczych do pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chełmek”.

11.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2007 r.

12.    Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na realizację zadań:

a/     pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego (chodnik przy ul. Jagiellońskiej ul. Oświęcimskiej i ul. Żeromskiego w Chełmku oraz przy u. Nadwiślańskiej w Bobrku, skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie – projekty i wykonawstwo)

b/     pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego – opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Gorzów ul. Szkolna i Gorzowska, Chełmek ulice: Mieszka I, Chrobrego, Mickiewicza, Jagiellońska i Jaworznicka pod przygotowane wnioski pozyskania funduszy unijnych.

13.    Projekt uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku.

14.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

15.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

16.    Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

17.    Zakończenie obrad  V  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Radni wraz z materiałami  otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad .

 

***

Przewodnicząca Rady Miejskiej oddała głos Burmistrzowi Chełmka.

 

Burmistrz  A. Saternus poinformował zebranych, że w dniu 4 lutego 2007 r. odbyły się wybory członków do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie oświęcimskim.

W naszej gminie wybierano jednego członka do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
w powiecie oświęcimskim spośród  zgłoszonych  trzech kandydatów. Głosowało 134 uprawnionych.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych :

1.         Pani Barbara Lasek – 12

2.         Pan Jan Józef Malik – 48

3.         Pan Piotr Janusz Puchała – 70

Najwięcej głosów ważnych uzyskał kandydat Piotr Janusz Puchała, który został wybrany do Rady Powiatowej  Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie oświęcimskim.

 

W związku z powyższym Burmistrz Chełmka wręczył list gratulacyjny panu Piotrowi Puchała, życząc dobrych wyników i godnego reprezentowania naszej Gminy w powiecie oświęcimskim.

 

***

 

W sesji uczestniczyła przedstawicielka Powiatowego Zespołu Szkół nr 8 w Chełmku – nauczycielka tej szkoły, p. Urszula Guja wraz z grupą najaktywniejszej młodzieży szkolnej działającej pod nazwą Młodzieżowa Grupa Liderów „Między Innymi”. Grupa młodzieży zaprezentowała swoją działalność, zaprosiła zebranych na inauguracyjne twórcze spotkanie, które odbędzie się 28 marca 2007 r. w sali kinowej MOKSiR w Chełmku. Młodzież poinformowała również, że będzie prowadziła kwestę na zakup komputera – laptopa dla niepełnosprawnego kolegi M. Krzana oraz poprosiła o wsparcie w tym zakresie.

 

***

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr IV  z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  25 stycznia 2007 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 25 stycznia 2007 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. Radni  w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z  sesji Rady Miejskiej.

Protokół został  przyjęty  jednogłośnie. (14 za)

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uznania za park gminny nieruchomości położonej w Chełmku.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. i posiedzeniu wspólnym Komisji handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 gmina Chełmek będzie mogła starać się o środki strukturalne Unii Europejskiej konieczne na modernizację parku. W związku z tym, że w obecnej chwili brak jest dokumentu formalnego konieczne jest podjęcie uchwały o utworzeniu “Parku Miejskiego” na nieruchomości oznaczonej jako 836/410 i 836/243.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/39/2007

w sprawie: uznania za park gminny nieruchomości położonej w Chełmku w Chełmku.

 

załącznik nr  3

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r.  i posiedzeniu wspólnym Komisji  handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Obowiązek ustalenia górnych stawek opłat netto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynika z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono w oparciu o dane MZGK sp. zoo w Chełmku. Górne stawki określają maksymalny poziom opłat jakie mogą być ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Gmina zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenia. Górne stawki stanowią podstawę do wyliczenia opłat za wykonanie tego zadania.

 

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję w tym temacie.

 

W wyniku dyskusji radni (M. Sajak, J. Radwańska) zgłaszali, że podjęcie uchwały będzie skutkowało  wzrostem stawek  za odpady komunalne.  Mimo, iż kilka lat nie było podwyżki taryf, to drastyczna podwyżka będzie bardzo odczuwalna dla mieszkańców. Radny Sajak podał obowiązujące ceny w gminach ościennych.

 

Prezes MZGK sp. zoo w Chełmku – K. Tokarski poinformował, że gminy ościenne zastosowały stawki sankcyjne.  Powiedział również, że przedstawiona przez MZKG kalkulacja cen jest sporządzona rzetelnie i jeśli rada nie podejmie uchwały to nie będzie środków finansowych na rekultywację składowiska i odpady będą musiały być wywożone do innych odległych miejscowości, co jeszcze bardziej podniesie cenę usług, a koszty przyjęcia śmieci na składowiska w Gminie Oświęcim, Brzeszczach lub w Balinie będą znacznie wyższe – powyżej 50 %. Rekultywacja składowiska w Gminie Chełmek pozwoli na jego funkcjonowanie do 2009 r. co jest najkorzystniejsze dla mieszkańców.

 

Burmistrz poinformował, że do kompetencji rady należy ustalenie górnych stawek wywozu odpadów, których zakład nie może przekroczyć. Natomiast spółka posiada radę nadzorczą, która dokładnie analizuje wszystkie stawki stosowane przez zakład oraz weryfikuje usługi. Obecne stawki są bardzo niskie i spółka musi podnieść taryfy o ok. 20 – 30 %, aby uzyskać środki finansowe na rekultywację wysypiska. W przypadku wywozu śmieci na inne wysypiska ta stawka mogłaby wzrosnąć nawet ponad 100 %.

 

W związku z licznymi uwagami do projektu uchwały Radny M. Bochenek zgłosił wniosek o przełożenie tego punktu obrad na następną sesję RM i ponownego omówienia tematu na posiedzeniach komisji.

 

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie wniosek radnego:

Głosowało 14 radnych:  10   – za ,  0  – przeciw,   4  – wstrzymujących się

 

W wyniku głosowania większością głosów uchwała  w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została oddalona i zostanie przesłana do ponownego omówienia na posiedzeniach komisji RM.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

W związku z podwyżkami cen nośników energii oraz wzrostem ustawowego poziomu płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach zaistniała konieczność waloryzacji stawki opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z 60 do 80 zł dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz z 40 do 50 zł dla dzieci przebywających w przedszkolu do 6 godzin dziennie. Odpłatność nie była waloryzowana od 2003 r.

 

Projekt uchwały został omówiony i  zaopiniowany na posiedzeniu  Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. i posiedzeniu wspólnym Komisji handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji budżetu… i negatywne stanowisko komisji handlu… i edukacji….. oraz wniosek o zmniejszenie kosztów.

 

W związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała po głosowanie wniosek wspólny Komisji handlu.. i edukacji…: tj:

„ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez placówki przedszkolne w wysokości:

–         75 zł dla dzieci uczęszczających do przedszkola ponad 5 godz. dziennie.

–         45 zł dla dzieci  uczęszczających do przedszkola do 6 godz. dziennie”

Głosowało  14 radnych:    13 – za ,  0  – przeciw,   1  – wstrzymujących się

 

Poprawka została wprowadzona do projektu uchwały większością głosów.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:   14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/40/2007

w sprawie: opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

załącznik nr  4

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalania regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty negocjowane są zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach. W br. wynegocjowano następujące zmiany:

–     dodatek za wychowawstwo oddziału w szkołach i przedszkolach ustalono na 60 zł

–     w tabeli dodatków funkcyjnych dla dyrektorów podniesiono maksymalny dodatek dla dyrektora szkoły lub zespołu liczącego powyżej 17 oddziałów z 850 zł na 1000 zł

–     wprowadzono zapis mówiący o ilości dni wolnych lub godzin płatnych dla nauczyciela za każdy dzień pracy w dni świateczne (zielone szkoły, inne …)

–     określono możliwą częstotliwość otrzymywania nagród Burmistrza i dyrektora odpowiednio na nie częściej niż co 3 i co 2 lata.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. i posiedzeniu wspólnym Komisji  handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/41/2007

w sprawie: ustalania regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

załącznik nr  5

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku

Wynagrodzenie dla pracowników MOPS w Chełmku ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania pracowników MOPS w Chełmku konieczne jest ustalenie przez Radę Miejską w Chełmku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.

W roku 2007 na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 457.070 zł.  Posiadane środki finansowe  umożliwiają ustalenie tych wielkości  w wysokości: najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 555 zł, wartość jednego punktu – 4,3 zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r.  Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,   0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/42/2007

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS
w Chełmku

 

Załącznik nr 6

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku.

W związku z coroczną waloryzacją płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych zaistniała konieczność zmiany uchwały z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP.  Nie ulega zmianie wartość jednego punktu przeliczeniowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Zmieniona zostaje stawka najniższego wynagrodzenia zasadniczego z 470 na 480 zł. Przyjęte wartości zapewniają realizację najniższych wynagrodzeń pracowniczych określonych w przepisach płacowych dla tej grupy pracowniczej.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu  Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r.  i posiedzeniu wspólnym Komisji handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji budżetu … i negatywne stanowisko komisji handlu… i edukacji….. oraz wniosek o zwiększenie stawek.

 

         P. H.Szewczyk poinformowała, że radni na posiedzeniu wspólnym Komisji edukacji… i handlu… większością głosów zawnioskowali, aby ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 500 zł oraz ustalić wartość 1 punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości 6 zł.

 

Wniosek ten Przewodnicząca poddała pod głosowanie;

Głosowało 14 radnych:  13 – za ,  0  – przeciw,   1 – wstrzymujących się

 

Większością głosów Rada Miejska przyjęła poprawkę do uchwały.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 13 – za ,  0  – przeciw,   1 – wstrzymujący się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/43/2007

w sprawie: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku.

 

załącznik nr  7

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na założenie ewidencji budynków i kontrolę użytków w sołectwach Bobrek i Gorzów.

Podjęcie niniejszej uchwały wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych. Po jej uchwaleniu Burmistrz może podpisać porozumienie na współfinansowanie i realizację założonych w budżecie gminy Chełmek zadań z Powiatem.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. i posiedzeniu wspólnym Komisji handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało   14  radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/44/2007

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na założenie ewidencji budynków i kontrolę użytków w sołectwach  Bobrek i Gorzów.

 

załącznik nr  8

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zlecenia MZGK sp. zoo wykonania prac przygotowawczych do pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chełmek”.

Niniejszą uchwałą powierza się MZGK Sp. zoo przygotowanie w imieniu Gminy Chełmek wniosków niezbędnych dla pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizację projektu “uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmek”.

Przewiduje się, że opinia do wniosku będzie pozytywna i dlatego konieczne są intensywne prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie wniosku. Najbardziej kompetentną firmą ze względu na posiadane materiały i wiedzę związaną z infrastrukturalną wodociągowo-kanalizacyjną jest MZGK sp. z o.o. w Chełmku. Szacunkowe koszty to 43 tys. zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/45/2007

w sprawie: zlecenia MZGK sp. zoo wykonania prac przygotowawczych do pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chełmek”

załącznik nr  9

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2007 r.

Projekt niniejszej uchwały omówiła Skarbnik Miejski Gabriela Rosa, która poinformowała, że projekt  dotyczy planowanych zmian w dochodach w dziale 756 i 852 oraz w wydatkach w dziale 852. W uchwale dokonano również zmiany wynikającej z klasyfikacji wydatków na ubezpieczenia zdrowotne – § 4130 i zaliczeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W projekcie uchwały uwidoczniono również pomoc finansową na drogi publiczne powiatowe, zgodnie z ustaleniami z zarządem powiatu oświęcimskiego. Dotyczy dodania pkt. B  pomoc dla pow. oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy niektórych ulic w Gorzowie i Chełmku w celu pozyskania funduszy unijnych.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

Burmistrz Chełmka poprosił radnych o dokonanie korekty w swoich projektach uchwał i w § 4 projektu uchwały dopisanie ul. Nowowiejskiej w Gorzowie. Poprawka wynika z ustaleń jakie zostały podjęte, w związku z przygotowywaniem dokumentacji na zadania, które w naborze jesiennym będą składane o dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/46/2007

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek

na 2007 r.

załącznik nr  10

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na realizację zadań:

a/    pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego (chodnik przy ul. Jagiellońskiej ul. Oświęcimskiej i ul. Żeromskiego w Chełmku oraz przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku, skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie – projekty i wykonawstwo)

b/    pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego – opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Gorzów ul. Szkolna, Gorzowska i Nowowiejska, Chełmek ulice: Mieszka I, Chrobrego, Mickiewicza, Jagiellońska i Jaworznicka pod przygotowane wnioski pozyskania funduszy unijnych.

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zgodne z przepisami o finansach publicznych. Po uchwaleniu Burmistrz Chełmka może podpisać porozumienie na współfinansowanie i realizację zamierzonych w budżecie Gminy Chełmek zadań z Powiatem Oświęcimskim. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z zarządem powiatu oświęcimskiego, na którym ustalono zakres zadań do realizacji w 2007 r. Pomoc finansowa na zadania wymienione w uchwale zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 r. w wysokości do 246 tys. zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

W konsekwencji poprzedniej uchwały Burmistrz Chełmka poprosił radnych również o dokonanie korekty w swoich projektach uchwał i w § 1 pkt. b  dopisanie ul. Nowowiejskiej w Gorzowie.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/47/2007

w sprawie: udzielania pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na realizację zadań:

a/. pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego (chodnik przy ul. Jagiellońskiej ul. Oświęcimskiej i ul. Żeromskiego w Chełmku oraz przy u. Nadwiślańskiej w Bobrku, skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie – projekty i wykonawstwo)

b/. pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego – opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Gorzów ul. Szkolna, Gorzowska i Nowowiejska, Chełmek ulice: Mieszka I, Chrobrego, Mickiewicza, Jagiellońska i Jaworznicka pod przygotowane wnioski pozyskania funduszy unijnych.

 

załącznik nr  11

 

Ad. 13.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku

            Projekt uchwały został omówiony i  zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu…. w dniu 15.I.2007 r. oraz 16.I.2007 r.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

              W tym punkcie obrad Rady Miejskiej uczestniczyli: Dyrektor SP nr 2 w Chełmku B. Sidorowicz, dyrektor Gimazjum Publicznego p. R. Banaś, p. J. Pudło – Przewodnicząca Rady Szkoły Podstawowej nr 2  wraz z dwójką rodziców, a także nauczycielka p. D. Nowak i oraz przedstawicielka ZNP  E. Jeleń.

 

Burmistrz poinformował, że w dniu 14 lutego 2007 r. wpłynęła pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty  p. Józefa Rostworowskiego w sprawie połączenia z dniem 1 września 2007 r.  szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Samorządowy Zespół Szkół i Przedszkoli w Chełmku.

W dalszej swojej wypowiedzi  Burmistrz powiedział, że powołanie Samorządowego Zespołu Szkolnego nr 2 w Chełmku podyktowane jest zmieniającą się sytuacją demograficzną, racjonalnym wykorzystaniem placówek oświatowych oraz względami ekonomicznymi.
W ramach reorganizacji planuje się  przeniesienie siedziby przedszkola  z Brzozowej 2 do budynku na ul. Brzozową 9. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum będą miały do dyspozycji budynki przy ul. Piłsudskiego 1 oraz Brzozowej 7.

Przeniesienie przedszkola zapewni komfort pracy wychowawczej z małymi dziećmi. Budynki przy ulicach Brzozowej 7 oraz Piłsudskiego 1 zostaną wykorzystane, zgodnie z planem opracowanym przez dyrektora zespołu. Zespołem będzie kierował Dyrektor, który będzie menagerem placówki przy pomocy dwóch zastępców odpowiedzialnych za pracę dydaktyczną. Utworzenie Samorządowego Zespołu Szkolnego powinno doprowadzić do zauważalnej poprawy wyników wychowania i nauczania.

Burmistrz poinformował, że pomysł reorganizacji był wielokrotnie omawiany na spotkaniach z dyrektorami szkół począwszy od 20 grudnia 2006 r. kiedy przedstawił pomysł i prosił o przeanalizowanie go do następnego spotkania wyznaczonego na dzień 6 stycznia 2007 r. Dyrektorzy szkół zaakceptowali pomysł reorganizacji. Następnie zmiany były omawiane na posiedzeniach rad szkolnych i projekt uzyskał akceptację Rady Szkoły Podstawowej nr i Gimnazjum Publicznego.

 

            Radny  M. Sajak poprosił o przedstawienie jaki będzie podział siedziby szkół, tj. które dzieci będą się uczyły w budynku na ul. Brzozowej, a które na ul. Piłsudskiego.

 

Pani Jolanta Pudło – przedstawicielka rady szkoły w swojej wypowiedzi zarzuciła brak rzetelnych informacji dotyczących reorganizacji, poinformowała, że rodzice nie sprzeciwiają się łączeniu szkół, ale oczekują więcej konkretnych informacji w jakich warunkach będą uczyły się dzieci oraz dlaczego planuje się 2, a nie 3 zastępców dyrektora.

 

            Burmistrz poinformował, że ilość zastępców wynika z ustawy i zależy od ilości oddziałów.

 

B. Sidorowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku potwierdził wypowiedź Burmistrza, że sprawa zmian w oświacie była omawiana na radzie szkoły i konsultowana z rodzicami. Powiedział, że nie jest przedmiotem obrad rady, jak będzie konkretnie wyglądała reorganizacja. Rada musi podjąć decyzję czy utworzyć Samorządowy Zespół Szkół. Jak wynika z wypowiedzi Burmistrza nowy dyrektor będzie miał możliwość przedstawienia i realizacji koncepcji zagospodarowania budynków, tak aby to było z korzyścią dla uczniów.

           

P. Ewa Jeleń powiedziała, że środowisko nauczycieli nie jest informowane o planowanych reformach i dlatego musi dowiadywać się z plotek. Poprosiła o informację, ile osób zostanie bez pracy, jakie skutki finansowe niesie za sobą reorganizacja oraz czy zaoszczędzone środki finansowe wrócą z pożytkiem dla uczniów np. na zwiększenie ilości zajęć wyrównawczych.

 

Burmistrz powtórzył, że nie zgadza się z zarzutem, że nauczyciele muszą dowiadywać się z plotek, ponieważ sprawy reorganizacji były wielokrotnie omawiane na spotkaniach z dyrektorami szkół. Koszty reorganizacji związane będą głównie z dostosowaniem węzłów sanitarnych dla małych dzieci oraz odmalowaniem sal lekcyjnych i odnowieniem podłóg.
W sprawie zmian kadrowych nowy dyrektor rozezna sytuację i podejmie decyzję. Zajdzie konieczność zmniejszenia etatów dla sprzątających i obsługi kuchni.

 

M. Bochenek  – poprosił, aby nie przedłużać dyskusji i nie wnikać w sprawy merytoryczne, które będą w gestii dyrektora zespołu.  Zadaniem rady jest podjęcie decyzji o połączeniu szkół i przedszkola w zespół i zaproponował, aby  przegłosować projekt uchwały.

 

Z. Urbańczyk – poinformowała zebranych, że uczestniczyła w spotkaniach i uważa, że wszyscy zostali dostatecznie poinformowani o planowanej reformie. Uważa, że zmiany będą miały ekonomiczne plusy i będą   z korzyścią dla dzieci i młodzieży.

 

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  13 – za ,  0  – przeciw,   1  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr V/48/2007

w sprawie: utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2
w Chełmku

 

załącznik nr 12

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od  17 stycznia do 14 lutego  2007 roku.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.   Stanowi załącznik nr 13  do protokołu

 

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2007 r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  14 do protokołu..

 

Ad. 16. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.         J.Radwańska poinformowała, że zostały przeprowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości stanowiącej dojazd do stawów, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż w/w gruntów. W związku z powyższym można przystąpić po procedury wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek. Właściciele warunkują wykup uporządkowaniem rowu wokół stawów, zapobiegając tworzeniu się rozlewiska.

 

2.         H. Szewczyk zadała pytanie czy prawdą jest planowana likwidacja poczty w Bobrku. Mieszkańcy są zaniepokojeni.

Burmistrz wyjaśnił, że poczta nie podlega gminie i nie zna postanowień w tej sprawie. Placówki nierentowne są likwidowane.

 

3.         P. Byrski – zgłosił, że ul. Jaworznicka jest bardzo zaśmiecona błotem i gliną oraz, że na Nowopolu jest bardzo dużo bezpańskich psów. Prosił również przedstawiciela Policji o kontrole na terenie Klubu Sportowego w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że w Echu Chełmka zostanie zamieszczona informacja nt. akcji wyłapywania bezpańskich psów. Natomiast informacja o zanieczyszczeniu ul. Jaworznickiej była zgłoszona już na poprzedniej sesji RM, po interwencji ulicę uprzątnięto. Komendant Policji przyjął zgłoszenie i zobowiązał się kontroli ponownego zaśmiecania drogi.

 

4.         M.Palka – poprosił o wyjaśnienie jaka inwestycja prowadzona jest za mostem na rzece Wiśle.

Burmistrz poinformował, że najprawdopodobniej jest to regulacja rzeki i jej udrożnienie, ale być może jest to samowola budowlana. Wójt Gminy Oświęcim prawdopodobnie podejmował już działania wyjaśniające.

 

5.         B. Dulęba poprosił o liczniejsze kontrole policji w okolicach obiektów sportowych w Gorzowie, ponieważ w ostatnim okresie czasu nasiliły się dewastacje mienia.

 

6.         H. Kowalski poprosił o informacje dotyczące remontu ul. Śląskiej oraz modernizacji mostu. Czy są już jakieś konkretne plany i terminy.

Burmistrz poinformował, że wszystkie tematy dotyczące modernizacji drogi 780 przekazał na spotkaniu roboczym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich tj.: dokończenie odcinka drogi w lesie w stronę Libiąża, budowa sygnalizacji wzbudzanej w okolicy placu targowego oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Przemysłową i Mickiewicza oraz z ul. Mieszka I i Oświęcimską oraz dalszym odcinkiem drogi do mostu i pilną potrzebą modernizacji mostu. Burmistrz zaproponował możliwość wykonania objazdu dla samochodów osobowych na czas remontów przez stary most, który można przystosować do przejazdu.

 

7.         Z. Urbańczyk zwróciła się do Dyrektora SG ZOZ w Chełmku o przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania placówki.

J. Betej poinformował, że prace remontowe dobiegają końca, aparat RTG zostanie zamontowany w pierwszych dniach marca. Zakończono już fazę kontraktowania na 2007 r.

 

8.         W. Rudyk poinformował również o aktualnych działaniach MOKSiR w zakresie organizacji kultury i sportu – a w szczególności o planowanym wyjeździe do Dworu Zieleniewskich na koncert muzyki poważnej oraz o kinowych weekendach.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad  V  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk  zamknęła V Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,10.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                      Przewodniczyła

B. Maślanka                         Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*