Protokół Nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XVIII/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 27 maja 2004 roku

w budynku MOKSiR w Chełmku

 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej związana jest z inauguracją obchodów

35 ROCZNICY NADANIA CHEŁMKOWI PRAW MIEJSKICH

ORAZ Z JUBILEUSZOWYMI X OBCHODAMI “DNI CHEŁMKA”

 

Obecni: Piętnastu radnych wg listy obecności,

 

Porządek posiedzenia

1. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Chełmku:

a/. otwarcie obchodów 35 ROCZNICY NADANIA CHEŁMKOWI PRAW MIEJSKICH – wystąpienie Burmistrza Chełmka.

b/. podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Chełmek dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

c/.  wręczenie medalu “ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK” dla Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła.

d/. wręczenie odznaczeń państwowych.

e/. zakończenie XVIII Sesji RM.

2.   Koncert okolicznościowy.

3.  Wystawa archiwalnych zdjęć i dokumentów dotyczących historii Gminy Chełmek.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus w imieniu swoim oraz gospodarzy uroczystości przywitał przybyłych na spotkanie:

–       Janusza Sepioła – Marszałka Województwa Małopolskiego

–       Jadwigę Nowakowską – Wicewojewodę Małopolskiego

–       włodarzy gmin sąsiednich i powiatu oświęcimskiego:

–         Józefa Kałę – Starostę Oświęcimskiego

–         Janusza Marszałka – Prezydenta Miasta Oświęcim

–         Romana Olejarza – Burmistrza Gminy Kęty

–         Beatę Szydło – Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze

–         Tadeusza Arkita – Burmistrza Libiąża

–         Marię Siuda – Zastępcę Burmistrza Libiąża

–        Stanisława Szczurka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebinii

–      Księży Proboszczy :            Stanisława Strojka- Parafia Miłosierdzia Bożego w Chełmku

Stanisława Maślankę – Parafia Trójcy Przenajświętszej w Chełmku

–      przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego:

–        Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzeja Telkę oraz Adama Czachura

–        Marka Sowę – Z-cę Dyrektora Kancelarii Zarządu Wojew. Małopolskiego

–        Grzegorza Stecha – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

–        Piotra Hertiga – kierownika Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu.

–      Radnych Rady Miejskiej w Chełmku oraz Rady Powiatu Oświęcimskiego: Zbigniewa Góralewicza i Adama Łękawę

–      przedstawicieli służb mundurowych :

–        Jerzego Wróbla – Z-ca Komendanta Policji Powiatowej w Oświęcimiu

–        Sławomira Bilińskiego Dowódcę J.W. 1521 Libiąż

–        Andrzeja Sarnę Komendanta Gminnego OSP  wraz z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP w Chełmku

–       przedstawicieli przedsiębiorców:

–        Ryszarda Wojtków –  Wice Prezesa ZGE Janina w Libiążu

–        Adama Grzywę – prezesa PWG Gumipol

–        Barbarę  Makowską – przedstawiciela  firmy MANULI

–        Annę Słotwińską – właściciela Firmy ANSPOL w Chełmku

–        Kazimierza Zamarlika – Prezesa PB Dermex

–        Tomasza Żak – Dyrektora PZU w Oświęcimiu

–       dyrektorów i prezesów gminnych jednostek samorządowych, rad sołeckich i zarządów osiedli,

–       przedstawiciela Fundacji Brata Alberta

–      wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy oraz wszystkich zebranych dostojnych gości.

 

          Po powitaniu zaproszonych gości Burmistrz Chełmka otworzył uroczystości związane z 35 rocznicą nadania praw miejskich dla Chełmka oraz jubileuszowe X obchody Dni Chełmka.
W swoim przemówieniu przypomniał historię naszej miejscowości. cyt.

“Szanowni Państwo

            W tym roku obchodzimy 35 rocznicę nadania praw miejskich. Warto, więc dzisiaj przypomnieć krótko historię naszej miejscowości.

Najstarsze dzieje nie doczekały się wyczerpującego opracowania monograficznego, wiadomo jednak, że w starożytności biegł tędy szlak kupców rzymskich wędrujących aż po Bałtyk w poszukiwaniu jantaru, a drogi wodne z Przemszą włącznie były wykorzystywane od XIII wieku. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XV wieku i informują, że Chełmek to wieś królewska, należąca do parafii oświęcimskiej.

Od dawna przez Chełmek wiódł uczęszczany, bity trakt łączący Kraków ze Śląskiem. Pod koniec  XIX  wieku powstała tu linia kolejowa Kraków – Wiedeń.

W okresie rozbiorów Chełmek znalazł się pod zaborem Austriackim. Wzdłuż Przemszy biegła granica cesarstwa z państwem pruskim, a przy moście był urząd celny.

W 1860 roku Chełmek był jedną z 28 miejscowości na terenie powiatu chrzanowskiego, w której istniała szkoła.

Po pierwszej wojnie światowej w 1932 roku czeski Fabrykant Tomasz Bata uruchomił produkcje w fabryce obuwia w Chełmku.

Główny trakt z Krakowa na Śląsk, kolej krakowsko – wiedeńska i powstanie fabryki obuwia w dużym stopniu, przyczyniły się do rozwoju Chełmka. Wraz z rozbudową fabryki zostało wybudowane osiedle mieszkaniowe i infrastruktura techniczna.

W 1934 roku ukazuje się “Echo Chełmka” – pierwsza w Polsce gazeta przemysłowa, która rejestruje najważniejsze sprawy z życia mieszkańców i pracowników, która do dzisiaj jest wydawana jako Informator Gminny.

Lata trzydzieste XX wieku to dla Chełmka okres bardzo pomyślny, poprawił się byt ubogich rodzin, rozwinęło się budownictwo i inne dziedziny życia, powstał szereg organizacji społecznych, w tym ZHP oraz OSP.

Dużą role odegrała tu fabryka firmy “Bata” i mądre zarządzanie gminą, przez wójta gminy Kazimierza Staicha, który w uznaniu zasług w służbie samorządowej został odznaczony przez premiera gen. dr Sławoja – Składowskiego.

W roku 1936 Książę Metropolita Krakowski Adam Stefan Sapieha poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła którego budowa trwała tylko rok, co było wielką zasługą kiędza Eugeniusza Wcisły i ofiarnej pracy mieszkańców Chełmka.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, a po 5 dniach walk 6 września Chełmek znalazł się pod okupacją hitlerowską, został wcielony do Rzeszy, rozpoczął się terror, urzędowanie w gminie objęły władze niemieckie.

Społeczeństwo Chełmeckie przeciwstawiając się okupantowi organizowało akcje sabotażowe, akcje zbrojne i tajne nauczanie.

Wyzwolenie nastąpiło 25 stycznia 1945 roku.

W szybkim tempie usuwano zniszczenia wojenne, organizowano naukę szkolną, uruchomiono zakład produkcji obuwia.

Wybudowano 2 szkoły podstawowe, 1 szkołę średnią, przedszkole, żłobek, dworzec kolejowy z zadaszonymi peronami, piekarnię, ośrodek zdrowia, korty tenisowe. Miejscowość wzbogaciła się o nowe asfaltowe drogi, zainstalowano oświetlenia uliczne, urządzono liczne zielenice i kwietniki.

Powstało nowe osiedle mieszkaniowe.

Wszystko to stworzyło podstawy do decyzji o podniesieniu Chełmka do rangi miasta.

Stało się to 25 stycznia 1969 roku, kiedy to herold w historycznym stroju odczytał bullę, obwieszczono wszem i  wobec iż, “osiedle Chełmek podniesione zostało do rangi miasta”. Równocześnie herold ogłosił, iż “władzę w nowym grodzie sprawować będzie białogłowa Maria Radwańska, mająca do pomocy mistrza wielkiej miejscowej manufaktury – Jana Pactwę”.

Przekazane zostały insygnia władzy miejskiej w postaci ozdobnego łańcucha pieczęci herbowych i symbolicznego, okazałej wielkości klucza do bram miasta.

W styczniu 1973 roku utworzona została gmina Chełmek, w skład której weszły miasto Chełmek oraz sołectwa Bobrek i Gorzów.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych następuje znaczna rozbudowa osiedla mieszkaniowego, oddany zostaje do użytku nowo wybudowany Ośrodek Zdrowia, rozwija się PZPS, ZUT Technoskór, w tym czasie wybudowano wiele nowych obiektów.

Rozwój i świetność naszego miasta i gminy zawdzięczać należy w dużej mierze patronatowi Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego ale przede wszystkim ludziom, oddanym, zaangażowanym, wielkim społecznikom. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Należeć do nich zapewne będą kolejni gospodarze wsi, osiedla, miasta czy gminy, dyrektorzy zakładów pracy i dyrektorzy szkół.

Dzisiaj po okresie transformacji po wejściu do Unii Europejskiej rysują się nadzieje na dynamiczny rozwój gminy.

Jestem przekonany, że wykorzystamy należycie środki pomocowe i dane nam szanse.

I wspólnie z gminami powiatu Oświęcimskiego i Chrzanowskiego będziemy Perłą w Małopolskiej koronie.

Chyląc czoła przed wszystkimi zasłużonymi dla tej ziemi, którzy swoją codzienną ciężką pracą dbają o nasze wspólne dobro i wizerunek gminy otwieram uroczystości związane z obchodami 35 rocznicy nadania praw miejskich oraz dni Chełmka.”

 

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń otworzył XVIII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uroczystej sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek dla ks. kardynała Franciszka Macharskiego.

Nawiązując do porządku obrad sesji, której głównym punktem spotkania jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela dla Jego Eminencji Kardynała Franciszka Macharskiego Przewodniczący RM zwrócił się do Burmistrza Chełmka o odczytanie wniosku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela dla Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

 

Burmistrz przedstawił uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek dla ks. kardynała Franciszka Macharskiego.

“Zważywszy na szczególne osiągnięcia w działalności, która oprócz powszechnego uznania i szacunku daje także wyraz serdecznych więzi z Gminą Chełmek, przestawiono Radzie Miejskiej w Chełmku wniosek w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek dla Jego Eminencji. Powyższe działanie ma na celu wyróżnienie jego osoby i utrwalić w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, działalność podejmowaną na rzecz rozwoju szeroko rozumianej współnoty.

Kardynał Franciszek Macharski postrzegany jest przez lokalne środowisko Chełmka jako człowiek wielkiego serca, który nigdy nie szczędził sił i czasu, by pomagać biednym i potrzebującym. Obserwując jego poczynania, można stwierdzić, iż w swoim życiu postępuje w myśl nauki biblijnej popartej wszechstronną nauką Jana Pawła II. Ponadto z należytą skromnością i pokorą odnosi się do drugiego człowieka. W stosunku do bliźnich zachowuje odpowiednią dystynkcję.

Jako przedstawiciel metropolii krakowskiej bierze czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach odbywających się na terenie metropolii i nie tylko. Należy zaznaczyć, iż opieką i wsparciem finansowym otacza również Gminę Chełmek. Dzięki jego wsparciu powstały parafie p. w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz p. w. Królowej Jadwigi w Gorzowie.

W 2001r. wizytując parafię p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku, osobiście poświecił sztandar oraz nadał zaszczytne imię Księcia Kardynała Stefana Adama Sapiehy dla Zespołu Szkolnego Podstawowo – Gimnazjalnego w Bobrku.

Znana jest charytatywna pomoc Księdza Kardynała na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wsparcie dla Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Przykładem tego niech będzie opieka i pomoc przy powstaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku oraz osobiste poświecenie i nadanie imienia tymże warsztatom.

Podsumowując, twierdzę, że nadanie Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu tytułu honorowego obywatela Gminy Chełmek będzie zaszczytem nie tylko dla samego Kardynała, ale również dla naszej Gminy”.

 

Wniosek o nadanie tytułu “Honorowego Obywatela Gminy Chełmek” został podpisany przez Burmistrza Chełmka, Zastępcę Burmistrza Chełmka oraz wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Jego Eminencja ks. kardynał Franciszek Macharski wyraził zgodę na nadanie tytułu “Honorowego Obywatela Gminy Chełmek”

 

Przewodniczący RM w Chełmku odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Chełmek dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Radni przyjęli projekt uchwały głosowaniem: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił, że Rada Miejska podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XVII/149/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Chełmek dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodniczący RM Zbigniew Jeleń oraz Burmistrz Andrzej Saternus dokonali odsłonięcia pamiątkowego zdjęcia Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Zdjęcie zostanie umieszczone na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku jako dowód uroczystości.

 

Wręczenie “Medalu za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” dla Marszałka Województwa Małopolskiego p. Janusza Sepioła.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/137/2004 z dnia 25 marca 2004 r. ustanowiony został “Medal za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus po uzyskaniu jednogłośnej pozytywnej opinii Kapituły przyznał pierwszy w historii Medal za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek dla Marszałka Województwa Małopolskiego p. Janusza Sepioła.

 

Burmistrz przedstawił uzasadnienie wniosku:

Janusz Sepioł – Marszałek Województwa Małopolskiego pełni swoją funkcję od listopada 2002 r.

Od 2001 r. – polski koordynator tzw. projektu twinningowego Małopolska – Madryt (w ramach funduszu PHARE) przygotowującego kadry Małopolski do korzystania z Funduszy Strukturalnych oraz koordynator prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Programu Operacyjnego w latach 2001 – 2002. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju gminy Chełmek. – to przy aktywnym wsparciu Pana Marszałka Gmina Chełmek pozyskała dodatkowe środki finansowe na modernizację drogi 780 ( ul. Piastowska i Krakowska w Chełmku), modernizację wału w Gorzowie oraz rozpoczęcie modernizacji wału w Bobrku.

Pan Marszałek odwiedził dwukrotnie Gminę Chełmek, gdzie osobiście oddał do użytku nowowykonane obiekty. Swoim zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju Gminy Chełmek i w pełni zasługuje na miano Przyjaciela Gminy.

W związku z powyższym wnioskuję o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK” dla Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła.

Burmistrz wręczył Marszałkowi medal wraz z listem gratulacyjnym i życzeniami.

Życzenia oraz kwiaty dla Marszałka Janusza Sepioła w imieniu Radnych Rady Miejskiej – przekazał Przewodniczący Zbigniew Jeleń.

Marszałek Województwa Małopolskiego podziękował za wyróżnienie i przyznanie medalu. Uważa, że gospodarka całej małopolski po krótkim zastoju gospodarczym idzie do przodu. Pozyskiwane środki unijne przyczyniają się do przyspieszenia dynamiki rozwoju gospodarczego, ale najważniejszym elementem do rozwoju gospodarki jest stabilność polityczna.

W podziękowaniu za wyróżnienie Marszałek Janusz Sepioł wręczył prezenty – programy multimedialne dla szkół gminnych, które zostały przekazane na ręce Dyrektorów Szkół.

 

 

Wręczenie odznaczeń państwowych.

Prezydent RP przyznał odznaczenia państwowe za społeczną pracę na rzecz gminy Chełmek.

Wręczenia odznaczeń dokonała Wicewojewoda Małopolski p. Jadwiga Nowakowska.

Złotym krzyżem zasługi zostali odznaczeni:

 • Helena Plust Brulińska,
 • Baran Janina
 • Góralewicz Zbigniew
 • Saternus Andrzej

Srebrnym  krzyżem zasługi zostali odznaczeni:

 • Kobyłczyk Stanisław
 • Kulczyk Zbigniew
 • Piotrowski Witalis
 • Piotrowski Zefiryn
 • Zamarlik Jan

Brązowym  krzyżem zasługi zostali odznaczeni:

 • Brombosz Maria
 • Łękawa Adam
 • Wilkosz Jan

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń wręczył odznaczonym listy gratulacyjne oraz kwiaty.

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości.

Gratulacje i wyrazy uznania z okazji obchodów 35 rocznicy nadania praw miejskich dla Chełmka w krótkich okolicznościowych przemówieniach składali:

1.     Andrzej Telka – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

2.     Jadwiga Nowakowska – Wicewojewoda Małopolski

3.     Józef Kała – Starosta Oświęcimski

4.     Stanisław Szczurek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebinii

5.     Tadeusz Arkit – Burmistrz Libiąża

6.     Roman Olejarz – Burmistrz Kęt

7.     Beata Szydło – Burmistrz Brzeszcz

8.     Ryszard Wojtków – Vice Prezes ZGE “Janina” w Libiążu

9.     Janusz Marszałek – Prezydent Oświęcimia.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus podziękował za gratulacje, kwiaty oraz upominki.

 

Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Oficjalna uroczysta Sesja RM dobiegła końca. Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XVIII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku. Dziękując Radnym Rady Miejskiej za jednogłośne podjęcie uchwały złożył życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich obecnych na sesji samorządowców.

           

            Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej “Oda do Radości”.

 

W imieniu gospodarzy uroczystości – Sekretarz Miejski Janina Świerz zaprosiła zebranych na Koncert muzyki kameralnej, wystawę zdjęć archiwalnych oraz ukazujących współczesny Chełmek.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

B. Maślanka                                         Zbigniew Jeleń

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*