Protokół Nr VII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr VII/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 28 kwietnia 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr VI/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r.

3.      Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Chełmka za 2002 rok.

a)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

b)      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Radny Miejskiej opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za 2002 rok.

c)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d)      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka.

e)      Dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2002 rok.

f)        Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Chełmka.

4.      Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu.

5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów.

6.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

7.      Projekt uchwały w sprawie „Zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku”.

8.      Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziesięciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Chełmek.

9.      Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

11.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003-2004 w zakresie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

12.  Projekt uchwały w sprawie powołania Delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.

13.  Sprawozdanie z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków.

14.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka.

15.  Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

16.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

17.  Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 1  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył VII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz A. Saternus zgłosił do programu sesji poniższe poprawki:

1.       zwrócił się o wycofanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu. Poinformował, że do dnia dzisiejszego brak jest pisemnego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie sprawy. Z rozmów telefonicznych wynika, że wiele kwestii wymaga jeszcze wyjaśnienia. Podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym mogłoby więc skutkować wadami prawnymi.

2.       zwrócił się o przyjęcie, w miejsce powyższej uchwały, projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

 

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Zgodnie z tym, wprowadzono zmianę w porządku obrad –

punkt 4 otrzymał brzmienie: „4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej  w Chełmku”.

 

Następnie, porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr VI/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 roku

            Protokół nr VI/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 27 marca 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Chełmka za 2002 rok.

Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Chełmka za 2002 rok głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej. Zapoznał radnych z procedurą udzielania burmistrzowi absolutorium za rok poprzedni.

 

Ad. 3 a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

            Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos skarbnikowi miejskiemu H. Plust-Brulińskiej, która odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002 rok. Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 

Uchwała Nr ZII.SO/O–9,7,8/4013/32/03 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2003 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

Ad. 3 b/ Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu wnioskiem w sprawie udzielenia  burmistrzowi absolutorium.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Idzik. Oświadczył, że Komisja odbyła trzy posiedzenia, na których dokonała kontroli polityki finansowej pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych w 102,2 % i wydatków budżetowych w 99,5 % świadczy o staranności Burmistrza w celu wykorzystania posiadanych środków finansowych. Mimo tego, Komisja stwierdziła, że na koniec roku wystąpiły znaczne zaległości, głównie w podatku od osób prawnych w wysokości 4.434.428 zł, od osób fizycznych w wysokości 244.711 zł. Niezrealizowana została także opłata eksploatacyjna w wysokości 2.494.060 zł. W dalszym ciągu ogromne zaległości w podatku od nieruchomości ma PZPS S.A. – 3.866.299 zł. Przewodniczący Komisji M. Idzik zwrócił więc uwagę na konieczność podjęcia skuteczniejszych działań przez Burmistrza celem wyegzekwowania zaległości. Zawarte w sprawozdaniu opisowym wyjaśnienia, co do przyczyn nie wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości. Zwróciła jednak  uwagę na to, aby zaplanowanie środki wykorzystywać w stopniu maksymalnym (nie miało to miejsca w przypadku wydatków na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie pozostała niewykorzystana kwota 2.692,- zł).

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków. Wszystkie wykonane roboty dodatkowe były akceptowane przez Zarząd Miejski w Chełmku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2002. Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi Chełmka za 2002 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 3 c/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 

Uchwała Nr ZII.SO/O–9,7,82/4014/30/03 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2003 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 3 d/ Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka.

            Burmistrz Chełmka A. Saternus, podsumował ubiegły rok budżetowy, przedstawiając szczegółową  informację na temat realizacji budżetu Gminy Chełmek. 

Poinformował, że budżet gminy, według uchwały budżetowej w roku 2002 posiadał dochody w wysokości 15.199.173 zł. W ciągu roku budżetowego został zwiększony ogółem na kwotę 16.358.295 zł. Wykonanie dochodów budżetu na koniec roku 2002 wyniosło 16.718.104zł, co stanowi 102,2%. Osiągnięta nadwyżka w wysokości ok. 400.000,- zł świadczy o staranności, jaką przykładano do realizacji zadań finansowych gminy. Uchwalony plan wydatków wynosi 15.724.173 zł. Po wprowadzonych zmianach wyniósł 16.383.295 zł. Wykonanie za rok 2002 opiewa na kwotę 16.295.629 zł, co stanowi 99,5%. Udało się zmniejszyć kredyt bankowy, który został zaciągnięty w 2002 roku, z  kwoty 1.000.000,- zł do 500.000- zł.

Burmistrz przedstawił realizację budżetu w poszczególnych działach po stronie dochodów i wydatków.

Przedstawił główne inwestycje realizowane w zeszłym roku. Do najważniejszych należą:

– współfinansowanie modernizacji drogi nr 780,

– remonty dróg gminnych,

– remont Domu Rencisty w Chełmku,

– remont Sołtysówki w Gorzowie,

– remont Domu Ludowego w Chełmku,

– remont pawilonu A budynku SG ZOZ w Chełmku,

– budowa przewiązki w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku,

– remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Chełmku,

– remonty w przedszkolach.

            Wiele środków finansowych gmina przeznaczyła na utrzymanie administracji, gospodarki mieszkaniowej, pomoc socjalną, oświetlenie uliczne oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

            Burmistrz poinformował o trudnościach związanych z realizacją dochodów gminy. Głównymi dłużnikami są  PZPS „Chełmek” S.A. , które posiadają zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ok. 4.000.000,- zł oraz Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A, zalegająca około 2.500.000,- zł w opłacie eksploatacyjnej od wydobywania kopalin.

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2002 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 3 e/ Dyskusja na temat sprawozdania w wykonania budżetu w 2002 roku.

            Po przedstawieniu powyższych materiałów Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.

 

            Radny A. Stokłosa zwrócił się o przedstawienie informacji na temat ilości podmiotów gospodarczych, które zalegają z płatnością podatku od nieruchomości za rok 2002 oraz kwoty zaległości.

 

            Burmistrz przedstawił zaległości podatkowe za rok 2002, które wynoszą:

  • ·         4.434.428 zł w podatku od osób prawnych,
  • ·         244.711 zł w podatku od osób fizycznych,
  • ·         3.635 zł w podatku rolnym,
  • ·         43.128 zł w podatku od środków transportowych,
  • ·         2.494.060  zł w opłacie eksploatacyjnej

 

Ad. 3  f/ Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Chełmka za 2002 rok .

            Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Chełmku za 2002 rok. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/46/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego w Chełmku za 2001 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje burmistrzowi Chełmka, jak również członkom Zarządu Miejskiego, którzy pracowali do października 2002 roku. Podziękowania za owocną współpracę złożył również kierownikom jednostek podporządkowanych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz wszystkim tym, którzy starali się realizować budżet w 2002 roku.

 

Burmistrz A. Saternus w imieniu własnym oraz Zarządu Miejskiego podziękował Radzie za współpracę, cenne wskazówki oraz burzliwe dyskusje. Swoje podziękowania skierował także do wszystkich współpracowników.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

            Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej  w Chełmku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z pozytywną opinią, jaka wyraziła Komisja budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2003 roku.

Burmistrz A. Saternus zapoznał radnych z koncepcją utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie PZPS „Chełmek” S.A. Poinformował, że celem utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest stymulowanie rozwoju gminy, czyli pozyskiwanie potencjalnych inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia.

Celem strategicznym programu jest spadek stopy bezrobocia do poziomu 7 % do roku 2007. Jednym z ważniejszych zadań, którego realizacja będzie miała największe skutki dla rynku pracy jest rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku. Założeniem programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla inwestorów poprzez doprowadzenie do przejęcia części terenów wraz z infrastrukturą, będących własnością PZPS „Chełmek” S.A. Przejęcie będzie podstawą do utworzenia na tym obszarze Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zamierza się również wprowadzenie preferencyjnych  ulg w podatku od nieruchomości, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy, zwiększający zatrudnienie i  przyjmujący do pracy bezrobotnych mieszkańców Gminy Chełmek.

 

            Radny M. Idzik  wyraził zadowolenie z  inicjatywy, jaką podjął burmistrz A. Saternus wraz z zastępcą. Stwierdził jednak, że sprawa jest poważna i powinna zostać przedstawiona radnym we wcześniejszym terminie, a nie przed sesją oraz dokładnie omówiona na posiedzeniach poszczególnych komisji. Radny zauważył, że według uzasadnienia do projektu uchwały, na rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej składają się cztery czynniki:

– modernizacja głównej arterii komunikacyjnej gminy – drogi wojewódzkiej nr 780,

– modernizacja drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej – ul. Przemysłowej,

– modernizacja wewnętrznego układu transportowego Strefy Aktywności Gospodarczej,

  którą grupa radnych poprzedniej kadencji proponowała przejąć na rzecz Gminy Chełmek,

– modernizacja uzbrojenia terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej.

            Radny podkreślił, że cele strategiczne założone w programie są dobre. Radny zapytał ponadto o kryteria wyboru na miasta partnerskie Gminy Chełmek miast z Niemiec oraz Hiszpanii.

 

            Burmistrz A. Saternus poinformował, że cały program opiera się na założeniu zamiany zaległości w podatku od nieruchomości PZPS-u na obiekty produkcyjne. W celu jego realizacji wymagana jest jednak zgoda właściciela oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest jednym  z zasadniczych wierzycieli. Po spełnieniu tych warunków, gmina będzie mogła dysponować obiektami.  Program zakłada również przejęcie dróg wewnątrzzakładowych. Część środków uzyskanych ze sprzedaży majątku zostanie przekazana na modernizację infrastruktury.

            Burmistrz poinformował ponadto, że na terenie gminy powstaną w najbliższym czasie nowe miejsca pracy. Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy z przedstawicielami włoskiej firmy Manuli Auto Polska Sp. z o.o.  Firma ta zamierza wydzierżawić majątek ZUT Technoskór w celu rozpoczęcia produkcji. Zakłada się zatrudnienie na początku 150 pracowników, w kolejnych latach natomiast zwiększenie zatrudnienia do 400-500 osób. W celu podkreślenia woli  współpracy podpisany został list intencyjny pomiędzy burmistrzem Chełmka a członkiem zarządu spółki  M. Cele.

            Burmistrz przekazał ponadto informację, że prawdopodobnie, w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, realizowany będzie kolejny etap modernizacji ul. Piastowskiej w Chełmku na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza.

 

Odpowiadając na zapytanie radnego M. Idzika w sprawie nawiązania stosunków partnerskich, z-ca burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że wybrano gminę w Niemczech, które jest najbliższym sąsiadem Polski, kierując się tym, że państwo to jest filarem Unii Europejskiej, stworzyło Wspólnotę Węgla i Stali. Hiszpania natomiast jest krajem, który, posiadając warunki gospodarcze podobne do Polski, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w roku 1986 w krótkim okresie czasu osiągnęła postęp gospodarczy. Gmina Chełmek nawiązała już współpracę z gminą w RFN, z Hiszpanią jeszcze nie.

 

Radny B. Hojka zwrócił się o informację czy wszystkie firmy prowadzące działalność w gminie będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków, jakie zakłada program Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku. Zapytał ponadto, dlaczego strefa Aktywności nie zakłada przejęcia majątku PZPS-u w całości.

 

Burmistrz odpowiedział, że nie wszystkie firmy będą mogły skorzystać, a tylko te, które spełnia warunki zawarte w uchwale. Niemniej, firmy te będą mogły skorzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości, jakie zostaną uchwalone przez radnych w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu.

Poinformował ponadto, że cała strefa przemysłowa nie może być przedmiotem przejęcia, ponieważ na obszarze tym znajdują się hale prywatnych właścicieli.

 

Radny P.Legut, nawiązując do koncepcji zaadoptowania sali obiektu kinowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na potrzeby ośrodka szkoleniowego, zapytał czy mieszkańcy na tym nie stracą.

 

Burmistrz zaprzeczył takim obawom, twierdząc, że funkcjonalność sali zostanie tym sposobem wzbogacona.

 

Następnie projekt uchwały, wraz z powyższymi poprawkami, został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 13 głosy, wstrzym. – 2 głosy.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/47/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2002 Rady Miejskiej  w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  od budynków, budowli i gruntów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2003 roku dotyczące projektu uchwały.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że zmiana dotyczy punktu o zwolnieniu z podatku od nieruchomości budynków, znajdujących się na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Z podatku zwolnione będą więc altany, jak również świetlica.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/48/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

od budynków, budowli i gruntów

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał pozytywną opinię Komisji budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2003 roku wraz ze zgłoszonymi wnioskami. Zapoznał radnych z opinią radcy prawnego M. Kasprzyka, dotyczącą podejmowania uchwały z mocą obowiązująca od  dnia 1 kwietnia br.

 

Kierownik MOPS w Chełmku G. Kozyro zwróciła się do radnych z prośbą o przyjęcie poprawki z projekcie uchwały, polegającej na wykreśleniu tabeli stawek dodatku funkcyjnego. Na dzień dzisiejszy żaden z pracowników MOPS nie korzysta bowiem z takich dodatków, tabela nie ma więc praktycznego zastosowania.

Radny A. Stokłosa zapytał, dlaczego przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2003 roku, nie natomiast do 1 stycznia br.

 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że sprawę tę określa regulamin wynagradzania pracowników ośrodka.

 

Następnie projekt uchwały wraz z przedstawionymi poprawkami został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/49/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie „Zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie „Zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowiska Komisji budżetu (…) z dnia 14 kwietnia 2003 roku, która wnosząc formalne poprawki, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Uchwała ta dotyczy realizacji „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003 r.” Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W 2003 r. planuje się, że z pomocy w formie posiłków skorzysta 180 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Chełmek. Ogólny koszt żywienia uczniów wyniesie 75,600 zł. Ze środków własnych na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 26.800 zł, która jest równa wysokości środków wydatkowanych na dożywianie dzieci i młodzieży w 2002 r. Wystąpiono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dotację celową w wysokości 48.800 zł. W 2002 r. na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 65.375 zł z czego dotacja celowa wynosiła 37.400 zł  tj. 57,2 % . Z posiłków skorzystały 182 osoby z 89 rodzin.

 

Kierownik MOPS w Chełmku G. Kozyro przedstawiła zmiany do projektu uchwały, jakie zostały wniesione na posiedzeniu Komisji budżetu (…). Są to zmiany formalne, które polegają na dostosowaniu tekstu uchwały do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku. Dotyczą zapisów uchwały oraz załącznika nr 1:

  • uchwała w sprawie: „szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 r.”
  • § 1: ustala się „zasady wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”  

Następnie projekt uchwały wraz z powyższymi poprawkami został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/50/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie „Szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003”

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziesięciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Chełmek.

            Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziesięciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Chełmek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał pozytywną opinię Komisji budżetu (…) z dnia 13 marca 2003 roku. Zapoznał ponadto radnych ze stanowiskiem Komisji handlu (…) z dnia 15 kwietnia 2003 roku wraz z opinią handlowców z nowego placu targowego przy ul. Krakowskiej w Chełmku. 

Handlowcy wyrażali różne opinie na temat lokalizacji na placu obiektów handlowych. Cześć  z handlowców byłaby zainteresowana kupnem pawilonów pod warunkiem, że stawki czynszowe nie byłyby zbyt wysokie. Większość jednak sprzeciwiała się budowie pawilonów i optowała za utwardzeniem terenu i zabudowaniem go ławami do handlu obwoźnego.

            Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w temacie.

 

Przewodniczący Komisji  B. Hojka podkreślił, że  w Chełmku jest duże zagęszczenie placówek handlowych, obroty w handlu są niskie. Poinformował, że prowadził rozmowy z osobami handlującymi na placu, które, pomimo osiągania dochodów, nie wyrażały chęci kontynuowania handlu w nowo wybudowanych obiektach. Zwracając uwagę na  trudną sytuację handlowców oraz duże zagęszczenie domów handlowych w rejonie   ul. Krakowskiej stwierdził, że  zabudowanie tego terenu nowymi budynkami handlowymi zniszczy charakter placu targowego. Zablokowana zostanie ponadto możliwość handlu obwoźnego, targowisko przestanie funkcjonować. Dlatego też uważa, że plac ten powinien zostać utwardzony oraz zabudowany ławami do handlu obwoźnego. Zwrócił się do radnych z apelem o nie przyjmowanie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Z opinią przedmówcy zgodziła się radna D. Kręźlewicz.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Nowopole” M. Sajak poinformował, że zarząd wyraził pozytywną opinię, odnośnie przedmiotowej uchwały. Dodał, że proponowane przez burmistrza placówki nie blokowałyby  rozwoju targowiska, dając jednocześnie nowe miejsca pracy. Podkreślił, że nie obawiałby się konkurencji. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność zachowania architektury takiej samej, jaka jest na placu targowym.

 

Radna M. Gołyźniak podkreśliła, że jako radna oraz mieszkanka Chełmka popiera propozycję burmistrza, odnośnie zabudowy czterech obiektów handlowych na placu przy ul. Krakowskiej w Chełmku. Sytuacja taka stwarza mieszkańcom alternatywę wyboru lepszego i tańszego sklepu. Stanowi  ponadto możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.  Podkreśliła, że nie można się sugerować tylko opinią handlowców, radni winni bowiem jednakowo traktować wszystkich mieszkańców gminy.

 

Radna Z. Urbańczyk podkreśliła, że radni powinni przede wszystkim wykazywać troskę o wpływy finansowe do budżetu gminy. Na gminie ciąży obowiązek pozyskiwania źródeł finansowych, jakimi w tym przypadku są nowe dochody z tytułu dzierżaw. Podkreśliła, że przedstawiona przez burmistrza koncepcja opiera się na projekcie zagospodarowania tego terenu.

 

Radna J. Radwańska, biorąc pod uwagę obawy, odnośnie zablokowania możliwość handlu obwoźnego, stwierdziła, że tego typu sprzedaż można przenieść na stary plac targowy. Nowy plac  należałoby natomiast, zgodnie z koncepcją burmistrza, zagospodarować poprzez zabudowę czterema obiektami handlowymi.

Burmistrz A. Saternus poinformował, że mając na uwadze interes gminy, wysunął propozycję wybudowania na terenie obok placu targowego czterech obiektów handlowych. Jest to działanie mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy. Zaakcentował jednak, że ostateczna decyzja należy do radnych.

 

Radny A. Stokłosa podkreślił, że w omawianej sprawie istnieją  argumenty przemawiające za, jak również przeciw usytuowaniu w rejonie placu targowego nowych placówek handlowych.  Z jednej strony propozycja burmistrza otwiera rynek pracy, z drugiej strony  blokuje  miejsca pracy i stwarza zagrożenie dla handlowców.  Biorąc te obawy pod uwagę, radny zaproponował utwardzenie na okres czasowy terenu niezabudowanego. Rok czasu pokaże czy targowisko o takiej strukturze będzie się rozwijało. Po upływie tego terminu, Rada Miejska powróci do przedmiotowego tematu.

 

Po zakończeniu dyskusji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie i odrzucony stosunkiem głosów: za –  3 głosy, przeciw – 8 głosów, wstrzym. – 4 głosy.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Stokłosy, dotyczący utwardzenia terenu na okres przejściowy.

Wniosek przyjęto  stosunkiem głosów: za – 10 głosów, przeciw – —–, wstrzym. – 5 głosów.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu  do głosowania w Domu  Pomocy Społecznej  w Bobrku.

Sekretarz Miejski J. Świerz poinformowała, że w związku z przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, uchwałodawcza narzucił gminie obowiązek  utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania w Domu  Pomocy Społecznej  w Bobrku.

Sekretarz J. Świerz przedstawiła ponadto ogólne informacje, dotyczące przeprowadzenia referendum europejskiego, w szczególności tryb zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za- 13 głosów, przeciw – —-, wstrzym. – 2 głosy.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/51/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie utworzenia obwodu do głosowania

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2003 rok.  

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2003 rok.

           Zmiana dotyczy działu „Oświata i wychowanie” – w 2003 roku ZSPG w Bobrku uzyska dochody z usług i wpłaci do budżetu Gminy kwotę  w wysokości 5.000 zł,  za którą planuje się zakupić pomoce naukowe; natomiast Gimnazjum nr 2 w Chełmku uzyska dochody z usług i wpłaci do budżetu gminy kwotę 2.500 zł, która zostanie przeznaczona  na zakup środków trwałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisk Komisji budżetu (…) z dnia 14 kwietnia 2003 roku.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/52/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003-2004 w zakresie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003 – 2004 w zakresie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek. W budżecie 2003 r. zaplanowano kwotę w wysokości 180.000 zł. Przewiduje się opracowanie planu w latach 2003 – 2004. Zachodzi potrzeba określenia wysokości sumy, do której burmistrz Chełmka może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Przewiduje się upoważnienie do kwoty 250.000 zł. Ustawa, dotycząca sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego została uchwalona przez Sejm RP i aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta. Ustawa przewiduje sporządzanie planów przez okres minimum 12 miesięcy oraz zmienia dotychczasowe zasady sporządzania planów. Do czasu wejścia w życie ustawy brak jest możliwości ogłoszenia przetargu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał pozytywną opinię Komisji budżetu (…) z  dnia 14 kwietnia 2003 roku do przedmiotowej  uchwały.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/53/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003-2004   w zakresie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Małopolskich. Jako delegata proponuje się burmistrza Chełmka, który od 2002 roku pełni tę funkcję.

 

            Burmistrz A. Saternus  poinformował, że w roku 2000 został powołany przez Zarząd Miejski na  delegata Gminy Chełmek na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.   Jest to funkcja społeczna. W roku bieżącym dobiega końca obecna kadencja SGiPM. Zachodzi więc konieczność ponownego wydelegowania przedstawiciela gminy do pracy w stowarzyszeniu.

 

            Radny M. Idzik zaproponował osobę radnego P. Leguta jako delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Małopolskich. Radny wyraził zgodę na pracę w stowarzyszeniu.

            Na wniosek radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił pięciominutową przerwę.

 

            Po wznowieniu obrad, radny P. Legut wycofał swoją kandydaturę na delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr VII/54/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie powołania Delegata Gminy Chełmek do Stowarzyszenia Gmin

   i Powiatów Małopolskich

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z  realizacji uchwał, interpelacji i wniosków.  

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków, zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w obecnej kadencji.

 

            Głos zabrał radny A. Stokłosa. Poruszył sprawę uzupełnienia ubytku w nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. S. Batorego w Chełmku. Stwierdził, że sprawa nie jest ostatecznie zrealizowana.

 

            Prezes MZGK Sp. z o.o. H. Kowalski poinformował, że ubytek w nawierzchni drogowej nie jest zaasfaltowany, niemniej był uzupełniany dwukrotnie. Dodał, że ubytki na drogach gminnych uzupełniane są kompleksowo.

 

Następnie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte stosunkiem głosów: za- 14 głosów, wstrzym. – 1 głos.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka. 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka w okresie od 23 marca do 10 kwietnia 2003 roku.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag, zostało poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

 

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 17  do protokołu.

 

 

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od  23 marca do 10 kwietnia 2003 roku.

Przewodniczący Rady wrócił się do radnych o zabranie głosu w przedstawionych w sprawozdaniu sprawach.

 

Radny A. Stokłosa nawiązał do decyzji burmistrza w kwestii zmniejszenia powierzchni nieruchomości gruntowej dzierżawionej przez p. E. K. Poznańskich.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że wyraził zgodę na takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę użytkowanie tylko części nieruchomości przez wnioskodawców.

 

Radna H. Szewczyk poruszyła sprawę sprzedaży działki przy ul. Polnej w Bobrku. Poinformowała, że z informacji, jakie posiada jest zainteresowanie kupnem działki o charakterze budowlanym. Zwróciła się więc z prośbą o dokonanie ponownego podziału przedmiotowej nieruchomości i umożliwienie   dokonanie zakupu.

 

Burmistrz odpowiedział, że w związku z brakiem zainteresowania, zaproponował sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki o całkowitej powierzchni. Wydzielenie nieruchomości na mniejsze parcele gruntowe wiązałoby się z dużymi kosztami.

 

Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte i przyjęte jednogłośnie.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18  do protokołu.

 

Ad. 16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrali:

 

Radna Maria Gołyźniak zwróciła się do radnego rady powiatowej Z. Góralewicza o interwencję w sprawie remontu cząstkowego ul. Kościuszki w Chełmku. Zgłosiła ponadto wnioski o wykonanie podsypki z piasku na terenie placu zabaw poł. przy ul. Brzozowej w Chełmku, zainstalowanie oświetlenia ul. Bocznej w Chełmku (zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w październiku 2002 roku).

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że zarząd starostwa powiatowego zaproponował gminom z terenu powiatu współfinansowanie prac remontowych przy drogach powiatowych na bardzo niekorzystnych warunkach – narzucając 70% udział gmin oraz 30% udział powiatu. W budżecie starostwa przewidziano kwotę w wysokości 200.000-zł na utrzymanie wszystkich dróg powiatowych, co stanowi zdecydowanie zbyt małą kwotę. Zarząd Dróg Powiatowych przygotował wykaz dróg o znaczeniu priorytetowym. Na liście tej znalazły się ulice: Szkolna, Nowowiejska, Gorzowska, Nadwiślańska, Oświęcimska, Mieszka I, Jaworznicka, Jagiellońska, Mickiewicza. Burmistrz stwierdził, że propozycja ta nie jest do zaakceptowania. Pominięto bowiem pozostałe drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy. Sprawa zostanie przekazana do omówienia na komisjach Rady Miejskiej.

Burmistrz zwrócił do radnych Rady Powiatowej w Oświęcimiu, aby spowodowali wcześniejsze remonty dróg powiatowych w okresie pozimowym.

 

Radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu Z. Góralewicz oświadczył, że do dnia 20 maja br. Zarząd Dróg Powiatowych ma obowiązek zakończenia prac na drogach powiatowych na terenie Gminy Chełmek. Podkreślił, że na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono w budżecie Starostwa Powiatowego niewielkie środki finansowe.

Biorąc pod uwagę taką sytuację, Rada Miejska postanowiła wystosować na ręce przewodniczącego Rady Powiatowej w Oświęcimiu petycję, dotyczącą zwiększenia przez powiat środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chełmek.

 

            Odpowiadając na kolejne wnioski radnej M. Gołyźniak, burmistrz oświadczył, że wykonanie oświetlenia ul. Bocznej w Chełmku jest w bieżącym roku niemożliwe. W chwili obecnej trwa przygotowywanie projektów oświetlenia ulicznego. Odnosząc się do wniosku, dotyczącego placu zabaw przy ul. Brzozowej w Chełmku, burmistrz przyznał, że jego lokalizacja jest niefortunna. W planach jest przeniesienie placu do parku miejskiego.

 

            Radna M. Gołyźniak poruszyła ponadto sprawę realizacji wniosku, zgłoszonego przez radnych z Kolonii na 2003 rok, który dotyczy budowy chodnika przy ul. Klonowej w Chełmku. Z informacji, jaką otrzymała od pracownika Urzędu Miejskiego wynika, że burmistrz zmienił decyzję radnych Osiedla, nakazując wykonanie chodnika pomiędzy blokiem nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Chełmku a ogrodem działkowym. Stwierdziła, że jego realizacja jest niecelowa. W imieniu radnych i mieszkańców, Radna  zwróciła się z prośbą o realizację chodnika przy ul. Klonowej  w Chełmku. 

Radna zwróciła również uwagę na konieczności dokonania  pilnego remontu chodnika przy ul. Krakowskiej w Chełmku (naprzeciwko pawilonu GS-u). Zaproponowała zabudowę chodnika  na szerokość czterech płytek, co umożliwi swobodne przejście osobom  z wózkami dziecięcymi.

 

Burmistrz poinformował, że załatwienie tej sprawy leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przekazał również informację, dotyczącą wykonania chodnika przy ogródkach działkowych ul. Wojska Polskiego w Chełmku. Poinformował, że działkowcy zgłosili pilną potrzebę wykonania chodnika wzdłuż Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. J. Kilińskiego. Podkreślił jednak, że szanując wolę radnych, podejmie właściwą decyzję w tej sprawie.

 

 Radna H. Szewczyk zgłosiła potrzebę zabudowy lampy przy ul. Długiej w Bobrku oraz dokonania zabudowy innych punktów świetlnych w ramach konserwacji.

 

Burmistrz poinformował, że wszystkie prace, polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego wykonywane są w ramach porozumienia z posterunkiem energetyki. Wszystkie prace będą wykonane prawdopodobnie w II połowie roku.

 

            Radna B. Kania złożyła podziękowania za uprzątnięcie terenu stadionu sportowego. Zwróciła się jednocześnie z zapytaniem o realizacje wniosku w sprawie wysypania drogi wjazdowej na stadion.

 

            Burmistrz poinformował, że prace wykonanie zostaną w ramach trwających prac interwencyjnych.

 

 Radny E. Krupa, w imieniu członków wspólnoty mieszkaniowej, założonej przy budynku nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Chełmku, zgłosił wniosek o przedstawienie rozliczenia funduszy remontowych za 2002 rok. Podkreślił, że rozliczenie takie należy się wszystkim wspólnotom mieszkaniowym.

 

Radny B. Dulęba, biorąc pod uwagę poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, zgłosił konieczność zamontowania na łuku ul. Oświęcimskiej w Gorzowie przy  skrzyżowaniu z ul Rzeczną  lustra drogowego oraz znaku drogowego tzw. „sierżanta” (w kierunku Chełmek-Oświęcim).

 

 Radna Z. Urbańczyk zgłosiła wnioski o wycięcie zbutwiałych drzew owocowych w pasie drogowym przy ul. Sadowej w Chełmku oraz dokonanie wycinki drzew przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku

 

 Radny M. Palka zgłosił wnioski o rozpoczęcie koszenia nieużytków gminnych oraz obcinki drzew.

 

Radny M. Idzik zwrócił się z wnioskiem o przekazanie  na ręce radnego oraz Rady Sołeckiej w Bobrku rzetelnej informacji  na temat budowy oświetlenia przy ul. Lipowej w Bobrku oraz na temat budowy oświetlenia przy ul. Krakowskiej na odcinku od mostu na rzece Wiśle  do kościoła w Bobrku.

Zwrócił się ponadto o sprawdzenie czy właściciel zespołu pałacowo-parkowego w Bobrku swoim działaniem wpłynął na zachwianie stosunków wodnych przy ul. Parkowej w Bobrku. Poinformował, że obserwuje się w tym rejonie podwyższenie stosunków wodnych.

 

Radny B. Hojka poinformował, że mieszkańcy „Nowopola” wyszli z inicjatywą wykonania w czynie społecznym poboczy przy ulicy, prowadzącej do leśniczówki w Chełmku. Zwrócił się w związku z tym  do burmistrza o stworzenie takiej  możliwości  (dokonanie wycinki krzewów).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń poruszył sprawę likwidacji bezużytecznych słupów elektrycznych, zlokalizowanych na osiedlu „Nowopole”, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

            Burmistrz A. Saternus poinformował, że grupa radnych z osiedla „Kolonia” i „Nowopole” zwróciła się z pismem, dotyczącym powołania zespołu w celu współfinansowania budowy Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Chełmku. Przypomniał, iż informował radnych, że widzi możliwość udziału gminy na etapie sporządzenia dokumentacji  i realizacji zadania na poziomie do 10% wysokości  kosztów. Sprawa wymaga jednak dogłębnej analizy. Podkreślił, że według stanowiska radnych, priorytetem w gminie jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku, a następnie budowa sali przy ZSP-G nr 1 w Chełmku. Radni opowiedzieli się za budową na łamach prasy. Nie widzi więc możliwości powołania zespołu  w celu opracowania  koncepcji realizacji inwestycji przy powiatowym zespole szkół, ponieważ jest to inwestycja powiatowa.

 

            Radny M. Idzik poinformował, że Starostwo Powiatowe nie otrzymało na dzień dzisiejszy środków z Totalizatora Sportowego, przeznaczonych na realizację tej inwestycji. Budżet starostwa nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć tego zadania.

 

Radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu  Z. Góralewicz poinformował, że starostwo powiatowe byłoby w stanie  wybudować salę gimnastyczną przy powiatowym zespole szkół w ramach własnego budżetu. Jednak burmistrz Chełmka wyraził wolę współfinansowania budowy hali. Podkreślił konieczność wypracowania porozumienia w tej sprawie.

 

Biorąc pod uwagę wiele niejasności, postanowiono zorganizować spotkanie z zarządem Starostwa Powiatowego Oświęcimiu w celu omówienia sprawy budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Chełmku.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął VII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1835.

 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

Agnieszka Krzyściak-Kalemba                          Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*