Protokół XXX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXX/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 24 i 25 marca  2009 roku
w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  15 radnych oraz zaproszeni goście.

Dzień 24 marca 2009 r.

Nieobecny radny  M.Madoń

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła   XXX  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku  oraz zaproszonych gości:
przewodniczących zarządów osiedli  i  rad sołeckich
dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
wszystkich obecnych
Po powitaniu radnych i gości,  przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu  uczestniczy  13 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.  (Radny  P.Byrski  doszedł  w trakcie obrad sesji).

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz wnioskował o włączenie do porządku obrad sesji 3 projektów uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010 r.  – na realizację zadania „Odnowa sołectwa Gorzów – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”

2.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010 r. –  na realizację zadania „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”

3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności.

Zebrani nie wnosili uwag i przyjęli dodatkowe projekty uchwał (jednogłośnie 13 za).

Wobec powyższego porządek obrad  przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXIX z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 5.03. 2009 r.
3.Projekt uchwały w sprawie akceptacji planu odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016,
4.Projekt uchwały w sprawie akceptacji planu odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016,
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek,
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Chełmek,
7.Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego w celu pełnego zabezpieczenia dochodzenia praw poszkodowanych ruchem zakładu górniczego.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.
9.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010r. na realizację zadania „Odnowa sołectwa Gorzów – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”
10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010r.  na realizację zadania „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”
11.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności.
12.Przyjęcie raportów z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek  w 2008 r. oraz planów na 2009 r.
13.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad  XXX  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad.2.  Przyjęcie protokołu z XXIX  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 5 marca 2009 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu 5 marca 2009 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej.   Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołów.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Protokół został  przyjęty  jednogłośnie: 13 głosujących: 13  – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie akceptacji planu odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko wspólnej Komisji Budżetu (…), Handlu (…) oraz Zdrowia (…) z dnia 19 marca 2009 r.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  13 radnych: 13  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 224 / 2009
w sprawie akceptacji planu odnowy Gorzowa na lata 2009 – 2016,

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie akceptacji planu odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016,

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko wspólnej Komisji Budżetu (…), Handlu (…) oraz Zdrowia (…) odbytej w dniu 19 marca 2009 r.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 225 / 2009
w sprawie akceptacji planu odnowy Bobrka na lata 2009 – 2016,

Doszedł Radny P.Byrski – na sali znajduje się 14 radnych.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek,

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała wniosek radnych z posiedzenia wspólnego  Komisji budżetu (..) Komisji handlu (…) i komisji zdrowia (…)  z dnia 19 marca 2009 r.

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję w tym temacie.

W związku z wnioskami radnych z posiedzenia komisji Prezes MZGK K.Tokarski przedstawił zebranym wyszczególnienie wysokości dopłaty przy ograniczeniu wzrostu ceny wody pitnej  i ścieków:

Przy ograniczeniu wzrostu cen do 4,2 % – dopłata z budżetu gminy musiałaby wynieść 286 379,35 zł (brutto)
Przy ograniczeniu wzrostu cen do 6 % – dopłata z budżetu gminy musiałaby wynieść 229 260,89 zł (brutto)
Przy ograniczeniu wzrostu cen do 4,2 % z ograniczeniem dla mieszkańców – dopłata z budżetu gminy musiałaby wynieść  213 454,59 zł (brutto)
Przy ograniczeniu wzrostu cen do 6 % z ograniczeniem dla mieszkańców – dopłata z budżetu gminy musiałaby wynieść 169 183,80 zł (brutto)

W tych przypadkach taryfy przedstawiałyby się następująco:

ograniczenie wzrostu do 4,2 % :
cena wody     3,74 zł
opłata abonamentowa za gotowość 4,62 zł
opłata abonamentowa za rozliczenie 2,15 zł
cena ścieków    4,64 zł

ograniczenie wzrostu do 6 % :
cena wody     3,81 zł
opłata abonamentowa za gotowość 4,70 zł
opłata abonamentowa za rozliczenie 2,15 zł
cena ścieków    4,72 zł

Radny M.Sajak zwrócił się do Burmistrza Chełmka z pytaniem jak się ustosunkował do propozycji komisji i jako wykonawca budżetu czy widzi możliwości dofinansowania  do taryf wody i ścieków. Przedstawione w projekcie uchwały taryfy  są bardzo wysokie dla naszych mieszkańców i dlatego należałoby je zminimalizować, a szczególnie ceny ścieków.
Burmistrz poinformował, że jeśli radni podejmują decyzję o dofinansowaniu to powinni wskazać, gdzie w budżecie ograniczyć wydatki lub z czego należy zrezygnować. Faktem
jest, że przeszedł wniosek na kanalizację i Gmina otrzyma 46 mln zł dotacji ze środków unijnych, ale również będzie musiała zabezpieczyć 10 mln własnych środków . Ponadto aplikujemy o środki unijne z innych projektów np. programy odnowy sołectw, modernizacja stawów, modernizacja ul. Mickiewicza, program rewitalizacji, na które także muszą być zapewnienia o środkach własnych.
Burmistrz uważa, że cena wody jest na średnim poziomie, natomiast kanalizacja jest już droga
i będzie jeszcze droższa, dlatego w przyszłości będą konieczne dopłaty.
Burmistrz uważa, że można podjąć decyzję o dofinansowaniu z budżetu, ale trzeba go dokładnie przeanalizować, ponieważ już w chwili obecnej szacuje się,  że dochody nie będą w 100 % zrealizowane, w związku z obecną sytuacją gospodarczą w kraju.

Radny S.Kądzior na swoim przykładzie przedstawił kalkulację wzrostu cen dla
4-osobowej rodziny:  w okresie 2 miesięcy rodzina zużyła 20 m3 wody za kwotę 86,31 zł. Obliczając wodę wg nowych cen kwota wyniosłaby 101,80 zł – jest to wzrost wody o 15 zł, natomiast ścieków o 16,10 zł. Radny uważa, że różnica dla przeciętnej rodziny jest kolosalna
i wynosi 14,5 %.
Burmistrz poinformował, że spółka na zawyżyła taryf fikcyjnie. Wszystkie składniki obliczane są  po  najniższych kosztach. Spółka zamknęła rok z minusem. Duże koszty ponoszone są za utrzymanie urządzeń uzdatniających wodę, kolektorów, ekip obsługi, zapłaty za odbiór ścieków i innych.
Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk uważa, ze powinniśmy dbać o spółkę, ale koszty nie powinny zbytnio obciążać mieszkańców. Jest kryzys gospodarczy, wzrastają ceny żywności, a mieszkańcy tracą pracę – firmy zwalniają pracowników. Uważa, że trzeba znaleźć środki na dopłatę do spółki. W czasach kiedy wydaje się ogromne kwoty na obiekty sportowe należy pamiętać również o mieszkańcach bardziej ubogich. Dlatego proponuje przychylić się do wniosków radnych złożonych  na posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 2009 r.

S.Kądzior powiedział, że w uzasadnieniu do stawek zawarto  zapis w  informacjach mających wpływ  na ceny że „Dokonane przez RM w Chełmku zmiany w finansowaniu Projektu wymuszają sfinansowanie brakujących 600 tys. zł preferencyjnym kredytem”.

Z-ca Burmistrza A.Skrzypiński poinformował, że to co może być składnikiem taryf wody i ścieków jest ściśle określone w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Prezes MZGK nie może ingerować w tym zakresie. Zmiana zasad finansowania projektu powoduje konieczność zaciągnięcia kredytu 600 tys. zł. i nie jest to wina rady. Pierwotnym realizatorem projektu miała być Gmina Chełmek. Jedyną szansą w uzupełnieniu braku środków na to zadanie  w budżecie jest kredyt.

W odpowiedzi na zapytanie radnych czy z pozostałych środków zabezpieczonych na park miejski można by było część przenieść na dofinansowanie do dopłaty wody i ścieków Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej dopiero rozstrzygnięto jeden przetarg. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg na tern wokół parku i plac zabaw. Wcześniej musi być rozstrzygnięcie projektów dot. rewitalizacji miasta. Te zadania musiałyby być wtedy połączone. Poza tym przy składaniu projektu Gmina zapewnia udział środków własnych, dlatego nie jest możliwe korzystanie z tych środków do czasu rozstrzygnięcia ofert.

J.Ostrowska poinformowała, że uczestniczy w wielu spotkaniach z mieszkańcami, którzy skarżą się, że media w naszej gminie są b. drogie. Społeczeństwo starzeje się, większość młodych ludzi wyjechała, jest wiele osób starszych, którzy utrzymują się z niskich  rent i emerytur. Wiele osób zalega z opłatami czynszów. Radna uważa, że należy znaleźć koniecznie oszczędności w budżecie na dopłatę. Sugeruje, aby oszczędności wykorzystać
z projektów, co do których nie mamy pewności, że uzyskają akceptację i dofinansowane ze środków UE.

Z-ca Burmistrza A.Skrzypiński odpowiedział, że jeśli projekty zostały już złożone, to wraz z zapewnieniami o środkach własnych. W związku z tym do chwili decyzji
o rozstrzygnięciu zadań nie można nimi dysponować.

J.Radwańska powiedziała, że przy każdych podwyżkach zawsze są komentarze
i niezadowolenie mieszkańców. W domach prywatnych płaci się średnio ok. 130 zł za wodę na dwa miesiące. Dla osób o przeciętnych dochodach, ta podwyżka będzie bardzo dotkliwa. Radna przedstawiła taryfy z innych miast, z których wynika, że  gminy  stosują dopłaty do wody
i ścieków, aby zbytnio nie obciążać mieszkańców.

M.Sajak zaproponował, żeby w br. racjonalna byłaby podwyżka o 4,2 %, zgodnie ze wskaźnikiem GUS, dla indywidualnych odbiorców za wodę i ścieki, a w przyszłym roku należy zabezpieczyć środki w budżecie Gminy Chełmek na dofinansowanie do wody
i ścieków.

 

Radny P.Byrski zgodził się z przedmówcą i zaproponował, aby zrezygnować
z projektów złożonych na zadania, w których nie mamy pewności uzyskania dofinansowania UE.

H.Wiśniewski wnioskował o ogłoszenie 15 min. przerwy w czasie której, Burmistrz dokona analizy budżetu i przedstawi propozycje  dofinansowania do wody i ścieków.

H.Kowalski sugerował rozważenie innego rozwiązania np. zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie do wody i ścieków.

Burmistrz poinformował, że na takie rozwiązanie nie wyraża zgody, ponieważ Gmina ma już obciążenie 4 mln. kredytem, a w związku z sytuacją gospodarczą w kraju obniżenie strony dochodowej byłoby bardzo nierozważne .

S.Kądzior zaproponował przyjąć rozwiązanie drugie tj: „ograniczenie cen wody do
6 % dla odbiorców wody pitnej i ścieków dla mieszkańców – byłoby 169 183,80 zł dofinansowania z budżetu Gminy”.
W związku z wnioskami proponowanymi w dyskusji Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk ogłosiła 30 min przerwy w obradach. W tym czasie p.Burmistrz wraz z p. Skarbnik dokonają analizy budżetu i przedstawią radnym propozycje.

 ***

 Obrady zostały wznowione o godz. 15.30.

 W związku z tym, że propozycje Burmistrza dot. dotacji do wody nie zostały jeszcze przygotowane Przewodnicząca zaproponowała  realizację porządku obrad i omówienie następnych projektów uchwał.

***

 Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Chełmek,

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym  Komisji Budżetu (…), Handlu (…) oraz Zdrowia (…) odbytym w dniu 19 marca 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko.
Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 13  – za ,  0  – przeciw, 1 – wstrzymujący się
Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 226/ 2009
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
przez Gminę Chełmek,

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego w celu pełnego zabezpieczenia dochodzenia praw poszkodowanych ruchem zakładu górniczego.
Projekt rezolucji przygotowany został na wniosek radnych z poprzedniej sesji odbytej w dniu 5 marca 2009 r.

Radni otrzymali projekt uchwały wraz z projektem rezolucji.

W związku z tym, że radny B.Dulęba zaproponował wniesienie kilku poprawek do projektu rezolucji ustalono, że projekt uchwały zostanie poprawiony i zaopiniowany przez RM na drugiej części sesji w dniu 25 marca 2009 r.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

W związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi dofinansowania do wody
i ścieków projekt uchwały został przekazany do poprawy i zostanie zaopiniowany przez RM na drugiej części sesji w dniu 25 marca 2009 r.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010r.

Projekt uchwały został omówiony  na posiedzeniu wspólnym  Komisji Budżetu (…), Handlu (…) oraz Zdrowia (…) odbytym w dniu 19 marca 2009 r.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Odnowa sołectwa Gorzów – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 12  – za ,  0  – przeciw, 2 – wstrzymujących sie

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/   227  / 2009
w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010r.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Chełmka na 2010 r.
Projekt uchwały został omówiony  na posiedzeniu wspólnym  Komisji Budżetu (…), Handlu (…) oraz Zdrowia (…) odbytym w dniu 19 marca 2009 r.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej”
Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 11  – za ,  0  – przeciw, 3 – wstrzymujących się
Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 228 / 2009
w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania przez Burmistrza Chełmek na 2010r.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności.

Projekt uchwały nie został omówiony  na posiedzeniach komisji. Zasadność projektu uchwały omówił Burmistrz wnioskując o włączenie do porządku obrad sesji. Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem mapowym.
W związku ze sprzedażą w trybie przetargowym działki 842/274 położonej
w Chełmku przy ul. Krakowskiej zachodzi konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności na działkę nr 842/273 stanowiącą  własność Gminy Chełmek, której treść będzie polegać na tym, że każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości działki 842/274 przysługiwać będzie prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną (842/273).

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/  229 / 2009
w sprawie  ustanowienia nieodpłatnej służebności.

Ad. 12. Przyjęcie raportów z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
w 2008 r. oraz planów na 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku p. Zofia Urbańczyk poinformowała, że zgodnie
z planem pracy na 2009 r.  Rady Miejskiej  w Chełmku w miesiącu marcu zaplanowano omówienie raportów z działalności jednostek organizacyjnych  i spółek Gminy Chełmek za 2008 r.  oraz  planów na 2009 r.

Wszystkie jednostki przedłożyły raporty –  kopie  przesłano  radnym.

Raporty zostały omówione i przyjęte przez radnych RM w Chełmku na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…)  w dniu 19 marca 2009 r.  W posiedzeniu komisji uczestniczyli kierownicy jednostek, którzy szczegółowo omawiali raporty i udzielali wyjaśnień na zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku otworzyła dyskusję w sprawie przedłożonych raportów.

Raporty zostały przyjęte bez uwag.

Przewodnicząca podziękowała prezesom spółek i dyrektorom jednostek za  przygotowanie raportów i omówienie na posiedzeniu komisji.

***

Rada Miejska powróciła do 5 pkt. porządku obrad sesji tj. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

Burmistrz poinformował, że po przeanalizowaniu budżetu wspólnie z p. Skarbnik proponuje zmniejszenie wydatków z następujących działów:
50 tys. zł.  z dróg: chodnik na ul. Nadwiślańskiej, chodnik na ul. Jagiellońskiej, chodnik na ul. Oświęcimskiej
50 tys. zł sięgacz na ul. Powstańców  Śląskich,
30 tys.zł.  z modernizacji parku miejskiego,
20 tys.zł.  z monitoringu
20 tys. zł z utrzymania zieleni miejskiej
i uzyskaną kwotę 170 tys. zł. przeznaczyć na dofinansowanie wody i ścieków zgodnie
z wnioskami radnych.

 

Podział środków jest z każdego rejonu Gminy Chełmek oprócz Gorzowa, ponieważ ul. Oświęcimska w Gorzowie jest zgłoszona do projektu w celu uzyskania środków pozabudżetowych. W związku z tym zostało złożone zapewnienie o środkach  własnych Gminy. Jeśli projekt nie uzyska akceptacji i nie będzie realizowany – 20 tys zł ze środków finansowych na Gorzów zostanie przekazane na zieleń miejską lub monitoring miasta.

Jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę na powyższe zmiany, to Burmistrz zaproponował zarządzenie przerwy w obradach w celu dokonania korekt w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

Radni przychylnie ustosunkowali się do propozycji Burmistrza o przerwaniu sesji do czasu przygotowania nowych projektów uchwał tj. do dnia następnego.

***

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad przystąpiono do omówienia pkt. 13.

Ad. 13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

1.Burmistrz oraz Przewodnicząca RM pogratulowali drużynie reprezentującej Gminę Chełmek  zdobycia I miejsca w XI Powiatowym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dniu 8 marca 2009 r. w Oświęcimiu.

2.Burmistrz poinformował Radnych o rozmowie telefonicznej zj dyrektorem kopalni „Piast”, który który pytał o opinię Rady M. w sprawie uzyskania koncesji na wydobycie węgla na naszym terenie. Burmistrz odpowiedział, że biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania i opinie mieszkańców jego stanowisko jest negatywne. Jeśli kopalnia zwróci się oficjalnie  do Gminy, to o opinię w tej sprawie Burmistrz wystąpi do radnych oraz mieszkańców na zebraniach środowiskowych w mieście i sołectwach. Po uzyskaniu koncesji kopalnia planuje uruchomienie wydobycia na naszym terenie po 2020 r.

3.H.Szewczyk wnioskuje, aby ogłoszenie o planowanej wystawce odpadów komunalnych wielkogabarytowych rozplakatować w większej ilości na trenie sołectw oraz przekazać do odczytania informacji przez księży w kościołach.

4. E.Ostapowicz pytał, czy  w trakcie realizacji  modernizacji parku miejskiego nieestetyczne rury ciepłownicze  pozostaną w takim stanie jak obecnie czy zostaną przełożone pod ziemię.

Z-ca  Burmistrza poinformował, że w chwili obecnej nie planuje się zmiany, ponieważ została rozpoczęta procedura zbycia udziałów spółki ENWOS. Po ok. 3 miesiącach będzie wiadomo, kto jest właścicielem infrastruktury ciepłowniczej. Przy sprzedaży udziałów będzie warunek przebudowy ciepłociągu.

5.H.Kowalski pytał jak planuje się dalsze losy opuszczonego przez przedszkole budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku oraz czy można zobowiązać właściciela zespołu pałacowego w Bobrku do zagospodarowania obiektu, ponieważ obiekty te niszczeją nieużytkowane.

Z-ca Burmistrza poinformował, że została wykonana ekspertyza techniczna budynku przedszkola, z której wynika, że budynek może być powiększony o jedną kondygnację. W związku z tym są rozważane dwie propozycje zagospodarowania obiektu:
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne  lub hotelowo-restauracyjne. Pierwszy wariant wiąże się z przebudową budynku przez Gminę, gdzie dwa piętra to byłyby lokale mieszkalne, natomiast parter to punkty usługowe lub sklepy. Drugi wariant wiąże się ze sprzedażą obiektu i ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania obiektu na obiekt restauracyjno – hotelowo – konferencyjny.
W Bobrku sprzedaż zespołu pałacowego nie była uwarunkowana żadnymi wymogami
i w chwili obecnej, kiedy stanowi własność prywatną nie można ingerować. Jedyny wpływ może mieć konserwator zabytków, który właściwie ogranicza zakres działań właściciela.

6.S.Kądzior prosił o przedstawienie informacji w sprawie podziału geodezyjnego na działki położone pomiędzy ul. Długą i Akacjową w Bobrku.
Sekretarz zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na następnej sesji.

7.J.Ostrowska zgłosiła konieczność wysprzątania zaśmieconego terenu na osiedlu za sklepem p. Barana, pomiędzy ogrodzeniem działek, a blokiem. W tym rejonie panuje straszny bałagan, dużo śmieci, worków, butelek, zniszczone kosze uliczne.

8.E.Ostapowicz wnioskował o rozpoczęcie działań dotyczących budowy bloku mieszkalnego dla ok. 35 mieszkań. Od 25 lat w mieście nie został wybudowany żaden blok, a oczekiwania na mieszkania socjalne są b.duże. Zadanie to powinno zostać ujęte w przyszłorocznym budżecie, a Gmina powinna poczynić starania o środki UE.

O godz. 17.20 – Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła przerwę w obradach sesji do dnia następnego tj. do 25 marca 2009 r. do godz. 14,30.

***

 

Dzień 25 marca 2005 r.

Przewodnicząca RM wznowiła obrady XXX sesji RM rozpoczęte w dniu 24 marca 2009 r.
Nieobecny radny M.Bochenek
c.d. Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek,

Zgodnie z ustaleniami radni otrzymali nowy projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.
Prezes MZGK sp. zoo w Chełmku. K. Tokarski poinformował, że w projekcie uchwały  uwzględniono dopłatę z budżetu Gminy Chełmek  dla gospodarstw domowych do 1 m3 ścieków – 0,51 zł brutto i do 1 m3   wody 0.19 zł (brutto).  Dopłata z budżetu gminy do wody wyniesie 72 tys. zł . natomiast do ścieków 98 tys. zł.

W związku z powyższym ceny brutto płacone przez odbiorców wyniosą:

woda surowa                                                     2,51 zł /m3
abonament za rozliczenie                                  2,30 zł/odczyt/m-c
abonament za gotowość                                  464,38 zł/wodomierz gł. /miesiąc

woda pitna  – dla gospodarstw                        3,91 zł /m3
abonament za rozliczenie                                  2,30 zł/odczyt/m-c
abonament za gotowość                                   7,60 zł/wodomierz gł./miesiąc

woda pitna dla pozostałych odbiorców         4,10 zł /m3
abonament za rozliczenie                                  2,30 zł/odczyt/m-c
abonament za gotowość                                   7,60 zł/wodomierz gł./miesiąc

ścieki – w gosp.domowych                             5,05 zł/m3
ścieki – pozostali odbiorcy                              5,56 zł/m3
Radny M.Palka poinformował, że na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy Gorzowa zgłaszali, że nie są informowani przez MZGK o ważnych zmianach  takich jak powyżki cen wody, śmieci lub innych. Dlatego wnioskuje o informowanie mieszkańców  np. w formie informacji dołączonej do rachunku o zmianie ceny wody, ścieków lub odpadów komunalnych.
Prezes K.Tokarski poinformował, że we wszystkich nowych umowach, które były aneksowane od 2005 r. jest zapis, że wszelkie zmiany będą podawane do wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty  tj. informacje w Echu Chełmka, na stronie internetowej. Osoby, które mają starsze umowy są informowane.
Radna J.Radwańska ponowiła wniosek zgłoszony kilka sesji wcześniej dotyczący przeprowadzenia kontroli domostw, które nie mają zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych. Radna wnioskuje o dokonanie kontroli na ul. Mickiewicza i Jaworznickiej
w Chełmku.

Radny H.Kowalski proponował rozszerzenie kontroli nieruchomości na terenie całej gminy, ponieważ w całej gminie są zaśmiecane tereny zielone, rowy i las.
Radny M.Sajak powracając do tematu taryf wody zapropował przyjęcie przedstawionych przez Burmistrza propozycji taryf wody i ścieków i podjęcie uchwały.
W zwiazku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt  uchwały.
Głosowało  14 radnych: 11  – za ,  0  – przeciw, 3 – wstrzymujące się
Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 230 / 2009
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek,

c.d. Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został również skorygowany w związku ze zmianami dotyczącym dopłaty z budżetu gminy do taryf wody i ścieków. Radni otrzymali nowy projekt uchwały, który omówiła skarbnik miejski p.G.Rosa.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 10  – za ,  0  – przeciw, 4 – wstrzymujących się
Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 231 / 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

c.d. Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego w celu pełnego zabezpieczenia dochodzenia praw poszkodowanych ruchem zakładu górniczego.
Projekt rezolucji  został skorygowany zgodnie z sugestiami radnego B.Dulęby.  Radni otrzymali projekt uchwały wraz ze zmianą w rezolucji.

Radny B.Dulęba wniósł dodatkową uwagę: aby  zdanie drugie  § 1 uchwały rozszerzyć
o kopalnię “Janina” w Libiążu.

Radni uznali wniosek za słuszny. Wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała uchwałę wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało  14 radnych: 13  – za ,  0  – przeciw, 1 – wstrzymujący się
Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXX/ 232 / 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

Ad. 14. Zakończenie obrad  XXX  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.
Przed zakończeniem obrad sesji Z-ca Burmistrza A.Skrzypiński poinformował zebranych, że w SG ZOZ w Chełmku na dzień 26 marca została zapowiedziana akcja protestacyjna 6 lekarzy POZ pracujących w naszej przychodni. Trwają negocjacje Dyrekcji ośrodka z oddziałem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.  Wymagania lekarzy nie są do zaakceptowania, gdyż spowodują   b.duże zadłużenie zakładu – ok. 300 tys. zł.

***

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku  Zofia Urbańczyk  zamknęła XXX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15.40.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                             Przewodniczyła:

B. Maślanka                                                 Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*