Protokół XXIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXIX/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 5 marca  2009 roku
w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła   XXIX  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku  oraz zaproszonych gości:
przewodniczących zarządów osiedli  i  rad sołeckich
dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
przedstawicieli Kopalni „Piast” w Bieruniu
mieszkańców Chełmka oraz wszystkich obecnych

Po powitaniu radnych i gości,  przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu  uczestniczy  14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.  (Radny M.Madoń doszedł w trakcie obrad sesji).

 Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 Zebrani nie wnosili  uwag. Wobec powyższego porządek obrad  przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXVIII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 3.02. 2009 r.
3.Informacja przedstawicieli KWK „Piast” w Bieruniu nt. występowania wstrząsów technicznych na terenie Gminy Chełmek.
4.Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej
w Chełmku przy skrzyżowaniu ulicy Struga i Reymonta.
5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Gorzów.
6.Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/202/2008 RM w Chełmku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.
8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek”.
9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.
10.Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

11.Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek za 2008 r.
12.Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji i Sesji Rady Miejskiej w Chełmku w 2008 roku.
13.Sprawozdanie z realizacji uchwał  i  wniosków.
14.Sprawozdanie z działalności  Urzędu Miejskiego i Burmistrza.
15.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad  XXIX  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad.2.  Przyjęcie protokołu z XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu
3 lutego 2009 r.

 Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu 3 lutego 2009 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej.   Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołów.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Protokół został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosujących:   14  – za

 Po głosowaniu doszedł radny M.Madoń. Na sali znajduje się obecnie 15 radnych.

Ad. 3. Informacja przedstawicieli KWK „Piast” w Bieruniu nt. występowania wstrząsów technicznych na terenie gminy Chełmek.

 W związku z licznymi skargami mieszkańców nt. odczuwalnych silnych wstrząsów technicznych powodujących szkody górnicze w obiektach na terenie Gminy Chełmek, na sesję RM zostali zaproszeni przedstawiciele Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu
w celu wyjaśnienia przyczyn i sposobów ich zapobiegania.

W posiedzeniu wzięli udział:
Jerzy Pituła – Kierownik Działu Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem
Dariusz Bieroński – Główny inż. d/s mierniczo-geologicznych

 Jako pierwszy zabrał głos inż.Jerzy Pituła.
Poinformował, że są dwa rodzaje wstrząsów:
naprężeniowe, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi pracujących na dole. Wstrząsy te można prognozować i zwalczać poprzez profilaktykę – np. dobór odpowiednich materiałów do strzelań. Wstrząsy te nie są odczuwalne dla mieszkańców,
tektoniczne lub poślizgowe, które są odczuwalne na powierzchni. Nie można ich przewidzieć, ani im zapobiec. Powodem są przesuwające się duże masy skalne. Trwają kilka sekund.

 Inż. J.Pituła poinformował, że w trakcie dotychczasowej eksploatacji, od 1990 r.
w pokładzie 206/1 i 207 zanotowano 5940 wstrząsów. Z tego dwa najsilniejsze wstrząsy 107J,  które wzbudziły największe niepokoje mieszkańców i  dały na powierzchni przyspieszenie gruntów o ok.400 mm/s2. Było również 7 wstrząsów 106 J , które mogły być również bardzo odczuwalne przez mieszkańców, ponieważ dały przyspieszenie ok. 200 – 250 mm/s. Zanotowano również 132 zjawiska mniej odczuwalne, ale nie powodujące uszkodzeń – 105 J.
Szkody powstałe po wstrząsach są nieporównywalnie mniejsze od szkód „osiadań” terenów. Są bardzo nieprzyjemne i powodują strach, ale nie można im zapobiec.
Aparat  rejestrujący wstrząsy jest zainstalowany na budynku Samorządowego Zespołu Szkół przy ul. Chrobrego w Chełmku. Do końca marca br. na terenie Gminy Chełmek zostaną zabudowane dwa dodatkowe stanowiska rejestrujące wstrząsy. Jeden na terenie sołectwa Gorzów drugi na ul. Kraszewskiego w Chełmku.
„Kopalnia planuje  rozpoczęcie eksploatacji pięcioma ścianami. Ściana dająca silne wstrząsy jest na ukończeniu. Zauważono, że zbliżając się do granic m.Chełmka wstrząsy są coraz silniejsze, szczególnie na pokładzie 206/1. W związku z tym, kopalnia zleciła badanie parametrów ogniska wstrząsów do instytutu górnictwa, aby dowiedzieć się jaki jest powód wstrząsów.  Uzyskano odpowiedź, że powodem wstrząsów są uskoki pomiędzy jednym skrzydłem wyeksploatowanym, a drugim nieeksploatowanym. Tworzy się niecka, zaczepy skalne zrywają się na płaszczyźnie uskoku i przemieszczają się. W związku z tym zadecydowano o odsunięciu wydobycia o 200 m na zachód od tych skał. Kopalnia  ma nadzieję, że to być może wyeliminuje lub zmniejszy siłę wstrząsów.
Kopalnia dysponuje  opracowaniami dotyczącymi występowania  wstrząsów, oraz jak można je niwelować i zwalczać, ale „przeciwnik” jest bardzo trudny i nieprzewidywalny”.

***

 W trakcie dyskusji radni H.Kowalski i M.Bochenek wyrażali swoje zainteresowanie jak długo będą trwały przerwy w eksploatacji ścian, na których w chwili obecnej odstąpiono od wydobycia. E.Ostapowicz pytał czy były jakieś badania wstępne przed  eksploatacją nowych ścian. M.Sajak pytał jaka jest skala składanych wniosków o szkody górnicze z terenu Chełmka.

 P.Borowiec – mieszkaniec  Chełmka, powiedział, że wiele osób poszkodowanych pisze do kopalni bezskutecznie. On sam ma już 8 odmów wypłaty odszkodowania z kopalni. Uważa, że w gminie powinna być powołana komisja d/s orzekania szkód, ponieważ komisja z kopalni nie jest obiektywna, a sprawy w sądzie są kosztowne.

 P.Karelus – mieszkaniec Chełmka, informował, że  terenie Chełmka występują znaczne szkody górnicze, których kopalnia nie uznaje. On sam złożył sprawę do sądu
i otrzymał 1.270 zł tytułem odszkodowania.  Kwotę tą uważa za niewystarczającą.

***

 inż. Dariusz Bieroński poinformował, zakończenie eksploatacji ściany, która powoduje silne  wstrząsy będzie w czerwcu br. Sprawy w sądzie dotyczące szkód górniczych są nieodpłatne dla mieszkańców. Ponadto poinformował, że eksploatacja odbywa się na podstawie wielu dokumentów minn.: koncesji, planu ruchu, dokumentu kompleksowej eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami.

 inż. D.Bieroński poinformował również, że są dwa rodzaje wpływów powodujących wstrząsy: bezpośrednie – spowodowane eksploatacją. Obszar eksploatacji kopalni „Piast”  wynosi 48 km2. Obejmuje gminy: Bieruń, Chełm Śląski i częściowo Bojszowy. Na terenie  Gminy Chełmek kopalnia nie prowadziła eksploatacji. Granica gminy przebiega na rzece Przemszy. W 1994 r. zmieniły się przepisy i kopalnie musiały wystąpić do ministerstwa środowiska o wydanie koncesji. Tam gdzie jest eksploatacja występują osiadania
i odkształcenia gruntu. Powodują one uszkodzenia obiektów: rozrywające i ściągające.
W związku z tym robiona jest inwentaryzacja obiektów. Obiekty zakwalifikowane do niższej kategorii niż kategoria terenu, są przed rozpoczęciem eksploatacji zabezpieczane. Obiekty nowe, na etapie budowy,  na tym obszarze, są również profilaktycznie zabezpieczane.
Na podstawie projektów budowlanych przystępuje się do zabezpieczenia obiektów nowych
i kopalnia refunduje dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia. Na terenie, gdzie występują bezpośrednio wpływy eksploatacyjne, kopalnia uznaje wszystkie roszczenia. Są wykonywane pomiary geodezyjne i dokładnie określa się jaki jest zasięg szkód. Jest to kontrolowane przez Urząd Górniczy –  komisja określa czy szkody mają charakter górniczy
i w jaki sposób należy je usunąć.
Eksploatacja prowadzona była od strony zachodniej w stosunku do Przemszy.
W wyniku prowadzonej eksploatacji w I pokładzie nr 206/1 na głębokości 500 m wystąpiły wstrząsy. Kopalnia po otrzymaniu wielu wniosków mieszkańców z Gminy Chełmek podjęła  decyzję o wykonaniu ekspertyzy.  W 2004 r. wykonano dokument: „Wpływ sejsmiczności  eksploatacji ściany 520 na obiekty powierzchniowe, położone w gminie Chełm Śląski
i Chełmek”. Na podstawie tego  opracowania został określony zasięg wpływów pośrednich
i od tego momentu kopalnia przyjmowała wszystkie wnioski z  terenu Chełmka.
Od 2004 r. do dnia dzisiejszego wpłynęło 325 wniosków. Z tego 252 z Chełmka, 45
z Gorzowa i 28 z Bobrka. W oparciu o te wnioski i analizę danych, zawarto 101 ugód
z właścicielami budynków.  99 % jest to rejon objęty zasięgiem wpływów kopalni, zgodnie
z opracowanym dokumentem.  Pozostałe   wnioski muszą być kierowane do sądu. Od 2004 r. 28 osób złożyło wnioski do sądu.  Cztery wnioski zostały załatwione pozytywnie,
a pozostałe zostały oddalone.
Ze 101 zawartych ugód – 58 obiektów zostało już naprawionych. Część prac wykonywanych jest we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, a część wykonuje firma.

***

Burmistrz Chełmka  A.Saternus poinformował, że na bieżąco omawiał z kopalnią wszystkie sprawy dotyczące wstrząsów. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem gmina jest bezsilna. Kopalnia ma swoje dokumenty; przepisy wykonawcze, ekspertyzy i musi je realizować. Eksperci dysponują dokładnymi obliczeniami. Kopalnia zabezpieczyła się dokumentami i płaci tylko  jeśli usterka wynika ewidentnie z wpływów sejsmiczności
w ograniczonym obszarze.  Nie bierze się  pod uwagę uwarunkowań geologicznych, np. tego, że pod wzniesieniem „Grunwald”  jest duży uskok skalny, który może powodować wzrost przyspieszenia i mieć duży wpływ na oddziaływanie  kopalni. Ponadto, kiedy powstawała kopalnia, nie wykonywano inwentaryzacji budynków oraz  takich ekspertyz
i zabezpieczeń jak w chwili obecnej, dlatego uważa, że muszą nastąpić zmiany  w przepisach prawa. W związku z tym uważa, że należy podjąć działania  prawne doprowadzające do zmian w tym zakresie. W tym celu wspólnie z Radą Miejską  przygotuje stosowny dokument w formie rezolucji skierowanej do Wojewody, Ministra Gospodarki i posłów reprezentujących nasz rejon, w celu zmiany przepisów.

 Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk. uważa, że rezolucja powinna zostać podjęta dla dobra mieszkańców. Rezolucja zostanie przygotowana przez prawnika tut. Urzędu i poddana pod głosowanie na następnej sesji RM.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że ok. 2 lata temu  Burmistrz i Rada Miejska wystosowali pismo do Dyrekcji Kopalni informujące o występowaniu bardzo silnych wstrząsów odczuwalnych na terenie całej gminy i prosili o podjęcie działań zmierzających do likwidacji szkód. Obszar gdzie były uznawane wnioski kończy się na ul. Śląskiej i Chrobrego w Chełmku, a  uszkodzenia budynków są na całym terenie. Dwa lata mieszkańcy czekają na podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia strefy i do tej pory nic nie zostało zrobione. Mieszkańcy boją o swoje zdrowie  i życie, a także o swoje domy.

Radny H.Kowalski wnioskował, że należy dążyć do zmiany technologii zasypywania lub zalewania luki po wydobyciu węgla, która może być powodem silnego odczuwania wstrząsów, zwłaszcza, że w przyszłości kopalnia planuje wydobycie na terenie naszej gminy.

 Radny M.Bochenek uważa, że należy zmierzać do rozwiązania systemowego i dążyć do tego, aby zmienić status prawny terenu jako teren górniczy.

Radny B.Dulęba  poprosił o informację dotyczącą prognozowanych wielkości osiadania terenu w miejscu planowanego wydobycia.

 inż. D.Bieroński poinformował, że kopalnia ponosi koszty związane z:
usuwaniem szkód górniczych,
profilaktycznym zabezpieczeniem obiektów nowowznoszonych,
z opłata eksploatacyjną
Poinformował również, że kopalnia przystąpiła do działań związanych z przedłużeniem koncesji i przygotowuje się do zabezpieczenia powierzchni, tj. nie tylko obiektów, ale również cieków wodnych oraz infrastruktury liniowej: wodociągi, gazociągi. Obecnie posiadana koncesja jest ważna do sierpnia 2010 r, a granica wydobycia sięga granic gminy  tj. do rzeki  Przemszy.
Wg nowej koncesji,  o którą ubiega się kopalnia, eksploatacja prowadzona będzie do 2048 r. Na obszarze Gminy Chełmek eksploatacja rozpocznie się po 2021 roku, a wpływy eksploatacyjne będą ujawniały się na południe od ul. Piastowskiej i Sadowej w Chełmku
w stronę Gorzowa, do ul. Nowowiejskiej i Rzecznej w Gorzowie. Obiekty będą zabezpieczane wg. III kategorii terenu, a poziom osiadania gruntu wyniesie do 1,5 m.

Burmistrz A.Saternus  poinformował, że wspólnie z Radą Miejską będzie dążyć do tego, aby nie było eksploatacji na naszym terenie, ponieważ jest  ok. 700 domów, które mogą ulec zniszczeniu, tak jak to było w okolicznych gminach. Jeśli kopalnia otrzyma nową koncesję, to powinna wykupić domy. Zagrożone również są wały przeciwpowodziowe, które mogą ulec zniszczeniu i podczas powodzi zalaniu ulegnie cały teren.

 inż. D.Bieroński  zaprzeczył sugestiom Burmistrza, informując, że dotychczasowe wydobycie na terenie Bierunia i Chełmu Śląskiego nie spowodowało zniszczenia domów.
W Gminie Chełmek przewiduje się osiadanie terenu tylko na poziomie ok. 1,5 m, a w innych gminach było od 6 – 7 m.  P.Bieroński ponowił zaproszenie dla radnych do zwiedzenia Kopalni „Piast” i zapoznania się ze sposobem zabezpieczania terenów.

Z-ca Burmistrza Chełmka A.Skrzypiński nie zgodził się z wypowiedziami przedstawicieli kopalni, z których wynika, że nasi mieszkańcy próbują wykorzystać sytuację.  To mieszkańcy są pokrzywdzeni, a nie kopalnia. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto wyrządził szkodę ma obowiązek ją naprawić. Ponadto odczuwa się dysproporcję
w  wycenianiu szkód  i pokrywaniu kosztów zabezpieczeń i usuwania szkód górniczych na naszym terenie.

Na zakończenie ustalono, że kopalnia powinna wykonać fotograficzną inwentaryzację obiektów budowanych, które będą znajdowały się w zasięgu eksploatacyjnym
z uwzględnieniem zapisów sejsmografów.

 Inż. D.Bieroński poinformował, aby w chwili obecnej nie podejmować jeszcze rezolucji. Wyraził swoją gotowość do dalszych negocjacji i udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  Jednocześnie zaznaczył, że na kopalni pracuje 6300 osób, z tego 180 – to mieszkańcy Gminy Chełmek.

***

Przewodnicząca RM ogłosiła 20 min. Przerwy w obradach.

***

 Po przerwie Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu p.Jolantę Podolak, która od 1 lutego br. pełni funkcję Dyrektora SG ZOZ w Chełmku
o zaprezentowanie swojej osoby.
P. Podolak poinformowała zebranych, że pochodzi ze Szczecina. Przez 8 lat pracowała w ochronie zdrowia. Zarządzała oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
w Koszalinie oraz 2 szpitalami miejskim i specjalistycznym w Szczecinie. Z wykształcenia ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Warszawie, Podyplomowe Studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi oraz filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim.

***

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chełmku przy skrzyżowaniu ulicy Struga i Reymonta.

 Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), handlu (…) i zdrowia (…), które odbyło posiedzenie w dniu 26 lutego 2009 r.

 Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

 Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/217/ 2009
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chełmku przy skrzyżowaniu ulicy Struga i Reymonta.

 załącznik nr  3

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Gorzów.

 Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), handlu (…) i zdrowia (…), które odbyło posiedzenie w dniu 26 lutego 2009 r.

 Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  15 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 1 – wstrzymujący się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 218 / 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Gorzów.

 załącznik nr  4

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

 Projekt uchwały nie został omówiony na posiedzeniach Komisji wobec powyższego Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Chełmek przejęła „Gamrot” od PZPSu za długi. Wcześniej obiekt był administrowany przez „ENWOS”. Ostatnio był wydzierżawiony do MZGK. Spółka poczyniła wiele nakładów. Modernizacja wymienionych w uchwale obiektów i instalacji jest objęta projektem pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chelmek zgłoszonym do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego Benefoicjentem jest MZGK w Chełmku. Ze względu na wytyczne Mienisterstwa Rozwoju Regionalnego modernizowany majątek powinien być własnością bebeficjenta , dlatego konieczne jest wniesienie wymienionych w uchwale nieruchomości i środków trwałych do spółki.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Radna D.Kapusta opuściła salę obrad. Na sali znajduje się 14 radnych.

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 219 / 2009
w sprawie  wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

 załącznik nr  5

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/202/2008 RM w Chełmku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

Burmistrz poinformował, że na obszarze Gminy Chełmek znajdują się tereny górnicze KWK „Janina” w Libiążu i KWK „Past” w Bieruniu. W celu określenia wielkości wpływów eksploatacji górniczej na środowisko Gmina Chełmek podpisała umowę z PU „GEOGRAF” na wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenów górniczych oraz prognozy szkodliwych wpływów na środowisko działalności wydobywczej kopalń. W oparciu
o przedłożone opracowanie RM w Chełmku podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych. Po podjęciu w/w uchwały wynika, że zakres eksploatacji zakładu będzie znacznie mniejszy niż zakładano w pierwotnej dokumentacji.

  Radni wnioskowali o wystąpienie do ZDW o wykonanie badań i przedstawienie  statystyki obciążenia ruchu na drodze 780 i 933  w Chełmku.

 Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 220 / 2009
w sprawie zmiany uchwały XXVI/202/2008 RM w Chełmku z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

 załącznik nr  6

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek”.

 Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), handlu (…) i zdrowia (…), które odbyło posiedzenie w dniu 26 lutego 2009 r.

 Burmistrz w uzupełnieniu do projektu uchwały dodał, że jest zrobiona dokumentacja na budowę nowego mostu. Dokumentacja zostanie uzupełniona na odcinek pomiędzy skrzyżowaniem, a mostem. Jeśli przystąpią do budowy nowego mostu, to zadanie będzie realizowane  w całości.

  Radni wnioskowali o wystąpienie do ZDW o wykonanie badań i przedstawienie  statystyki obciążenia ruchu na drodze 780 i 933  w Chełmku.

 Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 221 / 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek”
załącznik nr  7

Ad.9.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 Zmiany w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r. omówiła Skarbnik Miejski p. G.Rosa. Zmiany zostały dokładnie opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały, które otrzymali wszyscy radni.

 Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 222 / 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 załącznik nr 8

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca  RM  poddała pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało  14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:
UCHWAŁA  XXIX/ 223 / 2009
w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.
załącznik nr  9

Ad.11. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek za 2008 r.

 Sekretarz Miejski Janina Świerz udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych dot.programu profilaktyki i rzowiązywania problemów alkoholowych w 2008 r.

 Radni nie wnosili uwag wobec powyższego sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi  załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji i Sesji Rady Miejskiej w Chełmku w 2008 r.

 Sprawozdania z działalności komisji zostały przygotowane na posiedzeniach komisji. Radni wraz z materiałami otrzymali kopie sprawozdań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chełmku w 2008 r.
Radni nie wnosili uwag do sprawozdań. Sprawozdania stanowią  załączniki nr  11 – 16 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Sprawozdanie z realizacji uchwał  i  wniosków.

 Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 i 20 listopada, 18 grudnia 2008 r. oraz 13 stycznia i 3 lutego 2009 r.  oraz zgłaszanych  interpelacji  i wniosków.

Sprawozdanie zostało  przyjęte. Stanowi  załącznik nr  17  do protokołu.

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności  Urzędu Miejskiego i Burmistrza.

 Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od   6 listopada  2008 r. do 27 lutego 2009 r.

W wyniku dyskusji radni zgłosili wnioski i zapytania:

1.E.Ostapowicz ponowił wniosek o zamontowanie bariery przy schodach k. bloku nr 5 na ul. Wojska Polskiego oraz  o wykonaniu drogi dojazdowej i oświetlenia na ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku. Prosi o realizację zadania przy sprzyjającej aurze.
Złożył również nowy wniosek dotyczący wystąpienia z pismem do PKP w celu zabezpieczenia pomieszczenia na  bocznicy kolejowej w Chełmku. W pomieszczeniu zbierają się grupy młodzieży i rzucają kamieniami w przejeżdżające pociągi. Pismo należy również skierować również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.M.Sajak  pytał czy można zgłaszać sugestie dotyczące  zamontowania koszy ulicznych.
Burmistrz poinformował, że bezpośrednie zgłoszenia przyjmuje pracownik wydziału AGK p.Moskal, która jest odpowiedzialna za sprawy gospodarcze w Gminie Chełmek.

3.M.Palka prosił o informację na temat przełożenia rurociągu w Bobrku na ul. Wyszogrodzkiego – kto realizuje projekt.
Burmistrz poinformował, że realizację zadania prowadzi  Gmina Chełmek.

4.H.Kowalski pytał czy są jakieś przetargi na rzecz działań na starym mieście, a
w szczególności wykonanie projektu drogi od ul. Tuwima w kierunku zachodnim równoległej do ul. Piastowskiej oraz wykonanie ul. równoległej do Sadowej
i ul. Świerkowej.
Burmistrz poinformował, że projekt na wykonanie drogi równoległej do ul. Piastowskiej w Chełmku będzie realizowany, ul. Świerkowa również będzie realizowana, natomiast równoległa do Sadowej nie posiada zgody części mieszkańców.

5.P.Byrski – kiedy będą wykonywane sięgacze na ul. Powstańców Śląskich.
Burmistrz poinformował, że zadanie można już realizować, ale w związku z tym, że  będzie prowadzony nabór do tzw. „Schetynówek”, gdzie można uzyskać dotację do ciągów komunikacyjnych gmina złoży taki projekt. Jesienią będzie rozstrzygnięcie
i w przypadku uzyskania dofinansowania  realizacja będzie w 2010 r. Jeśli nie to na jesień będzie wykonywane zadanie w systemie dwuletnim.

6.H.Wiśniewski kiedy będzie projekt basenu i kortów tenisowych.
Burmistrz poinformował, że jest wykonane opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. Dokument jest dostępny w urzędzie – zostanie przedłożony do wglądu na posiedzeniach komisji oraz w pozostałych dniach będzie dostępny w biurze Rady Miejskiej lub Wydziale Inwestycji tut. Urzędu.

7.E.Ostapowicz poinformował, że nastąpiła dewastacja 2 budynków mieszkalnych
w tym budynek Domu Nauczyciela. Została zniszczona elewacja.
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że nastąpił taki fakt, jednak sprawców nie ujęto.

Radni wysłuchali odpowiedzi na pytania i nie zgłaszali uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie zostało  przyjęte. Stanowi  załącznik nr  18  do protokołu.

Ad. 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

1. J.Radwańska zgłosiła, że na zakręcie ul. Chrobrego k. p.Zamalika nie ma linii ciągłej. Istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci wracających ze szkoły.
Radni postanowili o ponowieniu wniosku  i odnowieniu oznakowania na wszystkich drogach powiatowych w Gminie Chełmek.

2. J.Radwańska poinformowała, że mieszkańcy ul. Mickiewicza zgłaszali obawy dotyczące  modernizacji ulicy, co może być powodem zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych na tej drodze. Pytała również jaka jest dopuszczalna ładowność ul. Jaworznickiej, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że wcześniej było do 3,5 tony.
Ponadto radna pytała czy jest już projekt na podłączenie wody do mieszkańców końcówki ulicy Kraszewskiego w Chełmku oraz  wnioskowała o wycięcie krzaków
k. przystanku autobusowego na ul. Mickiewicza w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że ul. Jaworznicka nie ma ograniczenia tonażu, natomiast na ul. Mickiewicza, będzie miała najprawdopodobniej ruch samochodów ciężarowych tak jak dotychczas.  Jeśli chodzi o  wodociąg to do chwili obecnej nie wpłynął wniosek do MZGK. Jest to sprawa pomiędzy osobami prywatnymi, a MZGK.

3. H.Wiśniewski wnioskował o usytuowanie dodatkowego kontenera na śmieci przy cmentarzu parafialnym.  W miejscu, gdzie był  kontener wcześniej ludzie wysypują śmieci.
W związku z tym, że jest to cmentarz parafialny należy zwrócić się do Księdza Proboszcza Parafii na Starym Mieście.

4. H. Wiśniewski pytał,  czy jest możliwość zakupu lekkiego sprzętu  do akcji zimowej do oczyszczania chodników. Taki sprzęt w okresie letnim byłby wykorzystany do pielęgnacji zieleni miejskiej.
K.Tokarski poinformował, że od 3 lat wygrywa przetargi na prowadzenie akcji letniej. W tym celu co roku kupuje jedną jednostkę sprzętu ciężkiego niezbędną do prowadzenia akcji.
Burmistrz poinformował, że będzie prowadził rozmowy ze Starostą w sprawie przeprowadzania przetargów na akcję zimową na okres 3 lat. Będzie to usprawnienie i spółka będzie mogła się doposażać wcześniej  w niezbędny sprzęt.

5. H. Wiśniewski – wnioskował o rozważenie problemu  wąskiego przejazdu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Chełmku, spowodowanego parkującymi wzdłuż drogi samochodami.
Burmistrz poinformował, że projektanci wykonali koncepcję wykonania parkingu
k. domu nauczyciela na ul. Ofiar Faszyzmu dla ok. 30 pojazdów. Wiąże się to
z przebudową ul. Ofiar Faszyzmu.

6. H.Kowalski  ponowił wniosek o wykonanie drogi wzdłuż lasu łączącej ul. Tuwima z ul. Leśną. Droga została zniszczona przez firmę wiertniczą i do chwili obecnej nie została przywrócona do poprzedniego stanu. Mieszkańcy ciągle wracają do tematu i wnioskują o utwardzenie drogi.
Burmistrz potwierdził, że droga została źle zrobiona. Była wizja w terenie z udziałem firm y i pracowników tut. urzędu, ale rozmowy są trudne i sprawa zostanie skierowana do sądu, ponieważ polubowne próby załatwienia sprawy nie przyniosły efektu.

7. H.Kowalski  wnioskował, że na wszystkich ławkach podczas zimy zalegała gruba warstwa śniegu. W chwili obecnej należy ławki poddać renowacji, a na przyszłą zimę pamiętać o zabezpieczeniu, aby służyły mieszkańcom jeszcze przez wiele lat.

8. J.Ostrowska poinformowała, że mieszkańcy narzekają na zanieczyszczanie terenu przez psy stanowiące własność mieszkańców bloków na terenie osiedla. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ponownej opłaty za psy lub mandaty przez Policję.

9. J.Ostrowska wnioskowała również o rozwiązanie problemu parkowania samochodów przy ul. Piłsudskiego 8 w Chełmku lub usytuowanie znaku „zakazu parkowania”.
Burmistrz poinformował, że można usytuować znak zakazu parkowania, ale najpierw można wskazać mieszkańcom jakieś miejsca do parkowania.

10. M.Palka zgłosił konieczność odnowienia wszystkich tablic ogłoszeniowych
w Gminie Chełmek.

11. H.Szewczyk  zgłosiła konieczność naprawy chodnika na ul. Krakowskiej w Bobrku na odcinku od Kościoła do Podkomorka.- wystąpić z pismem do ZDW.

12. Na zakończenie Przewodnicząca Z. Urbańczyk odczytała pismo p. Karoń dotyczące możliwości wykupu działki na której jest usytuowany kiosk handlowy przy ul. Krakowskiej w Chełmku.
Przewodnicząca wnioskowała, że należy wykonać plan zagospodarowania tego terenu oraz projekt zabudowy, który komponował by się z projektem centrum Chełmka.
Burmistrz poinformował, że istniejące budynki nie odpowiadają wymogom i musiały by być wyburzone. Uważa, że teren ten  powinien być sensownie zagospodarowany
w przyszłości, ale sprzedaż gruntów uniemożliwi Gminie działania w kierunku uporządkowania zabudowy terenu w centrum miasta. Nie ma potrzeby sporządzenia tam planu miejscowego, ponieważ studium określa dokładne warunki zabudowy.

Ad. 16. Zakończenie obrad  XXIX  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku  Zofia Urbańczyk  zamknęła XXIX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz.18.25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                             Przewodniczyła:

B. Maślanka                                                 Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*