Protokół XII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr XII/07

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 9 października 2007 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: trzynastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 12.00 otworzyła XII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela Komisariatu Policji w Chełmku

 • przedstawiciela gazety lokalnej Echo Chełmka

 • kandydatów na ławników

 • oraz wszystkich obecnych

   

  ***

   

  W związku z rezygnacją z mandatu radnego, Przewodnicząca Rady Miejskiej
  p. Zofia Urbańczyk, w imieniu swoim i Radnych V kadencji Rady Miejskiej
  w Chełmku, złożyła podziękowania dla p. Marka Idzika za trzynastoletnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Chełmek oraz gratulacje, w związku z objęciem funkcji Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

 

***

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu (w chwili obecnej) uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 14 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nieobecny M.Madoń.

Radni: P. Byrski i D. Kapusta doszli w trakcie obrad sesji .

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Radni nie wnosili uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 sierpnia 2007 r. oraz nr XI/07 z dnia 13 września 2007 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

 4. Projekt w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmek.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku
  z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Chełmek.

 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008 w zakresie finansowania
  wykonania zadania „Budowa cmentarza komunalnego w Chełmku”.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 12. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od 1.I. do 30 VI. 2007 r.

 13. Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie.

 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr X i XI z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 sierpnia i 13 września 2007 r.

Protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytych w dniach 23 sierpnia i 13 września 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni
w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie: 12 głosujących: 12 – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Oświęcimiu

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz wykaz osób kandydujących.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku poinformowała zebranych, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników powołanych Uchwałą RM w Chełmku nr XI/75/03 z dnia 9 października 2003 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo
o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują właściwe terenowo rady gmin.

Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych kadencji 2008 – 2011, powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku nr X/83/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu w dniu 4 września 2007 r. dokonał analizy zgłoszeń istwierdził, że wszystkie zgłoszone kandydatury spełniają wymogi określone w ustawie, a dokumenty zostały złożone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Przewodnicząca Zespołu Helena Szewczyk odczytała protokół oraz wnioski końcowe.

W terminie do 30 czerwca 2007 r. do tut. Urzędu wpłynęło 8 wniosków na ławników –
w tym 2 wnioski kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszystkie wnioski spełniają wymogi ustawy. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą kandydatów do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Związek zawodowy „KADRA” przy KWK „Piast” w Bieruniu zgłosił kandydaturę na ławnika Stanisława Jana Kądziora, natomiast Koło Zakładowe NSZZ :”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmku zgłosiło kandydaturę Anny Marii Matejek.

Wojewoda Małopolski zgłosił dwie kandydatury na ławników z reelekcji są to Halina Ptasińska i Iwona Winiarska.

Radni Rady Miejskiej w Chełmku przystąpili do wyboru:

 • 4 ławników do orzekania w wydziale karnym i rodzinnym z liczby 6kandydatów

 • 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy z liczby 2 kandydatów

W pierwszej kolejności Rada Miejska dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej. Ustalono trzyosobowy skład Komisji: Helena Szewczyk, Mariusz Sajak, Edward Ostapowicz.

Na Przewodniczącego Komisji wybrano p. Helenę Szewczyk.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku poprosiła zaproszonych na posiedzenie sesji Rady Miejskiej kandydatów na ławników w celu krótkiego zaprezentowania swojej kandydatury.

Po prezentacji kandydatów Komisja Skrutacyjna wręczyła radnym karty do tajnego głosowania, które podczas głosowania zostały wrzucone do urny i udała się do biura Rady Miejskiej w celu dokonania obliczeń.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej H. Szewczyk odczytała protokół
z przeprowadzonych wyborów stwierdzający, że na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zostali wybrani:

 1. Jan Kądzior

 2. Anna Matejek

Ponownie przeprowadzono procedurę wyboru ławników do Wydziału Karnego
i Rodzinnego. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej H. Szewczyk odczytała protokół stwierdzający, że na ławników do Wydziału Karnego i Rodzinnego wybrano następujące osoby:

 1. Czardyban Aneta Ewa

 2. Ptasińska Halina Franciszka
 3. Rzymkowska Jolanta Krystyna
 4. Wanat Barbara

Protokoły z głosowania wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

 

 

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad uchwałą o wyborze ławników – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/88/2007

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 4. Projekt w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmek.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmek otrzymali wszyscy radni w miesiącu wrześniu. (załącznik nr 6).

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniach Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. oraz na posiedzeniu komisji edukacji (…) i handlu (…) w dniu 20 września 2007 r. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowiska komisji.

Burmistrz Andrzej Saternus wyczerpująco omówił założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chełmek. Przedstawił również wizualizację planowanego kompleksu sportowego, a także parku miejskigo i planowanego ośrdoka szkoleniowo-hotelowego wraz z remontem pałacu w Bobrku.

Program obejmuje lata 2007 – 2015 i zawiera zadania planowane do współfinansowania
w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również innych źródeł finansowania.

Dokument został opracowany przez pracowników Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, którzy uczestniczyli w obradach sesji.

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje obszar miasta. Najważniejsze zadania to:

 • zadania o charakterze gospodarczym, przestrzennym i mieszkaniowym,

 • zadania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców,

 • rozwój bazy kulturalno-oświatowej:

Przedstawiciele MISTiA w Krakowie p. Monika Wojciechowska i p. Anatol Władka udzielili odpowiedzi na pytania radnych.

Przewodnicząca RM wnioskowała o ujęcie w programie zadania – rewitalizację stawów i przystowanie ich jako obiektu rekreacyjnego.

Radni wnioskowali jednak, aby w pierwszej kolejności powołać zespół zadaniowy, który określi zasadność, koszty i warunki techniczne modernizacji stawów. W przypadku pozytywnego wyniku Lokalny Program Rewitalizacji może być uzupełniony o to zadanie.

Radni nie wnosili więcej uwag do programu, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 90 / 2007

w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmek.

załącznik nr 6

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami.

W związku ze zgłoszonym zastrzeżeniem przez Gminę Chełmek, zawierane porozumienie winno służyć uporządkowaniu spraw związanych ze zbiorowym transportem lokalnym, co głównie dotyczy określenia sztywno terminów rozliczeń i ewentualnych dopłat. Możliwość wprowadzenia innych terminów rozliczeń i przekazania dotacji w sytuacjach uzasadnionego wzrostu kosztów, mogłoby spowodować brak możliwości przygotowania się przez Gminy do ewentualnego wygospodarowania w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 91 / 2007

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami.

załącznik nr 7

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Chełmek.

Uchwałą RM w Chełmku z 2000 r. ustalono 35 punktów przeznaczonych do sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przenaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Limit został w pełni wykorzystany w miesiącu czerwcu br. Jest zainteresowanie przedsiębiorców otrzymaniem nowych zezwoleń na terenie Gminy.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniach Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) w dniu 4 października br. oraz na posiedzeniu komisji edukacji (…) i handlu (…) w dniu 20 września 2007 r. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowiska komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 92 / 2007

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
na terenie Gminy Chełmek.

załącznik nr 8

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

Uchwała dotyczy ok. 100 ha gruntów rolnych położonych w Bobrku na tzw. Hektarach. Są to jedyne obszary w gminie Chełmek mogące spełniać aktualne oczekiwania inwestorów odnośnie terenów inwestycyjnych, ponieważ bedą miały dostęp do planowanej drogi stanowiącej obwodnicę Oświęcimia.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 93 / 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

załącznik nr 9

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008 w zakresie finansowania wykonania zadania „Budowa cmentarza komunalnego w Chełmku”.

Przewidywany termin uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę cmentarza komunalnego upłynie 30 października. Ponieważ pora roku może uniemożliwić wykonanie niektórych robót budowlanych, zaplanowano wykonanie w 2008 r. prac przygotowawczych i ukształtowania terenu. W związku powyższym niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania komunalnego w Chełmku na 2008 r. do kwoty 500 tys. zł. Żródłem finansowania będą dochody własne Gminy Chełmek.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym projekt został poddany pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 94 / 2007

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008 w zakresie finansowania wykonania zadania „Budowa cmentarza komunalnego w Chełmku”.

załącznik nr 10

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Zmiany planowanych dochodów:

 • w dziale 758 – 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie o 12.000,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 • w dziale 852 – 85203 – „Ośrodki wsparcia” z tytułu uzyskanego dofinansowania z PFRON wycieczki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt dzienny A”

 • w dziale 801 80101 – „Szkoły podstawowe” przeniesienie dochodów z najmu i dzierżawy do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0830 do § 0750.

Zmiany planowanych wydatków:

 • przeniesienie kwoty 13.000,00 zł z działu 900-90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zł do działu 010-01008 – „Melioracje wodne” z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego biegnącego od torów kolejowych w Gorzowie do potoku Boreckiego w Bobrku oraz rowu zlokalizowanego w Chełmku przy ul. Leśnej i Wcisły,

 • zwiększenie wydatków w dz. 700-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
  o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie budynku UM w Chełmku do obsługi osób niepełnosprawnych – w związku z uzyskaną informacją, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Nr 738/2007 wniosek Gminy Chemek znalazł się wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie 37.000,00 zł na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Przewidywany całkowity koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 80.980,04 zł,

 • przeniesienie kwoty 5.572,69 zł z działu 801-80195- „Pozostała działalność” do działu 750-75023 – „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeniem przejętego pracownika do Referatu Oświatowego UM ze zlikwidowanego Miejskiego Zespołu Szkół Przedszkoli,

 • zwiększenie wydatków w dz. 750-75075- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
  o 5.582,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowe działań związanych z podjętą wydatków w m-cu wrześniu br. współpracą partnerską z miastem Leinefelde-Worbis wydatków Niemczech, wizyty Thomasa J. Baty wydatków dn. 18.10.07 r., podczas której zostanie nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Che4łmek oraz na materiały promocyjne,

 • zwiększenie wydatków w dz. 754-75412 – Ochotnicze straże pożarne” o 12.000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP,

 • przeniesienie wydatków pomiędzy działem 801 (rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe”
  i rozdz. 80104 –„Przedszkola”) i działem 854-85401-„Świetlice szkolne” – na wniosek Dyrektora SZS w Bobrku

 • zwiększenie wydatków w dz. 852-85203 – „Ośrodki wsparcia” o kwotę 3.420,00 zł w związku
  z uzyskanym dofinansowaniem z PFRON wycieczki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt dzienny A”,

 • zmniejszenie wydatków w dz. 852-85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 8.270,00 zł
  w związku z redukcją etatu doradcy zawodowego w Ośrodku Integracji Społecznej,

 • zmniejszenie wydatków w dz. 852-85215 – „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 50.000,00 zł
  w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe oraz wzrostem dochodów osób korzystających z tej formy pomocy.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 95 / 2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

załącznik nr 11

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest przeznaczone na finanowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chełmek w 2007 r.

Projekt został omówiony i przyjęty na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…)
w dniu 4 października br. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 96 / 2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

załącznik nr 12

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk poinformowała, że w dniu 28 sierpnia br. wpłynęło oświadczenie Radnego Marka Idzika o zrzeczeniu się mandatu radnego. W związku z powyższym przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r . – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw zobowiązują Radę Miejską do podjęcia uchwały w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu .

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XII / 97 / 2007

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

załącznik nr 13

Ad. 12. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od 1.I. do 30 VI. 2007 r.

Informację otrzymali wszyscy radni. Została omówiona i przyjęta na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) w dniu 4 października br. oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 października 2007 r. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko obu komisji.

Radni nie wnosili uwag do przedstawionej informacji. Została przyjęta jednogłośnie.

załącznik nr 14

Ad. 13. Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie.

Temat omówiony był na posiedzeniu Komisji budżetu (….) w dniu 21 sierpnia 2007 r.
z udziałem Naczelnika Wydziału Inwestycji w/m. – informację otrzymali wszyscy radni. Stanowi załącznik nr 15 do niniejszgo protokołu.

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 sierpnia 2007 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 16 sierpnia br. do października 2007 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 17 do protokołu .

Ad. 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. E.Ostapowicz – pytał czy w br. planowana jest budowa 2 sięgaczy przy ul. Powstańców Śląskich 2?

  Burmistrz poinformował, że w br. będzie budowany jeden sięgacz.

 2. H. Wiśniewski – pytał jaki jest koszt utwardzenia części placu targowego oraz poinformował, że lampa uliczna na rogu placu targowego została uszkodzona ciężkim sprzętem.

  Burmistrz poinformował, że koszt utwardzenia placu wynosi 66 tys. zł. Lampa została już naprawiona.

 3. J. Ostrowska ponowiła wniosek dotyczący wyjaśnienia własności i oczyszczenia rowu (wyłożenia płytkami) wzdłuż lasu równoległego do ulicy Reymonta w Chełmku oraz poprosiła o naprawę chodnika (b.duża dziura – zapadlisko) przy ul. Wojska Polskiego 3, gdzie podczas deszczu zbiera się b. duża kałuża wody utrudniająca przejście.

 4. M. Sajak – wnioskował, aby przeprowadzić remonty cząstkowe na ul. Broniewskiego oraz dokonać naprawy drogi, przy kratce ściekowej, na ul. G. Zapolskiej (jest uzupełnione podsypką – należy zalać asfaltem).

  Kierownik Wodociągów poinformował, że ul. Broniewskiego będzie naprawiona
  w bieżącym tygodniu – jest to naprawa po awarii wodociągu.

 5. M.Bochenek – ponowił wniosek o budowę chodnika przy wjeździe na plac targowy.

  Burmistrz poinformował, że jest bezkolizyjne bezpieczne przejście na plac targowy, ale wielu mieszkańców nie korzysta z niego. W związku z powyższym zostanie rozważona propozycja wykonania dodatkowego chodnika w roku 2008. Wydział IN określi wielkość nakładów w celu zaplanowania w budżecie.

 6. H.Kowalski zgłosił kilka wniosków dotyczących realizacji zadań w 2008 r., które nie zostały wykonane w br:

  – wykonanie miejsca do zawracania pojazdów – poszerzenie pasa drogowego na końcu ul. Rzecznej

  – naprawa 20 m łącznika ulic Słowackiego i Krzywoustego

  – naprawa ścieżki rowerowej od ul. Tuwima do ul. Leśnej pod lasem

  – montaż luster drogowych na skrzyżowaniach: ul. Wandy i Z. Starego oraz Na Skałce i B. Chrobrego

  – wykonanie oświetlenia: placu zabaw przy ul. Mickiewicza i Leśnej, obok budynku nr 23 przy ul. Słowackiego, obok budynku nr 51 przy ul. Krasińskiego (skrzyżowanie
  z ul. Sienkiewicza), przy ul. Chrobrego pomiędzy budynkami 69 i 71 (skrzyzowanie z ul. Sobieskiego)

  – ponadto radny prosił o przedstawienie informacji dotyczącej postępu prac projektowych na budowę drogi równoległej do ul. Piastowskiej (od ul. Tuwima)

 1. D. Kapusta pytała o wygospodarowanie pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej w szkole na ul. Brzozowej w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że jest rezerwa środków finansowych i zostanie rozważona propozycja modernizacji i przystosowania pomieszczeń.

  M. Sajak poinformował, że jeśli szkoła ma problem w wygospodarowaniu pomieszczeń dla Świetlicy Środowiskowej, to taką działalność mogą prowadzić stowarzyszenia np. Miejscówka, której można przydzielić pomieszczenia
  po przedszkolu na ul. Brzozowej.

 1. J. Ostrowska pytała co z odwodnieniem ulicy Leśnej w Chełmku. Podczas opadów droga jest zalewana, a podczas zimy będzie dodatkowe niebezpieczeństwo (lodowisko).

  Burmistrz poinformował, że mieszkańcy podnieśli swoje działki i droga nie ma odwodnienia. Zachodzi potrzeba wykonania odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych do rowu melioracyjnego.

 1. E.Ostapowicz wnioskował o zalanie asfaltem 3 dużych dziur w drodze – parkingu pomiędzy OSP, a przychodnią w Chełmku.

 2. Kowalski H. wnioskował, aby wystąpić do ZDW o odnowienie oznakowania poziomego i pionowego na ul. Piastowskiej, gdzie zostało przeniesione oznakowanie
  i wysepki oraz zamontować lampę uliczną na zjeździe z ul. Krakowskiej na ul. Oświęcimską pod most kolejowy oraz zamontować odblaski na drodze.

  Burmistrz poinformował, że lampa zostanie zamontowania przy wykonywaniu oświetlenia ul. Krakowskiej w Bobrku w miesiącu listopadzie.

 1. H.Wiśniewski poinformował, że ul. Brzozowa i Topolowa nie są w dalszym ciągu oświetlone. Zgłosił również, że poprzewracane są znaki na ul. Bozowej (wyrwane wraz z betonem).

 2. J. Czerw – zgłosił potrzebę dokończenia wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do sali gimnastycznej w Gorzowie, do którego nie można dojechać oraz dokonania ekspertyzy ścian sali gimnastycznej ponieważ jest b. dużo pęknięć.

  Burmistrz poprosił, aby rada sołecka wspólnie z sołtysem, zastanowiła się nad modyfikacją chodnika i wjazdu na teren szkoły – należy przeanalizować koncepcję
  z programem odnowy wsi polskiej.

 1. J. Radwańska – prosiła o informację co z wykupem nieruchomości od osób prywatych na ul. Karszewskiego.

 1. Z.Urbańczyk prosiła Komendanta Policji o częste kontrole prędkości na ul. Oświęcimskiej.

  Obecny na posiedzeniu sesji RM Komendant Policji w Chełmku Piotr Grabowski poinformował, że zostały zamieszczone fotoradary w Bobrku, Chełmku i Gorzowie.

 2. H.Szewczyk zgłosiła potrzebę naprawy nawierzchni ulicy Lipowej i Długiej (k.p. Zębatego) w Bobrku.

 3. M.Bochenek ponowił wniosek, aby usytuować znak ograniczający wjazd samochodów do 3,5 tony na ul. Andersa w Chełmku.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca RM poinformowała radnych o wniosku
p. Zbigniewa Potocznego, który zwórcił się o pomoc w przyznaniu stypendium dla niepełnosprawnego syna, złotego medalisty w pływaniu, a jednocześnie wyróżniającego się bardzo dobrymi wynikami w nauce ucznia.

Ad. 14. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.10


Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                     Przewodniczyła:
B. Maślanka                          Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*