Protokół XXVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXVI/08
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 18 grudnia 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 12.00 otworzyła XXVI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • oraz wszystkich obecnych

   

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

W związku z tym, że w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczą projektanci: p. J.Wach reprezentujący firmę „Geograf” z Dąbrowy Górniczej i p.J.Kohut z Biura Planowania Przestrzennego w Bielku Białej, którzy przygotowywali projekty dwóch uchwał: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku oraz w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych – Burmistrz zaproponował przesunięcie pkt. 11 i 12 na początek początku obrad tj. po pkt. 3.

Radni nie wnosili uwag. Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXIV i XXV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytych
  w dniach 13 i 20.XI.2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmek na 2009 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

 5. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

 9. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek w latach 2009 -2013 oraz Zasad Wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/158/2008 r. z dnia.20.05.2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp.z.o.o poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego.

 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/115/2007 z 29.XI.2007 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek – etap II”

 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/2008 RM w Chełmku
  z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz z odwodnieniem”.

 17. Projekt uchwały w sprawie wskazania reprezentantów gminy Chełmek w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Soły”.

 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (PECiGWŚ „ENWOS”).

 19. Plany pracy Rady Miejskiej w Chełmku i komisji na 2009 r.

 20. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 21. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad.2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
13 i 20 listopada 2008 r.

 

 

Protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytych w dniach 13 i 20 listopada 2008 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołów.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie: 13 głosujących: 13 – za

 

 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmek na 2009 r.

 

Na przełomie listopada i grudnia br. projekt uchwały budżetowej został omówiony
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji stałych, które obradowały:

k. edukacji (…) w dniu 26 listopada 2008 r.,

K.budżetu (…) w dniu 27 listopada 2008 r.

k. handlu (…) w dniu 1 grudnia 2008 r.

k. zdrowia (…) w dniu 2 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała stanowiska komisji.

Komisje: handlu, zdrowia i edukacji nie wniosły uwag i poprawek do projektu uchwały budżetowej na 2009 r. Komisja budżetu (….) zgłosiła następujące wnioski :

 1. dokończenie chodnika na ul. Jagiellońskiej w Chełmku,

 2. wykonanie drogi równoległej do ul. Piastowskiej,

 3. wykonanie projektu na drogę od Polnej do ul. Oświęcimskiej (równoległa do ul. Sadowej),

 4. przedłużenie ul. Kraszewskiego,

 5. utwardzenie przedłużenia ul. Tuwima pod lasem w stronę ul. Leśnej,

 6. wykonanie wodociągu na końcowym odcinku ul. Kraszewskiego

 7. utwardzenie nowej drogi i nadanie jej nazwy (od ul. Ofiar Faszymu w stronę p.Mayerberga)

Burmistrz uwzględnił poprawki w projekcie budżetu i przedstawił radnym autopoprawki do projektu budżetu na 2009 r. w formie pisemnej.

Projekt budżetu wraz z wnioskami i autopoprawkami burmistrza został omówiony ponownie na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…) z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej i przewodniczących pozostałych stałych komisji RM w dniu 8 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca RM p.Z.Urbańczyk otworzyła dyskusję w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.

Głos zabrał Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który omówił planowane dochody
i wydatki na 2009 r. oraz przedstawił informację jakie zadania inwestycyjne Gmina Chełmek będzie realizować w 2009 r. Omówił również planowane zadania wieloletnie, a także propozycje dofinansowania zadań realizowanych przez powiat i województwo w zakresie remontów dróg i realizacji zadań inwestycyjnych. Poinformował, że w
przyszłym roku dochody zostały określone na poziomie 27.061.140,86 zł., a kwota planowanych wydatków ogółem wyniesie 32.189.498,86 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.075.839,00 zł. przeznaczone zostaną m.inn.:

– na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1.595.839,00 zł ; w tym droga na odcinku od drogi 780 do autostrady A4 oraz chodnik na ul. Nadwiślańskiej w Bobrku, Jagiellońskiej i Oświęcimskiej w Chełmku, na drogi gminne 780 tys. zł. w tym:

– na budowę „sięgacza” na ul. Powstańców Śląskich,

– na projekty parkingów przy ul. Wojska Polskiego 3,5,6,

– na budowę chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej ,

– na prace projektowe drogi równoległej do ul. Piastowskiej, drogi od ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej (równoległa do Sadowej), drogi od ul. Ofiar Faszyzmu (Paprotnik),

na rewitalizację Centrum Miasta Chełmek tj: modernizację Parku Miejskiego, prace projektowe na Centrum Sportowe, dokumentację przebudowy budynku urzędu, budynku byłego przedszkola oraz terenów przyległych oraz projekt modernizacji sieci ciepłowniczej, na odnowę sołectw Bobrek i Gorzów, na monitoring miasta, na kanalizację, na wydatki inwestycyjne oświetlenia ulic, placów i dróg, na place zabaw, na obiekty sportowe: prace projektowe budowy Centrum Sportowego w Chełmku i modernizację kompleksu rekreacyjnego Stawy z powstaniem odcinka regionalnego szlaku rowerowego, prace projektowe na obiekty rekreacyjno – sportowe. Na zakup sprzętu medycznego dla SG ZOZ
w Chełmku przeznaczono kwotę 50 tys. zł.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz podziękował wszystkim Komisjom za pracę przy tworzeniu projektu budżetu; wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje oraz poprosił o przyjęcie projektu budżetu Gminy Chełmek na 2009 r.

W dalszej dyskusji:

H.Wiśniewski poprosił o informację nt. zbycia udziałów ENWOS.

Burmistrz poinformował, że podjęta uchwała o zbyciu udziałów będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia wspólników. Rada podjęła dwie uchwały o sprzedaży mienia
i wniesienia aportu. Ekspertyzę w sprawie zbycia udziałów wykonuje firma specjalistyczna
z Poznania.

M.Palka pytał co będzie, jeśli gmina nie zakwalifikuje się do programu „Spójność”.

Burmistrz poinformował, że Gmina rozpocznie zadanie kanalizacji w oparciu o własne środki oraz pożyczki z WFOŚ. Będzie to jednak proces długotrwały i kosztowny dla Gminy.

M.Sajak projekt budżetu ocenił pozytywnie i nie ma uwag do projektu budżetu. Pozytywnym elementem jest to, że zostały zwiększone środki na utrzymanie terenów zielonych. Poinformował, że ma nadzieję, że Gmina zakwalifikuje się w naborach do funduszów pozabudżetowych na kanalizację, park miejski i stawy. Uważa również, że planowany monitoring miasta jest zadaniem ważnym w odczuciu społecznym.

S.Kądzior uważa , że jest to budżet bardzo ambitny i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby został w pełni zrealizowany.

P.Byrski pytał czy planuje się poszerzenie strefy przemysłowej.

Burmistrz poinformował, że realizacja zadania została wstrzymana do czasu uzyskania zgody z Nadleśnictwa dotyczącego zmiany przeznaczenia gruntów leśnych.

M.Bochenek pytał czy Gmina planuje składać wnioski na termomodernizację budynków na starej kolonii.

Z-ca Burmistrza poinformował, że do 15 stycznia Gmina będzie składać wnioski na podstawie Programu Rewitalizacji.

E.Ostapowicz wyraził swoje zadowolenie, że w budżecie został ujęty projekt budowy drogi bocznej od ul. Ofiar Faszyzmu.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień w dyskusji Przewodnicząca poprosiła
o przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu.

Skarbnik Miejski Gabriela Rosa odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do projektu budżetu Gminy Chełmek na 2009 r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt budżetu Gminy Chełmek na 2009 r.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na 2009 r.

UCHWAŁA XXVI / 200 / 2008

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2009 r.

załącznik nr 4

 

 

 

 

Przewodnicząca RM podziękowała Burmistrzowi i Pracownikom Urzędu Miejskiego za przygotowanie projektu budżetu i życzyła powodzenia w realizacji budżetu w 2009 r.

 

 

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

 

Projekt uchwały omówił p.J.Kohut z Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej. Poinformował, że zadanie dotyczy drogi o znaczeniu ponadlokalnym łączącej Oświęcim z autostradą A4. Na trasie projektowanej drogi znajdują się grunty rolne kl. III i IV oraz tereny leśne. Wystąpiono z wnioskami do ministerstwa o przeznaczenie gruntów rolnych i lasów pod inwestycje. Zgody zostały uzyskane. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu. Nie zgłoszono uwag do projektu.

Radny B.Dulęba pytał jak w planie został rozwiązany problem skrzyżowania dróg
z drogami gminnymi oraz połączenie z drogą wojewódzką.

P.Kohut poinformował, że inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestor zlecił opracowanie koncepcji z której wynika, że skrzyżowanie ul. Nadwiślańskiej z ul. Krakowską będzie w postaci ronda, a z Kasztanową wiadukt. Na całej długości zaplanowano ekrany dźwiękochłonne.

S.Kądzior poinformował, że konsultacja społeczna była prawie zerowa. Zaproponował ponowne wyłożenie projektu do wglądu mieszkańców.

H.Szewczyk pytała kto będzie pokrywał koszty wyburzenia domów.

Projektant poinformował, że Inwestor drogi będzie prowadził negocjacje i wykupywał nieruchomości.

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 8 grudnia 2008 r. i poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 201 / 2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

załącznik nr 5

 

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

 

Projekt uchwały przedstawił p. J.Wach reprezentujący firmę „Geograf” z Dąbrowy Górniczej. Poinformował, że zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym gminy mają obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla terenów górniczych. Na terenie gm. Chełmek znajdują się tereny górnicze KWK „Janina” w Libiążu i KWK „Piast”
w Bieruniu.

Gmina Chełmek zleciła PU GEOGRAF opracowanie ekofizjograficzne dla terenów górniczych oraz prognozę szkodliwych wpływów na środowisko działalności wydobywczej kopalń.
Z dokumentów wynika, że eksploatacja złóż węgla kamiennego nie spowoduje ograniczeń
w użytkowaniu gruntów i nieruchomości osób trzecich, a funkcjonujące zakłady górnicze nie będą wpływać destrukcyjnie na środowisko. Wobec powyższego odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 202 / 2008

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

załącznik nr 6

 

 

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodnicząca RM w Chełmku poddała pod głosowanie projekt uchwały.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

UCHWAŁA XXVI /203 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr 7

 

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 

Burmistrz poinformował, że w w/w uchwale zapisano środki na zadania inwestycyjne rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2009 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 204 / 2008

w sprawie wydatków niewygasających za 2008 r.

załącznik nr 8

 

 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 27 listopada 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 205 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

załącznik nr 9

 

 

 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 8 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/206 / 2008

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

załącznik nr 10

 

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek w latach 2009 -2013 oraz Zasad Wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska Komisji zdrowia (…) z dnia 2.12.2008 r. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 8 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 207/ 2008

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek w latach 2009 -2013 oraz Zasad Wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

 

załącznik nr 11

 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

W dyskusji:

Radny P.Byrski pytał o ilość planowanych kortów tenisowych.

Burmistrz poinformował, że planowane są 3 korty tenisowe otwarte oraz jeden kryty.

M.Sajak poinformował, że w programie ujęto zapotrzebowanie w gminie na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych – co w tym kierunku zostało zrobione i czy przewiduje się budowę mieszkań socjalnych.

Burmistrz poinformował, że największe zapotrzebowanie jest na budowę mieszkań komunalnych. Dla Gminny jest to bardzo duży koszt. TBS nie przyjęły się na naszym terenie, nie było chętnych na takie mieszkania.

Radni nie zgłaszali więcej pytań ani uwag do projektu uchwały w związku
z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie:

UCHWAŁA XXVI/ 208 / 2008

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek”.

 

załącznik nr 12

 

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska Komisji edukacji (…) z dnia 15 grudnia 2008 r. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 209/ 2008

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

załącznik nr 13

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/158/2008 r. z dnia.20.05.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp.z.o.o poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 210 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/158/2008 r. z dnia.20.05.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp.z.o.o poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

 

załącznik nr 14

 

 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego.

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI / 211 / 2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego.

 

załącznik nr 15

 

 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/115/2007 z 29.XI.2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek – etap II”

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 212 / 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/115/2007 z 29.XI.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek – etap II”

 

załącznik nr 16

 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/2008 RM w Chełmku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz
z odwodnieniem”.

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 213 / 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/2008 RM w Chełmku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz z odwodnieniem”.

 

załącznik nr 17

 

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wskazania reprezentantów gminy Chełmek
w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Soły”.

 

 

Burmistrz zaproponował, aby wykaz reprezentantów Gminy Chełmek uzupełnić
o kandydaturę Zastępcy Burmistrza – p.A.Skrzypińskiego. Radni przyjęli propozycję bez uwag.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 16 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA XXVI/ 214 / 2008

w sprawie wskazania reprezentantów gminy Chełmek w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Soły”.

załącznik nr 18

 

 

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Przewodnicząca RM odczytała stanowiska Komisji handlu (..) z dnia 1 grudnia, Komisji zdrowia z dnia 2 grudnia i Komisji budżetu (…) z dnia 8 grudnia 2008 r.

Nikt nie zgłaszał pytań, ani nie zabierał głosu wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały:

 

Głosowało 15 radnych: 2 – za , 4 – przeciw, 9 – wstrzymujących się

 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Chełmku nie podjęła uchwały w sprawiezatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

załącznik nr 19

 

 

 

Ad. 19. Plany pracy Rady Miejskiej w Chełmku i komisji na 2008 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała plan pracy Rady Miejskiej
w Chełmku na 2009 r.

 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2009 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

 

Następnie przewodniczący komisji Rady Miejskiej odczytali plany pracy swoich komisji ustalone na 2009 r.:

p. H. Wiśniewski – plan pracy Komisji budżetu (..) załącznik nr 21

p. P. Byrski – plan pracy Komisji edukacji (..) załącznik nr 22

p. D. Kapusta – plan pracy Komisji zdrowia (…) załącznik nr 23

p. H. Szewczyk – plan pracy Komisji handlu (…) załącznik nr 24

p. B. Dulęba – plan pracy Komisji rewizyjnej (…) załącznik nr 25

p. J. Radwańska – plan pracy Komisji inwentaryzacyjnej załącznik nr 26

 

Wszystkie plany pracy zostały przyjęte przez Radę Miejską bez uwag.

Ad. 20. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Z.Urbańczyk odczytała życzenia świąteczne przesłane dla radnych Rady Miejskiej w Chełmku.

 2. Radny E.Ostapowicz poprosił o wynik z przeprowadzonej ankiety dotyczącej utworzenia centrum miasta i centrum sportowego w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że zdania były podzielone. Wpłynęło kilkaset ankiet. Część osób odpowiedziało pozytywnie, a również wiele osób negatywnie. Wpłynęło również wiele podpowiedzi i dobrych opinii.

 3. Radny H. Kowalski wnioskował, aby wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę wpustu ulicznego k. nieruchomości p. Glandysa na ul. Mickiewicza. Kratka podniesiona jest ok. 10 cm. nad asfaltem, co może grozić wypadkiem.

 4. Komendant Policji złożył podziękowanie dla Burmistrza i Rady Miejskiej za pomoc
  i wsparcie finansowe, dzięki któremu Komisariat Policji otrzymał nowy radiowóz.

 5. H.Wiśniewski poprosił komendanta Policji o informację, jak będą traktowani rowerzyści korzystający z chodników dla pieszych.

  Komendant poinformował, że rowerzyści zgodnie z przepisami nie mogą poruszać się po chodnikach. Jednak w naszym mieście, brak jest ścieżek rowerowych i ze względu na bezpieczeństwo, policja nie będzie robiła problemów.

Ad. 21. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XXVI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz.15.15
i zaprosiła zebranych na „życzenia opłatkowe” z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych gm. Chełmek, szkół, straży pożarnych, klubów sportowych, pracowników urzędu i zaproszonych gości.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                   Przewodniczyła:

 

B. Maślanka                       Zofia Urbańczyk

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*