Protokół Nr IV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr IV/2003

z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 6 lutego 2003 roku

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr III/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

4.        Projekt uchwały w sprawie oddania na dziesięć lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

5.        Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli i zespołów szkolnych.

6.        Projekt uchwały w sprawie udziału Gminy Chełmek w kosztach opracowania budowlanego projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi 780”.

7.        Projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bobrek, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.1993 r.

8.        Sprawozdanie z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków.

9.        Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka.

10.    Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

11.    Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

12.    Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył IV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Głos zabrał burmistrz Chełmka A. Saternus, który oznajmił, że radni otrzymali niewłaściwy tekst uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bobrek. W związku z tym, przed rozpoczęciem sesji dostarczono radnym właściwą treść projektu uchwały.

 

Po wyjaśnieniu pomyłki, porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr III/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30.12.2002 r.

Protokół nr III/2002 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 30 grudnia 2002 r. był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…) z dnia 20 stycznia 2003 roku, która pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały z następującymi poprawkami:

–          w § 5 Komisja zaproponowała dodanie punktu 2 o treści: „Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem działalności wydawniczej sprawuje Rada Redakcyjna i Rada Miejska”,

–          w § 10 Komisja zaproponowała dodanie punktu 10 o treści: „Prowadzenie działalności wydawniczej”.

 

Następnie, Przewodniczący zwrócił się do radnych o wnoszenie uwag i zapytań do przedmiotowego projektu uchwały.

           

            Radny A. Stokłosa złożył wniosek dotyczący § 7 oraz § 8 omawianego statutu. Uznał, iż do podstawowych celów MOKSiR należy tworzenie, ochrona, rozwój i upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji, co zostało zapisane w ust. 1 § 8. Jest to zadanie nadrzędne w stosunku do treści w § 7, który brzmi: „zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z dóbr  kultury oraz stwarzanie możliwości uprawniania sportu” Dlatego też zapis z § 7 powinien widnieć w ust. 1 § 8, natomiast, treść ust. 1 § 8 winna być przeniesiona do § 7, jako najważniejsze, priorytetowe  zadanie MOKSiR.

 

            Sekretarz Urzędu J. Świerz wyjaśniła, że sugestia Komisji edukacji (…), dotycząca § 10 została przyjęta i wpisana do statutu MOKSiR. Ustosunkowując się do wniosku w sprawie prowadzeniem bezpośredniego nadzoru nad działalnością wydawniczą przez Radę Redakcyjną i Radę Miejską, stwierdziła, że w aspekcie prawnym nie ma możliwości uwzględnienia tego zapisu. Zgodnie z art. 25 ustawa Prawo Prasowe redakcją kieruje redaktor naczelny. Przy redakcji może działać rada redakcyjna programowo-naukowa jako organ  opiniodawczo-doradczy. Nie może być więc organem kontrolującym lub nadzorczym, jedynie pomocniczym. Sekretarz podkreśliła, że Rada Miejska może wytypować swoich przedstawicieli do rady redakcyjnej.

 

            Radny E. Krupa podkreślił, że dla niego, jako długoletniego pracownika PZPS „Chełmek” S.A., „Echo Chełmka” kojarzy się z wieloletnią tradycją, która sięga do czasów, kiedy Chełmek nie był miastem. Wydawaniem gazety zajmował się redaktor oraz kolegium redakcyjne. Radny stwierdził, że w chwili obecnej również powinno działać kolegium redakcyjne, które miałoby wpływ na kształt  tego czasopisma. Jego przedstawiciele w sposób bardziej obiektywny podchodziliby do sprawy, niż subiektywnie zaangażowany w publikacje redaktor. Podkreślił, że „Echo Chełmka” to informator całej gminy, który powinien przybliżać jej problemy mieszkańcom.

 

            Dyrektor MOKSiR w Chełmku W. Rudyk stwierdził, że zespół redakcyjny „Echa Chełmka” może składać się z pracowników ośrodka kultury, jak również  z pracowników nieetatowych. Zapewnił jednocześnie, że czynione będą starania, aby skład redakcji gwarantował najwyższą jakość gazety. Rada redakcyjna wmyśl ustawy Prawo Prasowe jest organem pomocniczym. 

 

            Po wysłuchaniu wyjaśnień, dotyczących nadzorowania działalności wydawniczej,przewodniczący Z. Jeleń zwrócił się do członków Komisji edukacji (…) o zajęcie stanowiska odnośnie zgłoszonego wniosku.

 

            Radna B. Kania przewodnicząca Komisji edukacji (…) zgodziła się z opinią, by powołać radę redakcyjną, w skład której wejdzie przedstawiciel Rady Miejskiej w Chełmku.

           

Po zakończeniu dyskusji, poddano pod głosowanie wnioski radnego A. Stokłosy:

1.       w rozdz. II „Cele i zadania” § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7 Podstawowym celem i zadaniem MOKSiR  jest tworzenie, ochrona, rozwój i upowszechnianie kultury, sportu  i rekreacji.”

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

2.       w rozdz. II „Cele i zadania” w § 8 wykreśla się ustęp 1 (ustęp 2 automatycznie przyjmuje numerację 1), w którym dopisuje się punkt 1 o treści: „1) zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z dóbr kultury oraz stwarzanie możliwości uprawniania sportu i rekreacji,”; kolejne punkty zmieniają numerację

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IV/25/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie oddania na dziesięć lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Chełmku.

          Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie oddania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku w dziesięcioletnią dzierżawę majątku trwałego Gminy Chełmek w postaci obiektów, budynków, budowli i ich wyposażenia, dotyczących stadionu sportowego, kortów tenisowych, muszli koncertowej, domu rencisty, domu ludowego, biblioteki oraz budynku kina.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…) z 20 stycznia 2003 roku oraz Komisji budżetu (…) z dnia 23 stycznia 2003 roku. Komisje pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IV/26/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie oddania na dziesięć lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

 

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli i zespołów szkolnych.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli i zespołów szkolnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zapoznał radnych ze stanowiskiem Komisji edukacji (…) z 20 stycznia 2003 roku, która pozytywnie zaopiniowała  niniejszy projekt. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że uchwała ta rozpoczyna etap przekształcenia przedszkoli i zespołów szkolnych. Jej konsekwencją będą właściwe uchwały, które zostały przygotowane na następną sesję Rady Miejskiej. Przedszkole Samorządowe nr 2 przy ul. Brzozowej zostanie przekształcone w Przedszkole Samorządowe nr 1. Natomiast przedszkola w Chełmku „Stare Miasto” oraz w Gorzowie z oddziałami w Bobrku zostaną wcielone  do zespołów szkolnych i utworzą w ten sposób Samorządowe Zespoły Szkolne nr 1 w Chełmku,  w Gorzowie oraz  w Bobrku. Burmistrz podkreślił, że struktura taka zyskała aprobatę dyrektorów szkół. 

 

Radny B. Dulęba zwrócił się do burmistrza z zapytaniem czy w wyniku planowanego przekształcenia zostaną powołani zastępcy dyrektorów szkół, do zadań których będą należały sprawy dydaktyczne przedszkoli. Zapytał również czy w takiej sytuacji nauczyciele oraz personel pomocniczy będą mieli zagwarantowaną pracę.

 

Odpowiadając radnemu, burmistrz poinformował, że sprawa powołania wice dyrektorów jest dyskusyjną. Logicznym byłoby stworzyć takie stanowiska w szkołach, gdzie dyrektorzy nie mają zastępców. Odnośnie zapewnienia zatrudnienia, poinformował, że zmiany te nie niosą za sobą zwolnień. Niemniej jednak, ze względu na sytuację demograficzną nie jest to wykluczone w przyszłości.

 

Radny A. Stokłosa  wyraził obawy co do lokalizowania w jednym budynku uczniów z gimnazjum oraz małych dzieci, uczęszczających do przedszkola.

 

Burmistrz poinformował, że sytuacja taka nie będzie miała miejsca w szkole nr 1 w Chełmku oraz w Gorzowie, gdzie oddziały szkolne, ze względu na możliwości lokalowe, pozostaną w dotychczasowych budynkach.

 

Radny M. Idzik złożył zapytanie czy środki na remonty szkoły w Bobrku zostaną powiększone o finanse, przeznaczone na remonty w przedszkolu. Poprosił także o uzasadnienie planów wprowadzenia odpłatności za przedszkola. Ewentualne wprowadzenie opłat, może skutkować mniejsza liczbą dzieci, a tym samym zwolnieniami pracowników. W związku z tym, radny zapytał, w jaki sposób burmistrz zabezpieczy pracowników.

 

Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości wydzielenia osobnej puli środków na remonty. Tryb przydzielania środków finansowych będzie polegał  na przedłożeniu przez dyrektorów placówek oświatowych harmonogramu niezbędnych remontów. Biorąc pod uwagę potrzeby i zakres pac remontowych, przyznawane będą środki.

      Kwestia wprowadzenia odpłatności będzie przedmiotem obrad następnej sesji. Burmistrz podkreślił, że jest to podyktowane potrzebą zrównoważenia wydatków, jakie gmina ponosi na utrzymanie przedszkoli. Koszty te wynoszą 900.000,-zł. Dodał, że w okolicy nie ma gminy, która by nie pobierała opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

Dyrektor MZSiP w Chełmku B. Kowalczyk dodał, że przekształcenie szkół i przedszkoli wynika z ekonomizacji i dostosowywania do możliwości finansowych gminy. Podkreślił, że wszyscy pracownicy, zarówno przedszkola, szkoły, jaki i gimnazjum, będą traktowani jednakowo, ponieważ rada pedagogiczna uniemożliwi działania w zakresie różnicowania personelu.

 

Po zakończeniu dyskusji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 14 głosów, wstrzym. – 1 głos.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IV/27/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli i zespołów szkolnych

 

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie udziału Gminy Chełmek w kosztach opracowania budowlanego projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi 780”.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie udziału Gminy Chełmek w ramach porozumienia  gmin Liszki, Chernichów, Alwernia, Babice, Libiąż, Chełmek oraz powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego i krakowskiego w kosztach opracowania budowlanego projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja  drogi 780” ” na odcinku Kraków – Chełmek. Przygotowanie tej inwestycji otwiera możliwość otrzymania dotacji ze  środków Unii Europejskiej lub innych.

 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wnoszenie uwag i zapytań do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Głos zabrał burmistrz A. Saternus. Poinformował, że na modernizację drogi nr 780, przygotowana jest dokumentacja remontu ul. Piastowskiej i Krakowskiej, którą podzielono na cztery etapy. W 2001 roku wykonano pierwszy etap. W roku 2002 rozpoczęto etap drugi, który ze względów atmosferycznych nie został jeszcze zakończony. W kwestii realizacji trzeciego etapu są sprzeczne informacje. Projekt uchwały  zakłada finansową możliwość gminy realizacji  w całości głównego ciągu komunikacyjnego, przebiegającego przez Chełmek. Ze sporządzonej symulacji wynika, że założona w projekcie uchwały kwota w wysokości 40.000,-zł będzie wystarczającą. Wysokość udziału w kosztach dokumentacji  zostanie określona w drodze przetargu, który ogłosi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza, projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IV/28/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie udziału Gminy Chełmek w kosztach opracowania budowlanego projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja  drogi 780”

 

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 6 do  protokołu. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bobrek, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.1993 r.

          Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bobrek, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.1993 r.

Uchwała dotyczy przekwalifikowania gruntów komunalnych przy ul. Jaworznickiej w Bobrku, z przeznaczeniem pod budowę  boiska sportowego z zapleczem socjalnym i urządzeniem infrastruktury technicznej.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IV/29/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Bobrek, uchwalonego uchwałą

nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.1993 roku

 

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 7 do  protokołu. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków. 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków, zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w obecnej kadencji.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag, zostało poddane pod głosowanie i przyjęte stosunkiem głosów: za- 12 głosów, wstrzym. – 1 głos (w obecności trzynastu radnych).

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności burmistrza Chełmka.

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności burmistrza Chełmka w okresie od  dnia  10 listopada 2002 roku do 27 stycznia 2003 roku.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag, zostało poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie (w obecności trzynastu radnych).

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu

 

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

        Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag, zostało poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie (w obecności trzynastu radnych).

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

            W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrali: 

 

          Radny M. Palka poruszył sprawę wywozu odpadów na wysypisko odpadów komunalnych w Chełmku przez firmę EKO-ZAG z Tychów.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że umowa z firmą EKO-ZAG została wypowiedziana. W ubiegłym tygodniu pracownicy urzędu przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę w MZGK Sp. z.o.o., w wyniku której stwierdzono, że na składowisko przyjmowane były odpady socjalno-bytowe. Nie stwierdzono przyjmowania odpadów przemysłowych.

           

            W związku z tym, radny M. Palka zapytał czy w takiej sytuacji jest wola wypowiedzenia umowy z tą  firmą. Mając na uwadze zysk w wysokości 60.000,-zł  w skali roku oraz ewentualność zamknięcia wysypiska bez całkowitego zapełnienia, czy  sytuacja taka jest zasadna.

 

            Burmistrz odrzekł, że wysypisko odpadów komunalnych spełnia wszystkie wymogi. Ze względu na konieczność dostosowania obiektu do standardów Unii Europejskiej istnieje gwarancja jego funkcjonowania minimum do 2008 roku.

            Burmistrz stwierdził, że według niego nie należałoby zapełniać wysypiska odpadów z sąsiednich gmin, dlatego jest przeciwny kontynuowaniu umowy z firmą z Tychów. 

 

           Prezes MZGK Sp. z o.o. A. Wilczak udzielił wyjaśnień odnośnie pomówienia, jakie złożyła pod jego adresem na poprzedniej sesji wice przewodnicząca Rady Miejskiej Z. Urbańczyk, a które dotyczyło przyjmowania nielegalnych odpadów na wysypisko śmieci przez MZGK Sp. z.o.o.

Poinformował, że składowisko odpadów komunalnych zostało oddane do eksploatacji MZGK Sp. z.o.o. umową dzierżawy z dnia 2 stycznia 2002 roku. W § 2 pkt 2 umowy umieszczony jest zapis: „Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytku nieruchomości określonej w ust. 1 (wysypisko wraz nieruchomościami)”. Umowę tę przedstawił Zarząd Miejski, którego członkiem była wówczas p. Z. Urbańczyk. W umowie nie widnieje zakaz dotyczący przyjmowania odpadów spoza Gminy Chełmek. Gospodarka składowiska opiera się na składowaniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Ponadto, wszyscy dostawcy muszą otrzymać karty przekazania pokładu, które służą do rozliczeń, głównie z urzędem marszałkowskim. Odpady dowożone z gmin ościennych są identycznie ewidencjonowane i składowane na podstawie umów zawartych z MZGK. Cena przyjęcia  odpadów dla mieszkańców Chełmka wynosi 24,91 zł/m3, natomiast dla dostawców zewnętrznych – 28,-zł/m3. Korzyści finansowe z tytułu składowania odpadów z  zewnątrz wyniosły 47.756,24 zł. Wpływy  te w znacznej części pokrywają koszty utrzymania składowiska, dzięki czemu cena wywozu odpadów dla mieszkańców Gminy Chełmek wynosi 39,60 zł/m3  dla mieszkańców posesji prywatnych oraz 26,29 zł/m3  dla mieszkańców osiedla Kolonia. W sytuacji braku wpływów za składowanie odpadów z gmin ościennych, cenę przyjęcia odpadów na składowisko należałoby doliczyć do ceny wywozu odpadów dla mieszkańców gminy. Ponadto, dzięki tym wpływom w roku 2002 zakupiona została ziemia, wykorzystana do rekultywacji kwatery nr IV i pozostałości kwatery nr V. Koszty zadania wraz z transportem wyniosły 8.180,-zł. Przyjmując odpady z gmin ościennych może rodzić się obawa  o skrócenie czasu eksploatacji wysypiska. Położenie składowiska w pobliżu rzeki Przemszy grozi, w razie powodzi, skażeniem środowiska. Pozostała chłonność składowiska to 84.000 m3, statystyczna ilość odpadów – 16.000 m3/rok, stopień ugniecenia 2,5. Mając na uwadze takie parametry, czas wykorzystany do eksploatacji wynosi cztery lata. Rok 2009 będzie najprawdopodobniej ostatnim rokiem eksploatacji wysypiska w Chełmku. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wysypisko zostanie zamknięte  nie całkowicie wypełnione, co  będzie świadczyło o niegospodarności. W dniu 13 grudnia  2002 roku Zarząd MZGK  podpisał aneks do umowy dzierżawy, w którym widnieje zapis, że wszelkie przyjmowanie odpadów  z poza terenów gminy, musi zostać  uzgodnione z właścicielem wysypiska. Na tej podstawie, zgodnie z decyzją burmistrza, z dniem 30 grudnia 2002 r. wypowiedziana została umowa na przyjmowanie odpadów z firmą EKO-ZAG z siedzibą w Tychach.

            Prezes MZGK poruszył sprawę inwestycji pn. przepompownia ścieków, która została oddana do użytkowania dla MZGKiM w 1998 roku. Znajduje się tam punkt zlewny dla fekalii z terenu gminy. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie przepompowni skarżą się na nieprzyjemną woń. W związku z tym, prezes A. Wilczak złożył zapytania:

         czy osoby, które sprzedając nieruchomości pod przepompownię ścieków zostały poinformowane o planowanej inwestycji?

         czy osoby, będące właścicielami posesji graniczących i sąsiadujących z przepompownią wyraziły zgodę  na taka lokalizację?

         czy założenia projektowe, projekt i wykonawstwo były zgodne z wymaganiami technicznymi i wymaganiami ochrony środowiska?

Jeśli warunki te zostały spełnione, rodzi się pytanie czy istnieje możliwość przyjmowania ścieków w tym miejscu. Jeśli warunków nie spełniono, gdzie mieszkańcy mają ścieki wywozić.

W celu zmniejszenia emisji nieprzyjemnego zapachu, zakupiono w roku ubiegłym tuje, którymi obsadzono teren przepompowni. Prezes poddał pod rozwagę fakt czy wydany przez Zarząd Miejski zakaz o nieprzyjmowaniu ścieków po godzinie 1500 w dzień powszedni oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta ma podstawę prawną. 

 

Burmistrz A. Saternus odrzekł, że w związku ze zgłoszonymi problemami przez społeczeństwo zakaz taki został ustalony.

 

Radna B. Kania w imieniu radnych dzielnicy Kolonia i Nowopole zgłosiła wniosek o zwiększenie kredytu w kwocie 600.000,-zł  na kontynuowanie inwestycji związanej z modernizacją sali widowiskowej w Centrum Kultury w Chełmku.

Radna zwróciła się do dyrektora SG ZOZ o wyjaśnienie czy lekarz ma prawo odmówienia przyjęcia pacjenta ze względu na fakt, iż jest on zadeklarowanym pacjentem  innego lekarza.

 

Dyr. SG ZOZ w Chełmku E. Cieciak wyjaśnił, że każdy lekarz ma obowiązek przyjąć chorego pacjenta. Istnieje jednak tendencja zmierzająca do tego, by pacjenci korzystali z usług medycznych zadeklarowanych lekarzy. Dodał, iż w momencie zaistnienia tego typu sytuacji, należy zwrócić się z interwencją do dyrektora zakładu.

 

Przewodniczący Rady Z. Jeleń przekazał dyr. SG ZOZ w Chełmku uwagi mieszkańców, dotyczące niewłaściwego funkcjonowania poradni okulistycznej.

 

Dyrektor E. Cieciak przyznał, iż w SG ZOZ w Chełmku zatrudnione są dwie okulistki – jedna z nich w pełnym wymiarze godzin, druga przyjmuje tylko dwie godziny tygodniowo. Taki harmonogram może więc stanowić utrudnienie dla pacjentów.

 

Z-ca burmistrza A. Skrzypiński przypomniał, iż powołana została Rada Społeczna SG ZOZ w Chełmku, której przewodzi. Podkreślił, że do jej kompetencji należy m.in. rozpatrywanie tego typu spraw. Na najbliższym posiedzeniu kwestie te zostaną omówione.

 

Radny A. Stokłosa, wracając do dyskusji w sprawie wysypiska śmieci, poinformował, że ma pewien niedosyt informacji. Odwołując się do sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej MZGK stwierdził, że przyjmowanie odpadów komunalnych z zewnątrz jest właściwe, ponieważ obniża koszty przyjęcia odpadów od mieszkańców Chełmka. Stwarza także możliwość zakupu ziemi w celu rekultywacji wysypiska. Biorąc pod uwagę powyższe, radny poddał pod zastanowienie celowość rozwiązania umowy z firmą z Tychów. Zaproponował ewentualność komisyjnego rozpoznania czy przyjęte odpady były szkodliwe. Postawił więc wniosek o powołanie zespołu lub zlecenie kompetentnej komisji Rady Miejskiej dokonania oceny sytuacji oraz przedstawienia opinii na sesji Rady Miejskiej. Wówczas można by podjąć ostateczną opinię w tej kwestii. 

 

Radna Z. Urbańczyk zaaprobowała propozycję radnego Stokłosy. Przypomniała, iż w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej,  prezes A. Wilczak  przekazał informację, że wysypisko odpadów komunalnych ma chłonność tylko przez jeden rok. Wywołało to popłoch wśród radnych, powołano więc specjalistyczną komisję, która skontrolowała sytuację. Pan A. Wilczak poinformował wówczas, że wysypisko ma rację bytu do roku 2009. Radna podkreśliła więc niekonsekwencję w przekazywaniu informacji, które wpływa na poziom drażliwości tego zagadnienia.

 

Radny M. Palka zauważył, iż należałoby zbadać zasadność przyjmowania odpadów komunalnych z zewnątrz na teren wysypiska odpadów w Chełmku. Jeżeli z tego tytułu, spółka osiągałaby korzyści, należałoby kontynuować umowę na przyjmowanie odpadów. Dodał, że przeprowadził w tej sprawie rozmowy z mieszkańcami. Według ich opinii, jeśliby przytoczone przez prezesa spółki argumenty były prawdziwe, istnieje zasadność przyjmowania odpadów z gmin ościennych.

 

Burmistrz podkreślił, że właścicielem wysypiska jest gmina, wydzierżawiający, czyli MZGK, może przyjąć odpady z zewnątrz tylko za zgodą właściciela. Nawiązując do zgłoszonych w trakcie dyskusji propozycji, burmistrz zwrócił się do prezesa spółki o przedstawienia wiarygodnych materiałów – wyliczeń i ekspertyz, które potwierdzą przytoczone przez prezesa na dzisiejszej sesji argumenty. Wówczas odpowiednie służby gminne dokonają ich sprawdzenia. Wyniki kontroli zostaną przesłane na posiedzenie odpowiedniej Komisji. Po skonsultowaniu problemu z radnymi, burmistrz podtrzyma obecne stanowisko lub zmieni decyzję.

           

Prezes A. Wilczak zgodził się z propozycją burmistrza odnośnie rozwiązania sprawy, będącej przedmiotem dyskusji. Przyznał, że cena przyjęcia odpadów na składowisko w Chełmku dla dostawców zewnętrznych w wysokości 28,-zł/m3 jest horrendalna.  Może to spowodować rezygnację z korzystania z tego typu usługi w Chełmku. Można by w związku z tym, rozważyć ewentualność obniżenia tej ceny. Dodał, że koszty związane z egzekwowaniem ustawy o ochronie środowiska i odpadach komunalnych od ubiegłego roku znacznie wzrosły. Ponoszone z tego tytułu opłaty wynoszą ok. 20.000,-zł kwartalnie. W roku bieżącym zachodzi także konieczność zamknięcia kwatery nr IV i V oraz zazbrojenia  kwatery nr III. Koszty te są bardzo wysokie.

Odpowiadając radnej Z. Urbańczyk, prezes A. Wilczak poinformował, że inspektor sanitarny ma prawo wydać decyzję o zamknięciu obiektu w krótkim czasie ze względu na niespełnienie wymagań sanitarnych przez użytkownika. Składowisko odpadów komunalnych na początku poprzedniej kadencji Rady Miejskiej posiadało wiele braków w tym zakresie. Na skutek ich uzupełnienia, wysypisko nie zostało zamknięte i funkcjonuje do dzisiaj. 

 

Przewodniczący Rady Z. Jeleń, kontynuując myśl radnego A. Stokłosy zaproponował, aby burmistrz powołał komisję do zbadania omawianej sytuacji. Do jej składu zaproponował radnych: A. Stokłosę, E. Krupę, M. Palkę oraz M. Idzika.

 

Burmistrz stwierdził, iż najlepszym rozwiązaniem będzie przeanalizowanie tej kwestii pod względem rzeczowym przez Komisję handlu (…) oraz pod względem finansowym przez Komisję budżetu (…) Rady Miejskiej. Prace nad sprawą zostaną rozpoczęte po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przez prezesa MZGK Sp. z o.o.

 

Radny A. Stokłosa zgodził się z koncepcją burmistrza.

 

Radna M. Gołyźniak zwróciła się do prezesa MZGK Sp. z o.o. o wyjaśnienie, dlaczego, pomimo tłumaczeń prezesa o zaniżaniu ceny za składowanie odpadów komunalnych związanej z przyjmowaniem śmieci z zewnątrz, z dniem 1 lipca 2002 roku cena wywozu odpadów od mieszkańców osiedla Kolonia wzrosła z kwoty 3,-zł/mna 3,70 zł/m3. Jest więc tutaj pewna niespójność.

 

Prezes A. Wilczak poinformował, że w 2002 roku Skarb Państwa ustalił opłatę za składowanie odpadów komunalnych, o 100% większą w stosunku do roku poprzedniego.

 

Radny H. Wiśniewski poruszył sprawę zmodernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 780. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość wyegzekwowania od wykonawcy naprawy uszczerbków, które pojawiły się w jezdni w tak krótkim okresie od odebrania robót.

Zwrócił się także do komendanta Komisariatu Policji z pytaniem czy policja może wymóc na właścicielu usunięcie nieużytkowanego od kilku lat pojazdu samochodowego, który znajduje się przy ul. 11-go Listopada i stanowi zagrożenie dla bawiących się w tej okolicy dzieci oraz przechodniów. 

 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku SKlaja wyjaśnił, że zadanie to leży w gestii gminy. Zgodnie z ustawą o usuwaniu porzuconych samochodów, gmina może tego dokonać na koszt jego właściciela. Na policji spoczywa obowiązek usuwania pojazdów, które zagrażają życiu lub zdrowiu.

 

Radny A. Stokłosa poparł wniosek radnego H. Wiśniewskiego, dotyczący wykonawstwa nawierzchni drogi nr 780. Zwrócił uwagę, że po trzech miesiącach od realizacji inwestycji nawierzchni pojawiły się dziury. Pokreślił, że Zarząd Osiedla „Starego Miasta” ostrzegał przez realizacją zadania bez remontu kanalizacji. W chwili obecnej woda stoi na jezdni, chodniki są zniszczone. Obecny stan jest skandaliczny. Wykonywanie kolejnych odcinków drogi w tym samym trybie może skończyć się koniecznością remontowania wciąż tych samych fragmentów. Podkreślił, że jest to ogromny koszt. Radny zwrócił się do radnego A. Telki z prośbą o poruszenie tej sprawy na forum sejmiku województwa w celu ostrzeżenia przed takim wykonawcą oraz takim trybem przetargu.

Zapytał ponadto czy w planach powiatu oświęcimskiego widnieje budowa sali gimnastycznej przy Powiatowym  Zespole Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących nr 8 w Chełmku.

 

Na pytanie radnego odpowiedział radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu D. Swoszowski, który potwierdził, że w projekcie budżetu powiatu oświęcimskiego na rok 2003 przewidziana jest kwota 25.000,-zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy PZSZiO  w Chełmku. W kosztach tego projektu będzie uczestniczyło również miasto.

 

Burmistrz A. Saternus zauważył, że 25.000,-zł na opracowanie dokumentacji obiektu to zbyt mało. Podkreślił, że gmina nie zobowiązywała się na partycypowanie w kosztach budowy sali. W niezobowiązującej rozmowie ze starostą, burmistrz deklarował natomiast możliwość partycypacji na etapie budowy sali. Gdyby starostwo miało możliwość ubiegania się o środki finansowe z Totalizatora Sportowego w wysokości 30%, byłaby możliwość współfinansowania zadania na etapie realizacji zadania. Burmistrz zasygnalizował, że nie widzi możliwości finansowania zadania na etapie dokumentacji.

           

Radny M. Idzik, odwołując się do wypowiedzi poprzedników, zauważył, że sejmik województwa małopolskiego w kwietniu 2002 roku podjął uchwałę, w sprawie dofinansowania obiektów sportowych. Z raportu, który okazała się na koniec 2001 roku wynika, że Gmina Chełmek posiada odpowiednie nasycenie sal gimnastycznych. Biorąc pod uwagę kryteria współfinansowania, Gmina Chełmek nie ma szans na otrzymanie środków pomocowych na budowę sal gimnastycznych. Ponadto w projekcie budżetu Gminy Chełmek na 2003 rok  brak jest zapisu odnośnie partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji  sali przy  PZSZiO  w Chełmku.

Radny zwrócił się z zapytaniem czy w projekcie budżetu powiatu oświęcimskiego przyznane są środki na utrzymanie dróg powiatowych.

 

Burmistrz A. Saternus odpowiedział, że starostwo przewiduje kwotę w wysokości 200.000,-zł na współfinansowanie utrzymania dróg powiatowych. Odnosząc się do wypowiedzi poprzednika, dotyczącej środków z Totalizatora Sportowego, podkreślił, że gmina ma prawo złożyć wnioski o uzyskanie środków pomocowych niezależnie od efektów.

 

Radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu D. Swoszowski, odwołując się do pytania radnego M. Idzika, poinformował, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie posiada aktualnego projektu budżetu.  

 

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego A. Telka, nawiązując do dyskusji w sprawie remontu drogi nr 780, przyznał, iż jest to sprawa wysokiej wagi. Gmina Chełmek, jako partycypująca w modernizacji drogi, posiada prawo rękojmi. Zaproponował więc, aby wystąpić do wykonawcy z reklamacją. W reklamacji tej należałoby uwzględnić jego nazwisko, co stworzyłoby mu podstawę do śledzenia trybu załatwiania tej sprawy przez inwestora, jakim jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dodał, iż obecna dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zmieniła politykę w stosunku do inwestycji i nie przewiduje współfinansowania z samorządami lokalnymi zadań w zakresie infrastruktury komunalnej. Niemniej jednak, zawarta umowa z poprzednim  zarządcą drogi nr 780 w Chełmku oraz zapisana w budżecie województwa kwota w wysokości 2.500.000,-zł stanowi szansę do wyegzekwowania  zobowiązań, które podpisał poprzedni Zarząd Dróg Wojewódzkich z Gminą Chełmek.

 

Nawiązując do wypowiedzi poprzednika, radny H. Wiśniewski  złożył wniosek o wystosowanie do Zarządcy Dróg Wojewódzkich w Krakowie  reklamacji odnośnie drogi nr 780 w Chełmku oraz poparcie jej nazwiskiem  radnego sejmiku wojewódzkiego Andrzeja Telki. 

 

Radna H. Szewczyk zgłosiła wniosek o usunięcie odpadów z gumy, jakie znajdują się przy ul. Krakowskiej w Gorzowie przy posesji p. Marii  Dłubisz, użytkowanej przez p. Annę Nitę.

 

Burmistrz odrzekł, że zadanie zostanie zrealizowane z chwilą uruchomienia prac interwencyjnych. 

 

Radna M. Gołyźniak zwróciła się z  prośbą, aby odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego sprawdzał oraz uzupełniał brakujące rozkłady autobusowe na terenie gminy. Zgłosiła ponadto poniższe wnioski:

         wydzielenie niewielkiego pomieszczenia w Gorzowie z przeznaczeniem dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów;

         czynienie starań w celu zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy;

         wykonanie remontu łazienek w budynku przy ul. Klonowej 4 w Chełmku oraz dokończenie modernizacji przy ul. Krakowskiej 16;

         wykonanie remontu  (malowanie klatek) w budynkach przy ul. 25-Stycznia 4 i ul. Brzozowej 4 w Chełmku;

Radna zwróciła się ponadto z zapytaniami:

         czy  wybrano  nowy skład Rady Nadzorczej MZGK Sp. z. o.o;

         dlaczego przed bilansem odwołano dwóch członków Rady Nadzorczej ADM Sp. z o.o.; Radna zwróciła przy tym uwagę  na dotychczasową efektywną pracę spółki na terenie Kolonii;

Radna przekazała także obawy mieszkańców budynku poł. przy ul. Wojska Polskiego 3 w Chełmku co do sprzedaży mieszkań na wolnym rynku. Jeśli zapadnie decyzja o upadłości PZPS „Chełmek” S.A., budynek, będący częścią majątku zakładu, przejdzie na rzecz syndyka i zostanie sprzedany.

 

Radny M. Palka odnosząc się do wniosku radnej M. Gołyźniak w sprawie wydzielenia pomieszczenia dla związku emerytów i rencistów w Gorzowie, poinformował, że miejsce takie zostało wygospodarowane w budynku Sołtysówki.

 

Do zapytań radnej M. Gołyźniak ustosunkował się burmistrz A. Saternus. Poinformował, że zgodnie ze swoimi kompetencjami, w celu wzmocnienia nadzoru nad Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., podjął decyzję o odwołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej, których miejsce zajęli p. Anna Kasprzyk-Dębska oraz p. Mieczysław Wesecki.

Ze względu na wybór członków Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o.o. do Rady Miejskiej oraz powołanie jednego z nich na zastępcę burmistrza, burmistrz powołał nowy skład rady w osobach: p. Tomasz Augustyniuk, p. Henryk Pisarek, p. Krzysztof Gąska. 

Podkreślił, że nie istnieje niebezpieczeństwo sprzedaży budynku poł. przy ul. Wojska Polskiego 3. Dodał, że prowadzone są rozmowy z prezesem PZPS-u  odnośnie wykupu przez gminę tego obiektu. Przypomniał, że po zakończeniu procesu komunalizacji, grunt, na którym usytuowany jest przedmiotowy obiekt, stanowi własność gminy.

 

Radna B. Kania zwróciła się z poniższymi wnioskami:

         uprzątnięcie terenu w okolicach ogródków działkowych koło leśniczówki w Chełmku;

         zabudowanie dodatkowego punktu świetlnego koło placu zabaw  na Nowopolu;

         zlikwidowanie uszczerbku  w ulicy  W. Broniewskiego w Chełmku na wysokości posesji p. Syski.

 

             Radna J. Radwańska zwróciła uwagę na problemy, jakie występują na terenie Chełmka Starego Miasta. Podkreśliła, że zachodzi konieczność uprzątnięcia zanieczyszczonego, m.in. odpadami azbestowymi terenu w okolicach piątego stawu. Obecna sytuacja grozi bowiem rozpłynięciem stawu.

Poinformowała, że struga, biegnąca z okolic Libiąża na stawy w Chełmku została zanieczyszczona przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Janina” karbosolem. Sprawę zgłoszono do Urzędu Miejskiego, po czym podjęta została natychmiastowa interwencja. Pomimo tego, nadal zachodzi niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód. Zwróciła się o wyjaśnienie, jakie są w tej sprawie wymogi prawne odnośnie winowajcy. Dodała, że rów jest bardzo zanieczyszczony, a obecny stan grozi możliwością rozmycia się  przejścia na staw od strony       ul. Kraszewskiego.

Radna  zasygnalizowała ponadto problem obniżenia terenu przy ul. Jaworznickiej  w Chełmku, w wyniku czego kilka budynków mieszkalnych stoi w wodzie.

 

Z-ca burmistrza A. Skrzypiński udzielił informacji odnośnie zanieczyszczenia strugi karbosolem, używanym na kopalni „Janina” w Libiążu. Substancja ta została przebadana w laboratorium Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. W wyniku badań uznano, że stężenie karbosolu nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia, nie powoduje również zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Poinformował o jednostkach ratownictwa, jakie brały udział w akcji. Wyciek, który nastąpił w wyniku nieodpowiedniego użytkowania instalacji do polewania wagonów przez pracownika kopalni został wstrzymany po tygodniu. Naczelny inżynier KWK „Janina” zobowiązał się do oczyszczenia wału w momencie zaistnienia sprzyjającej aury.

 

Radny M. Idzik zwrócił się z zapytaniem, kiedy odbędzie się sesja poświęcona uchwaleniu statutu Gminy Chełmek wraz ze zmianami w statutach sołectw. Dodał, że rady sołeckie pracują obecnie na podstawie nieaktualnych statutów.

            Poprosił także o przedstawienie Radzie Sołeckiej w Bobrku informacji o możliwości zabudowy nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa przy ulicach gminnych.

            Poruszył zagadnienie związane z wydawaniem informatora gminnego „Echo Chełmka”. Zasugerował, by artykuły podpisywane były nazwiskiem autora. Odnosząc się do ostatniego numeru „Echa Chełmka”, stwierdził, że widnieje w nim wiele niejasności. Nie zgodził się ze stwierdzeniem wice burmistrza A. Skrzypińskiego, który wypowiedział się, iż istnieje bardzo duża szansa, że wnioski o dofinansowanie zadań gminnych zostaną zaopiniowane pozytywnie. Z wypowiedzi z-cy burmistrza wynika także, że kanalizacja gminy pochłonie ok. 40.000.000,-zł, natomiast wnioski złożone przez gminę do programu operacyjnego opiewają na kwotę 56.000.000,-zł. Jestwięc tutaj pewna nieścisłość. Nie jest również realne zakończenie zadania kanalizacji w cyklu dwuletnim, a taka informacja została przedstawiona na łamach „Echa Chełmka”. Podkreślił, że wiadomości powinny być podawane w informatorze rzetelnie. Odnosząc się do kwestii partycypacji gminy w realizacji dróg powiatowych, radny zwrócił się do burmistrza o uwzględnienie budowy przystanku autobusowego oraz chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku. 

 

            Burmistrz poinformował, że zmiany w statutach gminy oraz rad sołeckich i zarządów osiedli zostaną omówione na sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu br.

Odwołując się do kwestii zamontowania punktów świetlnych, zwrócił się o wskazywanie miejsc, w których zachodzi taka konieczności z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

 

Z-ca burmistrza nawiązał do zarzutów radnego M. Idzika, dotyczącej informacji podanych w „Echu Chełmka”. Poinformował, że gmina posiada szansę na pozyskanie dodatkowych środków strukturalnych z przeznaczeniem na infrastrukturę ochrony środowiska pod warunkiem posiadania projektów technicznych. Suma wszystkich projektów, jakie zostały zgłoszone do programu operacyjnego przez Gminę Chełmek wynosi 97.000.000,-zł.

 

Radny A. Stokłosa zwrócił się do burmistrza o rozważenie możliwości dokonania, przed położeniem nawierzchni trzeciego odcinka drogi nr 780 w Chełmku, korekt oraz nawodnienia drogi z zewnętrznej stronyNa pierwszym etapie remontu drogi na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. C. K. Norwida woda nie została udrożniona, w wyniku czego przez cały czas zalega na jezdni, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu.

 

Burmistrz podkreślił wagę poruszonego problemu. Stwierdził, że należy przedsięwziąć kroki w celu wyeliminowania zalegającej na drodze wody. Dodał, iż wystosował w tej kwestii stosowną korespondencję.

 

Radny P. Legut zgłosił wniosek o wystąpienie do  dyrekcji MZK w Katowicach o rozważenie możliwości przedłużenia trasy autobusu linii 149 Katowice – Chełm Śląski do Chełmka.

            Zwrócił się do przedstawicieli rady powiatowej w Oświęcimiu o informację na temat planów budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 8 w Oświęcimiu.

 

Radny powiatowy D. Swoszowski zadeklarował przekazać informację na poruszony temat.

 

Odpowiadając na wniosek radnego P. Leguta dot. przedłużenia linii autobusowej z Katowic do Chełmka, burmistrz zakomunikował, że gmina rozważała taką ewentualność. Niestety z przeprowadzonych z przedstawicielami MZK rozmów wynika, że koszt przedłużenia linii 149 z Chełmku Małego do Chełmka waha się w granicach 200.000, zł/300.000,-zł. Dodał, że korespondencja w tej sprawie jest dostępna w urzędzie.

 

Radny B. Dulęba zwrócił się do radnego A. Telki o informację czy w planach województwa małopolskiego przewidziana jest budowa wiaduktu na wjeździe do Oświęcimia od strony Krakowa oraz budowa obwodnicy Oświęcim – Bobrek – Kraków. Zapytał również o termin zakończenia prac przy remoncie skrzyżowania na Niwie w Oświęcimiu.

 

Radny wojewódzki A. Telka oznajmił, że umowa na modernizację skrzyżowania na Niwie w Oświęcimiu przewidywała zakończenie prac  na listopad 2002 roku. Aktualny termin nie jest mu znany. Budowa wiaduktu oraz przejścia pod wiaduktem na trasie Skawina-Oświęcim przewidziana jest do realizacji w końcowym etapie planu  na lata 2003–2006. Odnośnie planowanej obwodnicy, poinformował, że wymaga ona wykupu gruntów oraz wybudowania dwóch mostów na rzece Wiśle oraz rzece Sole. Jest to koszt rzędu ok. 80.000.000,-zł. 

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że otrzymał propozycję porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, starostwem powiatowym, miastem Oświęcim, Gminą Oświęcim oraz Gminą Chełmek w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy w rejonie od zakładów chemicznych w Oświęcimiu do kościoła w Bobrku. 25% kosztów dokumentacji oraz wykupu gruntów pokrywałby Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75% – poszczególne samorządy. Zadanie rozpisane jest w cyklu czteroletni, jego koszt na etapie przygotowania wynosi 5.500.000,-zł, z czego ok. 500.000,-zł miałaby pokryć Gmina Chełmek. Burmistrz dodał, że inwestycja ta winna być finansowana w całości ze środków programu oświęcimskiego. Dlatego też jest przeciwny przedstawionej propozycji. Materiał ten został przesłany do zaopiniowania przez poszczególne Komisje.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku B. Sidorowicz przekazał zebranym, że dobiega końca budowa przewiązki w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpi w dniu 10 lutego br. Dyrektor wstępnie zaprosił zebranych do udziału w uroczystości.

 

           Przewodniczący Z. Jeleń poinformował zgromadzonych o wyborach do jednostek pomocniczych Rady Miejskiej w Chełmku:

          w dniu 7 stycznia 2003 r. odbyły się wybory do Zarządu Osiedla „Nowopole”, którego przewodniczącym został p. Mariusz Sajak,

          w dniu 8 stycznia 2003 r. odbyły się wybory do Zarządu Osiedla „Kolonia”, którego przewodniczącą została p. Teresa Daniek,

          w dniu 9 stycznia 2003 r. odbyły się wybory do Zarządu Osiedla „Stare Miasto”, którego przewodniczącym został p. Aleksander Kobyłczyk,

          w dniu 26 stycznia 2003 r. odbyły się wybory do Rady Sołeckiej w Gorzowie, której przewodniczącym został p. Józef Czerw; na sołtysa ponownie wybrano p. Marka Palkę,

          w dniu 7 stycznia 2003 r. odbyły się wybory do Rady Sołeckiej w Bobrku, sołtysem ponownie została p. Helena Szewczyk; Rada Sołecka nie ukonstytuowała się do tej pory.

Następnie przedstawił przybyłych przedstawicieli zarządów. Pogratulował nowo wybranym oraz złożył życzenia owocnej pracy.

 

Przewodniczący Rady zapoznał zgromadzonych z apelem Rady Miasta Oświęcim w sprawie likwidacji Urzędu Statystycznego w Oświęcimiu.

Głos w tej sprawie zabrał radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie A. Telka, który poinformował, że w przedmiocie sprawy zaangażował się osobiście poseł S. Rydzoń. Niemniej jednak, prawdopodobnie starania jego nie zostaną uwieńczone sukcesem.

Po wysłuchaniu apelu oraz wypowiedzi radnego A. Telki, radni Rady Miejskiej w Chełmku zdecydowali się poprzeć niniejszy apel Rady Miasta Oświęcim.

 

Ad. 12. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął IV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1630.

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

Agnieszka Krzyściak-Kalemba                          mgr Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*