Protokół XV z sesji Rady Miejskiej w Chelmku 2007r

Protokół nr XV/08

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 24 stycznia 2008 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła XV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela gazety lokalnej Echo Chełmka

 • oraz wszystkich obecnych

   

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (w chwili obecnej), co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przyjęcie dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad sesji tj.:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej
  w Chełmku,

 2. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

Radni nie wnosili więcej uwag.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniesione do porządku obrad poprawki. Głosowało 13 radnych – 13 za.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XIV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20.XII.2007 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika sądowego.

 4. Ślubowanie nowego Radnego Rady Miejskiej w Chełmku.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej
  w Chełmku.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/5/06 z dnia
  24 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2007 Rady Miejskiej
  w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. o udzielaniu pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”.

 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń
  i nagród.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru
  w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełmek.

 13. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

 14. Sprawozdania z działalności Komisji i sesji Rady Miejskiej w Chełmku za 2007 r.

 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 18. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XIV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
20 grudnia 2007 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 20 grudnia 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 13 głosujących: 13 – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika sądowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska w Chełmku dokonała wyboru ławników, na kadencję 2008-2011, w dniu 9 października 2007 r. W związku z tym, że p. Kądzior Stanisław, uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Chełmku w wyborach uzupełniających, odbytych
w dniu 6 stycznia 2008 r., Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu złożył wniosek o odwołanie p. Kądziora z funkcji ławnika.

Przewodnicząca RM odczytała wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczący odwołania p.Stanisława Kądziora z funkcji ławnika. (załącznik nr 3)

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 13 radnych – 13 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 124 / 2008

w sprawie odwołania ławnika sądowego.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Ślubowanie nowego Radnego Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodnicząca RM poinformowała radnych, że w dniu 6 stycznia 2008 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chełmku w okręgu nr 6, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu. W związku z tym, że Miejska Komisja Wyborcza w Chełmku zarejestrowała jednego kandydata na radnego, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 6 głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chełmku nie przeprowadzono. Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Chełmku uznała zarejestrowanego kandydata z listy Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA BOBRECKA – p. Kądziora Stanisława z Bobrka.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej B.Maślanka wręczyła nowowybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze radnego.

Następnie przystąpiono do czynności zaprzysiężenia radnego.

Przewodnicząca RM odczytała tekst ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pan Stanisław Kądzior w obecności zebranych, powtórzył treść roty, dodając słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Od tej chwili objął mandat radnego Rady Miejskiej Chełmka i czynnie uczestniczył w dalszych obradach sesji.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/4/06
z dnia 24 listopada 2006 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku.

W związku z rezygnacją p. M. Idzika z mandatu radnego, do Rady Miejskiej wybrano p. Stanisława Kądziora. Zgodnie z zapisem § 39 Statutu Gminy Chełmek radny jest zobowiązany do pracy w co najmniej jednej i co najwyżej w dwóch stałych komisjach, dlatego w miejsce p. M. Idzika proponuje się wpisanie nowego radnego.

Przewodnicząca RM zwróciła się do p. Stanisława Kądziora czy wyraża zgodę na pracę w Komisji edukacji (…) oraz Komisji zdrowia (…) RM w Chełmku.

P. Stanisław Kądzior wyraził zgodę i przyjął propozycję pracy w proponowanych komisjach.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 125 / 2008

w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

W związku z rezygnacją p. M.Idzika z mandatu radnego wykreśla się jego kandydaturę ze składu osobowego komisji Inwentaryzacyjnej. W związku z tym, że dużym usprawnieniem działania komisji inwentaryzacyjnej będzie, jeśli w składzie znajdą się sołtysi, którzy najlepiej znają teren sołectwa, proponuje się powołanie p. H. Szewczyk
i p. M. Palkę do składu osobowego komisji.

Radni p. Helena Szewczyk i p. Marek Palka oświadczyli, że wyrażają zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 126 / 2008

w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2007 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. o udzielaniu pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”.

Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy współfinansowania przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 933 na trasie Oświęcim – Chrzanów. Zmiana kwoty spowodowana jest ostatecznym wyliczeniem kosztów ponoszonych przez strony porozumienia.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 127 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2007 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. o udzielaniu pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Burmistrz poinformował radnych, że podjęcie uchwały jest zgodne z przepisami
o finansach publicznych i będzie stanowiło podstawę do spisania porozumienia na współfinansowanie zadań z powiatem oświęcimskim. Poinformował również, że na ostatnim posiedzeniu zarządu przedstawiono inny zapis współfinansowania zadań dlatego poprosił radnych o wprowadzenie do projektu uchwały korekty tj: w § 1 pkt 1 zamiast kwoty 170 tys. zł – kwota 158 tys. zł, a w § 1 pkt. 3 kwota 30 tys. zł zmieniona zostaje na kwotę 42 tys. zł.

Radni przyjęli poprawkę.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 128 / 2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

 

Burmistrz poinformował, że Gmina Chełmek wraz z gminami Brzeszcze, Kęty oraz Oświęcim zdecydowała się na udział we wspólnej inicjatywie utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania. Celem działalności stowarzyszenia będzie przygotowywanie programów operacyjnych i pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych w zakresie programów kulturalno-oświatowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 129 / 2008

w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń
i nagród.

A.Saternus – Burmistrz Chełmka poinformował, że zgodnie z Kartą Nauczycielaregulamin musi być corocznie uchwalany przez Rade Miejską.

W obecnym regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 • wzrost o 10 % za wychowawstwo

 • wprowadzono dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół w zależności od ilości oddziałów,

 • częstotliwość przyznawania dodatku motywacyjnego.

Projekt regulaminu został uzgodniony z upoważnionymi przedstawicielami NSZZ Solidarność oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 130 / 2008

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący określa zasady udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole. W związku
z powyższym został przygotowany projekt uchwały, która obniża obowiązkowy wymiar godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych. Uchwała dopuszcza również możliwość zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w uzasadnionych przypadkach.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Wadowicach – pismem z dnia 28 grudnia 2007 r. – znak: DW.HC.514/6/07.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 131 / 2008

w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełmek.

Stołówka szkolna w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym obsługuje inne zespoły takie jak: SZS nr 1 w Chełmku i SZS w Bobrku. W związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Burmistrz wniósł poprawkę do uchwały i poprosił o wykreślenie zapisu „od 01.01.2008 r.” w § 3,4,5, ponieważ uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od chwili opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a nie od 1 stycznia br.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 132 / 2008

w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Projekt uchwały jest również spowodowany zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Uchwała obejmuje zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach
i gminnych placówkach oświatowych. Projekt uchwały został uzgodniony z NSZZ Solidarność oraz ZNP.

W związku z tym, że radni na Komisji budżetu (..) i edukacji (…) wnioskowali
o wykreślenie z projektu uchwały w § 4 ust. 2.pkt 2. słowa „(nowotworowej)”, aby uogólnić zapis ciężkiej choroby, Przewodnicząca RM poddała wniosek pod głosowanie: Głosowało 14 radnych – 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.Poprawka została przyjęta.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XV / 133 / 2008

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W chwili obecnej doszedł radny E.Ostapowicz. Na sali jest 15 radnych.

Ad. 14. Sprawozdania z działalności Komisji i sesji Rady Miejskiej w Chełmku za 2007 r.

Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności od chwili rozpoczęcia kadencji do końca 2007 r., które przedstawili:

 • Bogdan Dulęba – z działalności Komisji Rewizyjnej,

 • Wiśniewski Henryk – z działalności Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony , środowiska ,

 • Piotr Byrski – z działalności Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

 • Helena Szewczyk – z działalności Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu
  i porządku publicznego,

 • Dorota Kapusta – z działalności Komisji zdrowia, opieki społecznej
  i opiniowania przydziałów mieszkań,

 • Jadwiga Radwańska – z działalności Komisji inwentaryzacyjnej

 • Zofia Urbańczyk – z działalności Rady Miejskiej w Chełmku

 

Sprawozdania stanowią załączniki nr 14 -20

Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za dobrą i efektywną pracę i życzyła pomyślności i dobrej współpracy w 2008 r.

Przewodnicząca ogłosiła 15 min. przerwy w obradach – do 15.50.

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada i 20 grudnia 2007 r. oraz zgłaszanych interpelacji
i wniosków.

Radni kierowali wiele pytań do Burmistrza w sprawie bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej 780 przez Chełmek, tj. widocznego oznakowania, likwidacji wysepek także modernizacji drogi i modernizacji mostu.

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 20 listopada 2007 r. do 17 stycznia 2008 r.

Pytania radnych dotyczyły w szczególności uporządkowania terenu ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego oraz przy placach i drogach głównych, a także nadzorowania wykonywania i odbioru prac porządkowych (szczególnie w okolicy parku).

Radny Sajak pytał czy będzie stałe zlecenie na utrzymanie zieleni w gminie.

Radni pytali również o rozpoczęcie robót związanych z budową cmentarza.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 22 do protokołu .

Ad. 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk odczytała ustalenia zawarte w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Chełmek w latach 2005 – 2006 i 2007 do dnia kontroli.

 2. Burmistrz poinformował zebranych, że odbył spotkanie z kierownictwem kopalni Piast w Bieruniu w sprawie uciążliwych, powtarzających się wstrząsów. Po spotkaniu wpłynęło pismo wyjaśniające powody wstrząsów oraz propozycję współpracy w zakresie likwidacji powstałych szkód, a także informacja w jaki sposób należy kierować wnioski o naprawę szkód w obiektach budowlanych.

  Informacja została wywieszona na tablicach ogłoszeń i zostanie zamieszczona
  w Echu Chełmka. Druki wniosków są dostępne na dzienniku podawczym w tut. Urzędzie.

 3. Ostrowska J. – kosz na ul. Piłsudskiego jest ciągle zapełniony – należy zwrócić się do właściciela sklepu – p.Leji, aby wyrzucane kartony były składane, ponieważ zajmują dużo miejsca i szybko zapełniają kontener.

 4. Kądzior St. – podać do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenia na tablicach
  i w prasie lokalnej, informację o dodatkowych kursach autobusów MZK, które będą jeździły z Oświęcimia przez Bobrek do Chełmka.

 5. Radwańska J. w imieniu mieszkańców ul. Krasińskiego zgłaszała, że z okolicy zabudowań domowych oraz drogi, pojawiły się lisy. Prosi o zgłoszenie faktu odpowiednim służbom.

 6. Byrski P. ponowił wniosek o naprawę lub wymianę bardzo zniszczonego parkietu na sali gimnastycznej w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2
  w Chełmku.

 7. Wiśniewski H. zgłosił ponownie zniszczone „pachołki” na ul. Krakowskiej na przeciw stacji benzynowej, a także zniszczone przez tiry dwie studzienki k. sklepu p. Hojki.

 8. Dulęba B. wnioskował o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu dróg w Gorzowie – Burmistrz poinformował, że lustro zostało już zamontowane. Ponadto radny zgłosił potrzebę wcześniejszego rozpoczęcia remontów cząstkowych dróg zniszczonych po okresie zimowym – w szczególności dróg powiatowych.

 9. Ostrowska J. informowała o braku miejsc parkingowych przy placu targowym
  oraz o zajmowaniu miejsc przez osoby handlujące.

  Burmistrz poinformował, że nie można zakazać parkowania jeśli są do tego przeznaczone miejsca. W razie braku miejsc przy targowisku osoby mogą również parkować w okolicy stacji benzynowej lub sklepu Biedronka.

 1. Ostapowicz E. przypominał o konieczności zamontowania oświetlenia ulicznego na ul. Ofiar Faszymu i obok działek przy ul. Andersa w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że lampa na ul. Ofiar Faszymu została dobudowana, natomiast przy działkach w ubiegłym roku został wykonany projekt, a wykonanie planuje się w br.

 2. Urbańczyk Z. wnioskowała o naprawę kładki na rzece Przemszy, ponieważ, jest bardzo zniszczona, a po stronie Śląska kładka została wyremontowana.

Ad. 18. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.30.


Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                         Przewodniczyła:
B. Maślanka                             Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*