Protokół XXV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXV/08
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 20 listopada 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Nieobecny – M.Madoń

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 15.30 otworzyła XXV Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej w Chełmku i pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Do przedstawionego projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie:

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy radni.(14-za)

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa
  w ciągu ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz
  z odwodnieniem.”

 3. Zakończenie obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz z odwodnieniem.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus w uzasadnieniu do projektu uchwały poinformował, że podobnie jak budowa boisk gminnych tzw. „orlik” powstał nowy projekt rządowy na budowę dróg lokalnych, które mają być zmodernizowane lub wybudowane od nowa w ramach nowego programu rządowego. Projekty nazwano schetynówki od nazwiska wicepremiera Grzegorza Schetyny. Wg wypowiedzi Burmistrza wnioski samorządowców o dofinansowanie nie mogą opiewać na więcej niż 3 miliony złotych. Samorządy mają wyłożyć połowę pieniędzy na inwestycje, a wtedy rząd da drugą połowę. Przez okres 3 lat rząd wyłoży ok. 1 mld zł. Nowowybudowane
i zmodernizowane drogi stworzą sieć, która poprawi infrastrukturę dróg przez Mistrzostwami Europy w 2012 r.

W związku z powyższym Gmina Chełmek zamierza aplikować o środki państwa na rok 2009 na realizację projektu: „poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Oświęcimskiej
w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz z odwodnieniem” w ramach naboru wniosków do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zadanie to dotyczy przebudowy drogi powiatowej i gminnej – ul. Oświęcimskiej
w Chełmku i Gorzowie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem. Koszt zadania wyniesie 3 mln. W roku 2009 nakłady finansowe wyniosą 1 mln zł. z tego Gmina Chełmek – ok. 500 tys. zł, budżet państwa – 500 tys. zł. Powiat zobowiązał się do przekazania kwoty 50 tys. zł. W związku z tym, że jest to droga powiatowa zostanie spisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Chełmek, a Powiatem Oświęcimskim
w celu określenia warunków udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chełmek.

W dyskusji:

 • M.Sajak pytał dlaczego Powiat w tak małej wysokości współfinansuje zadanie – droga jest powiatowa, a koszty ponosi gmina.

  Burmistrz poinformował, że gdyby nie dofinansowanie z budżetu Gminy droga nie byłaby zgłoszona, ponieważ powiat uważa, że Gmina otrzymała dużo środków
  w ub. roku.

 • H. Kowalski pytał czy jest możliwość zgłoszenia do projektu również dróg gminnych.

  Burmistrz poinformował, że schetynówki dotyczą sieci dróg stanowiących dojazdy
  i połączenia z drogami wojewódzkimi i autostradami. Drogi muszą posiadać projekty techniczne na budowę lub modernizację.

 • J.Radwańska pytała czy są zabezpieczone środki w budżecie na to zadanie.

  Burmistrz potwierdził uwzględnienie zadania w projekcie budżetu na 2009 r.

 • D. Kapusta poinformowała, że ul. Oświęcimska jest drogą użytkowaną przez wszystkich mieszkańców; zarówno pieszych jak i kierowców, dlatego uważa, że jej modernizacja jest konieczna i zasadna.

Radni nie zgłaszali więcej uwag, wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 199 / 2008

w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu
ul. Oświęcimskiej w gminie Chełmek – budowa chodnika wraz z odwodnieniem.

 

załącznik nr 3

 

 

 

Ad. 3. Zakończenie obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Radny P.Byrski – zgłosił wniosek o wyegzekwowanie od firmy MZGK uporządkowania terenu zniszczonego przez samochód z powodu źle ustawionego kontenera na liście na terenie spółdzielczym przy ul. Powstańców Śląskich obok bloku nr 1c.

Radny H.Kowalski zgłosił, że pomimo wcześniejszych ustaleń lampa na ul. Słowackiego (obok nr 23) nie została dobudowana, pomimo wcześniejszych ustaleń.

***

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku p. Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXV Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.20.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                         Przewodniczy:

 

B.Maślanka                            Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*