Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXIX/2005

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 25 maja 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 15 radnych według listy obecności stanowiącejzałącznik nr 1 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/229/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/230/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. o zmianie “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek” dla terenów położonych w rejonie ulicy Ofiar Faszyzmu.

4.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/231/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/226/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku.

6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku.

7.        Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13.00 otworzył XXIX Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: za – 15.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

٭ ٭ ٭

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wyjaśnił, że Uchwały Nr XXVIII/229/2005, XXVIII/230/2005, XXVIII/231/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uznał za nieważny. Stwierdził, że uchwały pozostały w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki i powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 

p. Andrzej Szczurek pracownik tut. urzędu wyjaśnił, że został uchylony zapis „za zgodą właściciela działki przyległej”. Minister Infrastruktury określił wymagania i zasady usytuowania budynków na działce budowlanej w zakresie odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie, z którymi sytuowanie ściany budynku jest dopuszczalne w odległości 1,5 metra od granicy działką sąsiednią, lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchylony zapis nie posiadał umocowania w obowiązujących przepisach, ponieważ warunek wymagający „zgody właściciela działki przyległej” nie został zamieszczony w przepisach.

 

Radny A. Stokłosa zwrócił, uwagę, że nie jest to pierwsza pomyłka, zasugerował, aby projekty uchwał były bardziej szczegółowo analizowane przez radców prawnych, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

Zaznaczył także, że na komisjach nie zostali do końca poinformowany, jakie koszty za sobą pociąga zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus odpowiedział, że każda zmiana ponosi za sobą koszty, jest to istota funkcjonowania samorządu. Zadanie związane np. z uzbrojeniem terenu, jest rozpisane na kolejne lata.

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/229/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: za: 14.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

Uchwała Nr XXIX/236/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/229/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
14 kwietnia 2005 roku dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Wrzosowej w Gorzowie

 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/230/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. o zmianie “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek” dla terenów położonych w rejonie ulicy Ofiar Faszyzmu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali przedmiotowy projekt uchwały.

 

Radna M. Gołyźniak zwróciła, uwagę na załączniki graficzne do przedmiotowych uchwał, są bardzo nieczytelne a format nie pozwala na prawidłowe odczytanie poszczególnych pozycji.

 

p. Andrzej Szczurek pracownik tut. urzędu wyjaśnił, że rysunek graficzny, który jest załącznikiem do uchwały jest bardzo dużego formatu i nie jest w stanie w takiej wielkości wydrukować go dla każdego. Załączniki w oryginalnym formacie są dostępnie u niego w biurze oraz w radzie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3.

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

Uchwała Nr XXIX/237/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/230/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
14 kwietnia 2005 roku o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek”

dla terenów położonych w rejonie ulicy Ofiar Faszyzmu

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/231/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

 

Uchwała Nr XXIX/238/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/231/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
14 kwietnia 2005 roku dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Ofiar faszyzmu

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/226/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali przedmiotowy projekt uchwały.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus poinformował, że Wydział Prawny i Nadzoru Województwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zmienił linię orzecznictwa w zakresie podejmowanych uchwał Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, poprzez traktowanie ich jako akty prawa miejscowego. Do tej pory akty te jako dotyczące spraw pracowniczych poszczególnych jednostek nie były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym gdyż traktowane były jako akty prawa wewnątrzzakładowego prawa pracy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: za: 14.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

 

Uchwała Nr XXIX/239/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: za: 14.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

 

Uchwała Nr XXIX/240/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz Miejskiego

Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1345.

Zaprosił radnych na uroczystą sesję, która odbędzie się Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji na pl. Kilińskiego.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Agnieszka Rola                                    Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*