Protokół XVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XVI/08

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 28 lutego 2008 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła XVI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela gazety lokalnej Echo Chełmka

 • młodzież z Klubu Sportowego Chełmek z opiekunem

 • oraz wszystkich obecnych

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny Stanisław Kędzior), co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

***

Przed rozpoczęciem obrad Zastępca Burmistrza Andrzej Skrzypiński wraz
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Urbańczyk złożyli gratulacje oraz wręczyli słodkie upominki dla zespołu Juniorów Młodszych z KS Chełmek za zajęcie IV miejsca
w Mistrzostwach Małopolski w halowej piłce nożnej.

***

Przewodnicząca RM zgłosiła wniosek o przyjęcie dodatkowego punktu do porządku obrad sesji, tj: „Projektu uchwały w sprawie warunków, trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym”.

Zastępca Burmistrza A.Skrzypiński poinformował zebranych, że w projekcie uchwały dotyczącym przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana, tj. w tekście uszczegółowiono zapis przeznaczenia terenów: – „pod nieuciążliwą zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej”. Radni otrzymali poprawiony projekt uchwały.

Radni nie wnosili więcej uwag. Porządek obrad został przyjęty wraz z poprawkami
i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu nr XV/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmek.

 1. Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników ŚDS – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji
  i obsługi w placówkach oświatowych gminy Chełmek oraz Świetlicy Środowiskowej
  w Chełmku.

 1. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z porozumienia w sprawie utworzenia, określenia zasad funkcjonowania, powierzenia obsługi oraz koordynowania sieci doradców metodycznych zawartego w dniu 31 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem, Gminami oraz MCDN.

 1. Projekt uchwały w sprawie warunków, trybu przyznawania, wstrzymywania
  i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym”.

 1. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika MOPS w Chełmku

 1. Omówienie bezpieczeństwa w Gminie Chełmek, analiza przestępczości.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 stycznia 2008 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 25 stycznia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 14 głosujących: 14 – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję w tym temacie.

Z-ca Burmistrza A.Skrzypiński poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenów położonych przy ul. Nowowiejskiej w Gorzowie z przeznaczeniem pod nieuciążliwą zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Jest to uruchomienie procedury dotyczącej zmiany studium uwarunkowań w tym rejonie i wynika
z zainteresowania potencjalnych nabywców na cele komercyjne. W przypadku sprzedaży działki Gmina uzyska środki finansowe do budżetu.

Radny E.Ostapowicz poinformował, że ze sprzedażą terenów nie należy się spieszyć. Wnioskował o przełożenie tematu na następną sesję RM i dokładne omówienie na posiedzeniach komisji.

Radna J.Radwańska wyraziła obawę, czy działki spełnią swoje zadanie i nikt nie będzie miał uwag, jeśli Gmina sprzeda grunt podmokły – może to budzić wiele kontrowersji tak jak w Chełmku na osiedlu Leśna.

Palka M. poinformował, że temat ten był już omówiony na zebraniu wiejskim. Omawiano wtedy możliwość sprzedaży działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Jednak ekspertyza geologiczna określiła zbyt słabe zagęszczenie gruntów, uniemożliwiając przeznaczenie terenów pod budowę domów. Grunty te stanowią „dobro wsi” więc trzeba je kosić i utrzymywać. Wyrażenie zgody na zmianę warunków przeznaczenia działki nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej sprzedaż. Do wydania zgody na sprzedaż działki władne jest zebranie wiejskie. Radny zaproponował jednak aby podjąć niniejszą uchwałę.

D.Kapusta poinformowała, że przed sporządzeniem planu zagospodarowania należy pomyśleć również o sąsiadach działki oraz co będzie jeśli Gmina poniesie koszty planu zagospodarowania, a działka nie zostanie sprzedana.

Z-ca Burmistrza poinformował, że będą takie obostrzenia, aby nie dopuścić by powstał uciążliwy dla sąsiedztwa zakład produkcyjny.

H.Kowalski poinformował, że inicjatywa burmistrza jest cenna i grunt przyniesie dla Gminy dochody do budżetu. Trzeba jednak przyznać, że opracowanie planu jest kosztowne – ok. 20 tys. zł. I co będzie jeśli Gmina poniesie koszty, a zebranie wiejskie nie wyrazi zgody na sprzedaż.

Z-ca Burmistrza poinformował, że jest to uchwała intencyjna – po opracowaniu koncepcji planu rada uzna czy można go zatwierdzać.

W związku z wnioskiem radnego o przesunięcie tego punktu na następną sesję RM Przewodnicząca zwróciła się do Radcy Prawnego o opinię w tej sprawie.

Radca Prawny p.M. Niczyporuk poinformował, że wniosek jest nieuzasadniony
i proponuje poddać uchwałę pod głosowanie.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 10 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W związku z powyższym Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 134 / 2008

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.

W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego oraz publikowanymi opiniami przez niektóre RIO, kto posiada uprawnienia do przyznawania Burmistrzowi innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, które przysługują bezpośrednio z mocy prawa, a ich przyznanie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny lub dokumentacyjny należy podjąć stosowną uchwałę, aby w przyszłości nie wystąpił problem braku uprawnień Przewodniczącego Rady do zatwierdzania list wypłat Burmistrza.

Po odczytaniu uzasadnienia projektu uchwały Przewodnicząca otworzyła dyskusję
w tym temacie.

Radny P.Byrski pytał o obecną stawkę wynagrodzenia burmistrza.

Z-ca Burmistrza poinformował że wynagrodzenie burmistrza w chwili obecnej wynosi 9.460 zł brutto, a po zmianach wyniesie 9.578 zł czyli o 118 zł (brutto) więcej.

Radni nie wnosili więcej pytań i uwag .

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 135 / 2008

w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Chełmka.

załącznik nr 4

Radna H.Szewczyk opuściła salę obrad. Na sali znajduje się 13 radnych.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

Wynagrodzenie dla pracowników MOPS w Chełmku ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

W roku 2008 na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 477.182 zł. Posiadane środki finansowe umożliwiają ustalenie tych wielkości w wysokości: najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 580 zł, wartość jednego punktu – 4,5 zł.

Przewodnicząca odczytała stanowiska Komisji.

Radni nie wnosili uwag i pytań do projektu uchwały, wobec powyższegoPrzewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 136 / 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS
w Chełmku.

załącznik nr 5

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników ŚDS – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ustalenie wynagrodzenia pracowników ŚDS ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Środki finansowe na wynagrodzenia zostały zaplanowane w budżecie i pozwalają na ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – 548 zł i wartości jednego punktu
w wysokości – 4,25 zł.

Przewodnicząca odczytała stanowiska Komisji.

Radni nie wnosili uwag i pytań do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 137 / 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników ŚDS – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

załącznik nr 6

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy Chełmek oraz Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 2 sierpnia 2005 r. miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli i wartości jednego punktu w złotych. Uchwała wprowadza wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 550 zł
i jednego punktu w wysokości 6 złotych.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 138 / 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych gminy Chełmek oraz Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

załącznik nr 7

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z porozumienia w sprawie utworzenia, określenia zasad funkcjonowania, powierzenia obsługi oraz koordynowania sieci doradców metodycznych zawartego w dniu 31 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem, Gminami oraz MCDN.

Dyrektorzy szkół ocenili negatywnie dotychczasową współpracę z MCDN w Oświęcimiu
w zakresie doradztwa metodycznego. Większość spotkań z doradcami metodycznymi była połączona z prezentacją wydawnictw podręczników szkolnych oraz dodatkowo płatna. Planuje się utworzenie w to miejsce nowej formy funkcjonowania doradztwa metodycznego w naszej gminie uwzględniającej potrzeby nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami szkół.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 139 / 2008

w sprawie wystąpienia z porozumienia w sprawie utworzenia, określenia zasad funkcjonowania, powierzenia obsługi oraz koordynowania sieci doradców metodycznych zawartego w dniu 31 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem,
Gminami oraz MCDN.

załącznik nr 8

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie warunków, trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.

Na podstawie niniejszej uchwały Gmina będzie mogła ufundować stypendia sportowe zawodnikom posiadającym licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wydatki będą pokryte z budżetu Gminy Chełmek.

Przewodnicząca odczytała stanowiska komisji edukacji (…) i budżetu (…).

Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że we wniosku z komisji budżetu zaproponowano wysokość stypendium sportowego nie niżej niż 200 zł. W regulaminie zastosowano kwotę nie niższej niż 100 zł i nie wyższej niż 200 zł. miesięcznie.

Radny M.Palka zaproponował zmianę w § 5 regulaminu i ustalenie wysokości stypendium sportowego w kwocie nie niższej niż 100 zł i nie wyższej niż 300 zł brutto miesięcznie.

W związku z tym, że w § 3 pkt.6 regulaminu jest zapis, że wnioski o stypendium sportowe należy składać do „15 marca” – radni wnioskowali o zmianę terminu na dzień „30 kwietnia”. W przeciwnym przypadku nabór wniosków w br. byłby niemożliwy, gdyż uchwała polega publikacji i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wnioski uzyskały akceptację radnych.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 140 / 2008

w sprawie warunków, trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.

załącznik nr 9

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Rada Gminy może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso o czym stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym.

Na inkasenta w Bobrku proponuje się p. Helenę Szewczyk, natomiast na inkasenta
w Gorzowie p. Marka Palkę. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 3 % od sumy zainkasowanych podatków.

Radny M. Sajak pytał czy wysokość inkasa jest taka sama w ubiegłych latach.

P.A. Skrzypiński poinformował radnego, że inkaso, tak jak w latach poprzednich wynosi 3% od sumy zainkasowanych podatków.

J. Radwańska pytała czy to od kwoty zebranej będzie pobierane inkaso, ponieważ podatki bardzo wzrosły i suma za inkaso będzie bardzo duża.

Z-ca Burmistrza ponowił swoją wypowiedź, że wysokość inkasa zostanie obliczona zgodnie z uchwałą od sumy zainkasowanych podatków. Jednak stwierdził, że mieszkańcy mają dowolność i mogą wpłacać podatki w różnych formach np. przelewem na konto urzędu, w bankach lub na poczcie.

M.Palka, który był inkasentem na terenie Gorzowa, podzielił się informacją – jakie dochody z inkasa były w roku ubiegłym. Rachunek był na kwotę 1500 zł – z tego netto wyniosło 960 zł. Na inkasie podatku spędził ok. 130 godzin, były to 4 raty w ciągu roku. Dyżury po 3-4 godz. dziennie. Oprócz tego drukował zawiadomienia do mieszkańców dotyczące dat i godzin przyjmowania podatków. Przyjmowanie podatków w drodze inkasa ma tendencję spadkową. Wiele osób korzysta z internetu lub innych możliwości przelewów lub wpłat w bankach. U inkasentów wpłacają jeszcze osoby starsze.

Z-ca Burmistrza poinformował, że nie jest powiedziane, że inkaso muszą pobierać wymienione osoby.

J.Ostrowska poinformowała, że zna sprawę poboru inkasa i nie każdy może zostać inkasentem, aby dobrze były pobierane podatki np. kwestia konta, zarachowania wpłaty, obliczenie odsetek. Są to bardzo ważne sprawy i nie mogą tego prowadzić przypadkowe osoby.

H.Kowalski zapytał p. Skarbnik, czy jest już wiadomo do jakiej kwoty wzrosły podatki po przeszacowaniu gruntów.

G.Rosa poinformowała, że w chwili obecnej nie jest możliwe podanie wysokości podatków. Taką informację będzie można dokładnie podać na koniec roku.

Radni nie zgłaszali więcej uwag. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI / 141 / 2008

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

załącznik nr 10

Przewodnicząca RM zarządziła 20 min przerwy.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Zmiany w budżecie zostały dokładnie opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały, który otrzymali wszyscy radni.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVI /142 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

załącznik nr 11

Ad. 12. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika MOPS w Chełmku

Przewodnicząca RM poinformowała, że od mieszkańca Chełmka wpłynęła skarga do Burmistrza na działalność Kierownika MOPS w Chełmku. W związku z powyższym do zbadania sprawy wyznaczyła Komisję Rewizyjną poszerzoną o Przewodniczącą
i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chełmku. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2008 r. po zapoznaniu się z całością dokumentacji i wyjaśnieniem pisemnym Kierownika MOPS
w Chełmku Komisja uznała złożoną skargę za bezzasadną.

W celu uzupełnienia informacji Sekretarz Miejski p. J. Świerz poinformowała, że skarga dotyczyła zmiany pracownika socjalnego, który miał dokonywać wywiadów środowiskowych. Osoba, która przeprowadzała wywiady wcześniej poprosiła o zmianę podopiecznego, ponieważ przeprowadzając wywiad czuła się zagrożona. Kierownik wyznaczyła inną osobę do przeprowadzania wywiadów. Podopieczny zareagował gwałtownie i nie wyrażał zgody na przeprowadzanie wywiadów, mimo ustalania kolejnych terminów. Zachowywał się wulgarnie. Została poproszona Policja o pomoc i asystę przy przeprowadzaniu wywiadów. To także nie przyniosło rezultatu i wywiad okazał się niemożliwy. Z związku z powyższym została wydana decyzja, która nie przyznała mu świadczeń, ze względu na brak wywiadu. W chwili obecnej wnoszący skargę wyraził zgodę na przeprowadzenie wywiadu przez innego pracownika MOPS i w chwili obecnej ma przyznane świadczenia.

P. Sekretarz zwróciła się do Kierownika MOPS, aby w przyszłości, jeśli zaistnieją przesłanki, gdzie pracownicy socjalni zgłaszają zagrożenie bezpieczeństwa – niezwłocznie zgłaszała fakt na Policję.

Radni nie wnosili uwag ani zarzutów do przedstawionego wyjaśnienia.

Całość dokumentów dot. skargi znajduje się w Urzędzie Miejskim zarejestrowana
w teczce: znak: OSO 0561/1/08.

Ad. 13. Omówienie bezpieczeństwa w Gminie Chełmek, analiza przestępczości.

W posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczył Komendant Policji w Chełmku – Piotr Grabowski. Pisemną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komisariatowi Policji w Chełmku za 2007 r. otrzymali radni i stanowizałącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Radni składali podziękowania dla przedstawicieli Policji za współpracę. Dzielnicowi kontaktują się z radnymi prosząc o informację o zagrożeniach i problemach mieszkańców.

Radny H.Kowalski zwócił się do Komendanta Policji o częste kontrole w bloku przy ul. Żeromskiego 1, ponieważ w tym budynku zbierają się grupy osób, które nie są mieszkańcami tego bloku, siedzą na schodach, piją alkohol i zakłócają ciszę nocną.

Komendant Policji zwrócił się do wszystkich zebranych o zgłaszanie zdarzeń, że
w miejscach publicznych jakieś osoby piją alkohol.

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2008 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 18 stycznia 2008 r. do 20 lutego 2008 r.

 1. E.Ostapowicz poprosił o sprecyzowanie i wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu dot. ochrony środowiska pkt. 1 i 2 – jakich decyzji środowiskowych dotyczy ten zapis oraz pytał o wykonanie ciągów pieszo jezdnych przy ul. Piłsudskiego.

Z-ca Burmistrza poinformował, że trwają rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielami zarządu MSM „Budowlanka” dotyczące realizacji tego zadania. W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na ten cel.

 1. H. Kowalski prosił o udzielenie odpowiedzi dotyczącej wycięcia drzew przy ul. Chrobrego oraz dlaczego w I kw. br nie zostały przeprowadzone przetargi na realizację zadań na Starym Mieście w Chełmku (oprócz budowanego cmentarza nic się nie dzieje).

Z-ca poinformował, że na remonty cząstkowe dróg zostały już podpisane umowy. Powiat oświęcimski przygotowuje wniosek aplikacyjny w dziedzinie dojazdu do węzła autostrady A4. Jest to ciąg ulic Oświęcimska, Mickiewicza i Jaworznicka w Chełmku. Ponadto przygotowuje się dokumentację na skrzyżowanie ulic Mieszka I, Śląskiej i Oświęcimskiej, które będą współfinansowane przez Gminę Chełmek. Termin składania wniosków upływa 15 marca.

 1. E.Ostapowicz poruszył problem zagospodarowania ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, gdzie został wybudowany nowy dom, a teren nie jest uzbrojony w wodociąg, kanalizację, brak urządzenia drogi dojazdowej, oświetlenia ulicznego, mimo, że plan zagospodarowania został uchwalony w 2005 r. Mieszkaniec tego rejonu, który wybudował dom nie może załatwić ostatecznych formalności związanych
  z odbiorem domu i zameldowaniem. Lampy uliczne montowane na ul. Ofiar Faszyzmu są źle skierowane.

Z-ca Burmistrza poinformował, że lampa uliczna, która została źle zamontowania w piątek została poprawiona. Urządzenie drogi nie jest możliwe, ponieważ mieszkaniec przygrodził drogę wyznaczoną w miejscowym planie..

 1. M.Madoń poinformował, że po zakończeniu prac wykonywanych przez ENWOS teren na osiedlu nie został przywrócony do stanu poprzedniego.

Z-ca Burmistrza poinformował, że zostało wysłane pismo zobowiązujące wykonawcę do poprawy zniszczonego terenu, ale warunki atmosferyczne nie pozwalały na wykonanie niektórych prac.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 14 do protokołu .

Ad. 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. M. Sajak poinformował, że ok.5 lat temu złożył wniosek o wykonanie ekspertyzy rosnących obok stadionu sportowego drzew, ponieważ stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa. W poniedziałek jedna z topoli została powalona przez silny wiatr. Ponowił wniosek o zbadanie tej sprawy i potraktowanie jej jako pilną.

Z-ca Burmistrza poinformował, że sprawie został już nadany bieg. Sprawa zostanie dokładnie zbadana, wyjaśniona, a następnie zostaną podjęte decyzje w sprawie wycięcia drzew.

 1. E.Ostapowicz zwrócił się do radnego powiatowego A.Łękawy, aby na posiedzeniu rady powiatu zgłosił konieczność sprzątania wzdłuż ciągów ulic powiatowych, ponieważ wokół tych dróg teren jest zaśmiecony. Dotyczy to szczególnie ulicy Brzozowej, Piłsudskiego, a także Wojska Polskiego k. przystanku autobusowego pomiędzy boiskiem szkolnym, a kościołem ( sprzątaczki z bloków muszą sprzątać ten teren).

 1. H. Wiśniewski zaproponował rozważenie możliwości przesunięcia chodnika bliżej bloku na ul. Pisłudskiego 8 i urządzenie parkingu, jak przed blokiem nr 14 – w celu pozyskania nowych miejsc parkingowych.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że były już wykonywane pomiary i nie jest możliwe wykonanie parkingu przed tym blokiem, ponieważ odległość nie może być mniejsza niż 10 m od budynku i Gmina nie uzyska zezwolenia na budowę.

 1. H. Wiśniewski zgłosił również konieczność wycięcia lipy rosnącej w chodniku przy ul. Brzozowej w Chełmku, ponieważ korzenie drzewa niszczą chodnik i wypychają kostki libetu.

 1. Z.Urbańczyk zwróciła się do p. A.Łękawy jako radnego powiatowego o interwencję i spowodowanie namalowania białych pasów na nawierzchni drogi powiatowej tj. ulicy Oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku, ponieważ w tym rejonie często utrzymują się mgły, a brak pobocza i zła widoczność na drodze stwarzają niebezpieczeństwo dla samochodów i przechodniów.

 1. H.Kowalski poinformował, że wielu mieszkańców zwraca się do radnych
  z pretensjami, że to radni podnieśli podatki. Radny prosi o nie przekazywanie informacji nieprawdziwych i wyjaśnienie mieszkańcom powodów wzrostu podatków.

Z-ca Burmistrza poinformował, że są komunikaty, które wywieszone są na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych Gminy Chełmek oraz będą odczytane we wszystkich parafiach. Poinformował, że mieszkańcy, których nie stać na zapłacenie podatku mogą zwracać się do Burmistrza o częściowe zwolnienie, z zapłaty lub odroczenie terminu płatności. W przyszłym roku Burmistrz zaproponuje obniżenie stawki podatku. W celu wyjaśnienia sprawy mieszańcom Gminy Chełmek, szczegółowe wyjaśnienie zostanie zamieszczone w najbliższym Echu Chełmka.

 1. H. Kowalski pytał o dochody ze sprzedaży nieruchomości po p. Bernaciku.

Z-ca Burmistrza poinformował, że w budżecie Gminy Chełmek jest zapis pn: „budowa boiska przy SZS nr 1 w Chełmku”, na którą przeznaczono dochody ze sprzedaży nieruchomości. Działka p. Bernacika położona przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku nie znalazła jeszcze nabywcy. Ogłoszono III przetarg.

 1. H. Kowalski – w ub. roku zgłaszał dwukrotnie problem odwodnienia terenu od ul. Leśnej do torów i do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Przez teren przebiega nitka wodociągu. W przypadku awarii zakład nie będzie mógł dojechać do miejsca naprawy i mieszkańcy mogą zostać bez wody. Temat jest poważny ze względów społecznych i trudny do realizacji, ale konieczny.

 1. J.Radwańska poinformowała, że zgłaszają się do niej mieszkańcy, którzy byli w starostwie i zostali poinformowani, że Gmina Chełmek zleciła wykonanie operatu zmiany użytków.

Zwróciła uwagę, że mimo zaproszeń radny powiatowy D.Swoszowski nie uczestniczy w sesjach RM. W związku z powyższym z pytaniem zwróciła się do A. Łękawy – radnego powiatu oświęcimskiego: czy Starostwo Powiatowe Oświęcim jest świadome, że posiada drogi i chodniki na terenie Gminy Chełmek. Na ulicy Krasińskiego od wielu lat nic się nie dzieje, dorga nie jest remontowana, brak chodników. Ulica Mickiewicza nie jest dokończona pozostało ok. 300 mb drogi do ukończenia remontu, który wykonywany był jeszcze przez Bielsko Białą.

Na zakończenie swojej wypowiedzi ponownie przypomniała o skargach mieszkańców na działalność poczty, gdzie ludzie po godzinie muszą stać w kolejce do okienka.

Z-ca Burmistrza poinformował, że sprawa leży poza kompetencjami Urzędu Mieskiego w Chełmku, a dotychczasowe monity nie przynoszą efektu. Burmistrz nie ma innych możliwości wyegzekwowania sprawnej pracy w tej jednostce.

 1. B. Dulęba złożył wniosek o zabezpieczenie siatką boiska sportowego – treningowego, przy LKS w Gorzowie, ponieważ mieszkańcy zgłaszają uciążliwości sąsiedztwa boiska. Radny proponuje odgrodzenie boiska od zabudowy mieszkaniowej wysoką siatką.

Ponadto radny zgłosił potrzebę zabudowy progów zwalniających na ul. Sportowej oraz zamontowanie kilku punktów świetlnych przy tej drodze. Uważa , że w tym rejonie zostało sprzedanych kilka działek, przynoszących dochód dla gminy, dlatego wykonanie powyższego nie powinno budzić kontrowersji.

A.Skrzypiński poinformował, że zna sprawę i potwierdza, że może to być uciążliwe dla mieszkańców, dlatego zostanie wykonana wycena, po której może być zlecona wykonanie ogrodzenia. Jeśli chodzi o progi zwalniające, to zostanie przeprowadzona ekspertyza, która pozwoli na podjęcie decyzji o konieczności ich montażu.

 1. Palka M. poinformował, że siatka zabezpieczająca jest potrzebna również od strony placu zabaw dla dzieci. Ponadto należy również zamontować tablicę z regulaminem placu zabaw, aby uniknąć przebywania na placu osób niepowołanych oraz przebywania w godzinach nocnych. Zwrócił się również do przedstawiciela Policji o częste kontrole, ponieważ w budkach na boisku zbierają się grupy młodzieży i piją alkohol.

 1. Palka M. prosi również o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej koncepcji lub podjętych działań dotyczących przeniesienia przedszkola do zespołu szkolnego
  i ujęcie koncepcji starej szkoły. W tym celu proponuje zorganizowanie spotkania
  z udziałem przedstawiciela Rady Sołeckiej.

 1. H.Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie zasłyszanych pogłosek dotyczących likwidacji

kortów tenisowych i urządzenia w tym miejscu placu targowego.

Z-ca Burmistrza poinformował, że jest to plotka. Jest opracowywana koncepcja architektoniczna kompleksu sportowego w oparciu o tereny stadionu sportowego. Projektant zaproponował wybudowanie kortów tenisowych w kompleksie sportowym. W przypadku akceptacji byłby to ostatni etap realizacji dużego zadania, którego czas realizacji jest nieokreślony. Jednak nigdy nie powstała koncepcja urządzenia
w miejscu kortów – placu targowego. A. Skrzypiński uznał te informacje za niedorzeczne i zaapelował do radnego o dementowanie tego typu pogłosek.

 1. D.Kapusta prosiła o wyjaśnienie jak wygląda sprawa realizacji projektu kanalizacji.

Z-ca Burmistrza poinformował, że Prezes MZK właśnie bierze udział w dwudniowej konferencji w Warszawie na ten temat. Nowy Minister zarządził tryb konkursowy, dlatego przygotowuje się obecnie dokumentację do konkursu. Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym ma być gotowe do 15 maja br.

 1. P. Byrski w imieniu mieszkańców Starego Miasta zgłaszał konieczność zamontowania zjeżdżalni na placach zabaw oraz pytał o termin rozpoczęcia prac remontowych remontowych pałacu w Bobrku.

Z-ca Burmistrza p. A.Skrzypiński poinformował, że obiekt został sprzedany i obecnie stanowi własność prywatną p. Z.Rauffa. Umowa o przeniesieniu własności – nie można stawiać żadnych warunków zobowiązujących do rozpoczęcia prac. Obecnie właściciel wystąpił o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów. Długo trwa również procedura uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków.

 1. Kowalski H. zgłosił, że rów okalający stawy (obok IV stawu ) nie jest czyszczony. Woda rozlewa się, tworzy zastoiny i niszczy drzewa oraz prywatne działki. Była zawarta umowa z Kopalnią na odbudowanie rowu i wyłożenie płytkami – sprawa do chwili obecnej pozostaje bez biegu.

 1. Kowalski H. wnioskował, aby zwołać spotkanie z udziałem p.Karonia i p. Mazur
  w sprawie zamiany ich prywatnych gruntów na gminne – przyległe. Pozwoli to na wykonanie projektu nowej planowanej drogi równoległej do ul. Piastowskiej. W ub. Roku właściciele mieli niezbyt precyzyjnie wyjaśnione zamierzenia dotyczące przebiegu nowej drogi.

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny zadał Z-cy Burmistrza pytanie w sprawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały dotyczącej sporządzenia studium uwarunkowań na tereny położone w Gorzowie: czy w budżecie gminy Chełmek są środki finansowe na realizację tego zadania.

P.A.Skrzypiński poinformował, że w budżecie gminy jest 83 tys. zł na plany
i przedsięwzięcia urbanistyczne na 2008 r.

 1. Z.Urbańczyk zwróciła się do Dyrektora SG ZOZ w Chełmku Chełmnu ponowiła prośbę mieszkańców o usytuowanie wyników badań w rejestracji, ponieważ osoby pracujące nie zawsze mogą odebrać wyniki w wyznaczonych godzinach.

 1. Kowalski H. zaproponował, aby gmina sprzedała teren przed byłym PZPS-em, ponieważ nic się tam nie robi, a tereny przemysłowe są cenne i można uzyskać dodatkowe miejsca pracy.

A.Skrzypiński poinformował, że teren jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmek, a stanowi własność Skarbu Państwa. Rozpoczęto prace związane
z wyceną nieruchomości i
 przygotowaniem do sprzedaży wieczystego użytkowania.

Ad. 17. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XVI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18.10.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                 Przewodniczyła:
B. Maślanka                                     Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*