Protokół XXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXIV/08
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 13 listopada 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Nieobecny P.Byrski.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła XXIV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Następnie Przewodnicząca przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela prasy lokalnej

 • oraz wszystkich obecnych

W sesji uczestniczyli studenci roku II zarządzania organizacjami publicznymi
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 
którzy piszą pracę pt. „zarządzanie usługami użyteczności publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie Gminy Chełmek”.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. (Radni: M.Palka i D.Kapusta doszli w trakcie obrad sesji).

 

 

Radni nie wnosili uwag do porządku obrad wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie. (Głosowało 12 radnych – 12 za)

 

 

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2.X.2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/106/08 RM w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 5. Wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2009 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego i ceny 1 m3 drewna do obliczania podatku leśnego.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2009 r.

 2. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjamipozarządowymi w roku 2009.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku.

 4. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” Spółka z o. o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (włączony do porządku w trakcie obrad sesji).

 7. Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie.

 8. Omówienie realizacji zapisów strategii Rozwoju Gminy Chełmek. Analiza złożonych projektów i pozyskanych środków z UE.

 9. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Gminie Chełmek.

Omówienie spraw związanych z bezrobociem – analiza zatrudnienia mieszkańców Gminy Chełmek w przedsiębiorstwach na terenie Gminy.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 2. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza.

 3. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 4. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXIII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
2 października 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 2 października 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni
w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r.

Na posiedzeniu komisji został zgłoszony wniosek o obniżenie stawki podatku od budynku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z proponowanej kwoty 18,76 zł na kwotę 18,38 zł.

Radny S.Kądzior w swojej wypowiedzi zaznaczył, że stawka „baza” w naszej Gminie w stosunku do gmin ościennych jest wysoka, i mimo małej stopy procentowej podwyżka jest znaczna. Może to skutkować mniejszą atrakcyjnością naszej gminy dla potencjalnych inwestorów.

 

Burmistrz podtrzymał proponowaną stawkę 18,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych pod działalność gospodarczą. Uważa, że w przypadku zmniejszenia stawki, będzie mniej wpływów do budżetu gminy o około 45 tys zł. Są to środki niezbędne do inwestowania.

Radny E.Ostapowicz wyraził obawę, że ze względu na wysokie podatki firmy będą opuszczać naszą gminę i rozwijać inwestycje na innych terenach.

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie wniosek z komisji dotyczący przyjęcia stawki 18,38 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych pod działalność gospodarczą.

Głosowało 13 radnych: 9 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący.

Wniosek uzyskał akceptację rady w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą w § 1 pkt. 2 b.

Głosowało 13 radnych: 11 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 190 / 2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

załącznik nr 3

 

 

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/106/08 RM w Chełmku
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r. Radni nie wnosili uwag
i jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.

Radni nie zgłaszali pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 191 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/106/08 RM w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

załącznik nr 4

 

 

 

 

Ad. 5. Wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2009 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego i ceny 1 m3 drewna do obliczania podatku leśnego.

 

 

Wniosek został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r.

Radny M. Palka zgłosił wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ponieważ cena skupu podana przez Prezesa GUS spowoduje znaczny wzrost podatku dla rolników. Poinformował, że na posiedzeniu komisji radni mieli wiele wątpliwości i w większości (8 osób) wstrzymali się od głosu. Za zaopiniowaniem ceny żyta głosowało tylko 2 radnych.

 

 

***

10 min przerwy w obradach – do godz. 14.50

 

***

Burmistrz poinformował radnych, że wniosek został przegłosowany na posiedzeniu komisji i uzyskał akceptację rady. W związku z powyższym, radni, zgodnie z zapisem statutu, mogą wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały. Jednocześnie Burmistrz wyjaśnił, że cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2009 r. nie spowoduje zbyt wysokiej podwyżki dla rolników. Najbardziej wzrosną ceny dla właścicieli dużych nieruchomości takich jak agencja własności rolnej czy nadleśnictwo.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek
o zaopiniowanie ceny 
1 q żyta na rok 2009 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego i ceny 1 m3 drewna do obliczania podatku leśnego.

 

Głosowało 13 radnych: 4 – za, 8 – przeciw, 1 wstrzymujący.

 

Wniosek nie uzyskał akceptacji radnych i został odrzucony większością głosów.

załącznik nr 5

 

***

W związku z odrzuceniem wniosku o zaopiniowanie ceny żyta, grupa 7 radnych, w dalszej części obrad, złożyła wniosek uchwałodawczy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Sprawa została opisana w pkt. 12 niniejszego protokołu.

***

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r.

Radni większością głosów zaopiniowali projekt uchwały. Radna D. Kapusta podczas komisji wniosła uwagę, by jednorazową opłatę za pobór wody i nieczystości komunalnych włączyć do pkt. 1 §1.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radna D.Kapusta ponowiła wniosek zgłoszony na komisji i sugerowałą, aby kwotę 200 zł, za pobór wody i nieczystości komunalnych, włączyć do opłaty za miejsce pod grób i wykopanie grobu w § 1.

Burmistrz A. Saternus uważa, że jeśli włączy się opłatę do kosztów podanych
w § 1 to znacznie wzrosną opłaty za miejsce i urządzenie grobu. Ponadto, cmentarz komunalny jest urządzany po raz pierwszy w naszej gminie i wszystkie koszty podawane są szacunkowo. Dopiero po ok. roku administrowania cmentarzem będzie można rozeznać jakie będą koszty rzeczywiste. Jednocześnie poinformował, że każdy mieszkaniec jest świadomy potrzeby korzystania z wody i wywozu nieczystości stałych, dlatego ujęcie tej kwoty w oddzielnym paragrafie będzie zasadne.

Z-ca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że w Chełmku jest średnio ok. 50-60 pochówków rocznie. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze ile będzie opłat
z tego tytułu i czy gmina będzie musiała dopłacać do utrzymania cmentarza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek radnej dotyczący rozbicia kwoty 200 zł za pobór wody oraz nieczystości stałych i włączenia do opłaty za miejsce pod grób i wykopanie grobu w § 1.

Głosowało 14 radnych: 4 – za, 2 – przeciw, 8 – wstrzymujących

 

 

***

10 min przerwy w obradach – do godz. 15.30

 

***

Radny M.Bochenek złożył formalny wniosek o utrzymanie pkt. 5 tj. jednorazowej opłaty za pobór wody i wywóz nieczystości stałych – w kwocie 180 zł.

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie:

Głosowało 14 radnych: 13 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący

 

 

W związku z powyższym, że wniosek p. Bochenka jest „dalej idący” wniosek radnego M.Bochenka zostaje wprowadzony do projektu uchwały.

 

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką dotyczącą zmiany kwoty w § 1 pkt. 5.

Głosowało 14 radnych: 12 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 192 / 2008

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.

 

załącznik nr 6

 

 

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2009 r.

 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag, wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 193 / 2008

w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2009 r.

 

załącznik nr 7

 

 

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.

 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższegoPrzewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 13– za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV /194 / 2008

w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.

załącznik nr 8

 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku.

 

 

Projekt uchwały nie był opiniowany na posiedzeniach komisji. Na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 4 listopada br. z-ca burmistrza A.Skrzypiński poinformował radnych, że są przygotowywane projekty uchwał w dwóch wariantach dotyczące sprzedaży mienia lub wniesienia aportu do spółki „ENWOS” w Chełmku.

W związku z tym, że nie wszyscy uczestniczyli w posiedzeniu komisji p.A.Skrzypiński złożył szczegółowe wyjaśnienie do projektów uchwał:

 • Przedłożone zostały radnym dwie wersje projektu uchwały dotyczące zbycia nieruchomości tj. dwóch działek gruntowych oraz urządzeń – środków trwałych, wymienionych w pkt. 2 i załączniku do projektu uchwały.

 • W czerwcu br. wspólnik w spółce ENWOS – PB. Dermex zaproponował zamianę nieruchomości, tj działek wymienionych w pkt. 1 uchwały na inną działkę stanowiącą własność Dermeksu, uzasadniając tym, że działki są niezbędne
  w procesie produkcyjnym ENWOSu.

W związku z powyższym zaproponowano, że gmina może wnieść do spółki aport
w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Próba wniesienia aportem mienia komunalnego do spółki o wartości 1.780 tys zł spowodowałaby podwyższenie kapitału ENWOS-u do 100 mln 500 tys. zł i przejęcie przez Gminę Chełmek udziałów w kwocie ok. 2 mln zł. Zarząd spółki uznał, że wniesienie działek i środków trwałych do spółki jest zasadne, celowe
i pozwoli na bieżące funkcjonowanie spółki.

Jednocześnie zaznaczył, że sieci ciepłownicze pochodzą z lat 80 i 90 i są w złym stanie technicznym, wymagają remontu i powodują duże straty ciepła. Wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych pozwoli uniknąć kosztów związanych
z remontem sieci.

Gmina wielokrotnie podejmowała próby sprzedaży udziałów. Posiadanie procentowej części udziałów zwiększy ich wartość. Obecnie gmina ma 49,6 % udziałów w spółce. Sprzedaż lub aport daje możliwość wynegocjowania wyższej ceny.

Ponadto po zbyciu mienia komunalnego cena ciepła może ulec zmniejszeniu, gdyż ENWOS nie będzie ponosił kosztów dzierżawy nieruchomości i urządzeń. Nie ma również zagrożenia dla mieszkańców, ponieważ dostawę ciepła do mieszkań regulują bardzo rygorystyczne przepisy prawne.

Przygotowano dwa warianty uchwały, ponieważ dopiero na posiedzeniu zgromadzenia wspólników będzie wiadomo jaka propozycja będzie zaakceptowana przez pozostałych wspólników – aport czy sprzedaż. Po podjęciu decyzji jedna
z uchwał zostanie uchylona.

 • Burmistrz A.Saternus poinformował, że uchwała w sprawie zbycia udziałów została podjęta przez Radę Miejską kilka lat temu, jednak sprzedaż była blokowana przez firmę Enwos. Analizę prawną w celu „wyjścia” ze spółki przeprowadziła firma prawnicza.

Po wysłuchaniu uzasadnienia do projektu obu uchwał Przewodnicząca poddała projekt uchwały sprzedaży mienia komunalnego pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 11 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 195 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku.

 

załącznik nr 9

 

 

 

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” Spółka z o. o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

 

 

Uzasadnienie do w/w projektu uchwały zostało opisane w pkt. 9.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższegoPrzewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 196 / 2008

w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” Spółka z o. o.
w celu podwyższenia kapitału zakładowego.

 

 

załącznik nr 10

 

 

 

 

 

 

Ad. 11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 

 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miejski p. G.Rosa.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższegoPrzewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 197 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 

 

załącznik nr 11

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

 

W związku z tym, że grupa 7 radnych złożyła wniosek uchwałodawczy
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Przewodnicząca RM zapytała radnych czy przyjmują projekt uchwały do porządku obrad sesji.

Głosowało 13 radnych: 11 – za , 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

Wniosek został przyjęty do porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała wniosek – projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, który zmienia wysokość proponowanej ceny 1q żyta z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 50 zł. za 1 dt.

 

Głosowało 14 radnych: 9 – za , 2 – przeciw, 3 – wstrzymujące

 

 

Wobec powyższego Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIV / 198 / 2008

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

załącznik nr 12

 

Ad. 13. Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie.

 

Informacja została omówiona na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r. Burmistrz uzupełnił informację o nowe dane dotyczące realizowanych zadań.

Radni nie wnosili uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 14. Omówienie realizacji zapisów strategii Rozwoju Gminy Chełmek.Analiza złożonych projektów i pozyskanych środków z UE.

 

 

Informacja została omówiona na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r.

Radni nie wnosili uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 15. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Gminie Chełmek.

Omówienie spraw związanych z bezrobociem – analiza zatrudnienia mieszkańców Gminy Chełmek w przedsiębiorstwach na terenie Gminy.

 

 

Informacja została omówiona na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 4 października 2008 r.

 

Radny M. Palka poprosił o wyjaśnienie sprawy upadłości Gumipolu.

Burmistrz udzielił informacji

Informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 2 października 2008 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

 

Ad. 16. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza.

 

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 23 września do 5 listopada 2008 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Stanowi załącznik nr 17 do protokołu

 

 

 

Ad. 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

 1. Wiśniewski H. zgłosił konieczność naprawy nawierzchni ul. Andersa ( dziura )

Burmistrz poinformował, że poleci pracownikowi przeprowadzenie wizji wszystkich dróg powiatowych w gminie i wykonanie zestawienia koniecznych napraw.

 

 1. Ostapowicz E. wnioskował o przedstawienie informacji przez Komendanta Policji w Chełmku dotyczącej nasilonego w ub. tygodniu niszczenia – uszkadzania samochodów na ul. Powstańców Śląskich.

 1. Ostapowicz E. poinformował, że w okolicy bloku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w stronę sklepu p. Barana (za ogrodami działkowymi) wybudowane zostały schody. Radny wnioskuje o zamontowanie poręczy przy schodach.

 1. Ostapowicz E. wnioskował o zgłoszenie konieczności naprawy dziury na ul. Kościuszki – w okolicy studzienki.

 1. Ostapowicz E. zwrócił się do Burmistrza o informację na jaki cel zostały przekazane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Krakowskiej w Chełmku – obok placu targowego.

Burmistrz poinformował, że część środków została wykorzystania na opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości, a pozostała część stanowi budżet gminy.

 

 1. Wiśniewski H. zgłosił konieczność naprawy wybitej szyby na przystanku autobusowym k. pawilonu GS i naprawy zniszczonych znaków drogowych
  w tym rejonie.

 1. Kowalski H. prosił o informację nt. realizacji montażu lamp ulicznych na ul. Mickiewicza, Kraszewskiego, Słowackiego i Chrobrego w Chełmku.

 1. Palka M. zgłosił, że kończy się remont mostka na ul. Nowowiejskiej w Gorzowie. W związku z tym należy zwrócić uwagę wykonawcy na: jakość wykonywanych robót, rozjeżdżoną koparką ul. Leśną i zaniżeniu prześwitu mostka w lesie.

 1. Palka M. zgłosił potrzebę zabudowy jednego punktu świetlnego na ul. Małowy.

Burmistrz poinformował, że zabudowa punktu świetlnego w chwili obecnej nie jest możliwa. Dobudowa punktu wymaga projektu technicznego.

 1. Ostrowska J. pytała co z odwodnieniem ul. Leśnej oraz wnioskowała
  o wygrabienie rowu z zalegających liści na terenie przylegającym do terenu spółdzielni mieszkaniowej.

Prezes MZGK K.Tokarski poinformował, że rozpoczęcie robót planuje
w przyszłym tygodniu.

 

 1. Sajak M. – wcześniej interweniował w sprawie wycinki drzew w okolicy stadionu sportowego w Chełmku. Prosił o informację w tej sprawie oraz czy została
  uwzględniona 
  w wycince topola na rogu ul. Broniewskiego.

 

 

 1. Dulęba B. – zgłosił konieczność obcięcia drzew i krzewów zasłaniających widoczność kierowcom przy ul. Gorzowskiej.

 1. Dulęba B. – na terenie Gminy Chełmek brak jest oznakowania szlaków pieszych, a na mapach są widoczne jako szlaki oznakowane – należy zwrócić się w tej sprawie z wnioskiem do PTTK.

 

 1. Kądzior St. – na trasie projektowanego kolektora ściekowego w Bobrku– niektóre osoby nie zgadzają się na wytyczoną przez ich nieruchomość trasę kolektora.

Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej Gmina czeka na informację
w sprawie przyjęcia projektu do Funduszu Spójności UE. Jeśli Gmina uzyska akceptację ekspertów rozpocznie realizację projektu i przeprowadzi negocjacje z właścicielami nieruchomości.

 

 1. Madoń M. wnioskował o wykonanie chodnika od placu targowego w stronę sklepu Biedronka.

Burmistrz poinformował, że brak jest konieczności budowy chodnika, ponieważ istniejąca w terenie droga stanowi ciąg pieszo-jezdny i nie ma konieczności budowy chodnika.

 

 1. Kowalski H. wnioskował o ponowienie komunikatu w Echu Chełmka o zakazie spalania odpadów plastikowych i gumowych w piecach c.o. ponieważ zanieczyszczają środowisko.

 1. Kowałski H. wniosował, aby zwrócić się do administratora drogi – ul. Oświęcimskiej w celu wykonania oznakowania poziomego od Chełmka do Gorzowa oraz umieszczenie odblasków na białej linii.

 1. Kowalski H. poinformował, że na terenie Gminy Chełmek znajdują się historyczne bunkry z okresu wojny, które niszczeją. Należy zastanowić się nad ich wyremontowaniem i wyeksponowaniem ku pamięci historii.

 1. Kowalski H. zgłosił konieczność naprawy chodnika przy zbiegu ul. Mickiewicza
  i Słowackiego (k.ogrodzenia p.Grzesiak), gdzie kostka libetu została wykruszona .

 1. Kowalski H. proponuje rozważenie propozycji, aby sesje rozpoczynały się wcześniej niż do tej pory tj.nie później niż o godz. 12.

 1. Na zakończenie obrad Przewodnicząca RM podziękowała radnej p.J.Ostrowskiej za przeprowadzenie szkolenia dla radnych w zakresie procedury tworzenia i realizacji budżetu oraz w imieniu Dyrektora MOKSiR zaprosiła na wykład p.J.Ryta i J.Ptaszkowskiego w ramach Klubu Miłośników Ziemi Chełmekckiej. Przewodnicząca odczytała również wniosek OSP
  w Chełmku o zakup samochodu bojowego, który zostanie omówiony podczas posiedzeń komisji omawiających projekt budżetu Gminy na 2009 r.

Ad. 18. Zakończenie obrad XXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXIV Sesję V kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku o godz. 17.30.Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                       Przewodniczył:

B. Maślanka                           Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*