Protokół Nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XVI/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 25 marca 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r.

3.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

4.      Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek.

5.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ofiar Faszyzmu – „Paprotnik” w Chełmku.

6.      Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Gorzów.

7.      Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bobrek.

8.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gorzów.

9.      Projekt uchwały RM w Chełmku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

10.   Projekt uchwały RM w sprawie najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku.

11.   Projekt uchwały RM w sprawie najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MZSiP w Chełmku.

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

13.  Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

14.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Chełmek”.

15.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji RPA za 2003 r.

16.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

17.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

18.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

19.  Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XVI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Burmistrz Andrzej Saternus wnosi o włączenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów tj:

–     po pkt. 3 – projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek.

–     po pkt. 12 – projekt uchwały o określeniu inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

oraz dwie poprawki w uchwałach, które przekazano radnym przed posiedzeniem Sesji RM.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w harmonogramie obrad (14 – za).

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawką pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku.

Protokół nr XV/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 26 lutego 2004 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radna M. Gołyźniak wniosła do protokołu drobną korektę swojej wypowiedzi, pozostali radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r.

 

Burmistrz wyjaśnił, że uchwała dotyczy przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie: przedmiotowy teren to nieużytki rolnicze – własności gminy Chełmek; w planie zagospodarowania przestrzennego z 1994 r. przedmiotowy teren jest przeznaczony pod uprawy polowe. Część terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazano dla zmiany przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla uzyskania dokumentu rozstrzygającego o możliwościach prawidłowego zagospodarowania terenu istnieje potrzeba sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, który określi sposób, zasady podziału i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej i infrastruktury zgodnie z wymogami ustawy.

 

Radny M. Palka wniósł uwagę do projektu uchwały, aby przy opracowaniu planu uwzględnić potrzebę zabezpieczenia terenu na parking przy boisku LKS Gorzów.

Burmistrz przyjął propozycję radnego do realizacji.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/125/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy

ul. Wrzosowej w Gorzowie.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek.

            Burmistrz wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany studium dla terenów stanowiących własność prywatną oraz gminy Chełmek.

W planach zagospodarowania przestrzennego z 1986 r. i 1994 r. przedmiotowe tereny stanowiły rezerwę pod budowę osiedla mieszkaniowego. W studium z 1999 r. przedmiotowe tereny oznaczono jako obszary przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. W ostatnim czasie właściciele, a nawet inni zainteresowani budową w tym rejonie złożyli wnioski o przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dalsze utrzymywanie rezerwy pod zabudowę osiedlową straciło aktualność. W obszar opracowania zostaje ujęty teren dawnego ośrodka rekreacyjnego „Paprotnik” (własność Gminy Chełmek) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem zabudowy usługowo –produkcyjnej oraz użytkowanie rekreacyjne. Zmiana ustaleń studium jest konieczne dla zyskania wymaganej ustawą zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego podejmuje się oddzielną uchwałę.

            Radny M. Idzik poprosił o rozważenie zmiany planu zagospodarowania terenów przy ul. Polnej w Bobrku. 

Burmistrz proponuje, aby propozycje i wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zgłaszać na piśmie.

 

Radny Stokłosa poprosił Burmistrza o udzielenie informacji na temat powołanej w ostatnim czasie Komisji Urbanistycznej.

Burmistrz udzielił odpowiedzi i poinformował radnego, że jest to obowiązek wynikający z nowej ustawy, która nakłada na gminy konieczność powołania takiej komisji. Poinformował również o składzie osobowym komisji.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

12 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/126/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ofiar Faszyzmu – „Paprotnik” w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r. Poprawka wniesiona na Komisji Budżetu została uwzględniona w projekcie uchwały.

 

Burmistrz poinformował, że w planach zagospodarowania przestrzennego z 1986 r. i 1994 r. przedmiotowy teren stanowił rezerwę pod budowę osiedla mieszkaniowego. W ostatnim czasie właściciele terenu oraz inni zainteresowani budową w tym rejonie złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia i dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dalsze utrzymywanie rezerwy pod zabudowę osiedlową straciło aktualność. Do zagospodarowania pozostaje także teren byłego ośrodka rekreacyjnego „Paprotnik”, którego dzierżawca (od 1990 r) wnioskuje o zmianę przeznaczenia z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usługowo – produkcyjnej.

 

Dla uzyskania dokumentu przedstawiającego możliwości zagospodarowania terenu istnieje potrzeba sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, który określi sposób zabudowy i zagospodarowania oraz zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z wymogami ustawy.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Kolonia” T. Daniek poinformowała, że sprzedaż nieruchomości na terenie byłego basenu na Paprotniku była już dwukrotnie omawiana na posiedzeniach zarządu. Zarząd „Kolonia” negatywnie opiniował propozycję sprzedaży w/w nieruchomości, ponieważ terenów zielonych jest coraz mniej i należałoby przywrócić funkcję rekreacyjną w tym rejonie.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o wniosek z Komisji Budżetu i w związku z tym ujęto w projekcie uchwały północną część terenu jako rekreacyjny. Wykonanie planu pozwoli określić szczegółowo zagospodarowanie tego terenu.

 

Projekt uchwały Przewodniczący RM poddał pod głosowanie. Projekt przyjęto większością głosów:

11 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/127/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy

ul. Ofiar Faszyzmu – „Paprotnik” w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Gorzów.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez trzy Komisje Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…)  z dnia 16 marca 2004 r., Komisji Handlu (…) z dnia 17 marca i Komisji Zdrowia (…) z dnia 18 marca 2004 r.

 

Statuty sołectw Bobrek i Gorzów zostały uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2003 r., a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 33 w dniu 14 lutego 2004 r. Na wniosek Członków Rady Sołeckiej wsi Gorzów oraz Radnego p. M. Palki zgłoszony na XII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2003 r. przygotowano projekt uchwały wprowadzający zmianę zapisu w § 12 statutu Sołectwa Gorzów oraz Sołectwa Bobrek, w których zgodnie z propozycją wprowadza się zapis, że osoby wchodzące w skład sołeckiej komisji wyborczej tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/128/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: sprawie zmian w Statucie Sołectwa Gorzów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 7.   Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bobrek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez trzy Komisje Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji Rady Miejskiej w Chełmku.

Uzasadnienie jak wyżej – przy Statucie Sołectwa Gorzów.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/129/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Bobrek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gorzów.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r.

 

Mieszkańcy Gorzowa zwrócili się z wnioskiem o nadanie nowej nazwy na drogę gminną położoną w Gorzowie na tzw „Orliskach”, która początek swój bierze od ulicy Orliska i biegnie w linii prostej w kierunku wału rzeki Przemszy. Nadanie nazwy ulicy jest konieczne ze względu na nadawanie numeracji dla nowych nieruchomości.

Mieszkańcy przedstawili propozycję nazwy ulicy: „Sosnowa” lub „Malinowa”.

Wniosek opiniowała Rada Sołecka w Gorzowie i wybrała nazwę dla w/w drogi – „Sosnowa”.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/130/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gorzów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9.   Projekt uchwały RM w Chełmku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany trzech Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał stanowiska Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r., Komisji Handlu (…) z dnia 17 marca, i Komisji Zdrowia (..) z dnia 18 marca 2004 r.

 

Przewodniczący RM odczytał również pismo Burmistrza Chełmka, w którym informuje, że taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione przez MZGK zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. oraz wnioskuje o podjęcie uchwały i zatwierdzenie taryf wody i ścieków.

 

Prezes MZGK – K. Tokarski poinformował, że wg przedstawionego projektu uchwały proponuje się minimalny wzrost ceny wody pitnej netto z 3,06 zł/m3 na 3,12 zł/m3 oraz wzrost cen ścieków: od dostawcy niebędącego przedsiębiorcą z kwoty 2,98 zł/m3 na kwotę 3,70 zł/m3 netto, a od dostawcy będącego przedsiębiorcą z kwoty 3,36 zł/m3 na 4,61 zł/m3.

Znaczny wzrost ceny za odbiór ścieków podyktowany jest:

–          znaczącym spadkiem dostaw ścieków przez przemysł, między innymi likwidacja Kopalni „Janina II”,

–          wzrostem cen energii,

–          2 % opłatą za linię przemysłową,

Natomiast cena ścieków dla grupy przemysłowej wynosiłaby 4,61 zł. Stawka ta wynika z większych opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez MPWiK Jaworzno oraz faktycznymi kosztami ponoszonymi przez MZGK w Chełmku.

 

Radny M. Idzik wnosi, aby w przyszłości przy wykonywaniu zestawienia porównania cen wody i ścieków – przedstawiać ceny gmin porównywalnych wielkością do Chełmka.

 

Przewodniczący Z. Jeleń poddał do rozważenia przez Burmistrza temat połączenia kilku podmiotów zajmujących się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków i utworzenia dużego zakładu obsługującego duży teren np. rejon powiatu oświęcimskiego (np. jak w Chrzanowie).

 

Radni A. Stokłosa, E. Krupa oraz J. Radwańska w dyskusji proponują, aby jeszcze raz rozważyć problem podwyższenia ceny ścieków, ponieważ zbyt wysoka cena ścieków zniechęca przyszłych przedsiębiorców do rozwoju przemysłu na naszym terenie i czyni teren naszej gminy mało atrakcyjny gospodarczo. W związku z powyższym radni proponują, aby rozważyć możliwość zmniejszenia ceny ścieków.

 

W związku z licznymi głosami radnych dotyczącymi zbyt drastycznej podwyżki ceny ścieków dla przedsiębiorców Prezes MZGK sp. zoo w Chełmku K. Tokarski wnosi o rozpatrzenie wniosku o przyznanie dopłaty w wysokości 32 tys. zł do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

W związku z powyższym Burmistrz Chełmka A. Saternus wnosi o włączenie do porządku obrad sesji RM dodatkowego projektu uchwały RM w sprawie: dopłaty do opłat za ścieki dla przedsiębiorstw.

 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty i włączony do porządku obrad sesji.

W związku z powyższym Przewodniczący RM w Chełmku Zbigniew Jeleń poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie dopłaty do opłat za ścieki dla przedsiębiorstw.

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/131/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: dopłaty do opłat za ścieki dla przedsiębiorstw .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Następnie Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad stawkami taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (cena wody – 3,12 zł/m3 – netto) i zbiorowe odprowadzanie ścieków (cena ścieków 3,70 zł/m3 – netto).

 

Projekt uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie.

9 – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/132/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały RM w sprawie najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez dwie Komisje Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r. i Komisji Zdrowia (…) z dnia 18 marca 2004 r.

 

Wynagrodzenie dla pracowników MOPS w Chełmku ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania pracowników MOPS w Chełmku konieczne jest ustalenie przez Radę Miejską w Chełmku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.

W roku 2004 na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 388.350 zł.

Posiadane środki finansowe umożliwiają ustalenie tych wielkości w wysokości:

–          najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 510 zł. (w 2003 r. – 495 zł)

–          wartość jednego punktu – 3,95 zł. ( w 2003 r. – 3,50 zł)

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/133/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania

i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MOPS w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 11Projekt uchwały RM w sprawie najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MZSiP w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów i „Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami…” w naszej gminie w miesiącu kwietniu przeprowadzana jest waloryzacja płac tej grupy pracowniczej zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i MZSiP.

Poziom waloryzacji określa minister w rozporządzeniu i na rok 2004 wynosi on 3,5 % wzrostu w stosunku do obecnego wynagrodzenia w/w pracowników. Waloryzacja płac nie jest podwyżką wynagrodzenia, lecz jedynie pokrywa spadek wartości płacy realnej na rynku polskim. W stosunku do poprzedniej waloryzacji zmienia się jedynie wartość najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego z 450 zł na 470 zł. Wartość jednego punktu przeliczeniowego nie ulega zmianie tj. 5 zł.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/134/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania

i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników MZSiP w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r. 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r.

Burmistrz poinformował, że uchwała została zmieniona i dostarczona radnym w nowej formie. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.000 zł na pokrycie odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej oraz plan wydatków o kwotę 70.000 zł na pokrycie kosztów egzekucji opłaty eksploatacyjnej. Ponadto Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję oświatową, w związku z tym zwiększa się plan dochodów w dziale subwencja oświatowa i wydatków w dziale oświata i wychowanie na wydatki bieżące szkół.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/135/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne burmistrz oraz zastępca burmistrza nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, a także zarządzać taką działalnością. W stowarzyszeniu działalnością gospodarczą jest działalność w wyniku, której stowarzyszenie otrzymuje dochody, a strona finansowa jest rozliczna wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 43 ustawy prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych.

Prowadzenie poboru opłat przez stowarzyszenie jest działalnością gospodarczą podlegającą rejestracji sądowej. W związku z tym, iż Pan Zastępca Burmistrza Chełmka Andrzej Skrzypiński jest Prezesem Klubu Sportowego Chełmek istnieje konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XV/123/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

W związku z powyższym ustala się od dnia 1 kwietnia 2004 r. Administracje Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku jako inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

11 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVI/136/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Rozwoju Gminy Chełmek”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 marca 2004 r. oraz Komisji Handlu (…) z dnia 17 marca 2004 r.

Przewodniczący poinformował, o odbytym posiedzeniu w składzie: Przewodniczący RM, dwóch Zastępców Przewodniczącego RM oraz Sekretarz Miejski w celu omówienia wniosków zgłoszonych do projektu uchwały oraz regulaminu w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”. Wnioski zostały zgłoszone na piśmie przez Radnego A. Stokłosę. Komisja w w/w składzie dokładnie przeanalizowała wnioski, z których część została uwzględniona w projekcie uchwały i regulaminie.

 

Przewodniczący odczytał stanowisko Komisji Budżetu (…) oraz Komisji Handlu (…), które dotyczyło zmiany w § 6 Regulaminu postępowania przy nadawaniu medalu tj:

– zmienić drugą pauzę i w miejsce: „Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Chełmku”  wpisać:

„pięciu Radnych Rady Miejskiej w Chełmku wybranych w głosowaniu tajnym”

Radna M. Gołyźniak poinformowała, że zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Obecny na sesji radca prawny tut. Urzędu p. Marian Kasprzyk poinformował Radę, że zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Głosowanie tajne będzie naruszać art. 14 cyt. ustawy.

 

W związku z powyższym poddano pod głosowanie wniosek o zmianę drugiej pauzy § 6 Regulaminu na treść:

„ Pięciu Radnych wybranych przez Radę Miejską w Chełmku”.

 

Głosowanie: 6 – za, 8 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Wniosek został odrzucony przez Radę Miejską większością głosów.  

W dalszej części obrad sesji radni dyskutowali nad koniecznością pozostawienia słowa „rozwoju” w tytule medalu: „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”. W związku z tym, że głosy były podzielone Przewodniczący poddał pod głosowanie: kto z radnych jest za tytułem medalu „Za zasługi dla Gminy Chełmek” z pominięciem słowa „rozwoju”

 

Głosowanie: 6 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

Wniosek został odrzucony przez Radę Miejską większością głosów.  

 

Radny A. Stokłosa uważa, że medal powinien być wręczany przez Burmistrza lub Jego Zastępcę, a nie przez osobę upoważnioną. Nadanie medalu to wyjątkowa sytuacja i duża ranga wydarzenia. W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie nową treść § 8 Regulaminu postępowania przy nadawaniu medalu:

§ 8 – „Medal wręczany jest przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza wraz z listem gratulacyjnym”.

 

Głosowanie: 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujący się

 

Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

 

Projekt uchwały wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany w § 8 regulaminu został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

9 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XVI/137/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie: ustanowienia medalu „Za zasługi

dla Rozwoju Gminy Chełmek”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji RPA za 2003 r.

Sprawozdanie zostało omówione na Komisjach Budżetu, Handlu oraz Zdrowia. Wszystkie opinie były pozytywne.

 

Podczas sesji radni nie zgłosili dodatkowych zastrzeżeń do sprawozdania w związku z powyższym Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji RPA za 2003 r.

Głosowanie: 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujący się

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 17 lutego 2004 r. do 17 marca 1004 r.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – radni nie zgłaszali uwag. Stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Ad. 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 18. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.      Radny M. Palka – przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wrzosowej w Gorzowie, uwzględnić potrzebę zabezpieczenia terenu na parking samochodowy przy boisku LKS Gorzów.

 

2.      Radna B. Kania – poprosiła, aby służby MZGK wywiozły nieczystości złożone przy ul. Żeromskiego w Chełmku – pozostałe po wykarczowaniu i po wysprzątaniu zagajnika w tym rejonie.

 

3.      Radny H. Wiśniewski – zwrócił się z pytaniem, czy MZGK przyjmie propozycję Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącą sprzątania drogi 780 w Chełmku za kwotę 4.800 zł.

Prezes K. Tokarski odpowiedział, że MZGK przyjęło propozycję Zarządu Dróg.

 

4.      Radna Z. Urbańczyk – prosi o wystawienie kontenerów na terenie Starego Miasta w celu składowania odpadów o dużych gabarytach.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że kontenery będą wystawione po 1 kwietnia, ponieważ obecnie szkoły mają akcję sprzątania gminy i będą potrzebne do tego zadania.

 

5.      Radna D. Kręźlewicz – ponawia prośbę o uzupełnienie brakujących koszy ulicznych.

 

6.      Radna B. Kania pytała na jakim etapie jest zadanie budowy sali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku oraz czy w poradni dziecięcej zatrudniony jest tylko jeden pediatra.

Burmistrz odpowiedział, że sprawa budowy sali jest w toku – przygotowywana jest procedura w celu wydzielenia geodezyjnego nieruchomości.

Dyrektor SG ZOZ udzieliła odpowiedzi twierdzącej w sprawie pracy pediatry.

 

7.      Radny E. Krupa – wnioskuje, aby ustawić kontener na śmieci na początku Chełmka – od strony lasu przy ul. Krakowskiej w Chełmku, ponieważ teren jest bardzo zaśmiecony.

 

8.      Radny H. Wiśniewski informuje, że ciężki samochód z węglem zniszczył trawniki, studzienki i krawężniki  mimo ustawionego zakazu na osiedlu – należy wystosować pismo do Policji.

Prezes ADM poinformował, że zna temat, samochód został spisany i zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub pokrycia kosztów. W przeciwnym przypadku sprawa zostanie skierowania na Policję.

 

9.      Radna J. Radwańska – prosi o przegląd i wyczyszczenie rowów w okolicy stawów
w Chełmku, ponieważ woda zalewa łąki właścicieli prywatnych.

Burmistrz poinformował, że skieruje odpowiednie służby do zbadania sprawy i usunięcia usterek.

 

10.   Radny B. Hojka – prosi o uporządkowanie terenu pomiędzy posesją p. Piątka, a placem targowym.

 

11.  Radna H. Szewczyk – prosi o wyczyszczenie poboczy wzdłuż dróg na terenie wsi Bobrek.

 

12.  Radna Z. Urbańczyk – prosi o naprawę parkingu (zasypanie dziur) obok przychodni dziecięcej przy ul. Staicha w Chełmku. W związku z tym, że do przychodni przychodzą rodzice z dziećmi z całej gminy – prosi o pokrycie kosztów naprawy z budżetu całej gminy.

 

13.  Radny Z. Jeleń – zgłasza w imieniu mieszkańców gminy Chełmek potrzebę naprawy drogi – Krakowskiej w Chełmku, ponieważ utworzyły się duże koleiny w drodze.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w br. jest planowana modernizacja drogi na odcinku od budynku Urzędu do lasu w stronę Libiąża.

 

Na zakończenie obrad Sesji – Przewodniczący RM w Chełmku pogratulował drużynie piłkarskiej reprezentującej samorząd Gminy Chełmek za zajęcie I miejsca w VI Powiatowym Integracyjnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej odbytym w Osieku oraz Burmistrzowi Chełmka za zdobycie tytułu Króla strzelców.

 

Ad. 19. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

         Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz.17,40.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

B. Maślanka                                         Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*