Protokół Nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXIV/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 22 grudnia 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXIII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2004 r.

3.        Projekt uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

4.        Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. na lata 2005 – 2010.

5.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006

6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/122/2004 z dnia 26.II. 2004 r.

7.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/140/2004 z dnia 22.IV.2004 r.

8.        Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku”

9.        Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja Parku Miejskiego w Chełmku – rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej”.

10.     Projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku.

11.    Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Chełmek na 2004 r.

13.    Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie      wygasają z upływem roku 2004.

14.    Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2004.

15.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/178/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej oznaczonej jako 836/317 o pow.  0.0144 ha zabudowanej  lokalem użytkowym.

16.    Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji RM na 2005 r.

17.    Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

18.    Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 12ºº otworzył XXIV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad oraz projekt budżetu po korektach.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 004 roku.

Protokół nr XXIII/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 25 listopada 2004 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Projekt uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Na przełomie listopada i grudnia br. projekt uchwały budżetowej został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji RM:  budżetu (…)  w dniu 22 listopada 2004 r, handlu (…) w dniu 24 listopada 2004 r. Komisji zdrowia (…) w dniu 29 listopada  2004 r.  edukacji (…)  w dniu 1 grudnia 2004 r. , oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących pozostałych Komisji w dniu 6 grudnia 2004 r.  ]

Przewodniczący RM odczytał stanowiska komisji.

 

Skarbnik P. Helena Plust Brulińska  odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie   w sprawie projektu budżetu Gminy  Chełmek  na 2005 r.

Opinia stanowi  załącznik nr 3   do protokołu.

 

W związku z tym, że projekt budżetu został szczegółowo omówiony na wszystkich komisjach RM  Burmistrz  przedstawił krótką informację  jakie zadania Gmina Chełmek będzie realizować  w 2005 r. ,  omówił dochody  oraz wydatki planowane w 2005 r., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w zakresie dofinansowania zadań  realizowanych przez województwo  i powiat  w zakresie remontów dróg i budowy hali sportowej przy ZSZ nr 8 w Chełmku.

 

Radny H. Wiśniewski wyraził swoją obawę dotyczącą opóźniania realizacji budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku i lekceważenie zadania ze strony samorządu powiatowego.

Burmistrz poinformował, że na podstawie ostatnio prowadzonych rozmów wnioskuje, że jest wola współpracy starostwa z gminą Chełmek i ma nadzieję, że współpraca lepiej się ułoży zarówno w realizacji budowy hali sportowej jak również w zakresie remontu dróg powiatowych.

 

Radny P. Legut złożył wniosek, aby w dziale 600 rozdział 60014 str. 18 dopisać: “dotacja na współfinansowanie z powiatem ul. Kościuszki w Chełmku”. Radny uważa, że stan tej drogi jest bardzo zły i wymaga gruntownego remontu.

 

Radni przegłosowali wniosek:

za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 6.

 

Radna Z. Urbańczyk poinformowała, że istnieje pilna konieczność budowy chodnika przy ul. Jagiellońskiej w Chełmku. Jest to droga powiatowa, którą uczęszczają dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum. Pobocza drogi są bardzo wąskie, co stanowi zagrożenie dla pieszych.

Radni ze Starego Miasta wyrazili swój niepokój, że przy uwzględnieniu wniosku radnego P. Leguta wszystkie środki finansowe zostaną wykorzystane na dofinansowanie ul. Kościuszki i chodnik przy ul. Jagiellońskiej nie zostanie wykonany.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o treści:

“w dziale 600 rozdział 60014 “Drogi publiczne powiatowe” dopisać: “dotacja na współfinansowanie z powiatem remontu ul. Kościuszki w Chełmku oraz w drugiej kolejności ul.Jagiellońskiej w Chełmku w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych.”

 

Radni przegłosowali wniosek:

za – 10, przeciw – 2, wstrzymujących się – 3.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy Chełmek na 2005 r. wraz z w/w wnioskiem.

Głosowało 15 radnych: 15 – za,

0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/188/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: Uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. na lata 2005 – 2010.

Decyzją z dnia 3 marca 2003 r. MZGK w Chełmku uzyskał zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełmek. Istniejący stan urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego udoskonalania systemu sieci poprzez ich wymianę i stosowanie nowych technologii. Sukcesywna realizacja zamierzeń w tym zakresie jest konieczna dla usprawnienia funkcjonowania całego systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Chełmek. W tym celu został opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przewidziany do realizacji w latach 2004 – 2010. Jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy  określonymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania oraz ustaleniami zawartymi w w/w zezwoleniu.

Przedstawiony “Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2005 – 2010” umożliwi racjonalniejsze realizowanie inwestycji modernizacyjnych poprzez możliwości wspólnych realizacji prac z innymi zainteresowanymi podmiotami (np. remonty nawierzchni ulic).

 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach wszystkich RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska wszystkich komisji.

 

W uzupełnieniu materiałów radni otrzymali korekty do programu. Prezes MZGK sp. z o.o. Krzysztof Tokarski  omówił  wniesione zmiany.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0 – przeciw,   0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska
w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/189/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie:   wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                 i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej    w Chełmku

Sp. z o.o. na lata 2005 – 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006.

Plany rozwoju lokalnego są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego działań zmierzających do poprawy sytuacji gmin sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej oraz integracji z Unią Europejską.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006 określa politykę gospodarczą, przestrzenną i społeczną gminy. Jest to dokument, w którym znajduje się zestawienie zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane zgodnie z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy oraz w innych dokumentach planistycznych.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006 został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach wszystkich komisji RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

Burmistrz poinformował o uzupełnieniu dokumentów – które zostały przekazane radnym przed sesją.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych:   15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/190/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek

na lata 2004 – 2006.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/122/2004 z dnia 26 II 2004 r.

Gmina Chełmek w czerwcu br. złożyła w pierwszym naborze wniosek o dofinansowanie projektu p.n. “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Oeracyjnego Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 3.3.2 “Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”. projekt ten spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany na posiedzenie Panelu Ekspertów, celem dokonania oceny techniczno merytorycznej w wyniku której został odrzucony. Gmina bedzie się ubiegać o dofinansowanie w/w projektu w drugiej części edycji Programu ZPORR, która zostanie ogłoszona w IV kwatrale br.

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadań. Inwestycje planowane do realizacji w roku 2004 (utworzenie regionalnego ośrodka szkoleniowego dla osób zagrożonych bezrobociem oraz przebudowa placu Kilińskiego w Chełmku) zostały rozbite  w czasie – na lata 2004 – 2005. Zmieniony został również okres budowy “Domu Pamięci Baty” – z 2005  na lata 2004 – 2005. Ponadto została pominięta do realizacji przebudowa ul. Przemysłowej w 2006 r., ponieważ kwota realizacji tej inwestycji spowoduje przekroczenie długu publicznego gminy Chełmek, który wynosi obecnie 29,3 % ogółu budżetu. Zadanie zostanie jednak zgloszone w kolejnym naborze wniosków do ZPORR na lata 2007 – 2013.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji edukacji, zdrowia i budżetu RM.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/191/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/122/2004 z dnia 26.II. 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/140/2004 z dnia 22.IV.2004 r.

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zmiany punktów w Programie Rewitalizacji Gminy Chełmek:

–       pkt. 2.5 “ Plan finansowy realizacji rewitalizacji”,

–       pkt.2,6 “Sposoby monitorowania i oceny Programu rewitalizacji”.

Zmiany w/w punktów wynikają z nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji planowanych do realizacji w roku 2004 (utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla Osób Zagrożonych Bezrobociem” i przebudowa placu Kilińskiego), które zostały rozbite na lata 2004 – 2005, zmiany okresu budowy Domu Pamięci T. Baty” z 2005 na lata 2004 – 2005 oraz pominięta do realizacji przebudowy ul. Przemysłowej w 2006 r.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji edukacji, zdrowia i budżetu RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za ,  0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/192/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały RM w Chełmku nr XV/140/2004 z dnia 22.IV. 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku”.

SG ZOZ w Chełmku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w drugim naborze do Zintegrowanego Programu Opreacyjnego Rozwoju Regionalnego. “Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”.  Projekt p.n. “Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Gminnego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, będzie polegał na wykonaniu kompleksowego remontu budynków, dobudowie dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz zakupie specjalistycznego sptrzętu medycznego.

Ogłoszenie II edycji konkursu do ZPORR nastąpi w IV kwatrale br. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego można uzyskać bezzwrotne wsparcie fianansowe nawet do 85 % kosztów kosztów kwalifikowanych inwestycji ( z czego do 75 % ze środków strukturalnych UE, a do 15 %
z Ministerstwa Gospodarki i Pracy).

Uchwała intencyjna stanowić będzie niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu p.n. “Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla SG ZOZ w Chełmku.

 

Projekt uchwały  został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji zdrowia(…), budżetu (…) i handlu (…) RM.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/193/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja Parku Miejskiego w Chełmku – rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej”.

MOKSiR planuje złożyć wniosek o dofinansowanie “Modernizacji Parku Miejskiego w Chełmku – rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej” w drugim naborze do ZPORR “obszary podlegające restrukturyzacji”. Przemiotowy projekt obejmuje kompleksową modernizację Parku Miejskiego. Dotyczy to przebudowy i zadaszenia muszli koncertowej, powstanie węzła sanitarnego, wytyczenie ścieżek rozwerowo-spacerowych, wykonanie oświetlenia oraz innych obiektów typu fontanna, plac zabaw, skate park, ogród w stylu  japońskim  itp. Ogłoszenie II edycji konkursu nastąpi jeszcze w IV kw. br. Mozna uzyskać wsparcie finansowe do 85 % kosztów kwalifikacyjnych inwestycji (z czego do 75 % ze środków strukturalnych UE, a do 15 % z Ministerstwa Gospodarki Pracy.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji  zdrowia (…), handlu (…) i budżetu (…) RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. “Modernizacja Parku Miejskiego w Chełmku – rozwój bazy

kulturalno – rekreacyjnej”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku.

Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę. Na terenie gminy funkcjonuje DS. – Pobyt Dzienny A dla osób psychicznie chorych z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada obowiązek ustalania organizacji oraz zasad szczegółowych ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS w Chełmku. Wielkość środków na realizację zadania stanowi dochód, który Gmina zobowiązana jest odprowadzać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji zdrowia (…) i budżetu (…) RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/195/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy  Pobyt Dzienny A w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym z zakresem pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę. Ustawa nakłada obowiązek ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat.

Ustawa o pomocy społecznej określa ogólne zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze a mianowicie: kryterium dochodowe, nieodpłatne świadczenie usług opiekuńczych dla osób o dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kryterium dochodowego, wymogi, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń, zakres świadczonych usług. Uchwała porządkuje stosowane dotychczas rozwiązania. Osobom, których dochód miesięczny przekracza kwotę kryterium dochodowego naliczana będzie odpłatność w wysokości określonej w uchwale. W celu uzyskania efektu proporcjonalnego do dochodu osoby obciążenia kosztami za świadczone usługi opiekuńcze wprowadzono większa liczbę przedziałów o mniejszej rozpiętości. Zróżnicowanie wysokości opłat w zależności od tego, czy osoba jest osobą samotną, czy tylko osobą prowadzącą samotnie gospodarstwo, czy osobą w rodzinie, uzasadnione jest sytuacją rodzinną tych osób tj. możliwością świadczenia usług osobiście lub zorganizowania przez rodzinę usług w zakresie wymaganych przez osobę. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych stanowi pełną odpłatność za świadczone usługi. W 2004 r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 12 zł. Usługi świadczone w godzinach pracy ośrodka przez 3 opiekunów zatrudnionych w MOPS w Chełmku. Mogą być organizowane również w innej formie na podstawie umowy zlecenia, najczęściej w przypadkach osób obłożenie chorych wymagających usług w godzinach popołudniowych.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach komisji zdrowia (…) i  budżetu (…) RM. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

 

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV/196/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Chełmek na 2004 r.     

Niniejszą uchwałą zwiększa się po stronie dochodów plan budżetu o kwotę 95.613 zł z tytułu podatku od środków transportowych 59.800 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 10.613 zł, subwencji o światowej 25.200 zł.  oraz dokunuje się przeniesień planu między działami klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wymienionych działach klasyfikacji budżetowej z uwagi na wystąpienie braków oraz zmniejsza się te działy gdzie wystąpiły oszczędności lub niektóre zadania po przetargach okazały się tańsze.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych :   14 – za ,  0 – przeciw,  1 – wstrzymujących

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV /197/ 2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004.

Niniejszą uchwałą ustalono wykaz zadań, na których nie zrealizowane planowane w 2004 r. kwoty wydatków budżetowych nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, a to :

–      projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami dla terenów położonych w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie.

–      projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami dla terenów w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku,

–      remonty dróg: ul. Tetmajera w Chełmku i ul. Krakowska w Bobrku.

–      projekt rozbudowy cmentarza w Chełmku,

–      budowa Domu Pamięci Bata w Chełmku,

–      modernizacja budynku Regionalny Ośrodek Szkoleniowy w Chełmku,

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie:

Głosowało 15 radnych:  15 – za ,  0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV /198/ 2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2004.

Realizacja płatności w ustawowych i umownych terminach wynika z obowiązku racjonalnego i prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi w budżecie gminy, dlatego też podjęcie tej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych na czas nie dłuższy niż 3 lata. Zobowiązania dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych w sposób umożliwiający terminową realizację zadań do wysokości rozcznych kwot rodzajów wydatków określonych w planie finansowym jednostki jak w roku w którym zobowiązanie powstaje j

1.    Media infrastrukturalne          769,500 zł

2.    usługi komunlane                 270.000 zł

3.    usługi pozostałe                     88.000 zł

4.    zobowiązania ZUS US FP     322.500 zł

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15 – za ,  0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska
w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV /199/ 2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok  budżetowy 2004.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/178/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej oznaczonej jako 836/317 o pow.  0.0144 ha zabudowanej  lokalem użytkowym.

Burmistrz poinformował, że uchwała z dnia 25 listopada br. dotyczy sprzedaży mienia gminnego i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego jak podano w uchwale. Niniejsza uchwała koryguje § 6 który informuje, że uchwała podlega publikacji w sposób miejscowo przyjęty.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15 – za ,  0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXIV /200/ 2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada   2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/178/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej oznaczonej jako 836/317 o pow.  0.0144 ha zabudowanej  lokalem użytkowym. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 16. Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji RM na 2005 r.

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2005 r.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 r. został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.Stanowi załącznik nr 16  do protokołu.

 

Następnie wszyscy Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej  odczytali plany pracy swoich Komisji  ustalone na  2005 r.:

 

p. H. Wiśniewski  –  plan pracy Komisji Budżetu (..) załącznik nr 17

p. B. Kania  – plan pracy Komisji Edukacji (..) załącznik nr 18

p. A.Stokłosa – plan pracy Komisji Zdrowia (…) załącznik nr 19

p. B. Hojka – plan pracy Komisji Handlu (…) załącznik nr 20

p. M. Idzik – plan pracy Komisji Rewizyjnej (…) załącznik nr  1

p. H. Szewczyk – plan pracy Komisji Inwetaryzacyjnej załącznik nr 22

 

Wszystkie plany pracy zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

 

Ustalono, że miesiąc lipiec zostaje miesiącem wakacyjnym, w którym nie będą organizowane posiedzenia sesji i komisji.

 

Przewodniczący RM podziękował Radnym za współpracę w 2004 r. i życzył owocnej współpracy w 2005 r.

 

Ad. 17.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

 

1.    Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo – prośbę Starosty Oświęcimskiego w sprawie przekazania środków finansowych na zakup karetki pogotowia ratunkowego typu reanimacyjnego, przeznaczonej do udzielania pomocy medycznej mieszkańcom naszego powiatu skierowane do Burmistrza Chełmka.

Burmistrz poinformował, że wstrzyma się z decyzją do chwili ustalenia propozycji wspólnej z innymi gminami.

 

2.    Radny M. Idzik poprosił o informację dotyczącą zamknięcia drogi do Oświęcimia na czas wykonywania wiaduktu.

Burmistrz udzielił informacji, że planowane jest zamknięcie drogi od miesiąca lutego 2005 r. Czas realizacji zadania szacuje się na ok. 8 miesięcy. Objazd z Chełmka do Oświęcimia przez Bieruń.

 

3.    Radny M. Palka poinformował, że w poniedziałek 20 grudnia odbyła się kolejna akcja “Mikołaj dla dzieci” – podziękował wszystkim za pomoc finansową, dzięki której podarkami zostało obdarowanych ok. 230 dzieci  z naszej gminy.

Kierownik MOPS w Chełmku podziękowała radnym za inicjatywę i pomoc dzieciom z biednych rodzin.

 

4.    Radna M. Gołyźniak przedstawiła rozliczenie z przyznanej dotacji dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Chełmku w 2004 r. załącznik nr 23

 

5.    Radny M. Idzik zapoznał radnych z wnioskami zawartymi w potokole Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 4 listopada 2004 r. w SG ZOZ w Chełmku (protokół nr 14/2004) oraz przypomniał o braku odpowiedzi na wnioski z komisji.

 

6.    Radna B. Kania poinformowała o konieczności uruchomienia rehabilitacji w SG ZOZ
w godzinach popołudniowych oraz poprosiła Burmistrza o informację, czy jest przygotowywana prywatyzacja służby zdrowia.

Burmistrz poinformował, że w przypadku gdyby była przygotowywana prywatyzacja SG ZOZ w Chełmku – temat byłby wcześniej omówiony i zaopniowany przez Radę Miejską.

 

7.    Radny A. Stokłosa poinformował, że zbyt mało informacji o pracy Radnych i Rady Miejskiej znajduje się w Echu Chełmka oraz poinformował, o złym wyjeździe z Gorzowa pod wiaduktem kolejowym – złe nachylenie drogi.

 

8.    Radny E. Krupa – po wejściu do Unii Europejskiej istnieje obowiązek wprowadzenia zmian
w dokumentach działalności gospodarczej. Radny pyta dlaczego w naszej gminie pobierana jest opłata za tę czynność.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności gospodarczej w dokumentach istnieje obowiązek uzupełnienia dokumentacji o pesel i PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Za tą czynność była pobierana opłata, lecz po wyjaśnieniu przesłanym z RIO Kraków opłata ta nie jest pobierana w przypadku uzupełnienia w/w danych. Opłatę pobiera się tylko w przypadku zmiany danych.

 

Ad. 18. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Skarbnika Miejskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku w imieniu swoim oraz wszystkich radnych podziękował Pani Helenie Plust-Brulińskiej za współpracę, wręczył kwiaty oraz złożył życzenia zdrowia, szczęścia osobistego i rodzinnego oraz radości w dalszym życiu.

Życzenia i podziękowanie dla Pani Heleny Plust-Brulińskiej złożył również Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15.oo i zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie Świąteczno – Noworoczne.

 

O godz. 15,30 odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne “opłatkowe” z udziałem radnych RM, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli jednostek pomocniczych, zarządów osiedli i rad sołeckich, radnych powiatowych, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                          Przewodniczył:

Barbara Maślanka                     Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*