Protokół XXI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXI/08
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 29 lipca 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 12 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Nieobecni radni: P.Byrski, D.Kapusta, J.Ostrowska.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 15.00 otworzyła XXI Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz gości: Sabinę Bigos Jaworską – Dyrektora Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Andrzeja Jakubowskiego – Zastępcę Dyrektora d/s lecznictwa, Wicestarostę Józefa Krawczyka, Adama Łękawę – radnego powiatowego oraz K.Karkoszkę – Dyrektora SG ZOZ w Chełmku.

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca obrad zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska
w tym zakresie. Nikt nie wnosił uwag, w związku z powyższym przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie:

Głosowało 12 radnych: 12 – za

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu nr XX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r.

  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

  4. Zakończenie obrad XXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XX z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 26 czerwca 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni
w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie (12/12 za).

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

 

 

Przewodnicząca RM w Chełmku poinformowała, że Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu zwróciło się do tut. Urzędu z prośbą o zaopiniowanie w trybie art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno – zakaźnego Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu. Analiza struktury pacjentów wykazała, iż ze świadczeń likwidowanego oddziału korzystali mieszkańcy powiatu oświęcimskiego.

Poinformowała również o piśmie radnego powiatu oświęcimskiego G.Gołdyni, w którym apeluje o nie podejmowanie decyzji o likwidacji oddziału, ponieważ jest to decyzja niekorzystna dla mieszkańców naszego powiatu.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.

Jako pierwszy zabrał głos Wicestarosta Józef Krawczyk, który zwrócił się do radnych o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej propozycji likwidacji oddziału zakaźnego. Powiedział, ze taką procedurę wymusza ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, a działanie to przyniesie wiele korzyści dla zdrowia naszych mieszkańców. Głównymi powodami działań zmierzających do likwidacji oddziału są braki kadrowe. Poinformował, że oprócz przyczyn merytorycznych pojawiła się możliwość utworzenia Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Leczenia chorych na oddziale zakaźnym na wysokim poziomie szpital nie może zapewnić z powodu braków kadrowych, a także słabego zaplecza specjalistycznego. Natomiast chorób serca jest coraz więcej, a w przypadku zawałów liczy się czas podjęcia interwencji i leczenia. Dlatego wnosi
o wyrażenie zgody na likwidację oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Radni wysłuchali również informacji przedstawionej przez p. Dyrektor ZZOZ Sabinę Bigos-Jaworowską na temat dotychczasowego funkcjonowania oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala powiatowego w Oświęcimiu oraz planów związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń w przypadku likwidacji oddziału.
P. Dyrektor poinformowała, że na
 Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym jest 21 łóżek.
W 2007 r. w oddziale leczonych było 636 pacjentów, z czego tylko 36% miało stwierdzoną chorobę zakaźną. Ponadto od kilku lat obserwuje się niskie obłożenie łóżek na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. W całym kraju obserwowany jest spadek zapadalności na choroby zakaźne. Występujące choroby wymagają jedynie wzmożonego nadzoru ze strony odpowiednich służb, wdrażania kontroli zakażeń oraz uświadamiania społeczeństwa w zakresie ich zapobiegania. W przypadku likwidacji Oddziału Zakaźnego pacjenci, u których stwierdzi się chorobę zakaźną będą mogli korzystać z usług oddziałów zakaźnych szpitali w m.in. Wadowicach i Suchej Beskidzkiej. W ZZOZ w Oświęcimiu w dalszym ciągu funkcjonować będzie Poradnia Chorób Zakaźnych.
Dyrektor zapewniła, że nikt z personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym nie straci pracy. Lekarze i pielęgniarki dostaną propozycje pracy w innych oddziałach.

P.Sabina Bigos Jaworowska poinformowała również, o propozycji utworzenia Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w pomieszczeniach, które zajmuje oddział zakaźny. Z taką ofertę wystąpiła krakowska firma medyczna G.V.M. Carint Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii. Świadczenia te byłyby wykonywane bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Za utworzeniem Centrum przemawiają medyczne statystyki szpitalne wskazując, że najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów są choroby układu krążenia. Obecnie pacjenci chorzy na serce w tradycyjny sposób leczeni są w oddziałach wewnętrznych. Jednak w przypadku konieczności zabiegu na sercu transportowani są do ośrodków kardiologicznych w Krakowie, Katowicach-Ochojcu czy też w Bielsku – Białej.
W niektórych przypadkach o życiu pacjenta decydują minuty – zatem utworzenie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych może uratować życie wielu pacjentom.
W szpitalu w Oświęcimiu leczy się średnio rocznie od 650 do 750 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

P. Dyrektor poinformowała, że Wojewoda zaopiniował pozytywnie propozycję likwidacji oddziału obserwacyjno – zakaźnego. W przypadku sytuacji kryzysowych np. epidemii, pacjenci będą kierowani na oddział płucny.

Obecny na sesji RM z – ca Dyrektora ZZOZ d/s lecznictwa p. Andrzej Jakubowskipoinformował, że głównym powodem likwidacji oddziału jest brak odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. Pomimo kilku konkursów ofert pracy – nikt nie wyraził zainteresowania. Poinformował również, że na oddziale zakaźnym przebywali pacjenci na obserwacji oraz na leczeniu wstępnym. Typowe choroby zakaźne muszą być leczone w specjalistycznych klinikach, gdzie jest odpowiedni sprzęt i leki np. interferon. Część z osób, które były leczone na oddziale zakaźnym, po rozpoznaniu może przebywać na leczeniu w domu lub na oddziale wewnętrznym – np. biegunki. Natomiast osoby z chorobami serca muszą mieć natychmiastową pomoc. Oferta jest firmowana przez listę najlepszych profesorów krakowskich specjalizujących się w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii. Świadczenia te byłyby wykonywane bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego utworzenie centrum leczenia chorób serca jest jak najbardziej uzasadnione i gwarantuje wysoką liczbę świadczeń. Na ok. 300 tys. mieszkańców powiatu oświęcimskiego i wadowickiego centrum zapewni całodobowy dyżur kardiologiczny.

Burmistrz Chełmka A. Satermus poinformował, że nie ma zagrożenia, że pacjenci będą pozostawieni „sami sobie”. Leczenie chorób zakaźnych będzie zapewnione w innych szpitalach. Choroby serca są chorobami XX wieku. Zapada na nie coraz więcej osób. Uważa, że jest to dobra decyzja, a centrum interwencji sercowo-naczyniowych uratuje życie wielu mieszkańcom.

Burmistrz zwrócił się do przybyłych gości z pytaniem czy w utworzonym Centrum IS-N będzie również poradnia kardiologiczna, ponieważ rozważał propozycję utworzenia poradni w SG ZOZ w Chełmku, ale koszty wyposażenia poradni są ogromne. Jaka gama usług będzie prowadzona w Centrum i kto będzie je nadzorował.

P.Sabina Bigos poinformowała, że w Centrum nie będzie poradni. Poradnia jest
w szpitalu, a lekarze zostaną przeszkoleni w celu rozpoznania. Zabiegi na sercu muszą prowadzić doświadczeni lekarze. Otwarcie poradni kardiologicznej jest b. drogie
i kosztuje ok. 500 tys. zł. Jednak jest potrzeba, aby było ich jak najwięcej, ponieważ kolejki oczekujących pacjentów są bardzo długie.

P.Andrzej Jakubowski poinformował, że ofertę centrum firmują znani profesorowie z kliniki krakowskiej na ul. Kopernika. Jest to szpital, który przyjmuje najcięższe przypadki kardiologiczne przywożone ze szpitala oświęcimskiego. Gwarantuje to wysoką jakość świadczonych usług i prowadzenie ostrego dyżuru kardiologicznego.

Radny M. Palka zapytał o to czy firma Carint nie założy ośrodka – centrum chorób serca w Wadowicach i czy pacjencji z chorobami zakaźnymi będą kierowani także do szpitala w Tychach.

P. Sabina Bigos poinformowała, że Firma medyczna Carint była zainteresowana wydzierżawieniem pomieszczeń w Oświęcimiu lub w Wadowicach, ale w pierwszej kolejności złożyła ofertę w Oświęcimiu. Jest to spółka z włoskim kapitałem, która była
w szpitalu, obejrzała pomieszczenia i po wizji stwierdziła, że jest zainteresowana ich wydzierżawieniem. Jeśli chodzi o pacjentów z chorobami zakaźnymi to szpital
w Wadowicach i Suchej Beskidzkiej potwierdziły na piśmie, że przyjmą pacjentów
z rejonu Oświęcimia. Pacjenci mogą sobie również wybrać inny szpital, w którym mogą być leczeni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk odczytała pozytywne stanowisko Komisji zdrowia (…) z dnia 29 lipca 2008 r oraz poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXI / 175 / 2008

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu
w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu.

 

załącznik nr 3

 

 

 

Na zakończenie Wicestarosta Oświęcimski Józef Krawczyk podziękował za podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie likwidacji Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego ZZOZ w Oświęcimiu oraz zgody na wydzierżawienie pomieszczeń. Powiedział, że będzie to z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku p. Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXI Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                       Przewodniczyła:

B. Maślanka                           Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*