Protokół Nr XV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XV/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 26 lutego 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XIV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 r.

3.      Omówienie stanu szkolnictwa i problemów oświaty w Gminie Chełmek.

4.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008.

5.      Projekt uchwały w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Chełmek”.

6.      Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 198/1 obręb Bobrek.

7.      Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

8.      Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

9.      Projekt uchwały w sprawie współfinansowania zadania z zakresu właściwości województwa.

10.  Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

11.  Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na placu targowym w Chełmku przy ul. Krakowskiej.

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

13.  Przyjęcie sprawozdań z działalności sesji RM, Komisji RM i Wiceprzewodniczących RM za 2002 i 2003 r.

14.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

15.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

16.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

17.  Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Burmistrz Andrzej Saternus wnosi o przesunięcie 8 pkt. obrad (projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania…) na pkt. 4 ponieważ odbywa się spotkanie Wspólnot Mieszkaniowych, na którym jest niezbędna obecność Prezesa ADM.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w harmonogramie obrad.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawką pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XIV/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Protokół nr XIV/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 29 stycznia 2004 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Omówienie stanu szkolnictwa i problemów oświaty w Gminie Chełmek. 

Radni wraz z materiałami otrzymali informację przygotowaną przez Dyrektora MZSiP w Chełmku, w której zawarto opis wszystkich placówek oświatowych w Gminie Chełmek oraz obsługę ekonomiczną i administracyjną szkół i przedszkoli w gminie.

W informacji przedstawiono również:

–         zestawienie ilości dzieci w poszczególnych szkołach, klasach i oddziałach przedszkolnych,

–         zestawienie nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego,

–         analizę nakładów no oświatę gminną w latach 2001 – 2003

–         nakłady remontowe w placówkach oświatowych w latach 2001 – 2003

–         subwencja oświatowa w latach 2001 – 2003

–         wydatki oświaty gminnej w latach 2002 – 2003

–         wyniki nauczania w szkołach

–         losy absolwentów gimnazjów (ilość uczniów kontynuujących naukę w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych)

 

W sesji RM wzięli udział zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkola samorządowego naszej gminy oraz przedstawicielki związków zawodowych PZZN i NSZZ „Solidarność” Prac. Oświaty.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) RM w Chełmku p. B. Kania poinformowała zebranych, że komisja Edukacji w miesiącu lutym spotkała się dwa razy w celu omówienia spraw oświaty. Jedno ze spotkań odbyło się z udziałem dyrektorów wszystkich placówek oświatowych w gminie. Dyrektor MZSiP uczestniczył w obu posiedzeniach.

 

            Burmistrz poinformował, że otrzymał od Komisji Edukacji (…) wnioski – do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań i przedstawienia ich komisji . W związku z tym, że temat jest obszerny – wymaga więcej czasu na przygotowanie pełnej informacji wynikającej z potrzeb naszej gminy i uwzględniając możliwości budżetu gminy Chełmek.

Burmistrz informował, że od 1996 r. Gmina Chełmek przejęła prowadzenie placówek oświaty łącznie z prowadzeniem inwestycji. W tym czasie zaszło wiele korzystnych zmian w placówkach oświatowych. Zostało wykonane w szkołach wiele inwestycji i remontów takich jak: dokończenie budowy przewiązki w szkole w Bobrku oraz budowa sali gimnastycznej w Bobrku i Gorzowie, przewiązka w szkole w Chełmku oraz budowa sali gimnastycznej, mnóstwo prac remontowych m.in. malowanie, wymiany grzejników, wymiana okien, remont węzłów sanitarnych. Planuje się, że do 2006 r. obiekty te będą w b. dobrym stanie. Poniesiono również duże nakłady na wyposażanie jednostek oświatowych, unowocześniano i wyposażano sale komputerowe.

W roku ubiegłym roku przeprowadzono reorganizację i utworzono zespoły szkolne z połączenia szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Działają trzy takie zespoły.

Kadra nauczycieli jest wysoko wykwalifikowana. Potwierdzają to wyniki egzaminów kompetencji absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Całością spraw oświatowych zajmuje się Miejski Zespół Szkół i Przedszkoli w Chełmku.
W roku ubiegłym przekazano do szkół administrację spraw kadrowych. Obecnie pojawił się wniosek komisji o przeniesienie spraw księgowości i płac do poszczególnych szkół. Sprawa ta musi zostać szczegółowo zbadana i rozważona, aby dokonać obniżenia kosztów funkcjonowania oświaty w naszej gminie.

 

M. Idzik – poprosił o wyjaśnienie na kilka pytań: problem klas integracyjnych i sposób zagospodarowania subwencji oświatowej, budowa bazy sportowej przy SP nr 2 w Chełmku – co z garażami przy ul. Kolejowej, funkcjonowanie MZSiP – jakie są dalsze plany, program „zielone szkoły” czy gm. Chełmek jest objęta takim programem.

 

Burmistrz – utworzenie klas integracyjnych wynika z norm ustanowionych przez Ministerstwo Oświaty zgodnie z grupą niepełnosprawności.

W sprawie garaży: w rejonie ul. Kolejowej jest 27 garaży, z 10 osobami już podpisano umowy na budowę nowego garażu przy ul. Ofiar Faszyzmu, pozostali otrzymali informację, że umowy nie będą przedłużone po 2004 r.

W sprawie zielonych szkół – został złożony wniosek do WFOŚiGW w Krakowie.

 

M.Palka – w każdej szkole są dobrze wyposażone sale komputerowe, radny pyta czy w szkołach są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w celu maksymalnego wykorzystania sprzętu.

 

            Dyrektor MZSiP – B. Kowalczyk – klasy komputerowe nie są w pełni wykorzystane.
W godzinach pozalekcyjnych nie można udostępniać pracowni bez nadzoru nauczyciela, a na zapłacenie opiekunowi brakuje środków finansowych. Dyrektorzy szkół będą starać się rozwiązać ten problem i wykorzystać pracownie jak najlepiej.

 

Dyrektor SP nr 2 – B. Sidorowicz – uważa, że konieczne jest zatrudnienie pedagoga w gminie – przynajmniej jednego na wszystkie placówki oświatowe.

Ponadto uważa, że przy realizacji inwestycji należy dokładnie analizować potrzebę wykonania wszystkich zadań narzuconych przez projektanta. Dlatego uważa, że należy przed zatwierdzeniem projektu dokładnie przeanalizować konieczność wykonania wszystkich zadań i usunąć te, które są zbędne, a mogą podrożyć koszty inwestycji (np. w SP nr 2 zaniechano budowy wind szybowych czy III kondygnacji przewiązki).

 

Dyrektor L. Kuligowska jak i Zb. Góralewicz uważają, że w szkołach przybywa problemów wychowawczych i jest konieczność zatrudnienia pedagoga lub psychologa. Obecnie funkcję tą pełnią nauczyciele lub dyrektorzy szkół, ale uczniowie chętniej zwierzają się osobie, która ich nie uczy.

 

            Radny B. Hojka – uważa, że nauczyciele w Polsce są bardzo dobrze wykształceni. Wykształcenie nauczyciela wymaga również przygotowania jako pedagoga, więc zbyteczne jest zatrudnienie takiego fachowca w szkołach podstawowych.

 

Przedstawicielka Związków Zawodowych – Ewa Jeleń – uważa, że w obecnej sytuacji korzystniejsze byłoby zatrudnienie psychologa niż pedagoga, ponadto apeluje o zapewnienie etatów dla nauczycieli z naszego terenu, ponieważ zmniejsza się liczba dzieci więc sytuacja staje się coraz trudniejsza.

 

Burmistrz poinformował, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że w następnym roku nie będzie potrzeby zatrudnienia dotychczasowej ilości nauczycieli w danej szkole to zostaną dokonane przesunięcia do innej placówki, aby uniknąć zwolnień nauczycieli.

 

Po wysłuchaniu opinii przedmówców Radny M. Idzik złożył wniosek do budżetu gminy na 2005 r. aby przeznaczyć środki finansowe na zatrudnienie psychologa w gminie Chełmek dla potrzeb wszystkich placówek oświatowych.

 

            Radny A.Stokłosa – zasygnalizował problem wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uważa, że należy stworzyć w szkołach program zagospodarowania wolnego czasu – uaktywnić koła zainteresowań, przynajmniej dla dzieci młodszych.

 

            Sidorowicz Hanna – przedstawicielka NSZZ „Solidarność” PO poinformowała, że sporządziła ankietę, którą rozpropagowała wśród młodzieży. Z ankiety wywnioskowała, że młodzież domaga się, aby w gminie było miejsce, gdzie można spotkać się, porozmawiać, posłuchać muzyki – bez papierosów, alkoholu.

Po wysłuchaniu Radnych oraz przedstawicieli placówek oświatowych i związków zawodowych nauczycieli Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację o stanie oświaty w Gminie Chełmek.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) i Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 lutego 2004 r. oraz Komisji Zdrowia (…) z dnia 19 lutego 2004 r.

 

Wieloletni program mieszkaniowy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku w lutym 2002 r. na okres 4 lat. Zachodzi potrzeba wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w celu maksymalnej racjonalizacji gospodarki lokalowej w związku z powyższym proponuje się przyjąć nową uchwałę z uwzględnieniem wniosków, które nasunęły się po kilkunastu miesiącach funkcjonowania poprzedniej uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…) RM w Chełmku p. Adam Stokłosa poinformował, że Wieloletni Program Gospodarowania zasobem Gminy Chełmek został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Najważniejszym elementem programu jest załącznik nr 2 – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który będzie stanowił najbardziej demokratyczną formę przydziału mieszkań.

 

Radny M. Idzik – złożył zapytanie: cyt. „rok wcześniej była przyjęta uchwała ustalająca wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym, dlaczego po krótkim czasie następuje zmiana”?, Ponadto twierdzi, że w gminie nie buduje się nowych bloków więc uchwała nie daje możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie przydziałów mieszkań. Radny zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą w gestii burmistrza jest gospodarowanie zasobem gminy więc dlaczego proponuje się powołanie komisji przydzielającej mieszkanie. Proponuje również wykreślenie z tytułu uchwały zapisu: „Wieloletni”.

 

            Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus udzielił radnemu odpowiedzi, że od czasu opracowania poprzedniego programu (w 2002 r.) nasunęło się wiele uwag i wniosków, które zostały wprowadzone w nowym projekcie. Obecny projekt wieloletniego programu został bardzo dobrze opracowany i będzie stanowił najbardziej sprawiedliwą i demokratyczną formę przydziału mieszkań. Zapis w nazwie programu „Wieloletni” wynika z ustawy, dlatego nie może być wykreślony.

 

Radny M. Idzik oraz przewodniczący Zarządu „Stare Miasto” A. Kobyłczyk uważają, że wnioski o przydział mieszkań mogą składać również mieszkańcy Nowopole, Starego Miasta lub sołectw proponują więc, aby członkami Komisji Mieszkaniowej byli również przedstawiciele tych osiedli.

 

Zastępca Burmistrza Andrzej Skrzypiński, aby uniknąć nieporozumień proponuje wykreślenie ze składu Komisji Mieszkaniowej przedstawiciela Zarządu osiedla Kolonia w Chełmku.

 

Wniosek o wykreślenie przedstawiciela Zarządu Osiedla Kolonia w Chełmku z Komisji Mieszkaniowej  złożył radny M. Idzik.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego.

Wynik głosowania: Za – 1, przeciw – 14, wstrzym. – 0.

W związku z powyższym wniosek został odrzucony przez RM.

 

W nawiązaniu do wniosku Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku dotyczącym opracowania koncepcji budowy mieszkań na terenie naszej Gminy przez TBSy Burmistrzpoinformował Radę Miejską, że w miesiącu styczniu zorganizował spotkanie osób zainteresowanych budową bloku mieszkalnego w Chełmku z przedstawicielem TBSu Chrzanowskiego. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo małe. Po szerokim rozpropagowaniu informacji o spotkaniu (poprzez ogłoszenia, plakaty, informacje podawane przez Księży) zgłosiło się 9 osób.

Wydział AGK w UM prowadzi zapisy chętnych na nabycie mieszkania w formie TBS. Obecnie jest zapisanych 14 osób. Jeżeli będzie lista co najmniej 25 osób inwestor rozpocznie budowę bloku mieszkalnego.

 

Rada Miejska oczekuje od Burmistrza podjęcia działań w kierunku rozwiązania problemu budowy mieszkań w naszej gminie.

Głosowanie 15 – za.

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami tj. Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008 oraz Zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/117/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Chełmek”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu (…) z dnia 6 listopada 2003 r. oraz 11 lutego 2004 r, Komisji Edukacji z dnia 10 lutego 2004 r. Komisji Handlu (…) z dnia 18 lutego 2004 r. oraz z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 19 lutego br.

 

Mimo pozytywnych opinii komisji Radni podczas sesji wnosili wiele uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku postanowiła oddalić uchwałę do ponownego rozpatrzenia.

11 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujące się

 

Przewodniczący RM poinformował radnych o zgłaszaniu poprawek i uwag do projektu uchwały w formie pisemnej. Poprawki należy zgłaszać do biura obsługi RM w terminie 7 dni (licząc od dnia 27.II.)

Wniesione poprawki zostaną ponownie omówione na komisjach Rady Miejskiej w Chełmku i uchwała zostanie przedłożona pod obrady na następnej sesji RM.

 

Ad. 6Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 198/1 obręb Bobrek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 lutego 2004 r.

 

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna 198/1 obręb Bobrek o powierzchni 0.0032 ha jest własnością osób fizycznych. W terenie stanowi fragment drogi – ul. Polna w Bobrku. Przejęcie prawa własności tej nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek pozwoli na regulację prawną w/w gruntu, a obecni właściciele nie będą musieli płacić podatków od działki, którą faktycznie nie władają.

           

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/118/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 198/1 obręb Bobrek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 16 lutego 2004 r.

 

W tut. Urzędzie została złożona oferta zakupu nieruchomości położonej w Bobrku przy ul. Kasztanowej (nieruchomość w sąsiedztwie zespołu pałacowo parkowego w Bobrku) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 1107/8 o pow. 1.1844 ha. Uruchomiono procedurę podziału przedmiotowej nieruchomości. Wydzielono działki 1107/9 o pow. 1.1259 ha oraz 1090/3 o pow. 0.1057 ha (rów odwadniający, który stanowi integralną część nieruchomości 1107/9). Po podjęciu uchwały nastąpi wycena nieruchomości i sprzedaż działek w trybie przetargowym. 

 

W związku z sugestią radnych dotyczącą poinformowania mieszkańców wsi Bobrek o zamiarze sprzedaży nieruchomości, Burmistrz zawnioskował, aby p. Helena Szewczyk – Sołtys wsi Bobrek poinformowała mieszkańców na zebraniu wiejskim o podjętej przez RM w Chełmku uchwale i zamiarze sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujące się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/119/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) i Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Zdrowia (…) z dnia 19 lutego 2004 r. oraz stanowisko Komisji Budżetu (….), w którym komisja wstrzymała się z głosowaniem, do czasu wyjaśnienia zapisu § 9 projektu uchwały dotyczącego zwrotu bonifikaty jeżeli nabywca sprzeda lokal mieszkalny przed upływem 5 lat – przez radcę prawnego.

Opinia prawna została przygotowana przez Radcę Prawnego tut. Urzędu p. Marka Niczyporuka. Przewodniczący odczytał opinię prawną, która wyjaśniła wątpliwości radnych.

 

Burmistrz poinformował, że poprzednia uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek w poprzednim kształcie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2003 r. Poprzednia uchwała bardzo zachęcała do wykupu po bardzo korzystnych cenach jednak nie przyniosła rezultatu.

W obecnej uchwale została ujednolicona bonifikata do 85 % dla wszystkich najemców lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży z terenu Gminy Chełmek. Bonifikatą objęta jest cena lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu.

 

            Radny M. Idzik złożył wniosek o uszczegółowienie zapisu w § 8 w miejsce „Gmina Chełmek” wpisać Burmistrz Chełmka. Ponadto zwrócił się o wyjaśnienie w jaki sposób będzie odbywała się kontrola czy nabywca mieszkania dokonał sprzedaży w ciągu 5 lat.

 

Co do zmiany zapisu w § 8 radca prawny udzielił odpowiedzi rademu, że zapis jest zgodny z prawem. Burmistrz reprezentuje Gminę Chełmek, ponadto w § 9 – wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. Natomiast nadzór i kontrolę obrotu zasobami mieszkaniowymi prowadzi ADM Sp. z o.o. w Chełmku.

 

Radny H. Wiśniewski złożył wniosek o zmianę wysokości bonifikaty z 85 % na 90 % – opisanej w § 5 ust. 2. cyt. uchwały.

 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie: za – 1, przeciw – 9 , wstrzym. – 5.

Rada Miejska odrzuciła wniosek Radnego.

 

Radna M. Gołyźniak wnosi o poprawkę w uchwale i dopisanie w § 5 ust. 2 – „……..oraz lokalu nr 2, 3, 10 przy ulicy Klonowej 4…….”

 

Radni uznali wniosek za uzasadniony. (15 głosów – za).

Projekt uchwały wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/120/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania zadania z zakresu właściwości województwa.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku.Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 16 lutego 2004 r.

 

Burmistrz poinformował, że istnieje możliwość włączenia modernizacji drogi 780 do programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na terenie gminy zakres modernizacji obejmowałby przez okres 3 lat:

–          remont nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,1 km. tj. ulica Krakowska w Chełmku od granicy z Libiążem do skrzyżowania z ulicą Brzozową oraz ul. Śląska od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do mostu na rzece Przemszy. Oczekiwany udział Gminy Chełmek w kosztach remontu 10% – szacunkowo 315.000 zł.

–          remonty chodników przy oczekiwanym współfinansowaniu Gminy Chełmek w wysokości 50 %, szacunkowo 135 tys. zł.

§         od lasu do ul. Kościuszki (strona prawa), odcinek 326 mb, szacunkowy koszt 124,800 zł.

§         od ul. Kościuszki do ogródków działkowych (strona prawa), odcinek 288 mb, szacunkowy koszt 72.000 zł

§         od ul. Reymonta w kierunku GS (strona lewa), odcinek ok. 326 mb, szacunkowy koszt 74.500 zł

Podjęto starania o włączeniu do realizacji w roku bieżącym budowy chodnika na odcinku od lasu do ul. Kościuszki (strona prawa).

Wykonanie chodnika przy ul. Śląskiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej, Mieszka I, Oświęcimskiej, będzie możliwe do realizacji po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę w kolejnych latach.

Szczegóły dotyczące wielkości udziału finansowego ze strony gminy zostaną zawarte w porozumieniu z Zarządem Województwa Małopolskiego. Rzeczywista wielkość nakładów zostanie określona po przetargu.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/121/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: współfinansowania zadania z zakresu właściwości województwa.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku.Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 16 lutego 2004 r.

 

Niniejszą uchwałą przyjmuje się wieloletni projekt „Utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku”. Wieloletni projekt obejmuje następujące zadania:

1.       Utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla Osób Zagrożonych Bezrobociem – wartość kosztorysowa zadania 2.324.753 tys. zł – środki strukturalne UE 1.743 560 tys. zł

2.       Przebudowa Placu Kilińskiego – wartość kosztorysowa 386 209 tys. zł środki UE – 289 650 tys. zł.

3.       Budowa Domu Pamięci Baty – wartość kosztorysowa – 1 830 000 tys. zł – środki UE 1 372 500 tys. zł.

4.       Przebudowa ul. Baty – wartość kosztorysowa 278 253 tys. zł, środki UE – 208 690 tys. zł.

5.       Przebudowa drogi na przedpolu Strefy – wartość kosztorysowa 1 179 346 tys. zł, środki UE – 884 510 tys. zł.

6.       Przebudowa ul. Kochanowskiego – wartość kosztorysowa – 530 763 tys. zł. środki UE – 398 070 tys. zł.

7.       Budowa parkingu – wartość kosztorysowa – 1 824 147 tys. zł, środki UE – 3 325 500 tys. zł.

 

Razem wartość kosztorysowa 12 788 015 tys. zł (brutto), udział własny Gminy 3 197 585 tys. zł, środki strukturalne UE 9 590 430 tys. zł.

Gmina Chełmek w 2003 r. złożyła fiszkę projektową p.n. Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej o dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten został wpisany na wstępna listę wyselekcjonowanych zadań, zakwalifikowanych do dalszej oceny, które otrzymają w pierwszej kolejności dotacje z UE.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego można uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe nawet do 75 % ogólnych kosztów inwestycji. Dofinansowanie będzie wypłacane transzami, po zakończeniu kolejnych etapów projektu.

30 stycznia 2004 r. ubiegł termin składania wniosków oraz dokonywania zmian w wybranych projektach tj. aktualizowania danych, zakresu rzeczowego, łączenie projekty z innymi zgłoszonymi do ZPORR. Natomiast w terminie do 27 lutego 2004 r. należy dołączyć do wcześniej wypełnionego wniosku niezbędną dokumentację techniczną oraz finansową, a także uchwałę intencyjną Rady Miejskiej o wpółfinansowaniu projektu Gminy Chełmek wraz z podaniem kwoty przedmiotowego zadania.

 

Radny M. Idzik – zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie czy zadanie „Dom Pamięci Tomasza Baty”  zostało już włączone do wniosku i zaopiniowane wstępnie  przez władze wojewódzkie.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że nie opiniuje się wniosków „wstępnie”. Wniosek został złożony w obowiązującym terminie. Natomiast program jest w trakcie realizacji i wymaga jeszcze sporządzenia bardzo wielu opracowań i dokumentacji.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/122/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu utworzenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na placu targowym w Chełmku przy ul. Krakowskiej.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 16 lutego 2004 r. oraz pozytywne stanowisko radcy prawnego dotyczące poboru opłat przez stowarzyszenie – Klub Sportowy.

Burmistrz poinformował, że kontrola przeprowadzona przez RIO wykazała konieczność określenia za pomocą uchwały RM inkasenta opłaty targowej. Przedstawiony projekt uchwały wskazuje Klub Sportowy w Chełmku jako inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Chełmek. 

 

Radny M. Idzik – zapytał, dlaczego uchwała wskazuje Klub Sportowy „Chełmek” a nie inny klub sportowy z Bobrka, Gorzowa lub inną osobę. Uważa, że klub sportowy powinien rozliczyć stary zarząd. Poprosił nowego prezesa klubu o przygotowanie pisemnej informacji o aktualnym stanie finansowym klubu. 

Burmistrz poinformował radnego, że Klub Sportowy „Chełmek” sąsiaduje z placem targowym i będzie sprawował nadzór, porządek i pobierał opłaty.

 

W związku z sugestią Radnej H. Szewczyk dotyczącą pobierania opłat również podczas odpustów w parafiach naszej gminy – zaproponowano wykreślenie z uchwały zapisu„…..na placu targowym w Chełmku przy ul. Krakowskiej” i dopisanie : „na terenie gminy Chełmek”.

14 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska przyjęła poprawkę.

 

Projekt uchwały wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

14 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/123/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 19 lutego 2004 r.

 

Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku ul. Chrobrego po przetargu wartość robót wyniesie 1.267.041 zł. Okres realizacji inwestycji ustala się na lata 2004 – 2005. Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z Totalizatora Sportowego, bierze się pod uwagę czas realizacji, za który uzyskuje się dodatkowe punkty.

W związku z powyższym załącznik nr 8 do uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r, Nr XIV/114/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. zostaje uchylony i otrzymuje nowe brzmienie jak w przedstawionej uchwale.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XV/124/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności sesji RM, Komisji RM i Wiceprzewodniczących RM za 2002 i 2003 r.

Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności za dwa miesiące 2002 r. oraz za cały 2003 r., które przedstawili:

–          Zbigniew Jeleń – z działalności Rady Miejskiej w Chełmku

–          Zofia Urbańczyk – z działalności Zastępcy Przewodniczącego RM,

–          Marek Palka – z działalności Zastępcy Przewodniczącego RM,

–          Marek Idzik – z działalności Komisji Rewizyjnej,

–          Wiśniewski Henryk – z działalności Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony, środowiska,

–          Kania Barbara – z działalności Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

–          Bernard Hojka – z działalności Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego,

–          Adam Stokłosa – z działalności Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań,

–          Helena Szewczyk – z działalności Komisji inwentaryzacyjnej.

Sprawozdania stanowią załączniki nr 12 – 20.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

          Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 14 stycznia 2004 roku do 17 lutego 2004 r.

 

Radna M. Gołyźniak poinformowała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji w dniu 29 stycznia br. (zakaz parkowania) oraz zapytała o sytuację prawną bloku nr 3 przy ul. Wojska Polskiego w Chełmku – Burmistrz udzielił odpowiedzi.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Ad. 16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Wnioski pisemne: (załącznik nr 23 i 24)

 

1.      Radna M. Gołyźniak oraz radni z Osiedla: cyt: „w dniu 25 lutego 2004 r. zgłosił się mieszkaniec Chełmka ul. Powstańców Śląskich 3 A/3 w ramach „Dyżuru Radnych”
w sprawie otrzymania 1 pokoju z zasobów komunalnych. Jest po rozwodzie i otrzymał eksmisję z mieszkania , sytuacja trudna, bo osoba jest chora, posiada środki utrzymania – rentę. Jest to p. Czesław Korzeniowski”.

 

2.      Radny P. Legut wraz z radnymi z osiedla:

  • Radni proszą o zabezpieczenie magazynu stojącego (poprzez zamurowanie drzwi) obok bloku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 1 w Chełmku (własność PKP) – ponieważ w budynku zbiera się młodzież i dzieci.
  • Radni wnioskują o doprowadzenie do używalności drogę dojazdową do budynku przy ul. Kolejowej i sali gimnastycznej przy. Ul. Kolejowej i sali gimnastycznej przy ul. Brzozowej 7 i 9 po zakończeniu prac budowlanych oraz dodatkowo zamontowanie 2 pkt świetlnych celem zabezpieczenia budynku sali gimnastycznej.

 

Wnioski zgłoszone ustnie:

1.      Radny M. Idzik poprosił Prezesa KS „Chełmek” o przygotowanie pisemnej informacji o aktualnym stanie finansowym Klubu Sportowego „Chełmek”.

 

2.      Radna D. Kręźlewicz wnosi, aby po zimie rozpocząć sprzątanie Gminy (b. zaśmiecony teren na starym placu targowym, droga za sklepem rowerowym do parku) oraz uzupełnić brakujące kosze uliczne.

 

3.       Radny P. Legut wnosi, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o oczyszczenie drogi 780 w Chełmku ze szlamu i błota po okresie zimowym.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że wystosowane zostało pismo do ZDW w Krakowie i jest zapewnienie od zarządcy, że droga będzie czyszczona.

 

4.       Radna J. Radwańska złożyła dwa wnioski:

§   pracownicy MZGK ściągnęli kosze uliczne na ul. Mickiewicza i do chwili obecnej nie założyli ponownie. W imieniu mieszkańców prosi o ponowne zamontowanie koszy.

§   po likwidacji „Wtórnej Skóry” nastąpiły zwolnienia pracowników, likwidacja mienia – prosi o szerszą  informację.

Radny E.Krupa poinformował, że dokonano likwidacji zakładu. Niestety nie wykazano troski o pracowników, a majątek jest wysprzedawany przez współwłaścicieli. Zabrakło również troski gospodarskiej ze strony gminy, aby zapobiec likwidacji majątku trwałego.

Burmistrz zanegował wypowiedź radnego. Stwierdził, że nie należy zrzucać odpowiedzialności na gminę. Gmina posiada dokumenty, które są dowodem podjęcia działań w celu powiadomienia wszystkich organów o likwidacji majątku i działaniem na niekorzyść spółki przez osoby zarządzające. Urząd Miejski wystąpi do prokuratury z zapytaniem o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia sprawy.

 

5.       Radny A. Stokłosa – wnioskuje:

          przed ul. Na Skałkę od strony ul. Chrobrego – od 2 tygodni leży znak drogowy – prosi o interwencję w tej sprawie.

          w związku z wandalizmem i coraz większą ilością kradzieży mienia publicznego wnioskuje o nawiązanie kontaktu Policji w Chełmku z przedstawicielami skupu złomu na naszym terenie w sprawie kontroli dostarczanego złomu „podejrzanego pochodzenia”.

 

6.       Radny M. Idzik złożył wniosek do budżetu gminy na 2005 r. aby przeznaczyć środki finansowe na zatrudnienie psychologa w gminie Chełmek dla potrzeb wszystkich placówek oświatowych.

 

7.       Radny A. Stokłosa wnioskuje, aby utworzyć w szkołach program zagospodarowania wolnego czasu i uaktywnić koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

 

8.       Rada Miejska oczekuje podjęcia działań w kierunku rozwiązania problemu budowy mieszkań w naszej gminie.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

        Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 19,45

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*