Protokół Nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XVII/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: Piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności

 

Porządek posiedzenia

1.     Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu nr XVI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 r.

3.     Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

4.     Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspiesznia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałaniu bezrobociu.

– PUNKT ZOSTAŁ WYCOFANY Z PORZĄDKU OBRAD SESJI.

5.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2003 r:

a). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2003 r.

b). przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

c). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d).  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

e). dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2003 r.

f).   głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

6.     Projekt uchwały w sprawie uchwalenia “Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek.”

7.     Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.

8.     Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

9.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy “Chełmek”.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany zał. nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

11.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 r.

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

13.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

14.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2004 – 2005 w zakresie finansowania budowy chodnika w miejscowości Bobrek i Gorzów o długości 2.060 mb. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

15.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

16.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

17.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

18.  Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XVII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Burmistrz Andrzej Saternus wnosi o:

–    wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 4 – projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/55/2003 ponieważ nie wpłynęła jeszcze opinia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

–    włączenie do porządku obrad pięciu dodatkowych projektów uchwał budżetowych, które zostały zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w harmonogramie obrad (14 – za).

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawkami pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 roku.

Protokół nr XVI/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 25 marca 2004 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2004 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczając termin głosowania na dzień 13 czerwca 2004 r. Ustawa Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 25 poz. 219) nakłada na Gminę szereg obowiązków m.in. utworzenie obwodów do głosowania w zakładach pomocy społecznej. Do tworzenia tych obwodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Dz, U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami (art. 42 ust. 2 ustawy). W związku z powyższym zachodzi potrzeba utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

 

Radny B. Dulęba pytał czy jest konieczność podejmowania takiej uchwały przez RM.

Radna M. Gołyźniak pytała czy utworzenie obwodu jest jednorazowe czy na stałe.

Odpowiedzi na pytania radnych udzieliła Sekretarz Miejski J. Świerz, która poinformowała, że zgodnie z ustawą Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego zachodzi konieczność podjęcia takiej uchwały przez radę gminy, a utworzenie obwodu jest jednorazowe do konkretnych wyborów.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/138/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: utworzenia obwodu do głosowania.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

 

Projekt uchwały został wycofany z obrad sesji.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2003 r:

Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2003 r. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej. Zapoznał radnych z procedurą udzielania Burmistrzowi absolutorium za rok poprzedni.

 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2003 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdania zaopiniował pozytywnie.

 

Uchwała nr Z II. SO/O – 4013/24/04 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2003 r. Stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Idzik. Oświadczył, że Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których dokonała kontroli finansowej pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych w 101 % i wydatków budżetowych w 98.5 % świadczy o staranności Burmistrza w celu wykorzystania posiadanych środków finansowych.

Mimo tego, Komisja stwierdziła, że na koniec roku wystąpiły znaczne zaległości w podatku od osób prawnych w wysokości 4.694.622 zł., od osób fizycznych w wysokości 349.447 zł., od posiadania środków transportowych 53.618 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 2.253.917 zł.

Zawarte w sprawozdaniu opisowym wyjaśnienia, co do przyczyn nie wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, komisja przyjęła do wiadomości.

Komisja dokonała także kontroli zadań inwestycyjnych. Zadania te realizowane były zgodnie z zawartymi umowami. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2003. Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chełmka za 2003 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c).  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 

Uchwała Nr ZII.SO/) – 4014/19/04 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2004 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d). przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

 

Głos zabrał Burmistrz Chełmka A. Saternus, który w pierwszej kolejności udzielił radnym odpowiedzi na wnioski z Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2003 r. Informacja stanowi załącznik nr 7.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby kopię wyjaśnień otrzymali wszyscy radni.

 

            Następnie Burmistrz A. Saternus, podsumował ubiegły rok budżetowy, przedstawiając szczegółową informację na temat realizacji budżetu Gminy Chełmek.

Poinformował, że budżet gminy, według uchwały budżetowej w roku 2003 posiadał dochody w wysokości 16.172.391 zł. W ciągu roku budżetowego został zwiększony ogółem na kwotę 16.239.275 zł. co stanowi 101%. Uchwalony plan wydatków wynosi 17.612.539 zł. Po wprowadzonych zmianach wyniósł 17.345.436 zł. co stanowi 98,5%.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. Gmina posiada do spłacenia kredyt w wysokości 1.750.000 zł, który został zaciągnięty w 2002 i 2003 r.

Burmistrz przedstawił główne inwestycje realizowane w zeszłym roku. Do najważniejszych należą:

a.      przeprowadzenie melioracji rowów na terenie całej gminy,

b.      sporządzenie dokumentacji na budowę chodników wraz z kanalizacją opadową ul. Oświęcimskiej, Jaworznickiej i Krasińskiego,

c.      współfinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 (Piastowska),

d.      przeprowadzenie remontów dróg gminnych,

e.      przeprowadzenie remontów inwestycji gminnych m.in: docieplenie budynków przy ul. Wojska Polskiego nr 3,5,6,8, remont budynku SG ZOZ, remonty dachów w budynkach komunalnych, remont Domu Ludowego w Gorzowie, Domu Harcerza w Chełmku, remont budynku dla hodowców gołębi pocztowych, remont budynku urzędu oraz remonty szkół i przedszkola.

Wiele środków finansowych gmina przeznaczyła na utrzymanie administracji, gospodarki mieszkaniowej, pomoc socjalną, oświetlenie uliczne oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz kulturę i sport.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2003 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

e). dyskusja radnych na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2003 r.

 

            Radny A. Stokłosa zabrał głos i poinformował, że uważa budżet z ubiegłego roku za dobrze zrealizowany. Jako radny i mieszkaniec Chełmka jest zadowolony z pracy burmistrza i pracowników urzędu. Złożył Burmistrzowi podziękowania i życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Rada Miejska w Chełmku przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2003 r.

 

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

 

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2003 rok.

Rada Miejska udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Chełmka.

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/139/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2003 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi Chełmka. Podziękowania za owocną współpracę złożył również kierownikom jednostek podporządkowanych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz wszystkim tym, którzy starali się realizować budżet w 2003 roku.

 

Burmistrz A. Saternus podziękował Radzie Miejskiej za słowa uznania dla siebie i współpracowników oraz za współpracę z Radą Miejską. Powiedział, że nie należy spocząć “na laurach”, bo w dalszym ciągu w naszej Gminie jest wiele do zrobienia.

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia “Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek.”

           Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali projekt uchwały oraz projekt programu.

           Rewitalizacja oznacza złożony proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast. Działania te mają na celu rozkwit społeczno – gospodarczy rewitalizowanego obszaru i całego miasta.

Program rewitalizacji gminy dotyczy strefy przemysłowej po byłych Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego “Chełmek” w Chełmku. Na wyznaczonym do rewitalizacji terenie planowana jest realizacja projektu pn. “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku”. Projekt ten zakłada utworzenie podstawowej infrastruktury technicznej oraz społecznej dla strefy (przebudowę dróg i parkingów na terenie i wokół strefy, utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla Osób Zagrożonych Bezrobociem oraz budowę Domu Pamięci Baty). Działania te wymagają zewnętrznego wsparcia finansowego, a pozyskanie tych środków warunkuje realizację Programu Rewitalizacji.

Gmina Chełmek złożyła wstępny wniosek o dofinansowanie projektu “Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Program Rewitalizacji Gminy Chełmek stanowić będzie nierozerwalny załącznik do ostatecznego wniosku o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

Obecny na sesji Przewodniczący Zarządu Osiedla “Nowopole” – p. Mariusz Sajakzawnioskował, aby nazwę programu zmienić na “Program Rewitalizacji Strefy Przemysłowej Gminy Chełmek”, ponieważ “Program Rewitalizacji Gminy Chełmek” to zbyt ogólne stwierdzenie.

Radni nie przychylili się do wniosku i postanowili utrzymać nazwę programu jak w przedstawionym projekcie.

 

 

Radny A. Stokłosa nawiązując do programu powiedział, że brakuje w gminie terenów inwestycyjnych oprócz terenu b. PZPSu, które mogłyby przyciągnąć więcej dużych inwestorów na nasz teren.

Burmistrz poinformował, że tereny, które mogłyby być wykorzystane jako przemysłowe są w gminie. Np. teren za ogrodzeniem b. PZPS od strony zachodniej, teren przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku, w Gorzowie – przy lesie do torów, w Bobrku – pastwisko. Niestety procedury związane ze zmianą planu zagospodarowania trwają zbyt długo.

 

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/140/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia “Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek.”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 31 marca 2004 r.

Od dnia 24 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2003 r.). Art. 5, ust. 3 ustawy nakłada obowiązek na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/141/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi
w roku 2004.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 31 marca 2004 r.

 

 

Od dnia 24 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.)

Do dnia 1 czerwca 2004 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą zlecać realizację zadań publicznych w sferze określonej w art. 4 przedmiotowej ustawy, w trybie określonym w uchwale stanowiącej przepis prawa miejscowego, wydanej na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu dostosują uchwały wydane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o o finansach publicznych, o której mowa w art. 17 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym w ustawie, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

 

 

W związku z propozycjami radnych Rada Miejska wniosła korekty do projektu uchwały w następujący sposób:

–      w § 1 po pierwszej pauzie – wykreślić słowa: pożytku publicznego oraz te same słowa wykreślić w § 3, 7, 11,12, 13, 14, 15,

–      w § 7 powinno być – “w wymiarze nie mniejszym niż 5% wartości projektu……….”

 

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/142/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy “Chełmek”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM wraz z uzasadnieniem.

W związku z planowanym uruchomieniem produkcji obuwia na terenie Chełmka i podtrzymaniem tradycji znanego na całym świecie producenta Przedsiębiorstwo Wyrobów Gumowych „Gumipol” w Chełmku zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na używanie w firmie przedsiębiorstwa nazwy „Chełmek”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 Rada Miejska jest wyłącznie właściwa do zasad używania nazwy gminy. Nazwa Gminy „Chełmek” podlega ochronie prawnej.

Po wyrażeniu przez Radę Gminy Chełmek zgody – akceptacji używania nazwy, zasady powinna określić umowa lub porozumienie zawarte przez Burmistrza i wnioskodawcę. Porozumienie powinno zawierać: okres zezwolenia i inne szczegóły dot. zasad używania nazwy „Chełmek”.

 

 

Radni B. Hojka, J. Radwańska, H. Wiśniewski w swoich wypowiedziach poparli inicjatywę używania nazwy Chełmek przez firmę PWG Gumipol. Uważają, że jest to promocja naszej gminy nie tylko w kraju, ale również i za granicą. Przedsiębiorstwo jest znane na rynku, dobrze prosperujące i rozwijające się. Po uruchomieniu produkcji obuwia powstaną nowe miejsca pracy.

Radny A. Stokłosa uważa uzasadnienie PWG Gumipol za mało wyczerpujące. Poroponuje, aby Rada mogła zapoznać się z umową jaka zostanie spisana z przedsiębiorstwem GUMIPOL.

Przewodniczący RM proponuje spotkanie z Przewodniczącymi Komisji RM w dniu 27 kwietnia 2004 r. o godz. 15,oo w tut. Urzędzie, na którym radni zapoznają się z projektem umowy na używanie nazwy Chełmek.

 

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów:

13 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/143/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy “Chełmek”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany zał. nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Radni przed posiedzeniem sesji otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

           

Gmina otrzymała zawiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Krakowie o przyznaniu pożyczki dla Gminy Chełmek na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego nr 3,5,6,8.

W związku z tym do planu przychodów niniejszą uchwałą wprowadza się pożyczkę z WSOŚIGW w kwocie 480.747 zł i jednocześnie pomniejszony zostaje o tę kwotę kredyt bankowy.

 

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/144/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmiany załącznika nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 r.

Radni przed posiedzeniem sesji otrzymali projekt uchwały RM wraz z uzasadnieniem.    Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

W związku otrzymaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Krakowie na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego nr 3,5,6,8 zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i spłat.

 

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/145/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Radni przed posiedzeniem sesji otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

 

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.080 zł z tytułu wpłat rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 na “zieloną szkołę” oraz plan wydatków z tym związanych.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 500.000 zł na:

–      240.000 zł na współfinansowanie w województwem budowy chodnika w miejscowości Bobrek i Gorzów o długości 2.060 mb. kwota 240.000 zł

–      zwiększa się o kwotę 25.000 zł planu wydatków na remont budynków przy ul. Wojska Polskiego w Chełmku,

–      zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.000 zł na Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku.

Zadania powyższe będą sfinansowane z kredytu bankowego.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/146/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

Radni przed posiedzeniem sesji  otrzymali projekt uchwały RM.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

 

Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 500.000 zł. Spłata w ciągu 4 lat po 125.000 zł. rocznie.

     

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/147/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2004 – 2005 w zakresie finansowania budowy chodnika w miejscowości Bobrek i Gorzów o długości 2.060 mb. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

            Radni przed posiedzeniem sesji otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) w dniu 21 kwietnia 2004 r.

 

Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań i zawarcia umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w miejscowości Bobrek i Gorzów o długości 2.060 mb. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w systemie dwuletnim, w 2004 r. Kwota 310.000 zł w 2005 r. Kwota 340.000 zł. Jest to 50 % udziału Gminy w budowie chodnika.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XVII/148/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w latach 2004 – 2005 w zakresie finansowania budowy chodnika w miejscowości Bobrek i Gorzów  o długości 2.060 mb.

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 17 marca 2004 r. do 4 kwietnia 2004 r.

           

            Radny A. Stokłosa poprosił o odpowiedź, dlaczego inne szkoły nie wystąpiły o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu na dopłatę “Zielonej Szkoły” tylko szkoła podstawowa nr 2.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

          Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

 

Ad. 17. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.      Radny Stokłosa A. poprosił o wyjaśnienie, dlaczego inne szkoły nie wystąpiły o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu i nie skorzystały z dopłaty do “Zielonej Szkoły” tylko Szkoła Podstawowa nr 2.

 

2.  Radni z terenu Osiedla : wniosek pisemny (załącznik nr  21):

Podczas dyżuru radnych z terenu Osiedla – właściciele sklepów z ul. Wojska Polskiego 8, Brzozowej, Żeromskiego, Andersa zwrócili się o pomoc w zastosowaniu ulgi promocyjnej przy zakupie na własność zajmowanych lokali – sklepów. Prośbę swą uzasadniają złym stanem lokali (niezbędny remont) oraz długim okresem użytkowania. Jest to ich również miejsce pracy i dodatkowe miejsca pracy dla innych osób (sprzedawców).

 

3.    Radny M.Idzik:

–      wnosi o dokonanie naprawy zagłębienia w asfalcie przy ul. Parkowej k.p. Szatkowskiego, ponieważ na przepuście zapadł się asfalt, co grozi uszkodzeniem samochodu lub wypadkiem,

–      pyta kiedy rozpoczną się prace na ul. Cichej w Bobrku,

Burmistrz udzielił odpowiedzi – prace przy ul. Cichej zostaną rozpoczęte w dniu 21 kwietnia br.

 

4.   Radna H. Szewczyk – informuje, że odkąd konserwatorem oświetlenia ulicznego jest inna firma, bardzo pogorszyła się jakość usług oraz oczekiwania na naprawę lamp (nawet do 3 tygodni od zgłoszenia). Radna wnioskuje również, aby poprawić w ramach reklamacji źle wykonaną drogę – ul. Dębową tj. od ul. Kasztanowej do Hostelu w Bobrku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w wyniku przetargu wygrał tańszy od Beskidziej Energetyki oferent. Niestety firma ma trudności w funkcjonowaniu na rynku, gdzie monopolostą była do chwili obecnej BE.

 

5. Radna D. Kręźlewicz nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią dotyczącą zakupu koszy ulicznych. Brakuje wiele koszy na ul. Brzozowej, na starym placu targowym, oraz na terenie parku miejskiego. Prosi również o interwencję w sprawie remontu dworca PKP. Ponadto Radna prosi o informację na temat wstrząsów kopalnianych, które były odczuwalne w ostatnim czasie.

Burmistrz poinformował Radnych, że zostały wysłane pisma do Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach z prośbą o przeprowadzenie kontroli pod względem prawidłowości procesu eksploatacyjnego oraz o przedsięwzięcie środków bezpieczeństwa. Informację przekazano również do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i informację ogłoszone przez księży w kościołach naszej gminy.

 

6. Radny H. Wiśniewski prosi o wyjaśnienie stanu prawnego mieszkańców byłego hotelu Technoskóru, remontu placu zabaw oraz wnosi o wyjaśnienie stanu prawnego basenu p.pożarowego przy ul. Andersa w Chełmku oraz zabezpieczenia tego obiektu lub zlikwidowanie. Ponadto wnioskuje o pozostawienie płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodnika przy ul. Krakowskiej w Chełmku do dyspozycji radnych z osiedla.

Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie budynku mieszkalnego Technoskóru oraz poinformował radnego, że na plac zabaw został ogłoszony przetarg i montaż urządzeń zabawowych rozpocznie się w miesiącu maju br. Ponadto w sprawie likwidacji basenu p.pożarowego wystąpił do Państwowej Straży Pożarnej o wyrażenie zgody na jego likwidację. Do chwili obecnej nie ma jeszcze odpowiedzi.

 

7.      Radna B. Kania zapytała Burmistrza o postęp prac przy realizacji budowy hali sportowej przy Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że do przedstawionej koncepcji hali sportowej naniósł wiele korekt i uwag. Z początkiem maja zostanie omówiony temat i które uwagi należy przyjąć przy wykonywaniu dokumentacji.

 

8.      Radna J. Radwańska zwróciła uwagę na bardzo zły stan techniczny dróg powiatowych, a w szczególności ul. Mickiewicza i Jagiellońska. Ponadto ponawia wniosek o wyczyszczenie rowu “Małej Strugi” k. Stawów.

Burmistrz poinformował, że jest to rów kopalni, która będzie kontynuować czyszczenie. Natomiast interwencji dotyczących remontu dróg powiatowych było bardzo wiele i nieskutecznych. Planuje się wykonanie zdjęć dróg gminnych i przesłanie do starostwa w celu zmobilizowania do szybkiej naprawy nawierzchni.

 

9.      Radna Z. Urbańczyk przypomina, że należy przystąpić do realizacji wycinki drzew przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku oraz prosi o wyjaśnienie czy została wstrzymana realizacja budowy sali gimnastycznej przy szkole przy ul. Chrobrego w Chełmku. Radna prosi również przedstawiciela Policji w Chełmku o prowadzenie kontroli w kamieniołomach – gdzie spotyka się młodzież, pije alkohol i być może używa narkotyków.

Burmistrz odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty – firma rozpoczęła prace budowlane, które będą realizowane w ramach przydzielonych środków finansowych.

 

10.  Radny M. Palka poinformował, że remonty dróg w roku bieżącym będzie wykonywała firma z Olkusza, w związku z powyższym należy wyegzekwować naprawę ul. Kolejowej w Gorzowie (wykonywanej również przez tą firmę) w ramach reklamacji. Ponadto należy ponowić wniosek o remont schodów na peronach PKP w Gorzowie.

 

11.  Radny A. Stokłosa – prosi o rozważenie możliwości wykonania parkingu przy ul. Słowackiego w Chełmku k. Kościoła. Ponadto poruszył sprawę wstrząsów górniczych. Uważa, że jest to sprawa bardzo poważna i wymaga poinformowania mieszkańców.

Radny B. Dulęba objaśnił powody wstrząsów kopalnianych oraz poinformował radnych, gdzie należy zgłaszać szkody spowodowane wstrząsami.

 

12.  Przewodniczący Zarządu Osiedla “Stare Miasto” – A. Kobyłczyk wnosi o wyegzekwowanie aby firmy wykonywały remonty dróg solidnie i po uzgodnieniach z właścicielami urządzeń podziemnych (wodociąg , gaz).

 

13.  Radny B. Hojka wnioskuje o rozwiązanie problemu wałęsających się psów. Poponuje, aby nawiązać umowę z odpowiednią firmą, a numer telefonu podać mieszkańcom do wiadomości.

 

14.  Radny B. Dulęba ponownie wnioskuje o rozwiązanie problemu dojazdu do budowanego zaplecza sportowego) ponieważ od strony ul. Oświęcimskiej dojazd został zamknięty przez osobę prywatną, a od strony ul. Sportowej stoi słup energetyczny utrudniający dojazd. Ponadto Radny prosi o rozwiązanie problemu komunikacji wokół boiska.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń odczytał pismo Burmistrza Chełmka z dnia 2 kwietnia br. znak: OSO 8023-8/04 (załącznik nr 22) informujące o zamierzeniach przystąpienia do prywatyzacji usług stomatologicznych w SG ZOZ w Chełmku. Proces prywatyzacji pozwoli na znaczne oszczędności kosztów oraz da podstawy do zwiększenia przychodów z najmu i dzierżaw. Temat ten był omawiany i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Rady Społecznej jak i Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Opiniowania Przydziałów Mieszkań RM w Chełmku.

Po omówieniu tematu i wyjaśnieniach złożonych przez Burmistrza Chełmka oraz Dyrektora SG ZOZ w Chełmku p. Katarzynę Youssef Rada Miejska przystąpiła do głosowania propozycji prywatyzacji usług stomatologicznych.

Za prywatyzacją stomatologii głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.

W związku z powyższym Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie propozycję prywatyzacji usług stomatologicznych w SG ZOZ w Chełmku.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo najemców lokali w sprawie wykupu lokali handlowych przy ul. Wojska Polskiego w Chełmku oraz zaproszenie dla wszystkich radnych na uroczysty koncert finałowy z okazji wydania nowej płyty przez Scholę “MISTERIOCORDIAS” z Chełmka, który odbędzie się 24 kwietnia br. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku.

 

Ad. 18. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

           Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz.19,35.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

B. Maślanka                                         Zbigniew Jeleń

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*