Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXIX/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 21 grudnia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni:  piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.  załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołów XXXVII/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. oraz XXXVIII/2005 z 12 grudnia 2005 r. z Sesji RM w Chełmku.

3.        Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

4.        Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających za 2005 r.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

6.        Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2005. (wycofany z porządku obrad)

7.        Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązkowego szkolenia proceduralnego po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady.

8.        Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 r.

9.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2006 r.

10.    Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji RM w Chełmku na 2006 r.

11.    Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

12.    Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył XXIX Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób– stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 6 tj. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2005, ponieważ upoważnienie takie zostało zapisane w uchwale budżetowej.

 

Przewodniczący RM poddał  wniosek pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 za

 

Przewodniczący RM poddał  porządek obrad wraz z poprawką  pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty  jednogłośnie   (13 za)

 

Radni wraz z materiałami  otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad oraz projekt budżetu po korektach.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów nr XXXVII z 24 listopada 2005 r. i XXXVIII/2005 z 12 grudnia 2005 r. z Sesji Rady Miejskiej w  Chełmku .

Protokoły nr XXXVII i XXXVIII z  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytych w  dniu  24 listopada i 12 grudnia  2005 roku były wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Od tego punktu sesji RM w obradach uczestniczy 14 radnych  (doszedł p. M. Palka).

 

Ad. 3.  Projekt uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

Na przełomie listopada i grudnia br. projekt uchwały budżetowej został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji RM: budżetu (…)  w dniu 1 grudnia 2005 r, handlu (…) w dniu 22 listopada 2005 r. Komisji zdrowia (…) w dniu 2 grudnia 2005 r. edukacji (…)  w dniu 21 listopada 2005 r., oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…) z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących pozostałych Komisji w dniu 7 grudnia 2005 r.

 

Przewodniczący RM odczytał stanowiska komisji.

 

W związku z tym, że projekt budżetu został szczegółowo omówiony na wszystkich komisjach RM  Burmistrz  przedstawił krótką informację  jakie zadania Gmina Chełmek będzie realizować  w 2006 r. ,  omówił dochody  oraz wydatki planowane w 2006 r., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w zakresie dofinansowania zadań  realizowanych przez województwo  i powiat  w zakresie remontów dróg i budowy hali sportowej przy ZSZ nr 8 w Chełmku.

 

            Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński odczytał opinię do projektu budżetu Gminy Chełmek na 2006 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  Opinia stanowi   załączniknr 3   do protokołu.

 

           Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa poinformowała, że wszystkie wymagania przedstawione przez Skład Orzekający RIO w Krakowie zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie projektu budżetu:

 

            Radna M. Gołyźniak wnioskowała, aby kwotę 30 tys. zł. przeznaczyć na dokończenie remontu ul. Kościuszki w Chełmku – tj. położenie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 50 mb.

Kwotę 30 tys. zł Radna proponuje przesunąć z rezerwy budżetowej lub z działu 600 Transport i łączność,  rozdział: drogi publiczne gminne w ten  sposób, aby od ogólnej kwoty odjąć na remont ul. Kościuszki 30 tys. zł  i pozostałą część  podzielić na cztery części  Gminy.

Ponadto Radna zgłosiła wniosek, aby wysokość środków finansowych na biblioteki pozostawić przynajmniej na poziomie roku ubiegłego. Zbiór książek w bibliotekach gminnych jest bardzo stary, a co roku dokupuje się niewiele książek ze względu na szczupły budżet. Biblioteki działają prężnie, dużo osób z nich korzysta, organizowane są również imprezy jak np. czytanie książek dla dzieci. W tym celu Radna proponuje o przeniesienie kwoty ok.10-20 tys. zł  na biblioteki z rezerwy oświatowej.

 

W nawiązaniu do wniosków Radnej M. Gołyźniak – Burmistrz poinformował, że ze sprawą ul. Kościuszki należy poczekać do chwili rozliczenia budżetu za 2005 r. oraz z zadań, które zakwalifikują się do programów unijnych. Na początku przyszłego roku będzie wiadomo ile jest wolnych środków i w miarę potrzeby budżet będzie modyfikowany.

W bibliotekach gminnych przeprowadzono remonty. Placówki te podlegają pod MOKSiR w Chełmku i Dyrektor w budżecie MOKSiRu powinien zapewnić środki na uzupełnienie księgozbiorów.

 

Radny M. Palka nie zgadza się z propozycją Radnej M. Gołyźniak dotyczącą przekazania 30 tys. zł z ogólnej puli środków na remonty dróg gminnych. Uważa, że został wypracowany kompromis i każda z części Gminy Chełmek ma więcej potrzeb niż otrzymuje środków finansowych. Dlatego nie zgadza się na wykonanie remontu  ul. Kościuszki z ogólnej puli finansów przeznaczonej na drogi gminne.

 

Radna D. Kręźlewicz poinformowała, że w budżecie uwidoczniono kwotę na wykonanie projektu chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku, remont ul. Jaworznickiej – więc uważa, że można również ująć niewielką kwotę 30 tys. zł na dokończenie ul. Kościuszki.

 

Burmistrz poinformował, że w Bobrku nie jest ujęty remont czy wykonanie chodnika na drodze powiatowej, a jedynie wykonanie projektu chodnika przy drodze, którą uczęszczają dzieci do szkoły. Jeśli chodzi o ul. Jaworznicką to Gmina skorzystała z szansy i zakwalifikowała się do programu, gdzie otrzyma wiele środków finansowych przy niewielkim udziale Gminy.

 

Radna J. Radwańska poinformowała, że na terenie “Starego Miasta” w poprzedniej kadencji został wykonywany remont drogi powiatowej – ul. Mickiewicza i również nie został dokończony. Poprosiła o wyjaśnienie Radną ówczesnej kadencji p. M. Gołyźniak.

 

P. M. Gołyźniak poinformowała, że było to w czasach, kiedy Gmina Chełmek podlegała pod województwo bielskie. Po zmianie województwa droga pozostała niedokończona.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Radną p. M. Gołyźniak:

 

1.         Zwiększyć fundusze na dokończenie ul. Kościuszki w Chełmku o kwotę 30 tys. zł.

Głosowało 14 radnych:  5 – za, 8 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

Wniosek został odrzucony.

 

2.         Zwiększyć fundusze w dziale wydatki na biblioteki gminne o kwotę ok. 20 tys. zł.

Głosowało 14 radnych:   4 – za,   8 – przeciw,   2 –  wstrzymujące się

Wniosek został odrzucony.

 

Następnie Przewodniczący RM odczytał wnioski Komisji RM dotyczące projektu budżetu Gminy Chełmek, opinię Komisji budżetu(…) poszerzonej o Przewodniczących wszystkich Komisji oraz opinię Burmistrza Chełmka do wniosków Komisji.

 

Komisja RM / data posiedzenia

Komisja / radny wnioskuje o:

Opinia Komisji Budżetu (…) wspólnie z Przewodniczącym RM oraz Przewodniczącymi pozostałych  Komisji RM Stanowisko Burmistrza
Komisja Edukacji (…) z dnia 21.XI.2005 r.

1. Zabezpieczyć w budżecie na 2006 r.  kwotę ok. 30 tys. zł na wykonanie projektu  chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku na odcinku od szkoły w kierunku Domu Ludowego.

 

 

2. Zabezpieczyć środki finansowe na remont (wycyklinowanie i pomalowanie) parkietu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Chełmku.  W tym celu z działu 80114  kwotę 30 tys. zł  przenieś do działu  80110.

 

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

 

Głosowało10 radnych:   10 za

 

 

Wniosek zaopiniowany negatywnie:

 

Głosowało10 radnych:

 3 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Wniosek przyjęty – dokonano korekty
w budżecie o kwotę 35 tys. zł 

 

 

 

W związku z tym, że w gimnazjum rozpoczęto obecnie i planuje się 2006 r. wiele zadań inwestycyjnych –  remont parkietu planuje pozostawić do realizacji w latach następnych, po zakończeniu rozpoczętych  zadań i po dokładym rozeznaniu potrzeb oraz zakresu zadania.

Komisja Handlu (..)

z dnia  22.XI.2005 r.

oraz

Komisja Zdrowia (..) z dnia 2.XII.2005 r

1. Utworzyć w 2006 r. fundusz na ochronę środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych centralnego ogrzewania .

 

2. Wykonać elewację na budynku Samorządowego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku równocześnie z zakończeniem budowy sali gimnastycznej i przewiązki.

 

 

 

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

 

Głosowało10 radnych:   10 za

 

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

 

Głosowało10 radnych:

 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Decyzja zostanie podjęta po rozeznaniu zasad dofinansowania w gminach sąsiednich przez K. budżetu. Środki finansowe na ten cel zabezpieczono w dziale Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Wniosek przyjęty – dokonano korekty w budżecie na kwotę 100 tys. zł.

 

Wnioski, które nie zostały przyjęte do projektu budżetu przez Burmistrza Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:

 

1.        Zabezpieczyć środki finansowe na remont (wycyklinowanie i pomalowanie) parkietu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Chełmku. W tym celu z działu 80114 kwotę 30 tys. zł  przenieś do działu   80110.

Głosowało 14 radnych:   4 – za,   5 – przeciw,   5 –  wstrzymujące się

Po wysłuchaniu wypowiedzi Burmistrza Rada Miejska  odrzuciła wniosek.

 

2.        Utworzyć w 2006 r. fundusz na ochronę środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych centralnego ogrzewania dla gospodarstw indywidualnych.

Głosowało 14 radnych:   14 – za,   0 – przeciw,   0 –  wstrzymujące się

Wniosek został przyjęty.

 

Radny A. Stokłosa poinformował, że po przeanalizowaniu projektu budżetu wysunął następujące wnioski:

–         należy zadbać o środowisko przedsiębiorców na naszym terenie, ponieważ im więcej przedsiębiorców tym więcej wpływów do budżetu,

–         wykorzystać potencjał nowych obiektów (np. sale gimnastyczne, remizy OSP), aby obiekty te “żyły” i były w pełni wykorzystane.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie   projekt budżetu Gminy Chełmek na 2006 r.

Głosowało 14 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw,   0 – wstrzymujących się

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

 

UCHWAŁA XXXIX/298/2005

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

 

załącznik nr 4

 

 

Przewodniczący RM podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego za przygotowanie projektu budżetu i życzył powodzenia w realizacji budżetu w 2006 r.

 

Burmistrz podziękował, za przyjęcie projektu budżetu. Powiedział, że wszelkie sugestie i wnioski postara się zrealizować w miarę posiadanych środków.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających za 2005 r.

Burmistrz poinformował, że  w  w/w  uchwale zapisano środki na zadania inwestycyjne rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący  RM  poddał pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła  uchwałę:

UCHWAŁA XXXIX/299/2005

w sprawie: wydatków niewygasających za 2005 r.

 

załącznik nr 5.

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie  zmian w  budżecie Gminy Chełmek.

Burmistrz poinformował radnych o zmianach w uchwale budżetowej na 2005 r. – m.in. ulegają zmniejszeniu wpływy z podatku od nieruchomości, zmieniają się wpływy z podatku od syndyka masy upadłościowej majątku PZPSu.  Uaktualniono także wydatki majątkowe.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,  0  – przeciw,  0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę:

 

UCHWAŁA XXXIX/300/2005

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

 

załącznik nr 6.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2005.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji. Upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych zostało wprowadzone w uchwale budżetowej.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązkowego szkolenia proceduralnego po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady.

Gmina Chełmek przystąpiła do programu “Przejrzysta Polska”. Zgodnie z wymogami programu  konieczne jest ustalenie procedury szkoleń dla  radnych. Projekt niniejszej uchwały wprowadza obowiązek podnoszenia  kwalifikacji radnych w celu lepszego przygotowania do wykonywanych zadań.

Radni nie zgłaszali  uwag w związku z powyższym Przewodniczący  RM  poddał pod głosowanie   projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XXXIX/301/2005

w sprawie: wprowadzenia obowiązkowego szkolenia proceduralnego po wyborach
oraz tematyczne szkolenia dla rady.

 

załącznik nr 7

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 r.

Zgodnie  z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała roczny  program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Program ten określa przedmiot, zasady oraz formy współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi.

 

Projekt programu został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniach wszystkich Komisji RM. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XXXIX/302/2005

w sprawie:  programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi
w  roku 2006 r.

 

załącznik nr 8

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2006 r.

Zgodnie z wymogami ustawy program będzie obejmował profilaktykę przeciwalkoholową i przeciw narkomanii. Dlatego tytuł programu otrzymuje brzmienie: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz NARKOMANII NA TERENIE GMINY CHEŁMEK NA 2006 r.

 

Projekt programu został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniach wszystkich Komisji RM. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Radni zgłaszali potrzebę zagospodarowania obiektów, które posiadamy w Gminie do działania długofalowego na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

 

Radny M. Palka złożył wniosek o dofinansowanie zajęć na basenie dla dzieci z klas od I do III, a nie jak w projekcie programu od II do IV.

 

Przewodniczący RM poddał wniosek pod głosowanie:

Głosowało 14 radnych: 12 – za ,  0  – przeciw,  2 – wstrzymujących się

Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską .

 

Przewodniczący  RM  poddał pod głosowanie   projekt uchwały z uwzględnieniem w/w wniosku czyli dofinansowanie zajęć na basenie dla klas I,II,III szkoły podstawowej.

Głosowało 14 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XXXIX/303/2005

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałalnia narkomanii

na terenie Gminy Chełmek na 2006 r.

 

 

załącznik nr 9

 

Ad. 10. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji RM w Chełmku na 2006 r.

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2006 r.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2006 r. został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali plany pracy swoich Komisji ustalone na 2006 r.:

 

p. H. Wiśniewski – plan pracy Komisji Budżetu (..) załącznik nr 11 

p. B. Kania – plan pracy Komisji Edukacji (..) załącznik nr   12

p. A.Stokłosa – plan pracy Komisji Zdrowia (…) załącznik nr   13

p. B. Hojka – plan pracy Komisji Handlu (…) załącznik nr   14

p. M. Idzik – plan pracy Komisji Rewizyjnej (…) załącznik nr   15

p. H. Szewczyk – plan pracy Komisji Inwentaryzacyjnej   załącznik nr 16  

 

Wszystkie plany pracy zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

 

Przewodniczący RM podziękował Radnym za współpracę w 2005 r. i życzył owocnej współpracy w 2006 r.

 

Ad. 11. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.        Burmistrz poinformował zebranych, że obecna Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p. Lucyna Strzelczak nie wyraziła zgody na dalszą pracę. Umowa o pracę kończy się z dniem 31 grudnia 2005 r. Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie wyłonienia nowego kandydata na Dyrektora SG ZOZ.

 

2.        Radna M. Gołyźniak poprosiła o informację jak są realizowane zadania rządowe tj. pomoc stypendialna dla uczniów.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor MZSiP w Chełmku p. B. Kowalczyk, który poinformował, że na 187 wniosków zaopiniowano pozytywnie i przyznano pomoc dla 137 uczniów na ogólną kwotę ok. 70 tys. zł. 

 

3.        Radny H. Wiśniewski pytał jak została załatwiona sprawa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej.

Informacji udzielił Prezes ADM – Z. Kurdybacha, który poinformował, że zainteresowana wyraziła zgodę na zamianę lokalu mieszkalnego na mieszkanie pełnostandartowe na parterze w budynku przy ul. Żeromskiego w Chełmku. Sprawa jest w  trakcie załatwiania.

 

4.        Radny H. Wiśniewski pytał, czy zostały naniesione poprawki do projektu modernizacji parku miejskiego Chełmku.

Burmistrz poinformował,  że poprawki zostały dostarczone w terminie.

Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi  w miesiącu styczniu.

 

5.        Radna H. Szewczyk uważa, że należy wystąpić do energetyki o podanie numeru do kontaktu telefonicznego z zakładem, ponieważ w trakcie silnych wiatrów mieszkańcy nie mogą dodzwonić się do zakładu energetycznego w celu zgłoszenia awarii uszkodzonych linii energetycznych.

 

6.        Radny A. Stokłosa poprosił Burmistrza o informację nt. Planowanego remontu mostu na rzece Wiśle w Bobrku.

Burmistrz poinformował radnego, że w Krakowie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono kilka koncepcji remontu mostu. Wszystkie propozycje są kosztowne, a także bardzo uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy. Jednak  modernizacja mostu jest konieczna ze względu na  jego  stan techniczny.

 

7.        Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na jego ręce wpłynęły życzenia świąteczne dla wszystkich Radnych od:

  • Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła
  • Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Bielana
  • Radnego Województwa Małopolskiego p. Andrzeja Telki
  • Burmistrza Libiąża i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Libiążu
  • Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku,
  • Uczniów, Rodziców, nauczycieli i pracowników Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku
  • Dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku
  • oraz w formie elektronicznej od Radnego Pawła Leguta.

Ad.12. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1540 i zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie Świąteczno – Noworoczne.

 

O godz. 15,40 odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne “opłatkowe” z udziałem radnych RM, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli jednostek pomocniczych, zarządów osiedli i rad sołeckich, radnych powiatowych, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*