Protokół Nr XXXIII z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXIII/2005

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 2 sierpnia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 12 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Wybór Przewodniczącego obrad.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

5.   Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. “Odnowa sołectwa Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – Sekcja Orientacji.

6.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

7.   Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Chełmku uroczyście otworzyła radna Pani Maria Gołyźniak. Po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości, powołując się na § 12 Regulaminu Rady Miejskiej w Chełmku: “Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego. W przypadku nieobecności wymienionych osób Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad.” Radna poinformowała o konieczności przeprowadzenia wyboru przewodniczącego obrad.

 

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – skład 12 radnych według ustawowego składu Rady stanowił quorum, pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego obrad.

Zgłoszono dwie kandydatury na Przewodniczącego obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku:

Pana Pawła Leguta – zaproponowanego przez radnego Euzebiusza Krupę;

Panią Marię Gołyźniak – zaproponowaną przez radną Danutę Kręźlewicz.

Obie kandydatury poddano pod głosowanie.

Wyniki głosowania za pierwszą kandydaturą:

Głosowało 12 radnych:  3  – za ,  5  – przeciw, 4  – wstrzymujących się

Wyniki głosowania za drugą kandydaturą:

Głosowało 11 radnych:  6  – za ,  0  – przeciw, 5  – wstrzymujących się, 1 – nie głosowała

Przewodniczącą obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w  Chełmku została radna
Pani Maria Gołyźniak.

 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak przytoczyła obecnym na posiedzeniu porządek obrad, po czym poddała go pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych: 12 – za, 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się .

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w którym mowa jest o konieczności podjęcia w/w uchwały w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwoli na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. “Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku” i “Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w  Chełmku”.

 

 

Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję w tym temacie.

 

Z- ca Burmistrza poinformował obecnych o błędzie merytorycznym, który wkradł się do projektu uchwały. Nastąpiła pomyłka w § 1 ppkt a) w nazwie szkoły. Zamiast Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bobrku powinno być Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku. Prosił radnych o uwzględnienie poprawki. Ponadto poinformował, że po spłacie polowy zaciągniętej pożyczki będziemy mogli starać się o umorzenie 40% jej wysokości. Podobną sytuację mieliśmy przy docieplaniu budynków przy ul. Wojska Pol. i raczej nie powinniśmy niczego się obawiać.

 

Radny E. Krupa zasugerował, że  termomodernizacja budynków szkolnych pozwoli w kolejnych latach na oszczędność przy ogrzewaniu szkół. Zaznaczył, że uważa za zrozumiałe, iż cały cykl jest procesem wieloletnim, ale opłacalnym. Zwrócił się z propozycją by uwzględnić te oszczędności przy źródle spłaty pożyczek tj. dochodach budżetu gminy.

 

Z- ca Burmistrza wyjaśnił, że zapis źródła spłaty pożyczek jest konieczny. Akceptacja wniosku potwierdza, że spełniamy wymagania i jest to konieczne, zaś oszczędności o których mowa, będą wynikały z procesu wieloletniego po zastosowaniu nowoczesnej technologii.

 

Radny B. Hojka poruszył temat budowy cmentarza. Zapytał o przeksięgowania i poprosił o wyjaśnienie przebiegu realizacji planowanej inwestycji.

 

Z- ca Burmistrza powtórzył, że opracowanie projektu cmentarza wymaga zmiany planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym procedura jest w toku realizacji, jednakże z przyczyn formalnych nie uda się zatwierdzić projektu w tym roku. Bez uzgodnienia projektu nie mogą rozpocząć się procedury na pozwolenie na budowę cmentarza. Z uwagi na te okoliczności zaplanowane pod tę inwestycję pieniądze nie zostaną wydatkowane, więc warto je przeksięgować.

 

Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak wyraziła swój niepokój o bezpieczeństwo zaciągania pożyczek na przyszłe lata.

 

Z- ca Burmistrza zwrócił uwagę, że zaciągnięcie pożyczek nie zmniejsza zagrożenia deficytu budżetowego. Jest to operacja księgowa – przesunięcie w planie wydatków. Zaciągnięcie pożyczki nie ma wpływu na wskaźniki zadłużenia kredytowego.

 

Radna D. Kręźlewicz obawia się, że sprawa cmentarza jest coraz bardziej niepokojąca.

 

Radca prawny M. Kasprzyk wyjaśnił, że procedura posuwa się do przodu, ale potrzeba czasu.
W chwili obecnej uregulowane zostały procesy własnościowe i trwają uzgodnienia z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych:  12  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XXXIII/252 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. “Odnowa sołectwa Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – Sekcja Orientacji. 

            Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak przypomniała zebranym treść projektu uchwały, po czym poprosiła Z- cę Burmistrza o krótkie wyjaśnienie. Zaznaczyła, że ze swej strony cieszy ją fakt, iż uda się rozwinąć infrastrukturę kulturalno – sportowo – rekreacyjną w jednym z naszych sołectw.

 

Z – ca Burmistrza zapewnił, że mamy pewność, że sprostaliśmy wymogom i nasz wniosek został przyjęty. Podkreślił, że cieszy także fakt, iż jest to najwyższa dotacja w całym powiecie oświęcimskim. Aktualnie nadszedł czas podpisania umowy a podjęcie uchwały w tej sprawie upoważnia Burmistrza Chełmka do jej zawarcia.

 

Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych:  12  – za ,   0  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 sierpnia 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych
na dofinansowanie zadania pn. “Odnowa sołectwa Bobrek – budowa
i modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej” ze środków
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – Sekcja Orientacji.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

          Kierownik Referatu Budżetowego – Z. Kaleta wyjaśniła, że zmiany w budżecie wynikają w związku z zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW na termomodernizację obiektów szkolnych. W tym celu dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 – “Oświata i wychowanie”:

–         w rozdziale 80101 – “Szkoły podstawowe” o kwotę 102.345 zł

–         w rozdziale 80110 – “Gimnazja” o kwotę 108.275 zł..

Pokrycie wydatków pożyczką WFOŚiGW stanowi 80%, natomiast pozostałe 20% wydatków na powyższe zadania w kwocie 42.178 zł pokryte zostanie środkami zaplanowanymi w dziale 710 – 71035 – “Cmentarze”. Zaznaczyła, że zwiększenie wydatków w dziale 757 – “Obsługa długu publicznego” i zmniejszenia wydatków w dziale 710 – 71035 w kwocie 135.00 z dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odsetki i prowizje w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz zaciągniętymi pożyczkami preferencyjnymi z WFOŚiGW.

 

Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień, zatem Przewodnicząca obrad Maria Gołyźniak poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych:  12  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XXXI/ 254 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Radna B. Kania zwróciła się z zapytaniem czy zgodnie z wcześniejszymi informacjami do końca lipca br. został opracowany projekt hali przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

 

Z – ca Burmistrza wyjaśnił, że do Urzędu Miejskiego w Chełmku w ostatnim czasie wpłynęła korespondencja związana z uzgodnieniami dotyczącymi wycinki drzew czy dojazdu. Na tej podstawie sądzi, że projekt hali przy PZ Nr 8 SZiO w Chełmku jest wciąż uzgadniany i z całą pewnością projektant zmierza do jego ostatecznej formy. Dodał, że na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Oświęcimskiego Starosta Oświęcimski potwierdził gotowość
do realizacji tej inwestycji.

 

Radny P. Legut zwrócił się do Zastępcy Burmistrza z zapytaniem czy Rada Powiatu Oświęcimskiego podjęła już stosowną uchwałę w tej sprawie.

 

Z- ca Burmistrza poinformował, że na chwilę obecną uchwała nie została jeszcze podjęta.

 

Radny B. Dulęba zawnioskował o zamontowanie progów zwalniających na nowo ukończonej nawierzchni ul. Wrzosowej w Gorzowie. Zamontowanie progów w okolicy istniejącego tam placu zabaw znacznie poprawi bezpieczeństwo.

 

Radny B. Dulęba wyraził swoje zadowolenie z przebiegu prac przy budynku LKS w Gorzowie. Zaznaczył jednak, że za konieczne uważa przyspieszenie prac związanych z podłączeniem wody do tegoż budynku.

 

Z – ca Burmistrza zaznaczył, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym prac wykończeniowych budynku dla LKS w Gorzowie zaistniała oszczędność około siedmiu tysięcy złotych, co pozwoli wydatkować tę kwotę na przyłącz wody. Zapewnił, że temat zostanie poruszony jeszcze w bieżącym tygodniu.

 

Radny H. Wiśniewski poprosił o bliższe informacje w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 780. Zaniepokoił go stan nowo wyremontowanej ul. Kościuszki. Ponadto poprosił o wyjaśnienia dotyczące objazdu ul. Broniewskiego.

 

Z – ca Burmistrza poinformował, że spiętrzenie ruchu drogowego przez Chełmek jest niepokojące, ale powoli widoczne są już efekty inwestycji. Do tej pory nie zgłoszono uszkodzeń nowej nawierzchni ul. Kościuszki. Potwierdził informację o II etapie objazdu, zaplanowanym przez Osiedle “Nowopole” ul. Broniewskiego.

 

Radny H. Wiśniewski wyraził swoje zainteresowanie budową stacji paliw w Chełmku. Poprosił o wyjaśnienie czy stan prac przy budowie został wstrzymany.

 

Z – ca Burmistrza zaznaczył, że po ostatnim spotkaniu z inwestorem panem A. Piątek wynika, że stacja paliw zostanie uruchomiona jeszcze w bieżącym roku. W chwili obecnej teren został uporządkowany i trwają uzgodnienia lokalizacyjne zjazdów z ul. Krakowskiej. Inwestor stara się o wykonanie ich podczas remontu nawierzchni ul. Krakowskiej.

 

Radna B. Kania zaniepokojona spotkaniami grup nieformalnych na terenie niezabezpieczonego placu budowy przedsiebiorstwa “INWADO” w pobliżu Domu Rencisty. Niegdys miał tam powstać budynek mieszkalny, jednakże w chwili obecnej fundamenty pozostają wciąż niezagospodarowane.

 

Z – ca Burmistrza z przykrością stwierdził, że władze są bezsilne w zaistniałej sytuacji. Żadne ponaglenia ani upomnienia w stosunku do inwestora nie odnoszą skutku. Inwestor nie reaguje.

 

Radna J. Radwańska zapytała o realizację harmonogramu prac sali przy Samorządowym Zespole Szkół im. A.Mickiewicza w Chełmku.

 

Z – ca Burmistrza poinformował, że w chwili obecnej trwają prace wykończeniowe przy budowie przewiązki oraz szatni. Z uzyskanych in formacji wynika także, że na dzień 16.08.2005 r. została zamówiona konstrukcja stalowa. Wszystko wskazuje zatem na to, że prace będą realizowane.

 

Radny E. Krupa zawnioskował o skrupulatność w konserwacji oświetlenia ulicznego. Zaznaczył, że od 6 m-cy przy ul. Brzozowej są kłopoty z latarniami ulicznymi.

 

Radny H. Wiśniewski zwrócił się z zapytaniem o przebieg wykupu hal na terenie PZPS “Chełmek” SA w upadłości.

 

Z – ca Burmistrza wyjaśnił, że w wyniku pierwszej licytacji cztery hale oraz jedna działka znalazły nowych właścicieli. Wyraził swoją nadzieję, że pozostałe także zostaną sprzedane w kolejnej licytacji. Wspomniał, że w dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięta sprawa hali nr 13.

 

Radny M. Idzik zasugerował, że czyszczenie rowu potoku bobreckiego zostało wykonane nie tak jak powinno. Zwrócił się z prośbą o kontrolę wykonania zadania.

 

Radna M. Gołyźniak:

–        na wniosek mieszkańców osiedla prosi o rozważenie możliwości dokończenia remontu nawierzchni ul. Kościuszki;

–        zawnioskowała o przycięcie gałęzi drzew znajdujących się w pasie drogowym przy ul. Ofiar Faszyzmu (na zakręcie). Konary utrudniają ruch na drodze;

–        zwróciła uwagę na częste kontrole w autobusie linii X/K. Pasażerowie skarżą się na opłaty za bagaż;

–        zawnioskowała o rozważenie możliwości uruchomienia przejazdu busów linii Oświęcim – Kraków przez Chełmek. Dodatkowe połączenie komunikacyjne przez Chełmek do Krakowa zmniejszy mieszkańcom kłopoty komunikacyjne;

–        zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sprzedaży obiektów handlowych. Poprosiła o bliższe informacje w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.

 

Z – ca Burmistrza w sprawie sprzedaży obiektów handlowych wyjaśnił, że przy ul. Brzozowej pozostają jeszcze prawdopodobnie dwa lokale przeznaczone do sprzedaży, zaś przy ul. Wojska Pol. w postępowaniu przetargowym nie wyłoniono właścicieli dwóch lokali.

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku Maria Gołyźniak zamknęła posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                         Przewodniczyła:

Marzena Tanistra                                     Maria Gołyźniak

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*