Protokół Nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XIX/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 8 czerwca 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: Piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów nr XVII i XVIII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r. i 27 maja 2004 r.

3.      Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP, MOPS.

4.      Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia in blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XV/122/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.

7.      Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 r.

9.      Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

10.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

11.   Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

12.   Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

13.   Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XIX Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Burmistrz Andrzej Saternus poprosił o zmianę załącznika do projektu uchwały w sprawie: ”zmiany Uchwały RM w Chełmku Nr XV/122/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.”, który otrzymali wszyscy Radni przed posiedzeniem sesji RM.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawkami pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XVII i XVIII /2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 roku i 27 maja 2004 r.

Protokół z dwóch poprzednich Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytych w dniach 22 kwietnia 2004 roku i 27 maja 2004 r. był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z dwóch Sesji Rady Miejskiej.

Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP, MOPS.

Radni wraz z materiałami otrzymali informacje o planowanym wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Chełmek przygotowane przez MOPS, ZHP, MOKSiR oraz LKS Gorzów. (załącznik nr 3,4,5,6)

Radna H. Szewczyk poinformowała również o akcji letniej organizowanej na terenie Bobrka przez LKS “Coloseum” w Bobrku. Informacja została włączona do akt i stanowizałącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Rada Miejska przyjęła złożone sprawozdania i zawnioskowała o uzupełnienie informacji o przygotowywanej akcji letniej przez KS “Grunwald” w Chełmku. Ponadto Radni Rady Miejskiej wnioskowali o rozważenie możliwości zorganizowania “miniobozu” w budynku harcówki dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje oraz zorganizowania od następnego roku szkolnego “półkoloni” w szkołach gminnych.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia in blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

                        Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 1 czerwca br.

 

Wg informacji Burmistrza oraz opisu w uzasadnieniu do projektu uchwały w lutym 2004r. Gmina Chełmek podjęła starania o dofinansowanie inwestycji p.n. “Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku – ul. Brzozowa 7”, składając kartę zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego.

Inwestycja została zakwalifikowana do w/w programu, w którym według wstępnej decyzji Gmina może uzyskać dotację bezzwrotną w kwocie – 100 tys. zł, w tym 83 tys. zł w roku 2004, 17 tys. zł na rok 2005. Gmina złoży wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z prośbą o przyznanie dofinansowania. Niezbędnym załącznikiem do formularza aplikacyjnego będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty większością głosów:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIX/150/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: zabezpieczenia in blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XV/122/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 1 czerwca br. i Komisji Zdrowia (…) z dnia 2 czerwca br.

 

Gmina Chełmek w lutym br. we wstępnym naborze wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, kompleksowy projekt p.n. ” Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej “ o dofinansowanie ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki z funduszy strukturalnych będą przekazywane Gminie w postaci refundacji kwot wcześniej przez nią wydatkowanych przy realizacji projektu. W ramach ZPORR można uzyskać refinansowanie nawet do 75 % ogólnych kosztów inwestycji (dokonywane transzami, po zakończeniu kolejnych etapów projektu).

Wśród niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego znajduje się uchwała intencyjna Rady Miejskiej o współfinansowaniu projektu Gminy Chełmek wraz z podaniem kwoty przedmiotowego zadania.

Potrzeba zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XV/122/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu “Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku “ wynika z faktu podniesienia kosztu składowego zadania “Budowy Domu Pamięci Baty ”. W momencie podejmowania uchwały, Urząd Miejski w Chełmku był w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, a następnie kosztorysu inwestorskiego w/w zadania. Ponadto kwoty wykazane we wniosku o dofinansowanie muszą być spójne z tymi podanymi w załączniku do uchwały inwestycyjnej.

Zmianie uległ również termin zakończenia przebudowy placu Kilińskiego z 2005 na 2004 r. Zatem zadanie to planowane jest do realizacji w całości w 2004 r. wraz z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym dla Osób Zagrożonych Bezrobociem. Ponadto w uchwale uwzględniono udział budżetu państwa w wysokości 10 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIX/151/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku

Nr XV/122/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 1 czerwca br.

 

Gmina Chełmek złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania p.n. “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”. W roku bieżącym planuje się wykonać dwa zadania, a to: utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla osób zagrożonych bezrobociem /Centrum Kultury/ oraz przebudowa Placu Kilińskiego. Wartość kosztorysowa zadań wynosi 2.711 tys. zł z tego po zakończeniu zadania z U.E. otrzymamy 75% tj. kwotę 2.033 tys. zł.

W budżecie Gminy jest kwota 685 tys. zł. Pozostała kwotę 2.026 tys. zł. Gmina planuje pokryć z kredytu. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w celu dokonania korekty w budżecie Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Radny M. Idzik poruszył sprawę dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół w terenach zagrożonych.

Burmistrz poinformował Radnego, że promesa była 18 kwietnia 2004 r. lecz okazało się, że Gmina Chełmek nie znalazła się w wykazie gmin z terenu Województwa Małopolskiego, które są objęte dotacją dla terenów zagrożonych. Poinformował, że w tym temacie zostanie złożony na ręce Marszałka Woj. Małopolskiego protest oraz pismo z prośbą o interwencję do Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIX/152/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji Budżetu (…) z dnia 1 czerwca br. oraz Komisji Zdrowia (…) z 2 czerwca 2004 r.

 

 

W trakcie ubiegania się o kredyt bankowy na Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku będzie potrzebna uchwała upoważniająca Burmistrza do zaciągnięcia kredytu – w związku z powyższym przygotowano projekt uchwały RM.

           

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XIX/153/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji Budżetu (…) z dnia 1 czerwca br. i Komisji Zdrowia (…) z dnia 2 czerwca 2004 r.

 

Projekt uchwały był wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji RM, ponieważ nie było ostatecznej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opinia UOKiK wpłynęła w dniu 13 maja br. w związku z powyższym przygotowano nowy projekt uchwały. Do uchwały Nr VIII/55/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałaniu bezrobociu po dodaniu wyrażenia “i nie zalegania z płatnością podatków do Gminy Chełmek ” ulga będzie stosowana dla podatników nie  zalegających z płatnością podatków do Gminy.

Przez utworzenie nowego miejsca pracy rozumie się zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy:

a/ zameldowanego na pobyt stały na terenie Gminy Chełmek /nie krócej niż 3 m-ce/ w punkcie b dodaje się:

b/ “bezrobotnego i zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ” oraz zatrudnionego po dniu 1.06.2003 roku.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XIX/154/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Zdrowia (…) z dnia 2 czerwca br.

 

Statut MOPS jest jednolitym tekstem uwzględniającym:

–      zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) wprowadzone ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),

–      zmiany w pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) dotyczące w szczególności zadań własnych Gminy i zadań zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej, sposobu liczenia dochodów klientów, kryterium dochodowego stanowiącego podstawę ustalania prawa do pieniężnych świadczeń społecznych,

–      zapisy dotyczące realizacji zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, które nie są zadaniami z zakresu pomocy społecznej, w szczególności w związku z aktualizacją art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), na podstawie którego burmistrz może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

W Gminie Chełmek zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

Wg wypowiedzi Radnego A. Stokłosy – Komisja Zdrowia(…) na posiedzeniu w dniu 2 czerwca br. dokładnie przeanalizowała zapisy w projekcie statutu i po naniesieniu kilku drobnych uwag Komisja uznała, że projekt statutu jest odpowiedni i uwzględnia potrzeby nowej ustawy.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały ustalającej statut MOPS pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIX/155/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 roku

w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 5 kwietnia 2004 r. do 1 czerwca 2004 r.

Do przedstawionego sprawozdania zapytania zgłosili radni: B. Dulęba, M. Gołyźniak, M. Idzik, A. Stokłosa i M. Palka – Burmistrz udzielił odpowiedzi.   

           

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

            Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na sesji w dniu 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zastosowania ulgi promocyjnej dla właścicieli lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży – Radna M. Gołyźniak ponowiła prośbę o pomoc dla właścicieli sklepów poprzez zastosowanie ulgi promocyjnej lub przedłużenie terminu składania oferty wykupu lokalu.

W trakcie dyskusji omawiania tematu Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnili Radnej, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałą Rady Miejskiej lokale użytkowe mogą być zbyte w drodze przetargu, jednak prawo pierwokupu mają użytkownicy, którzy złożą ofertę kupna lokalu zgodnie z uchwałą RM w terminie do dnia 26 czerwca 2004 r.

 

Do omawianego sprawozdania pytania zgłaszali również Radni H. Wiśniewski (w sprawie likwidacji basenu p.poż. na ul. Andersa) oraz B. Dulęba (w sprawie rozwiązania problemu dojazdu do obiektów sportowych w Gorzowie) – na pytania wyczerpującej odpowiedzi udzielił Burmistrz.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 12. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.      Rada Miejska wnioskuje o uzupełnienie informacji o przygotowywanej akcji letniej przez KS “Grunwald” w Chełmku.

 

2.      Rada Miejska wnioskuje o rozważenie możliwości zorganizowania “mini obozu” w budynku harcówki dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje oraz zorganizowania od następnego roku szkolnego “półkoloni” w okresie wakacji.

 

3.      Radny A. Stokłosa – poprosił, aby zorganizować pomoc rolnikom w zakresie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego dla hodowców koni.

 

4.      Radna B. Kania – wnosi o:

–         uporządkowanie terenu w centrum miasta tj. w pobliżu kwiaciarni P. Hojki i w rejonach przystanków autobusowych,

–         zabezpieczenie “kratki” – przykrywy studzienki na ul. Broniewskiego w Chełmku (obok wejścia na stadion),

–         przedstawienie informacji dla radnych o postępie prac rozpoczęcia budowy hali sportowej przy ZSPG nr 8 w Chełmku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że projekt na budowę hali sportowej zostanie wykonany w br. Planuje się, że 75 % kosztów budowy zostanie pokryte ze środków pomocowych, natomiast pozostałe 25 % zostanie pokryte przez Gminę i Powiat.

 

5.      Radna H. Szewczyk zgłosiła konieczność koszenia terenów gminnych na terenie Bobrka oraz konieczność uzupełnienia oświetlenia ulicznego – zamontowania dodatkowych lamp – zgłaszanych już we wcześniejszych wnioskach.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w najbliższym tygodniu zostanie przeprowadzona wizja na terenie całej Gminy, po której zostaną podjęte decyzje dotyczące uzupełnienia lamp ulicznych.

 

6.      Radny P. Legut – zgłaszał konieczność wykoszenia poboczy przy ul. Krakowskiej w Chełmku od lasu w stronę miasta, konieczność uporządkowania terenu parku miejskiego w Chełmku oraz posprzątanie poboczy ul. Reymonta w stronę ogródków działkowych “Czerwony Kapturek”.

 

7.      Radny B. Hojka – podziękował Komendantowi Policji w Chełmku za sprawne przeprowadzenie akcji i ujęcie sprawców napadu bandyckiego na mieszkańców budynku przy ul. Broniewskiego w Chełmku.

 

8.      Radny M. Palka – zwrócił się z pytaniem do Prezesa ADM czy pobierane było inkaso w czasie odpustu w Bobrku i Gorzowie.

Odpowiedzi twierdzącej udzielił Prezes ADM Zdzisław Kurdybacha.

 

9.      Radna Z. Urbańczyk  – zgłosiła potrzebę mycia przystanków autobusowych na terenie całej gminy, zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na Starym Mieście oraz konieczność skoszenia trawy na boisku przy ul. Rzecznej w Chełmku.

 

10.  Radna D. Kręźlewicz – podziękowała władzom miasta oraz organizatorom za dobrze przygotowane Dni Chełmka, zapytała o finał konkursu na dyrektora SG ZOZ oraz o informację w sprawie złożenia niekompletnego wniosku na zwiększenie części subwencji oświatowej na 2004 r. z tytułu remontów obiektów szkolnych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że konkurs na Dyrektora SG ZOZ (zgodnie z zastrzeżeniem w ogłoszeniu) został unieważniony, wpłynęło pismo 27 pracowników przychodni w sprawie wstrzymania się z procedurą przetargową i pozostawieniem na stanowisku obecnej Dyrektor K. Youssef.

Wniosek na dofinansowanie remontów z rezerwy oświatowej został złożony na trzy szkoły, wymagane opinie zostały uzupełnione. Decyzja o przyznaniu środków finansowych zapadnie do końca tygodnia.

 

11.   Radny E. Krupa poinformował, że naprawa drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Chełmku, została bardzo źle wykonana i wymaga poprawy lub położenia nowej nawierzchni.

 

12.   Radna J. Radwańska zgłosiła potrzebę wykoszenia zieleńca przy ul. Kochanowskiego w Chełmku ponieważ zbliża się święto Boże Ciało i w tym rejonie przejdzie procesja.

Burmistrz przyjął wniosek Radnej jako zadanie do wykonania.

 

13.  Radny M. Idzik zwrócił się z pytaniem do Radnego Powiatowego:

– czy Starosta poczynił działania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z funduszy pomocowych  w sprawie rozbudowy DPS-u  (hostelu) w Bobrku,

– droga 933 w Bobrku – na jakim etapie jest pozwolenie na budowę chodnika oraz na oświetlenie uliczne.

Burmistrz poinformował, że wniosek został zgłoszony do kontraktu wojewódzkiego i jest na pierwszym miejscu zakwalifikowany i w br. będzie zrealizowana budowa hostelu. Natomiast dokumentacja uzgodnień na drogę 933 jest w toku, i obecnie nie można powiedzieć, kiedy cała procedura uzgodnień zostanie zakończona.

 

14.  Radny A. Stokłosa zasygnalizował kłopoty mieszkańców ze zgłaszaniem uszkodzeń domów spowodowanych wstrząsami kopalnianymi. Kopalnia przyjmuje zgłoszenia tylko od właścicieli domów ankrowanych, natomiast pozostałych właścicieli domów informuje się o możliwości kierowania roszczeń do sądu.

Ponadto Radny zgłosił kradzież kratki przed wejściem do Klubu Stowarzyszenie Trzeźwości „Paprotnik” przy ul. Staicha, ponieważ odkryta kratka grozi wypadkiem.

Radny podziękował służbom MZGK za sprawne przeprowadzenie inwestycji na ul. Batorego w Chełmku.

 

15.   Radna M. Gołyźniak:

–    zgłosiła potrzebę usunięcia gruzu i śmieci po remoncie chodników przy ul. Andersa

Burmistrz poinformował, że gruz zostanie wykorzystany do zasypania zbiornika p.poz.

–    przekazanie 2 stołów z sali sesyjnej po przeprowadzeniu remontu sali,

–    zgłosiła potrzebę zabezpieczenia otwartej parceli „INWADO” – ponieważ brakuje ogrodzenia.

Burmistrz poinformował, że właściciel posesji zobowiązał się na piśmie, że zabezpieczy parcelę.

 

Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący RM poinformował radnych, że ponownie wpłynęło pismo byłego Dyrektora MZGK – A. Wilczaka, dotyczące wypowiedzi na sesji RM w dniu 27 marca 2003 r. w sprawie przepompowni ścieków. Wyczerpująca odpowiedź została skonsultowana z Burmistrzem Chełmka i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim – P. Stefanem Kotowskim i przesłana P. Wilczakowi w dniu 2 marca 2004 r.

 

Ad. 13. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz.17,oo.

 

 

Protokołowała:                          Przewodniczył:

B. Maślanka                             Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*