Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXIV/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 30 sierpnia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 13 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu XXXIII/ 2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 2 sierpnia 2005 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.        Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

5.        Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej.

6.        Projekt uchwały w sprawie upoważnienia p. Grażyny Kozyro, Kierownika MOPS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

7.        Projekt uchwały w sprawie upoważnienia p. Anny Pędrys zatrudnionej na stanowisku Starszego pracownika socjalnego w MOPS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

8.        Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów  własnych  w  MOPS w Chełmku.

9.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na rzecz użytkownika wieczystego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlanka” w Oświęcimiu”.

10.     Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

11.     Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

12.     Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

13.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy Gminą Chełmek, a Powiatem Oświęcimskim do realizacji projektu pn.”Kompleksowy remont ul. Jaworznickiej w Chełmku wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej – ETAP I”.

14.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

15.     Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

16.     Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2005 r.

17.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

18.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

19.     Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

20.     Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXXIV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Burmistrz poinformował, że nastąpiła zmiana w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek. Uchwała została uzupełniona o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Burmistrz poinformował także, że w projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy Gminą Chełmek, a Powiatem Oświęcimskim do realizacji projektu pn. ”Kompleksowy remont ul. Jaworznickiej w Chełmku wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej – ETAP I” zmianie uległ załącznik do uchwały (radni otrzymali wariant B), w którym zmniejszeniu uległy koszty wykonania kanalizacji deszczowej.

Burmistrz poprosił Radnych o wycofanie z porządku obrad “Projektu uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu p.n. “Restrukturyzacja gminy Chełmek poprzez modernizację Parku Miejskiego”. Uchwała taka była już podjęta i jest wystarczająca do złożenia wniosku.

Burmistrz wnioskował również do Radnych RM o przyjęcie pod obrady dodatkowych 2 projektów uchwał:

1.   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.   Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

 

Wszystkie projekty zmian oraz dodatkowe projekty uchwał otrzymali wszyscy radni.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza dotyczącą zmian w porządku obrad sesji.

Propozycje zmian w projekcie obrad sesji zostały przyjęte jednogłośnie. (13 za)

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (13 za)

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII /2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 sierpnia 2005 roku.

Protokół nr XXXIII/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 2 sierpnia 2005 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Radny A. Stokłosa pytał, czy sesja z 2 sierpnia br może być prawomocna jeśli nie było Przewodniczącego Rady Miejskiej, ani żadnego z zastępców.

Przewodniczący RM powiedział, że w trakcie urlopu został poinformowany telefonicznie o konieczności zwołania sesji RM i nieobecności wiceprzewodniczących RM. W  tym  celu upoważnił  radną  p. M. Gołyźniak – jako najstarszą wiekiem do zwołania sesji.

 

Sekretarz Miejski Janina Świerz wyjaśniła radnemu, że jest to zgodne ze Statutem Gminy Chełmek.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (13 za)

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 czerwca 2005 r., Komisji Edukacji w dniu 27 czerwca i Komisji handlu w dniu 30 czerwca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie: Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Projekt uchwały określa warunki jaki musi spełniać osoba lub rodzina aby otrzymać świadczenie oraz zasady zwrotu wydatków na przyznane świadczenia. Osoby lub rodziny, posiadające dochody poniżej 120 % kryterium dochodowego dokonują zwrotu wydatków na przyznane świadczenia w wysokości 50 % – osoby samotnie gospodarujące lub 75 % pozostałe osoby. W uchwale przewidziano również możliwość czasowego odroczenia spłaty na wniosek klienta lub pracownika socjalnego. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń i zwrotu wydatków na tle świadczenia wydawane są na podstawie wywiadu środowiskowego.

 

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r., oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji handlu (…) i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/ 256/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową
z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sprawianie pogrzebu mieszkańcom gminy – jeżeli nie przysługuje zasiłek pogrzebowy lub osobom bezdomnym jest zadaniem obowiązkowym gminy. W związku powyższym niezbędny jest projekt  uchwały  określający zasady zwrotu kosztów  pogrzebu

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r., Komisji handlu (…) i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska  komisji oraz wnioski do projektu  uchwały  wniesione przez  Komisję zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 29 sierpnia 2005 r.

 

Przewodniczący RM w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji handlu (…) i  zdrowia (…) z dnia 29 sierpnia 2005 r. z wnioskami komisji, które w formie pisemnej otrzymali wszyscy radni przed sesją.

Głosowało 13 radnych:  12  – za ,  0  – przeciw,  1  – wstrzymujących się

Wnioski zostały przyjęte większością głosów.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami  pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/257 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej.

 

Uchwała stanowi załącznik nr  5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia p. Grażyny Kozyro, Kierownika MOPS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

Przygotowano dwa projekty uchwał upoważniające kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku oraz p. Annę Pędrys pracownika MOPS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustala się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego dla osób lub rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej, którym nie przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wydanej decyzji przysługuje przez okres 30 dni.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r., Komisji handlu (…) i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie: upoważnienia p. Grażyny Kozyro, Kierownika MOPS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia p. Anny Pędrys zatrudnionej na stanowisku Starszego pracownika socjalnego w MOPOS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r., Komisji handlu (…) i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13  radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/259 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 sierpnia  2005 roku

w sprawie:upoważnienia p. Anny Pędrys  zatrudnionej na stanowisku Starszego pracownika socjalnego w MOPOS w Chełmku do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  w  MOPS w Chełmku.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wiąże się ze zmianami ustawy  o finansach publicznych.
W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w/w uchwały  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł gromadzić na rachunku dochody własne.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.,  Komisji handlu (…)  i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

 

Radny M. Idzik poprosił o wyjaśnienie, kto będzie mógł kontrolować środki finansowe zgromadzone na koncie MOPS.

Burmistrz udzielił radnemu odpowiedzi, że MOPS jest jednostką gminy i Skarbnik Gminy jest upoważniony do kontroli swoich jednostek. Poinformował również, że na każdą prośbę Rady Miejskiej lub Komisji rewizyjnej będzie przedstawiona informacja o stanie konta.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/ 260/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów  własnych  w  MOPS w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na rzecz użytkownika wieczystego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlanka” w Oświęcimiu”.

 

MSM “Budowlanka” złożyła ofertę kupna nieruchomości gruntowych, których jest użytkownikiem wieczystym. Wnioskowane nieruchomości zabudowane są pawilonami handlowymi, których właściciele mają zawarte umowy dzierżawy gruntu ze spółdzielnią. Wyjątkiem jest działka 2629/26, na której części zlokalizowany jest plac zabaw, a pozostałą część stanowi  teren zielony.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r., Komisji handlu (…) i zdrowia (…) w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/261/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na rzecz  użytkownika wieczystego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlanka” w Oświęcimiu”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego  przy ul. Wrzosowej w Gorzowie.

            Z uwagi na brak działek budowlanych w Gminie Chełmek przygotowany został projekt podziału nieruchomości, w którym wydzielono geodezyjnie  12 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Projekt podziału przedmiotowych nieruchomości został wykonany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po podjęciu uchwały Rady Miejskiej nastąpi wycena działek i przygotowanie do procedury przetargowej.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.,  Komisji handlu (…)  i zdrowia (…)  w dniu 29 sierpnia 2005 r. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego  przy ul. Wrzosowej  w Gorzowie.

 

Uchwała  stanowi  załącznik nr  10 do protokołu

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla terenu Paprotnik w Chełmku zostały wykonane prace geodezyjne mające na celu wydzielenie działki z przeznaczeniem  dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia działki 2602/3 wynosi 0.3851 ha. Przedmiotowa działka zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Projekt uchwały został  omówiony  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r. – komisja nie zajęła stanowiska (głosy: 4 za, 4 przeciw).
Komisje handlu (…) oraz zdrowia (…)  w dniu  29 sierpnia 2005 r. zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  Przewodniczący RM  odczytał   stanowiska  komisji.

 

Radna M. Gołyźniak sprzeciwiła się sprzedaży w/w nieruchomości, ponieważ uważa, że teren ten powinien być wykorzystany w celach rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla, a w szczególności rodzin z małymi dziećmi.  Wiele  osób z terenu osiedla chętnie  spacerowałoby w tym rejonie, ponieważ jest położony najbliżej osiedla mieszkaniowego .

 

Przewodnicząca Zarzadu Osiedla “Kolonia” p. T. Daniek poinformowała, że Zarząd Osiedla wydawał dwukrotnie negatywną opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku. Zarząd uważa, że w przyszłości, gdyby Gmina miała środki finansowe można stworzyć w tym rejonie tereny rekreacyjne.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym  Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  9  – za ,  4  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

Radna M.Gołyźniak głosowała przeciw podjęciu uchwały. (zapis  na wniosek Radnej)

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/263/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

 

Ad. 12.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

            Zgodnie z planem przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2005 r. z dnia 2 sierpnia 2005 r. deficyt budżetowy wynosi 5.292.943 zł. Źródłem pokrycia w/w deficytu ma być kredyt bankowy w wysokości 5.000.000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy Gminą Chełmek, a Powiatem Oświęcimskim do realizacji projektu pn.”Kompleksowy remont ul. Jaworznickiej w Chełmku  wraz z  wykonaniem kanalizacji sanitarnej – ETAP I”.

Powiat Oświęcimski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego remontu fragmentu ul. Jaworznickiej wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Pierwszy etap kompleksowego remontu ul. Jaworznickiej w Chełmku obejmuje 500 m drogi. W ramach tego działania można uzyskać bezzwrotną dotację do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu. Udział Gminy Chełmek w finansowaniu projektu to 50 % kosztów netto + cały podatek VAT w przypadku kanalizacji sanitarnej, 25 % kosztów netto + połowa podatku VAT w przypadku kanalizacji deszczowej oraz remontu drogi.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.,   Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/ 265 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: przystąpienia do porozumienia pomiędzy Gminą Chełmek,
a Powiatem Oświęcimskim do realizacji projektu pn.”Kompleksowy remont ul. Jaworznickiej
w Chełmku wraz z  wykonaniem kanalizacji sanitarnej – ETAP I”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków w dz.. 852. “Pomoc społeczna” wynika z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2004 r. i koniecznością ich zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dodanie pkt. 3 do limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pn. “Modernizacja Parku Miejskiego w Chełmku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” niezbędne jest do złożenia wniosku o współfinansowanie zadania ze środków Strukturalnych UE.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/ 266 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

W związku z faktem reorganizacji sposobu dowozu dzieci do szkół specjalnych w Katowicach i Mysłowicach zaistniała konieczność wystąpienia z porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Obecnie dowóz realizowany będzie w ramach podobnego porozumienia międzygminnego przygotowanego do akceptacji w gminie Bieruń, a które podpiszą jak poprzednio, gminy – uczestnicy porozumienia. Sposób zapłaty za usługę przewozową oraz koszty opieki w czasie dowozu zmieni się na rozliczenie dotacji celowej na ten cel w każdej z gmin uczestniczących w porozumieniu. Od września 2005 r. do momentu przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej na dowóz przez Gminę Bieruń Nowy gminy samodzielnie zawrą umowy na dowóz dzieci z dotychczasowym przewoźnikiem i opiekunem. Dotychczasowe warunki rozliczeń finansowych określone w nowym porozumieniu i udział procentowy gmin w kosztach dowozu pozostaną niezmienione. Uchwała nie będzie obecnie zawierać załącznika w postaci porozumienia. Zawarte porozumienia odrębnie od samej uchwały uzależni wszyskie gminy od każdorazowych zmian uchwał w sprawach dowozu.

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXXIV/ 267 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 sierpnia  2005 roku

w sprawie: wystąpienia z porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim
w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37
w Katowicach przy ul. Lompy 17.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

 

Ad. 16. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chełmek  za I półrocze 2005 r.

W związku z dokładnym i wyczerpującym omówieniem realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2005 r. na Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu  25 sierpnia 2005 r. oraz zapoznaniem się z informacją przez wszystkich radnych na Komisji budżetu (…) (22.08.), Komisji zdrowia (…)  i handlu (…)  (29.08) – Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie przedłożoną informację  i  nie wnosi uwag.

 

Informacja stanowi załącznik nr 16  do protokołu.

 

Ad. 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu  16 czerwca, 7 lipca, 2 sierpnia  2005 r.  oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku za  okres  od   4 czerwca   2005 r. do  23 sierpnia 2005 r.

Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  Stanowi załącznik  nr  18  do protokołu .

 

Ad. 19. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

 

1.   Przewodniczący RM w Chełmku zapoznał radnych z pismem Sekretarza Związku Miast Polskich w sprawie propozycji przystąpienia Gminy Chełmek do Związku Miast Polskich.

Ustalono, że dokumenty w tej sprawie zostaną przekazane radnym do dyskusji na posiedzeniach komisji RM.

 

2.   Przewodniczący RM  odczytał odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie realizacji budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku z dnia 27 lipca 2005 r.

 

3.   Radna B. Kania poinformowała, że w dniu obrad sesji w godzinach dopołudniowych Komisja Edukacji dokonała przeglądu placówek oświatowych pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Omówiła krótko uwagi i spostrzeżenia komisji. Wnioski z komisji zostaną przesłane do realizacji Burmistrza Chełmka.

Burmistrz poinformował, że wszystkie usterki na inwestycjach szkolnych powinien przekazywać dyrektor szkoły bezpośrednio po  zauważeniu. Poinformował również o problemach dotyczących uszkodzeń obiektów gminnych związanych ze szkodami górniczymi. Kopalnia odrzuciła wszystkie zarzuty oprócz szkoły  przy ul. Chrobrego. Sprawa  toczy się w sądzie.

Burmistrz poinformował również, że osoby prywatne  jeśli zauważyli uszkodzenia swoich domów spowodowane szkodami górniczymi także mogą składać wnioski do sądu. Aby pomóc mieszkańcom radca prawny w tut. Urzędzie opracował wzór pozwu, który jest udostępniany mieszkańcom.

Burmistrz poinformował, że logopeda będzie zatrudniony na terenie Gminy Chełmek na potrzeby wszystkich  przedszkoli  w gminie.

 

4.   Z. Urbańczyk poinformowała, że zatrudnienie pedagoga w naszej gminie jest konieczne. Jest wielu nauczycieli z takim wykształceniem mieszkających i pracujących na terenie gminy.  Z korzyścią dla gminy byłoby zatrudnić tych nauczycieli  jako pedagogów w ramach godzin nadliczbowych.

 

5.   E.Krupa  w imieniu mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 10 prosi o sprawdzenie przez osobę uprawnioną (eksperta) pęknięć i zarysowań  ścian nośnych spowodowanych najprawdopodobniej szkodami górniczymi.

 

6.   B. Hojka  – prosił o wyjaśnienie czyja jest własność drogi o nazwie Nowopole do działek, ponieważ jest konflikt pomiędzy działkowiczami, a Nadleśnictwem, które twierdzi, że działkowicze utrudniają przejazd samochodów z drzewem.

 

7.   Z. Urbańczyk prosiła o informację do kiedy potrwa remont ul. Krakowskiej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że remont opóźnił się o ok. 4 dni. W czwartek planuje się spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie zatoczki przystanku autobusowego przy budynku GSu.

Przewodniczący RM poinformował, że pracownicy wykonujący remont drogi przy budynku GSu    wprowadzili duży nieład i haos utrudniający dostęp do obiektu.

 

8.   T. Daniek poinformowała, że wykonano drogę i chodnik przy ul. Kościuszki, ale przystanek autobusowy przy tej ulicy jest w bardzo złym stanie. Prosi o interwencję w sprawie wykonania remontu przystanku.

Ponadto wnosi o uporządkowanie bardzo zaśmieconej ul. Brzozowej, a w szczególności  w okolicy placu zabaw.

 

9.   E. Krupa poprosił Burmistrza o wyjaśnienie co z dalszym odcinkiem remontu ul. Krakowskiej (w stronę lasu) tj. 195 m powierzchni drogi.

Burmistrz poinformował, że zlecono aktualizację mapy i przygotowanie zgłoszenia remontu drogi. Termin załatwienia tych spraw do końca września br.

 

10. M. Gołyźniak podziękowała organizatorom dożynek za zaproszenie i przeprosiła, że nie mogła wziąć udziału w uroczystościach. Ponadto prosiła aby wykonać stojak na rowery przy SG ZOZ w Chełmku oraz uporządkować teren gminny przy ul. Ofiar Faszyzmu pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a lasem w stronę domu nauczyciela.

 

11.  Kania B. prosiła o wyjaśnienie stanu prawnego drogi prostopadłej do ul. Broniewskiego w Chełmku (obok posesji p. Kuglina)

 

12. A. Stokłosa poprosił Burmistrza o rozwiązanie problemu konserwacji oświetlenia ulicznego w gminie Chełmek. Sprawa nieświecących lamp niepokoi mieszkańców i była wielokrotnie zgłaszana na komisjach RM. Ponadto radny wnioskował, aby odnowiony pomnik “Grunwald” oddać pod opiekę szkole lub innej  instytucji, ponieważ bez opieki zostanie zniszczony. Radny poprosił również przedstawiciela policji o dokonywanie częstszych patroli w tym rejonie oraz o zwrócenie uwagi na samochody, które poruszają się w obie strony pomimo jednostronnego ruchu.

Burmistrz przychylił się do prośby radnego – poprosił również przedstawiciela Policji o zwrócenie uwagi motocyklistom z terenu Chełmka, którzy jeżdżą bardzo szybko i niezbezpiecznie.

W sprawie naprawy lamp ulicznych  Burmistrz poinformował, że  trwają problemy w współpracy
z energetyką. Wysłano zlecenie na naprawę lamp, lecz do chwili obecnej nie zostały wykonane.

Czas załanczania się lamp przesunięto o 40 min. W godzinach rannych zbyt wcześnie lampy gasną więc czas  wyłanczania zostanie uregulowany.

 

13. Z. Urbańczyk zwróciła się do przedstawiciela Policji o interwencję przy ul. Rzecznej, gdzie na placu zabaw skupia się młodzież i niszczy mienie prywatne (płoty).

Radna prosiła również o przyspieszenie nadania  nazw ulic na Starym Mieście.

 

14. H. Szewczyk  wnosi o rozważenie możliwości przesunięcia tablicy ogłoszeniowej z Podkomorka  na ul. Krakowską  w Bobrku k. przystanku autobusowego.

 

15. M. Idzik  – wnosi o zwrócenie uwagi przy odbiorze robót ul. Spacerowej na wykonanie pobocza szczególnie  na łuku drogi oraz wykończenia zjazdu z drogi (w drogę polną).

 

16. A. Stokłosa – większość inwestycji drogowych nie jest wykańczana prawidłowo uważa, że trzeba kontrolować wydawanie społecznych pieniędzy.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego radny apeluje  o zobowiązanie pracowników szkół gminnych do oszczędzania energii elektrycznej w placówkach oświatowych, a w szczególności osobom sprzątającym.

 

17. B. Hojka – w związku z objazdem drogowym przez ul. Broniewskiego w Chełmku wnioskuje, aby przedstawiciele Policji kontrolowali szybkość samochodów, ponieważ samochody ciężarowe nie zwalniają i niszczą drogę i studzienki. Należy również kontrolować zakaz zatrzymywania się na ul. Żeromskiego, ponieważ duże samochody nie mogą wymieścić się na wąskiej drodze.

Ad. 20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XXXIV  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.oo.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                        Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                   Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*