Protokół Nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXV/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 20 stycznia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXIV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

4.        Projekt uchwały w sprawie zakazów spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek.

5.        Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6.        Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 r.

7.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek dla terenów przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

8.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

9.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Piastowskiej w Chełmku.

10.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

11.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku.

12.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej w 2004 r.

13.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

14.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

15.    Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

16.    Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

           

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty  jednogłośnie.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXIV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 roku. 

Protokół nr XXIV/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 22 stycznia 2004 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Protokół czytało 4 Radnych. W regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Edukacji (…) w dniu 10 stycznia 2004 r. oraz Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska obu komisji. Projekt uchwały został wcześniej omówiony i zaopiniowany również przez związki zawodowe nauczycieli.

Radni przed sesją otrzymali również autopoprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego do regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Chełmek wniesione po spotkaniu w Krakowie
w dniu 17.01.2005 r. oraz jednolity tekst regulaminu.

 

Burmistrz poinformował, że obowiązkiem Rady Miejskiej – do dwóch miesięcy po uchwaleniu budżetu gminy – jest uchwalenie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

1.   wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, stażowego, mieszkaniowego, wiejskiego, motywacyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2.   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3.   wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, które nie zostały określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w odpowiednich przepisach ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Radni nie zgłosili uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXV/201/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych
w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zakazów spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Handlu (…) w dniu 10 stycznia 2004 r. oraz Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska obu komisji.

 

            Projekt uchwały dotyczy wyznaczenia miejsc, w których wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych przekraczających 0,5 % alkoholu. Dotyczy to miejsc nie objętych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja Handlu (…) oraz Komisja Budżetu (…) zaproponowały dopisanie w § 1 punktu “ f” o treści: “w promieniu 100 m od szkół, placówek oświatowo- wychowawczych, kościołów ”.

 

Przewodniczący RM otworzył dyskusję w tym temacie.

 

            Radny A. Stokłosa wnioskował, aby na przyszłość przedkładać do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia(…) wszystkie sprawy i projekty uchwał dotyczące alkoholizmu, ponieważ jest to związane ze zdrowiem i powinno być poddane pod obrady Komisji zdrowia.

Radny M. Palka pytał czy planuje się zwiększone sankcje za łamanie uchwały i spożywanie alkoholi w miejscach w których wprowadzono zakaz.

Burmistrz poinformował Radnego, że w/w uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości. Ponadto uchwała jest niezbędna do egzekwowania zakazu spożywania alkoholu przez Policję.

 

           Radny M. Idzik zaproponował, aby w § 1 pkt. d/. w miejsce: dróg krajowych wpisać: drogi wojewódzkie, ponieważ dróg krajowych na terenie naszej gminy nie ma.

Przewodniczący RM poddał poprawkę do uchwały wniesioną przez Radnego M. Idzika pod głosowanie: (15 za).  Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką dot.  § 1 pkt. d/.  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXV/202/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: zakazów spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

            Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy wprowadzenia zwolnienia z opłaty za zgłoszenie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającym wyłącznie na uzupełnieniu brakujących danych celem dostosowania zaświadczenia do wymagań określonych w art. 7 b ust. 2 Prawa działalności gospodarczej tj. PESEL i PKD.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

                       UCHWAŁA Nr XXV/203/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zwolnienia z opłaty

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może zarządzić pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stawka wynagrodzenia za inkaso została ustalona w wysokości 3 % dla prowadzących inkaso z terenu wsi Bobrek i Gorzów. Do poboru inkasa w Gorzowie wyznaczono Pana Ryszarda Skolińskiego i Stanisława  Baranowskiego natomiast w  Bobrku Panią  Dłubisz Czesławę.

Podatnicy z terenu Chełmka będą otrzymywać dowody wpłat podatku przy nakazach – płatniczych i z takim dowodem będą dokonywać wpłat bezpośrednio w BS w Chełmku.

 

 

Radny M. Palka poinformował, że jako Sołtys wsi Gorzów wyznaczył do pobierania inkaso Pana Ryszarda Skolińskiego  oraz Pana Stanisława Baranowskiego. W związku z tym złożył wniosek o zmianę w § 2 projektu uchwały i w miejsce S. Baranowskiego wpisać  Panią Martę Skotarską –   adres bez zmian.

Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXV/204/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości
i podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek dla terenów przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty pięciu uchwał RM dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Projekty uchwał zostały omówione i pozytywnie zaopiniowane na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

          Burmistrz omówił razem kolejnych pięć uchwał. Uchwały zostały przygotowane po konsultacji z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, na której wskazane zostały tereny w Gminie Chełmek, gdzie uzasadnione będzie sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz poinformował również, że został już sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wrzosowej w Gorzowie i Ofiar Faszyzmu w Chełmku. Plan zostanie wyłożony do wglądu w miesiącu lutym i w trakcie wyłożenia odbędzie się publiczna debata (23.II.2005 r). Po analizie wniosków zostanie przygotowana uchwała i po jej podjęciu przez RM i opublikowaniu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

 

            Radny A. Stokłosa wyrażając swoją opinię poparł propozycję wyznaczenia terenów i sporządzenia  planów zagospodarowania terenów w celu rozwoju indywidualnego budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju przemysłu.

 

            Radny B. Hojka oraz Radna J. Radwańska wyrazili swoją obawę co do planu zagospodarowania terenów leśnych w okolicy ul. Przemysłowej w Chełmku na tereny przemysłowe. Radna J. Radwańska zaproponowała przesunięcie terenów na łąki od zachodniej strony b. PZPSu.

Burmistrz poinformował radnych, że na wyznaczonym terenie występowały szkody górnicze. Ponadto teren ten przylega do strefy przemysłowej i będzie stanowił bardzo korzystną rezerwę dla rozwoju przemysłu.

 

Po omówieniu tematu Radni przystąpili do głosowania poszczególnych uchwał.

 

Teren przy ul. Krakowskiej w Bobrku w studium uwarunkowań oraz w planach zagospodarowania przestrzennego zapisano jako “korekta łuku ul. Krakowskiej”. Wobec zaawansowania prac planistycznych i projektowych budowy “obejścia” drogowego Oświęcimia traci zasadność dalsze utrzymywanie rezerwy terenów. Zmiana ustaleń Studium dla uzyskania zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wynika z wymogów ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za, 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXV/205/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek dla terenów
przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

W związku w poprzednim projektem uchwały dotyczącym tego samego rejonu Bobrka zachodzi konieczność sporządzenia planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi zasady prawidłowej zabudowy i zagospodarowania terenu, podziału nieruchomości oraz obsługi komunikacyjnej i infrastruktury zgodnie z wymogami ustawy.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXV/206/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Piastowskiej w Chełmku.

Komisja urbanistyczna na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2004 r. uznała za potrzebę sporządzenia planu miejscowego wskazanego terenu dla rozwiązania problemów obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej w celu określenia zasad prawidłowej zabudowy i zagospodarowania terenu, podziału nieruchomości oraz obsługi komunikacyjnej i infrastruktury zgodnie z wymogami ustawy.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXV/207/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych przy ul. Piastowskiej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi zasady prawidłowej zabudowy i zagospodarowania terenu, podziału nieruchomości oraz obsługi komunikacyjnej i infrastruktury zgodnie z wymogami ustawy.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za, 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXV/208/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku.

Przedmiotowy obszar o pow. ok. 2,9 ha stanowiący własność Gminy Chełmek oraz ok. 15 ha lasy państwowe – to tereny leśne bezpośrednio przylegające do strefy przemysłowej PZPS “Chełmek”. Tereny stanowią dobrą propozycję lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej i usługowej, co zostało zapisane w Studium uwarunkowań ze wskazaniem do sporządzenia planu miejscowego. Przeznaczenie terenów leśnych na “nieleśne” określi nowe przeznaczenie i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 2  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

UCHWAŁA Nr XXV/209/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej w 2004 r.

            Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności w 2004 r., które przedstawili:

–            Zbigniew Jeleń – z działalności Rady Miejskiej w Chełmku

–            Marek Idzik – z działalności Komisji Rewizyjnej,

–            Wiśniewski Henryk – z działalności Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony, środowiska,

–            Kania Barbara – z działalności Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

–            Bernard Hojka – z działalności Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego,

–            Adam Stokłosa – z działalności Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań,

–            Helena Szewczyk – z działalności Komisji inwentaryzacyjnej.

 

Sprawozdania stanowią załączniki nr 12 – 18

Wszystkie plany pracy zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za dobrą pracę w 2004 r. i życzył pomyślności i dobrej współpracy w 2005 r.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków. 

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada i 22 grudnia 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 15 listopada 2004 r. do dnia 10 stycznia 2005 r.

Radny A. Stokłosa wyraził zadowolenie, że w ubiegłym roku zanotowano więcej urodzeń niż zgonów.

Radny E. Krupa pytał, co spowodowało, że 17 podmiotów zaprzestało działalności, a 15 podmiotów wznowiło działalność. Burmistrz udzielił Radnemu odpowiedzi.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 15. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

            W posiedzeniu sesji Rady Miejskiej uczestniczyła po raz pierwszy Pani Lucyna Strzelczak zatrudniona od 1 stycznia 2005 r. na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Przewodniczący RM przedstawił radnym nowego dyrektora i poprosił o krótką prezentację.

Pani Lucyna Strzelczak poinformowała, że mieszka w Katowicach, jest lekarzem chorób wewnętrznych. Założyła w Katowicach prywatną przychodnię lekarską – dobrze prosperującą do chwili obecnej, w związku z czym  prowadzenie zakładu opieki medycznej nie jest jej obce.

Pani L. Strzelczak udzieliła radnym odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz w uzupełnieniu informacji poinformował, że zatrudniona na stanowisku Dyrektora SG ZOZ Pani A. Paździor nie wyraziła zgody na dalsze kierowanie zakładem opieki zdrowotnej w Chełmku .W miesiącu grudniu br. p. L. Strzelczak przedstawiła ofertę pracy. Po analizie przedstawionej propozycji i przeprowadzeniu rozmów Burmistrz postanowił zatrudnić p. Strzelczak na stanowisko Dyrektora SG ZOZ.

 

Burmistrz zapoznał również obecnych z pismem lekarzy zatrudnionych w SG ZOZ w Chełmku w sprawie utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku na bazie dotychczasowych pomieszczeń. Pismo zostało skierowane do Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Zdrowia (…).

Przewodniczący RM odczytał treść pisma. Poinformował również, że zanim rada podejmie decyzję musi najpierw zapoznać się z opiniami Dyrektora SG ZOZ, Burmistrza, Komisji RM, samorządu mieszkańców.

 

1.    Radna B. Kania – pytała Burmsitrza od kiedy zostanie uruchomiona linia autobusowa do Tychów.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że linia zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez przewoźnika opinii urzędów marszałkowskich: woj. śląskiego i małopolskiego.

 

Radna B. Kania poinformowała również, że od 1 stycznia 2004 r. nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dopuszcza możliwość przekazania 1 % swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym poprosiła o przekazanie 1 % podatku na rzecz dzieci z naszej Gminy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego. Dla chętnych służy szczegółową informacją oraz pomocą.

 

2.     A. Stokłosa:

–      Radny poinformował, że w dniu 19 stycznia br. drogi były bardzo oblodzone i niebezpieczne. Poprosił, aby zwrócić się pisemnie do Zarządu Dróg Powiatowych
Oświęcimiu o szybkie interweniowanie i posypywanie dróg w przypadku oblodzeń.

–      Radny pytał przedstawiciela Rady Powiatu w Oświęcimiu p. Dominika Swoszowskiego ile środków finansowych w budżecie na 2005 r. przekazał “powiat” na remonty dróg powiatowych w naszej gminie.

Obecny na sesji p. D. Swoszowski poinformował, że budżet powiatu jest b. niski w związku z tym Powiat planuje dać na remont dróg powiatowych w naszej Gminie taką samą kwotę jak dotacja Gminy.

Wypowiedź ta bardzo oburzyła radnych m.in. p. E. Krupa poinformował, że przecież są to drogi powiatowe i do nich należy utrzymanie i remonty.

 

3.   Radna Helena Szewczyk poinformowała o braku konserwacji oświetlenia ulicznego w Bobrku.

Burmistrz poinformował, że sprawa jest bardzo trudna – w miesiącu lutym zostanie zawarta umowa na konserwację urządzeń energetycznych w gminie z zakładem energetycznym “ENION” .

 

4.   Radny M. Palka poprosił o pisemne wyjaśnienie konieczności poboru podatku za grunty wpisane w rejestrach gruntowych jako “Dobro wsi”. Radny nie zgadza się z faktem,  że Sołtys wsi musi dokonywać zapłaty za te grunty.

 

5.    Wniosek pisemny Radnej  M. Gołyźniak:

– Mieszkańcy bloku przy ul. Wojska Polskiego 4, klatka A + B zwrócili się z prośbą o przekazanie ich wniosku dot. wycięcia lub obcięcia wysokich (starych) dębów w ilości 3 szt. Drzewa są uciążliwe, bo zasłaniają i zanieczyszczają balkony oraz zagrażają złamaniem konarów – powodowaniem wypadku. Do wniosku załączono listę 19 osób popierających wniosek.

 

            Na zakończenie obrad sesji Burmistrz A. Saternus poinformował wszystkich obecnych o planowanych utrudnieniach w komunikacji z Oświęcimiem w związku z obchodami “60 rocznicy oswobodzenia obozu KL Auschwitz – Birkenau” w dniu 27 stycznia br., a także o opóźnieniu planowanej modernizacji drogi 780 w Chełmku – spowodowanej budową wiaduktu w Oświęcimiu.

 

Ad. 16. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,30.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*