Protokół Nr XXXII z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXII/2005

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 7 lipca 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

 

Obecni: 15 radnych według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu XXXI/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r.

3.   Projekty uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9 ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

4.   Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

5.   Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 1500 otworzył XXXII Sesję Nadzwyczajną  IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

W dalszej części obrad doszło dwoje radnych (p. Radwańska i p. Dulęba) w związku z powyższym w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: za – 13.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali  projekty  uchwał.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu XXXI/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r.

Protokół XXXI/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Protokół został  przyjęty  jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekty uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9 ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

            Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa poinformowała, że w lutym 2005 r. Gmina Chełmek podjęła starania o dofinansowanie inwestycji p.n. “Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej z łącznikiem przy Samorządowym Zespole Szkół w Chełmku ul. Chrobrego 9 “, składając kartę zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Inwestycja została zakwalifikowana do w/w programu w którym według wstępnej decyzji możemy uzyskać dotacje bezzwrotną w kwocie całkowitej – 220 tys. zł  w roku  2005 . Niezbędnym załącznikiem do formularza aplikacyjnego przy składaniu wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie dofinansowani jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy SZS im. A. Mickiewicza w Chełmku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14  radnych: za: 14 , przeciw:  0, wstrzymało się:  0.

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w  związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

 

Uchwała Nr XXXII/250/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie zabezpieczenia wekslem in-blanco przyznanych środków finansowych na
dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół
im.  A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

            Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa poinformowała, że niniejsza uchwała dotyczy zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002  –  “Gospodarka odpadami” o 20.000 zł , co wynika z podpisanej ze Starostą Oświęcimskim umowy nr 4/05 w sprawie udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. “Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmek”. Zadanie to jest realizowane od 3 lat.

Przeniesienie środków z działu 853 – “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału “Pozostałą działalność” – zadanie p.n. “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku – Modernizacja budynku na Regionalny Ośrodek Szkoleniowy” w wysokości 130.000 zł (oszczędności po przetargu) do działu 801 – “Oświata i wychowanie”, rozdziału 80101 – “Szkoły podstawowe” na zadanie pn. “Dobudowa budynku sali sportowej wielofunkcyjnej II etap” związane jest z przesunięciem terminu zakończenia sali na rok bieżący.

W celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonuje się przeniesienia wydatków na:

–       w kwocie 21.000 z dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziału 40002 – “Dostarczanie wody do działu 010 – “Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01010 – “Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” (sieć wodociągowa w Bobrku),

–       w kwocie 13.000 zł z działu 758 – “Różne rozliczenia”, rozdziału 75809 – “Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” do działu 803 – “Szkolnictwo wyższe”, rozdziału 80395 – “Pozostała działalność” (pomoc finansowa dla województwa).

 

Burmistrz Andrzej Saternus poinformował radnych, że w przypadku otrzymania dofinansowania jest możliwość ukończenia budowy sali gimnastycznej przy SZS im. A. Mickiewicza w Chełmku jeszcze w bieżącym roku. W roku przyszłym pozostałoby tylko wykończenie i wyposażenie sali.

Burmistrz poinformował również o kłopotach z wykonawcą. Firma wykonująca roboty budowlane od 2 miesięcy nie była na placu budowy, nie zamówiła również potrzebnych do dalszej budowy materiałów budowlanych. W tym celu w dniu 8 lipca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy.

 

Radna D. Kręźlewicz poprosiła o informację jaki jest dotychczasowy koszt w/w inwestycji.

 

Burmistrz poinformował, że “przerób” przy realizacji budowy sali w ubiegłym roku wynosił ok. 400 tys. zł, a w br. ok 300 tys. zł. Planuje się, że koszt  całości  inwestycji wyniesie  ok. 1.600 tys. zł.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15  radnych:   za: 15,  przeciw: 0,  wstrzymało się: 0.

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następująca uchwałę.

 

Uchwała Nr XXXII/251/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść pisma, które  w imieniu swoim i radnych RM skierował do dyrektorów szkół. Pismo jest podziękowaniem dla nauczycieli za bezpłatne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gminnych.

 

            Burmistrz A. Saternus poinformował, że Gmina Chełmek otrzymała potwierdzenie o przyznaniu dotacji w odpowiedzi na złożony wniosek z Programu Odnowy Wsi Polskiej. Jest to kwota 450 tys. zł. a zadanie będzie realizowane w latach 2005-2006 ( 60 % dotacja, 40 % środki własne Gminy).

Ponadto Burmistrz poinformował, że prowadził negocjacje w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Śląska i Krakowska w Chełmku), w wyniku których wynegocjowana kwota dofinansowania Gminy do remontu drogi wyniesie 210 tys. zł. W bieżącym roku kwota dofinansowania wyniesie 130 tys. zł, natomiast w 2006 r. – 80 tys. zł.

 

1.        Kania Barbara – poprosiła Burmistrza o informację dotyczącą budowy hali sportowej przy SP nr 8 SziO  w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że z informacji jakie posiada – Starostwo Powiatowe oczekuje na zakończenie projektu budowlanego w oparciu o wydane warunki zabudowy. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę hali. W związku z tym, że będzie to hala sportowa pełnowymiarowa jest możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych z Totalizatora Sportowego.

W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmkupoinformował, że przesłał pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu p. Józefa Golonki z prośbą o pisemną informację dotyczącą przebiegu prac, a w szczególności o przesłanie harmonogramu planowanych robót w zakresie rzeczowym i finansowym.

 

2.        Gołyźniak Maria – w imieniu mieszkańców poprosiła o informację czy istnieje możliwość otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska przy wymianie pieców z węglowych na gazowe.

Ponadto radna prosi o zakupienie nożyc elektrycznych do cięcia żywopłotów.

Burmistrz poinformował, że gminny fundusz ochrony środowiska jest b. niski i wynosi ok. 50 tys. zł. rocznie. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeznaczony  jest głównie na czyszczenie rowów odwadniających oraz ewakuację poryć dachowych azbestowych. Obecnie w naszej Gminie – biorąc pod uwagę wielkość wpływów na fundusz ochrony środowiska brak jest możliwości dofinansowania wymiany pieców.

 

3.        Zofia Urbańczyk – poinformowała, że w dalszym ciągu nie został oczyszczony chodnik na ul. Słowackiego w Chełmku. Pobocze ul. Na Skałce również nie zostało wykoszone. Ponadto pola niektórych ludzi prywatnych nie są wykaszane. Mieszkańcy nie oczyszczają chodników. W związku z powyższym Radna proponowała, aby utworzyć Straż Miejską, która dbałaby o porządek w naszej gminie.

Burmistrz poinformował, że utworzenie Straży Miejskiej to bardzo wysokie koszty dla gminy (etaty, umundurowanie, pomieszczenia, wyposażenie, paliwo itp).

 

4.        Zofia Urbańczyk – poinformowała również o zasypaniu łącznika ulicy Śląskiej z ul. Sadową przez pracowników prowadzących modernizację ul. Śląskiej. Po interwencjach mieszkańców wykonano tam schody, które są bardzo wysokie, utrudniają poruszanie się i stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci i ludzi starszych. Radna wnioskuje o obniżenie stopni i zamontowanie barierki.

 

5.        Marek Palka – pytał o źródło mocnych wstrząsów powtarzających się w ostatnim czasie w naszej gminie.

Burmistrz poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami kopalni i poprosił o wyjaśnienie źródeł wstrząsów Sejmograf zamontowany na ul. Chrobrego w Chełmku został przekazany do odczytu. Kopalnia twierdzi, że efekty wstrząsów są odczuwalne, ale nie powodują uszkodzeń konstrukcji budynków. Od 2000 r. Gmina koresponduje z kopalnią w tej sprawie, ale kopalnia nie poczuwa się do spowodowania uszkodzeń domów.

Na podstawie istniejącej w Urzędzie Miejskim dokumentacji Burmistrz polecił Radcy Prawnemu tut. Urzędu przygotowanie wzoru pozwu sądowego, z którego wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którzy stwierdzili uszkodzenia swoich budynków, będą mogli skorzystać i złożyć do sądu w celu uzyskania odszkodowania od kopalni.

 

6.        Henryk Wiśniewski – prosił o wyjaśnienie dotyczące możliwości wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Ponadto radny informuje, że mieszkańcy bloku przy ul. Andersa 2 zgłaszali, że firma wykonująca roboty dachowe  nie zabezpieczyła dachu przed deszczem, co spowodowało zalanie  wielu mieszkań.

Burmistrz poinformował, że mieszkańcy tego bloku muszą zgłosić się do administratora budynku, który winien wyegzekwować odszkodowanie od firmy, która powinna dokonać naprawy uszkodzeń.

Zmiana prawa użytkowania wieczystego wynika z mocy obowiązującej ustawy. Zgodnie z obowiązującą ustawą z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność skorzystało ok. 90 % użytkowników – mimo, że wszyscy byli o tym poinformowani. Ustawa zmieniła się i obecnie nie określa kosztów, które powinien zapłacić użytkownik. Większość Gmin wstrzymała się z decyzją
o zmianie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności do czasu wyjaśnienia lub sporządzenia nowelizacji ustawy.

 

7.        Bogdan Dulęba – zapytał Burmistrza o informację z ukończeniem budynku LKS Gorzów.

Burmistrz poinformował, że został ogłoszony przetarg. W miesiącu lipcu nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

 

8.        Marek Idzik – ponowił wniosek z poprzedniej sesji dotyczący wyczyszczenia rowu “bobreckiego” w Bobrku, który jest zarośnięty trawą i podczas większych opadów może spowodować zalanie przyległego terenu. W tym celu wystosować pismo do Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych.

 

9.        Bernard Hojka – ponowił również wniosek o wyczyszczenie rowu przy ul. Reymonta w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że w tej sprawie skierował pismo do kopalni i do Nadleśnictwa. Kopalnia poinformowała, że wszczęła postępowanie w kierunku rozwiązania problemu.

 

Ad. 7. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16,10 życząc wszystkim udanego wypoczynku podczas wakacji.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                         Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*