Protokół nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLVII/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 24 października 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni:   Radni  oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XLVII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku przywitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami, zaproszonych gości:

  • Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Telkę
  • Przewodniczących Zarządu Osiedli  i  Rad Sołeckich
  • Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciela  Komisariatu Policji w Chełmku
  • przedstawiciela   redakcji  „Echo Chełmka”

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób –  stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Burmistrz – Andrzej Saternus zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w harmonogramie obrad sesji i włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

  • w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Partizanske
  • w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Svit.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wnioski Burmistrza.

Głosowało: 14 / 14 za

Radni jednogłośnie przyjęli propozycje Burmistrza.

            Zebrani nie zgłaszali więcej  wniosków i uwag do porządku obrad. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z punktami dodatkowymi.

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XLVI/2006  z Sesji RM w Chełmku z dnia 14 września 2006 r.

3.        Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku
  • Burmistrza Chełmka

4.        Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

5.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006 – 2015.

6.        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

7.        Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

8.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Słowackiego.

9.        Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Partizanske.

10.     Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Svit.

11.     Projekt uchwały w sprawie nazwania imieniem  Benedykta XVI mostu położonego w Bobrku na rzece Wiśle.

12.     Sprawozdanie z działalnoścI Rady Miejskiej i Komisji RM w trakcie IV kadencji RM.

13.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

14.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

15.     Sprawy bieżące,  wnioski  i  interpelacje.

16.     Zakończenie obrad  XLVII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad  oprócz  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006 – 2015, którą ze względu na obszerność dokumentu otrzymali radni posiadający adresy e-mail. Pozostali radni mogli zapoznać się z dokumentem w biurze RM lub siedzibie MOPS w Chełmku.

***

            Uczestniczący w obradach Radny Województwa Małopolskiego Andrzej Telka przekazał dla Rady Miejskiej Chełmka podziękowania za owocną współpracę trwającą dwie kadencje oraz życzył wszystkim ubiegającym się o mandat radnego pomyślnego startu w wyborach.

 załącznik  nr 3

 

Przewodniczący RM oraz Burmistrz podziękowali również p. Andrzejowi Telce za wieloletnią współpracę i reprezentowanie naszego środowiska w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

***

            W trakcie obrad sesji RM Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył gratulacje i przekazał puchar za zdobycie I miejsca w pucharze Polski na szczeblu podokręgu oświęcimskiego dla przedstawicieli Klubu Sportowego w Chełmku.

Puchar oraz nagrody rzeczowe – piłki odebrali p. Byrski Piotr i Tomasz Kulig.

***

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLVI/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 września 2006 roku.

Protokół nr XLVI/2006 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 14 września 2006 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści  protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku oraz Burmistrza Chełmka.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Chełmku odczytał informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej  w Chełmku  oraz informację przesłaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o analizie oświadczeń złożonych Wojewodzie Małopolskiemu przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

Burmistrz Chełmka przedstawił informację o analizie złożonych oświadczeń przez kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych ( łącznie 19 osób).

W przedstawionych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oświadczenia stanowią załącznik nr 4

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu  (…) i edukacji (…). Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko obu komisji z dnia 19 października 2006 r.

Projektantka z Biura Planowania Przestrzennego z Bielska Białej p.Joanna Kaczmarek Mikuszewska  poinformowała, że wpłynęła 1 uwaga do wyłożonego planu, która została omówiona z wnioskodawcą  i częściowo uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Radni nie wnosili uwag do planu zagospodarowania.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XLVII/365/2006

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr    5 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006 – 2015.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu  (…) i edukacji (…) w dniu 19 października 2006 r. oraz Komisji handlu i zdrowia w dniu 12 października 2006 r.  Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu strategii. Wnioski zgłoszone na posiedzeniach komisji zostały uwzględnione.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 13 radnych: 13 – za.

Radna H. Szewczyk chwilowo opuściła salę obrad.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/366/2006

w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006 – 2015.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  6  do protokołu.

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu  (…) i edukacji (…) w dniu 19 października 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 13 radnych: 13 – za.

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XLVII/367/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu  (…) i edukacji (…) w dniu 19 października 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 13 radnych: 12 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XLVII/368/2006

w sprawie:   zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

 

Uchwała  stanowi  załącznik nr  8  do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Słowackiego.

            Burmistrz poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach komisji ponieważ nieruchomość była w trakcie rozgraniczenia. Obecnie prace geodezyjne zostały zakończone i nieruchomość może zostać przeznaczona do sprzedaży.

Jest to nieruchomość, którą Gmina Chełmek otrzymała w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu Stefanie Bernaciku. Działka oznaczona jako p.gr 1187/12 o pow. 0.1521 ha położona w Chełmku przy ul. Słowackiego.

 

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/369/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy ul. Słowackiego.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  9  do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Partizanske.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina uprawniona jest do podjęcia współpracy z gminami partnerskimi z innych państw.

Miasto słowackie Partizanske odpowiedziało na naszą ofertę współpracy.

Jest to miasto o zbliżonej strukturze do Chełmka, położone na Słowacji, w kraju trenczyńskim, nad Nitrą (dopływ Dunaju). Około 24,9 tys. mieszkańców. Chełmek i Partizanske łączy wspólna historia związana z osobą czeskiego przedsiębiorcy Tomasza Baty.

Proponowany obszar współpracy to przede wszystkim wymiana młodzieży szkolnej, kontakty przedsiębiorców, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi w dziedzinach gospodarczych, kulturalnych oraz oświatowych.

 

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XLVII/370/2006

w sprawie: podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Partizanske.  

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  10  do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Svit.

Podobnie jak z  miastem słowackim Partizanske Gmina zamierza podjąć współpracę z miastem Svit. Jest to również miasto o zbliżonej strukturze do Chełmka, położone na Słowacji. Jest miastem przemysłowym . Istnieje już od 1934 r.. Położone jest w odległości 8 km od Popradu u podnóża Tatr Wysokich. Jest jednym z kilku miast na świecie założonym przez firmę obuwniczą Bata. Proponowany obszar współpracy to tak jak przy Partizanske wymiana młodzieży szkolnej, kontakty przedsiębiorców, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi w dziedzinach gospodarczych, kulturalnych oraz oświatowych.

 

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę jednogłośnie.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/371/2006

w sprawie: podjęcia współpracy polsko – słowackiej z miastem Svit. 

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  11  do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie nazwania imieniem  Benedykta XVI mostu położonego w Bobrku na rzece Wiśle.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu  (…) i edukacji (…) w dniu 19 października 2006 r. oraz Komisji handlu i zdrowia w dniu 12 października 2006 r.  Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 10 – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymujące się

           

Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę większością głosów.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/372/2006

w sprawie: nazwania imieniem  Benedykta XVI mostu położonego w Bobrku na rzece Wiśle.

Uchwała  stanowi   załącznik nr  12 do protokołu.

 

Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji RM w trakcie IV kadencji RM.

            Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności w trakcie IV kadencji, które przedstawili:

–            Zbigniew Jeleń – z działalności Rady Miejskiej w Chełmku

–            Marek Idzik – z działalności Komisji Rewizyjnej,

–            Wiśniewski Henryk – z działalności Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony , środowiska ,

–            Kania Barbara – z działalności Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

–            Bernard Hojka – z działalności Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego,

–            Adam Stokłosa – z działalności  Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań,

–            Helena Szewczyk – z działalności Komisji inwentaryzacyjnej.

 

Sprawozdania stanowią  załączniki nr 13 – 18

 

Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami  Radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września  2006  r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Radna M. Gołyźniak poprosiła o informację dotyczącą zwiększenia etatu dla masażysty w przychodni zdrowia w Chełmku.

Dyrektor J. Betej udzielił odpowiedzi, że zatrudniony masażysta posiada pełny etat i nie można zwiększyć godzin pracy natomiast na uzyskanie dodatkowego kontraktu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest bardzo  trudne.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19  do protokołu.

 

Ad. 19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

           Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od dnia   5 września  17 października 2006 r.

 

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.  Stanowi załącznik nr 20 do protokołu .

 

Ad. 20. Sprawy bieżące,  wnioski  i  interpelacje.

1.         H. Szewczyk: – informowała, że mieszkańcy Bobrka  skarżą się na rejestrację w SG ZOZ – pomimo, że są osoby w rejestracji – nikt nie odbiera telefonów i trudno zarejestrować się telefonicznie. Poprosiła obecnego na posiedzeniu sesji Dyrektora SG ZOZ o interwencję w tej sprawie.

2.         B. Hojka – poinformował, że z uwagi na prowadzony remont na ul. Przemysłowej w Chełmku jest bardzo wąski pas jezdni i samochody nie mogą się mijać.

Burmistrz poinformował, że pas jezdni ma szerokość 3 m, więc jest zgodny z przepisami. Są to utrudnienia, które zostaną rozwiązane po przeprowadzeniu modernizacji drogi.

3.         B. Kania –  zaproponowała, aby “nowa rada” opracowała politykę oświatową w Gminie Chełmek.

Z. Urbańczyk poparła wniosek przedmówczyni i uważa, że do takiego opracowania powinien włączyć się również MOKSiR, który zaprasza młodzież na wernisaże, prelekcje i inne rodzaje działalności kulturalnej.

4.         J. Radwańska

–      poruszyła problem dokończenia remontu ulicy Mickiewicza. Informowała, że “powiat” uchyla się od prowadzenia remontu twierdząc, że jest to droga gminna.

–      zgłosiła konieczność naprawy lamp ulicznych k. Macy na ul. Jaworznickiej i k. Majewskiego na ul. Jaworznickiej oraz u zbiegu ulic Krasińskiego i Jagiellońskiej.

–      zgłosiła konieczność posprzątania okolic cmentarza

(Burmistrz poinformował, że pracownicy robót publicznych posprzątają ten teren)

5.         M. Gołyźniak poprosiła o przeniesienie koszy ulicznych bliżej ławek.

(Burmistrz poinformował, że mieszkańcy w większości proszą o odsunięcie koszy od ławek ze względu na brzydki  zapach i osy)

6.         Z. Urbańczyk – wnioskowała, aby zgłosić do Koła Łowieckiego problem dużej ilości lisów w okolicach rzeki Przemszy  i  “skały”.

 

Ad. 21. Zakończenie obrad  XLVI  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XLVII  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,oo, podziękował radnym za rzeczową dyskusję oraz pracownikom Urzędu za przygotowanie materiałów.

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Chełmka przekazali radnym, przedstawicielom zarządów osiedli, jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę orazpodziękowania za włożony wysiłek na rzecz rozwoju Naszej Gminy wraz z życzeniami dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*