Protokół Nr XIV z sesji Rady Miejsikiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XIV/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 29 stycznia 2004 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 r.

3.      Przedstawienie informacji o działalności Małopolskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy, Powiatu i Województwa w 2003 r. przez przedstawiciela Małopolskiej Izby Rolniczej.

4.      Projekt uchwały RM w Chełmku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

5.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

6.      Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

7.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

8.      Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

9.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

10.   Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

11.   Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

12.   Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XIV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący Rady Miejskiej wnosi o włączenie do porządku obrad sesji:

– po pkt. 4 jako pkt. 5 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej
w Chełmku w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

– jako pkt. 7 – projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży,

– jako pkt. 8 – Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

 

Burmistrz Andrzej Saternus wnosi o uzupełnienie otrzymanego wcześniej projektu Budżetu Gminy Chełmek na 2004 r. o załącznik nr 6 ( str. 18) w którym została naniesiona poprawka.

 

Radni jednogłośnie przyjęli dodatkowe projekty uchwał do porządku obrad sesji.

Przewodniczący RM Zbigniew Jeleń poddał porządek obrad wraz z poprawkami pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku.

Protokół nr XIII/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 18 grudnia 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Przedstawienie informacji o działalności Małopolskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy, Powiatu i Województwa w 2003 r. przez przedstawiciela Małopolskiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z prośbą Małopolskich Izb Rolniczych na obrady sesji RM zaproszono przedstawicieli Biura Terenowego Izb Rolniczych w Wadowicach.

Na sesję przybyli: Kazimierz Całus – Przewodniczący Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Oświęcimiu, Wojciech Procner – Członek Rady Powiatowej MIR oraz przedstawiciel Gminy Chełmek – Stanisław Balon.

Zaproszeni poinformowali o działalności Izby Rolniczej na terenie Powiatu i Województwa w 2003 roku, a w szczególności omówili działalność statutową Małopolskiej Izby Rolniczej, przedstawili informację o szkoleniach rolników, wymianie zagranicznej i współpracy z instytucjami zagranicznymi, o prowadzonych świętach rolniczych i wystawach oraz o wydawanych decyzjach administracyjnych. (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

 

Radni pytali o udział rolników z naszej gminy w szkoleniach organizowanych przez MIR oraz gdzie znajduje się siedziba MIR.

P. K. Całus poinformował Radnych, że w przypadku naszej gminy bardzo mało osób uczestniczy w szkoleniach czy innych formach współpracy.

Siedziba Małopolskiej Izby Rolniczej mieści się w Krakowie na ul. Batorego, ale w najbliższym czasie będzie biuro stałe w Oświęcimiu na ul. Wyspiańskiego 10.

 

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie przedstawione przez przedstawiciela Małopolskiej Izby Rolniczej i wnosi, aby informację o organizowanych szkoleniach lub innych formach współpracy były szerzej propagowane na terenie naszej gminy.

 

Ad. 4. Projekt uchwały RM w Chełmku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały z zakresem rzeczowym i finansowym zadań planowanych na 2004 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2004 został omówiony na posiedzeniach Komisji RM: Edukacji (…) w dniu 7 stycznia 2004 r. , Budżetu (…) w dniu 8 stycznia 2004 r, Handlu (…) w dniu 9 stycznia 2004 r. oraz na Komisji zdrowia (…) w dniu 12 stycznia 2004 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowiska wszystkich Komisji. Część z nich dotyczące zmiany w treści programu  została już  wprowadzona.

 

Wszystkie poprawki w treści załącznika nr 1 do uchwały tj. programu profilaktyki na 2004 r. wymienione w stanowiskach komisji Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. (15 – za)

 

Radny Marek Palka wnioskuje aby w dziale IV dodać punkt 4 o następującym brzmieniu: „Działania zmierzające do zorganizowania racjonalnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci zakupu sprzętu rekreacyjno – wypoczynkowego na place zabaw, na których zostaną umieszczone informacje o treściach profilaktycznych.”

 

Rada przyjęła wniosek Radnego M. Palki głosowaniem:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący

Radny B. Hojka wnioskuje aby z kwoty 60 tys. zł z działu V pkt. 2 programu odjąć kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje na place zabaw dla dzieci po 5 tys. zł dla osiedla Stare Miasto, Nowopole, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek.

Rada odrzuciła wniosek Radnego B. Hojki głosowaniem:

1 – za, 13 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

           

Radny M. Palka wnioskuje aby z kwoty 60 tys. zł z działu V pkt. 2 programu odjąć kwotę 15 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje na place zabaw dla dzieci  po 5 tys. zł dla  osiedla Stare Miasto,  Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek.

 

Rada odrzuciła wniosek Radnego M. Palki głosowaniem:

7 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

W związku z powyższym Radna B. Kania zaproponowała, aby poddać pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu (…), który odczytał Przewodniczący RM.

 

Rada odrzuciła wniosek Komisji Budżetu (…) głosowaniem:

7 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący

 

Następnie Rada Miejska przegłosowała wniosek Komisji Edukacji (…), który został odczytany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku. Wniosek dotyczy zmniejszenia kwoty 60 tys. zł  w dziale V pkt.2 programu o kwotę 15 tys. zł i przeznaczenie  kwoty 10. tys zł na dofinansowanie działalności innych wnioskodawców (dz. V pkt 3) oraz kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka połączonego z profilaktycznym programem zajęć (dz. IV pkt. 3).

 

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty przez Radę Miejską :

8 – za, 7 – przeciw, 0 – wstrzymujący

Projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z poprawkami został poddany pod głosowanie i przyjęty głosowaniem:

12 głosów – za, 2 głosy – przeciw, 1 głos  – wstrzymujący się.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIV/112/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

            30 września 2003 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

W art. 71 powołanej ustawy zostały wymienione obszary działalności gospodarczej, których wykonanie wymaga uzyskania zezwolenia – wskazując jednocześnie ustawy, w których kwestie te są szczegółowo uregulowane.

Niestety wśród wymienionych w tym artykule przepisów nie znalazła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co oznacza, iż prowadzenie sprzedaży detalicznej, a także obrotu hurtowego napojami alkoholowymi nie będzie wymagać posiadania przez przedsiębiorców stosownych zezwoleń, a także nie będzie pociągało ze sobą konieczności wnoszenia opłat za korzystanie z takich zezwoleń.

Powyższe wpłynie istotnie na zadania realizowane przez samorządy gminne, a mianowicie:

Art. 4` ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 póź. 1231) stanowi m.in. że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, które ujęte są w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonym corocznie przez radę gminy.

Art. II` ust. 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, że środki na realizację zadań ujętych w gminnych programach pochodzą właśnie m.in. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwalenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kształcie przyjętym obecnie przez Radę Ministrów w znacznym (może całkowicie) stopniu ograniczy realizację zadań zawartych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Treść rezolucji otrzymali wszyscy Radni.

 

Mając powyższe na uwadze Radny Adam Stokłosa złożył wniosek o uchwalenie przez Radę Miejską w Chełmku rezolucji w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzasadniając dobrodziejstwa wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Radny Henryk Wiśniewski przedstawił negatywne strony podjęcia rezolucji i popiera projekt ustawy o likwidacji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych płacą kwartalnie bardzo wysokie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych co spowodowało, że wiele osób zrezygnowało z działalności gospodarczej, gdyż opłaty przewyższały dochody.

 

Po wysłuchaniu opinii „za” i „przeciw” projekt uchwały Rady Miejskiej o uchwaleniu rezolucji został poddany pod głosowanie i przyjęty:

6 głosów – za, 3 głosy – przeciw, 6 głosów – wstrzymujący się.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIV/113/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia rezolucji nr 1/2004 rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

W miesiącu styczniu projekt uchwały budżetowej został omówiony na posiedzeniach Komisji RM:  Edukacji (…)  w dniu 7 stycznia 2004 r. , Budżetu (…) w dniu 8 stycznia 2004 r, Handlu (…) w dniu 9 stycznia 2004 r. oraz na Komisji zdrowia (…) w dniu 12 stycznia 2004 r. oraz zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu (…), Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących pozostałych Komisji w dniu 15 stycznia 2004 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r. wraz z poprawkami uwzględnionymi przez Burmistrza Chełmka i pozytywnie zaopiniowanymi przez Komisję Budżetu (…) Radni otrzymali wraz z materiałami na 14 dni przed posiedzeniem sesji.

Burmistrz przedstawił radnym jakie zadania Gmina Chełmek będzie realizować w 2004 r. omówił dochody oraz wydatki planowane w 2004 r., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, dotacje na zadania zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz w zakresie pomocy społecznej, na dofinansowanie zadań w samorządem województwa i powiatu (drogi). 

 

Skarbnik P. Helena Plust Brulińska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie projektu budżetu Gminy Chełmek na 2004 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowiska wszystkich Komisji, opinię Komisji wspólnej z dnia 15 stycznia 2004 r. oraz opinię Burmistrza do każdego stanowiska, a Rada Miejska ustosunkowała się do każdego wniosku jak poniżej:

 

Komisja RM / data posiedzenia
Treść wniosku
Opinia Komisji Budżetu (…) wspólnie z Przewodniczącym RM oraz Przewodniczącymi pozostałych Komisji RM Stanowisko Burmistrza
 

Komisja Edukacji (…) z dnia

7 stycznia 2004 r.

1. Przeprojektować halę sportową przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1    w Chełmku na salę  gimnastyczną .

Głosowało 6 osób:

Za        –           3

Przeciw            –           1         

Wstrzym.          –           2

 

Rada Miejska w Chełmku :

Za – 5, przewciw – 10. wstrz. – 0

 

 

2. Proponowaną kwotę 100.000 zł przeznaczoną    w rozdziale 92601 na wydatki inwestycyjne  obiektów sportowych  podzielić w następujący sposób:

–          dla KS Chełmek – kwotę 30 tys. zł

–          dla KS Bobrek – kwotę 30 tys. zł

–          dla KS Gorzów – kwotę 40 tys. zł  potrzebną na dokończenie  budowy obiektu sportowego w 2004 r.

Głosowało 6 osób:

Za                    –           4

Przeciw            –           1         

Wstrzym.                         –               1

 

W tym temacie również wniosek Kom. Handlu:

 

4.W rozdziale 92601 Kultura fizyczna i sport kwotę 100.000 zł na wydatki inwestycyjne podzielić w następujący sposób:  KS Chełmek – 40 tys. zł, LKS Gorzów – 60 tys. zł, natomiast LKS Bobrek przeznaczyć do realizacji w 2005 r.

Wynik głosowania :

za        – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

wstrzym- 1 głos

 

Radny p. Dulęba wnosi o wprowadzenie poprawki  i podział kwoty 100.000 zł  w następujący sposób: KS Chełmek – 35 tys. zł, LKS Bobrek – 35 tys. zł, LKS Gorzów – 30 tys. zł.

Rada Miejska przyjęła wniosek:

9 – za,  4 – przeciw, 2 – wstrzym.

 

 

 

 

Burmistrz zaopiniował wniosek negatywnie wyjaśnienie stanowi  załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu ( załącznik nr 6 str.16)

Burmistrz zaproponował podział:

 

KS Chełmek – 40 tys. zł

LKS Bobrek – 30 tys. zł

LKS Gorzów– 30 tys. zł

 

 

Decyzję o podziale środków pozostawił  do Rady M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Budżetu (..)

z dnia            8 stycznia 2004 r.

 

1.Zwiększenie środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: remont budynku przy ul. Krakowskiej 16 o kwotę dodatkową do 20.000 zł. (budynek wymaga dużego remontu), (jest kwota 30.000 zł).

Wynik głosowania: za: 5 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzym.: 3 głosy

 

Rada Miejska nie głosowała – wniosek  został już załatwiony pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

2.Zmniejszenie środków o kwotę 4.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność. Przesunięcie w/w kwoty zwiększy wydatki na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: na  działalność Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

Rada Miejska nie głosowała – wniosek  został już załatwiony pozytywnie.

 

 

 

3.Zmniejszenie środków o kwotę 25.000 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa oświatowa (jest kwota 120.000 zł). Przesunięcie w/w kwoty zwiększy wydatki na dział 801, rozdział 80110 Gimnazja: z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły

Wynik głosowania:

 za 5 głosów, przeciw: 2, wstrzym.: 0 głosów       (przy obecności 7 radnych)

 

 Rada Miejska odrzuciła  wniosek:

5 – za,  8 – przeciw, 2 – wstrzym.

 

4.Zwiększenie środków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport: rozdział: 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: w tym wydatki bieżące dotacje dla Klubów Sportowych.

 

 

 

Rada Miejska nie głosowała – wniosek  został już załatwiony pozytywnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zwiększenie środków w dziale 801 Oświata i wychowanie: rozdział: 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Brzozowa 7 Chełmek na realizację robót dodatkowych .

Przeprowadzić wstępne rozeznanie ile wyniesie ostateczne wyposażenie (np. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do funkcjonowania sali) budowanej aktualnie sali gimnastycznej.

 

Rada Miejska nie głosowała – wniosek  został już uwzględniony.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek głosowaniem:

Za – 11,  przeciw –0,  wstrzym. –0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmując wyjaśnienie Burmistrza Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek głosowaniem:

Za – 0,  przeciw – 11,  wstrzym. –0

 

 

Wniosek zaopiniowany negatywnie:

Za – 1,  przeciw – 9,  wstrzym. –1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja nie głosowała przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja nie głosowała – wyjaśnienie pisemne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz zaopiniował wniosek pozytywnie: środki zostały przesunięte z : odszkodowań za wykup gruntów – 5.000 zł, administracja, remonty – 5.000 zł oraz z działu 756 ( dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…..) kwota 10.000 zł.

 

 

Pozytywnie: w budżecie MOKSiR było 3 tys. zł planuje się zwiększenie na 4 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz zaopiniował negatywnie – rezerwa na płace nauczycieli i pracowników admini-stracji oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

negatywnie – środki finansowe dla klubów sportowych zostały zabezpieczone w miarę posiadanych możliwości.

Kluby sportowe działają jako stowarzyszenia czyli mają osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz pozyskiwać sponsorów.

 

wyjaśnienie Burmistrza stanowi  załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Handlu (…)

z dnia          9 stycznia 2004 r.

 

 

1.W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Komisja zaakceptowała warunkowo przeznaczenie kwoty 130 tys. zł na remont budynku Domu Ludowego w Gorzowie. W przypadku braku dotacji z SAPARD należy wstrzymać remont w 2004 r.,  a kwotę przeznaczyć na budowę remizy OSP w Chełmku.

Wynik głosowania :

Za – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.           – 0 głosów

 

Rada Miejska odrzuciła  wniosek:

0 – za,  12 – przeciw, 3 – wstrzym.

 

 

2.W rozdziale 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin: pozycję: malowanie pomieszczeń sali sesyjnej, wymiana drzwi, remont parkingu oraz chodnika obok budynku Urzędu  zadanie to rozłożyć do realizacji na dwa lata. W 2004 r. wykonać parking i chodnik, natomiast malowanie sali sesyjnej i wymianę drzwi zrealizować    w 2005 r.

W związku z tym z kwoty 50.000 zł. odjąć kwotę  20.000 zł, którą przenieść do  rozdziału 70005  z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Krakowskiej 16 (razem 50.000 zł).

Wynik głosowania :

za        – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.          – 0 głosów

 

Rada Miejska odrzuciła  wniosek:

0 – za,  14 – przeciw,   1 – wstrzym.

 

Rada Miejska popiera wykonanie remontu sali sesyjnej  ( 15 – za)

 

 

3.W rozdziale 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  – pozostała działalność:  kwotę  30.000 zł  przeznaczyć na urządzenie dużego placu zabaw dla dzieci na terenie parku miejskiego w Chełmku. Jeżeli kwota ta nie będzie wystarczająca wykorzystać oszczędności z innych zadań.

W następnych latach zainwestować w budowę placów zabaw kolejno w innych osiedlach lub sołectwach .

Wynik głosowania :

za        – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.- 0 głosów

 

oraz wniosek Komisji Zdrowia (..):

 

 

3.równomiernie rozłożyć środki finansowe w rozdziale 90095 przeznaczone na place  zabaw dla dzieci: dla Chełmek – Osiedle, Chełmek – Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i  Sołectwo Bobrek  po 7.500 zł

Wynik głosowania: 

Za – 3 głosy,    Przeciw – 0 głosów,   Wstrzym. – 1 głos

 

Rada Miejska przyjęła wniosek:

10 – za,  2 – przeciw,  3 – wstrzym.

 

 

4.Komisja Handlu (…) wnioskuje do Burmistrza Chełmka o przekazanie systemu przydziału mieszkań do decyzji ADM lub Komisji Mieszkaniowej  powołanej Zarządzeniem Burmistrza.

Głosowanie :  za- 5 głosów,  przeciw- 0 głosów, wstrzym.- 0 głosów

 

 

Rada Miejska nie głosowała wniosek do realizacji.

 

 

 

 

 

 

5.Środki finansowe zaoszczędzone z diet niewypłacanych Radnym należy pozostawić do dyspozycji Radnych w celu przeznaczenia ich na cele społeczne.

Wynik głosowania :

za        – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.- 0 głosów

 

Rada Miejska nie głosowała – przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

 

7.Komisja Handlu (…) wnioskuje o zwiększenie  zatrudnienia w biurze  obsługi Rady Miejskiej do 1,5 etatu.

Wynik głosowania :

za        – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.                       – 0 głosów

 

Rada Miejska nie głosowała – przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

 

8.Komisja Handlu (…) widzi konieczność utwardzenia  części  placu targowego. W przypadku jeżeli Burmistrz nie znajdzie środków finansowych  na ten cel, to należy przeznaczyć część rezerwy budżetowej lub rozważyć  utwardzenie placu w etapach.

Wynik głosowania :

za        – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym.- 0 głosów

 

Rada Miejska nie głosowała – przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek głosowaniem:

Za – 0,  przeciw – 9,  wstrzym. –2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek głosowaniem:

Za – 0,  przeciw – 11,  wstrzym. –0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja pozytywniezaopiniowała wniosek głosowaniem:

Za – 6,  przeciw – 4,  wstrzym. – 1

 

w związku z powyższym wniosek Komisji Zdrowia  o równomierne rozłożenie środków finansowych na place zabaw został  odrzucony.

 

 

Wniosek do realizacji Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja przyjęła propozycje Burmistrza

 

 

 

W przypadku braku dotacji z SAPARD zadanie do realizacji jako priorytet zgłoszony przez sołectwo. Obiekt gminny w złym stanie technicznym wymaga pilnego remontu

 

 

 

 

 

 

Środki na remont budynku przy ul. Krakowskiej 16 zostały zwiększone o 20 tys. zł.

Do decyzji Rady Miejskiej Burmistrz pozostawił zakres remontu budynku urzędu.

Po przesunięciach pozostała kwota 45 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinię o podziale kwoty 30.000 zł Burmistrz pozostawił do decyzji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek zostanie uwzględniony w nowym wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gm. Chełmek, który w najbliższym czasie zostanie poddany pod obrady RM

 

 

 

Dochody gmin  są oparte w dużej mierze o prognozy. Dlatego na tym etapie decydowanie o kierunkach wydania niewykorzystanych środków jest  przedwczesne.    W przypadku

niewykorzystania środków zarezerwowanych na wypłaty diet propozycja może zostać rozpatrzona w IV kwartale poprzez podjęcie stosownej uchwały RM o przesunięciu środków do MOPS.

 

 

 

 

Praca w biurze Rady M. jest na bieżąco monitorowana w przypadku wystąpienia zaległości propozycja zostanie rozpatrzona.

Obecnie zatrudnienie wynosi     1  i   2/5 etatu.

 

Negatywnie – brak środków finansowych na 2004 r.

Istnieje potrzeba podjęcia dyskusji na temat uruchomienia przetargu na zabudowę pozostałej części placu targowego, którą powinna podjąć Komisja Handlu i K. Budżetu.

 

 

 

Komisja Zdrowia (…) z dnia        12 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.zapis w rozdziale  80101 o brzmieniu: Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia            i pochodne od wynagrodzeń uzupełnić o „obsługa administracyjna wzrost o 3 %”.

 

 

Rada Miejska przyjęła wniosek:

10 – za,  2 – przeciw,  3 – wstrzym.

 

 

2. opracować plan kontroli w dziale wykorzystania środków na dotację do sektora finansów publicznych  (rozdział 85295).

 

Rada Miejska nie głosowała – przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

 

4.przeprowadzić ponowną analizę zasadności  przygotowania placu targowego przy ul. Krakowskiej
w Chełmku  pod dalszą zabudowę obiektami handlowymi – uwzględniając obecną ilość chętnych do prowadzenia działalności handlowej .

 

Wynik głosowania: 

 Za       – 4 głosy,  Przeciw  – 0 głosów,  Wstrzym. – 0 głosów

 

Rada Miejska nie głosowała – przyjęła wyjaśnienie Burmistrza.

 

 

Wniosek zaopiniowano negatywnie głosowaniem:

Za – 2,  przeciw –9,  wstrzym. –0

Komisja przyjęła propozycję Burmistrza tj. zapis: wzrost

do 3 %

 

 

 

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem.

 

 

 

 

 

 

 

Komisja przyjęła propozycję Burmistrza dotyczącą ponownego omówienia sprawy na Komisji Handlu i Budżetu.

 

Nauczyciele wypłacani są zgodnie          z tabelami zaszeregowań. Dla obsługi admin. Zakłada się podwyżkę wynagro-dzeń do 3 %

 

 

Burmistrz proponuje prowadzenie Kontroli przez Komisję Rewizyjną

 

 

 

Materiały zostaną przygotowane i przedstawione  do opinii Komisji Budżetu (…)      i Handlu (…)

 

Komisja Budżetu wspólnie z Przew. RM i Przew. Pozostałych Komisji RM

z dnia

15.  I.  2004

 

Radny M. Idzik proponuje zwiększenie kwoty na wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku o kwotę 20 tys. zł przez zmniejszenie działu 801 Oświata i wychowanie o 10 tys. zł i zmniejszenie  działu 710 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego o 10 tys. zł.

 

Rada Miejska nie głosowała – wniosek został uwzględniony.

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję głosowaniem:

Za – 11, przeciw.-  0, wstrzym. – 0

 

 

Wniosek pozytywnie zaopiniowany – uwzględniony w budżecie.

 

Radna Zofia Urbańczyk zgłosiła  wniosek o zmniejszenie  rezerwy budżetowej o 20 tys. zł i dofinansowanie  po 5 tys. zł na  place zabaw na Starym Mieście, Nowopolu,  w Gorzowie  i  Bobrku.

 

Rada Miejska w Chełmku przyjęła wniosek głosowaniem: 

9 głosów – za, 5 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się

 

Radna Maria Gołyźniak złożyła wniosek o dofinansowanie Klubu Sportowego „Chełmek” o kwotę 5 tys. zł z rezerwy budżetowej. Po wyjaśnieniu Burmistrza Radna wycofała swój wniosek..

 

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmek na 2004 r. wraz z poprawkami został poddany pod głosowanie i przyjęty większością  głosów:

14  głosów  – za,     0 głosów – przeciw,      1 głos  – wstrzymujący się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIV/114/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie: Uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

W dniu 15 stycznia grupa 10 Radnych złożyła wniosek o zmianę wysokości potrąceń z tytułu nieobecności na sesjach i komisjach Rady Miejskiej z 20 na 10 %.W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały dotyczący zmiany § 5 w Uchwale RM w Chełmku podjętej w dniu 19 listopada 2002 r.  

 

Radna D. Kręźlewicz poprosiła o wyjaśnienie zapisu w § 2 uchwały nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. czy dieta 500 zł dotyczy tylko przewodniczących komisji stałych czy również doraźnych – jak np. Komisja Inwentaryzacyjna.Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zapis dotyczy wszystkich komisji również Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów:

11 – za,    2 – przeciw,    2 – wstrzymujące się

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIV/115/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie:  zmiany uchwały nr I/4/2002 Rady Miejskiej  w Chełmku  z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

Radni przed sesją otrzymali projekt uchwały RM. Niniejszą uchwałą zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa. Ustala się stawkę wynagrodzenia za inkaso 3 % od kwoty podatków pobranych. Na terenie Bobrka pobór podatku prowadzić będzie p. Czesława Dłubisz, natomiast w Gorzowie Pan Józef Czerw i Pan Marcin Ławczys.

Na terenie Chełmka ustala się prowizję w wysokości 0.3 % od kwoty podatków pobranych przez Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIV/116/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 9 grudnia 2003 r. do 14 stycznia 2004 roku.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 9 do protokołu

 

Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2003 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu..

 

Ad. 11. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.      Radna M. Gołyźniak – należy poczynić starania u władz PKP w celu wyremontowania i odmalowania budynku poczekalni i kas biletowych w Chełmku.

 

2.      Radny M. Palka  – zwrócić się do PKP o wyremontowanie przystanku kolejowego oraz schodów na perony przystanku PKP w Gorzowie .

 

3.      Radna Z. Urbańczyk – w związku z licznymi kradzieżami należy zwiększyć ilość patroli policyjnych na terenie Starego Miasta.

 

4.      Radna Helena Szewczyk – zwróciła się do Burmistrza o informację dotyczącą realizacji oświetlenia ulicznego w Bobrku.

Burmistrz udzielił informacji Radnej: w związku z nową procedurą został ogłoszony przetarg na obsługę oświetlenia ulicznego i Zakład Energetyczny nie będzie już obsługiwał naszej gminy. Przetarg wygrała firma El-Bud–Han z Oświęcimia. Realizację oświetlenia ulicznego na terenie Bobrka  planuje się rozpocząć wiosną br.

 

5.      Radna B. Kania informuje, że mieszkańcy Nowopola zostali wyposażeni w worki do segregacji odpadów, pyta kiedy będzie można wystawiać worki do odbioru.

Prezes MZGK Krzysztof Tokarski udzielił Radnej odpowiedzi, że w ostatni dzień roboczy stycznia będą odbierane worki z odpadami.

 

6.      Radny B. Hojka pyta, czy będzie ktoś kontrolował jakość segregowanych odpadów, bo przy odpadach plastikowych są bardzo wysokie wymagania, które tworzywa można odbierać.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że mieszkańcy otrzymali szczegółowe ulotki, dotyczące segregacji odpadów. Jest to segregacja pilotażowa. Po I kwartale będą spływały od mieszkańców wnioski, które będą omawiane na posiedzeniach Komisji RM.

 

7.      Radny H. Wiśniewski – na remont budynku przy ul. Krakowskiej 16 została przeznaczona w budżecie kwota 50 tys. zł. – co ADM zamierza w pierwszej kolejności wykonać, ponieważ konieczna byłaby wymiana instalacji elektrycznej i montaż liczników energii elektrycznej.

Prezes ADM Zdzisław Kurdybacha – najważniejszą potrzebą w tym budynku jest wymiana dachu. Budynek wymaga również przeprojektowania i przebudowy, aby powstały w nim normalne mieszkania. W związku z tym na obecnym etapie przebudowa instalacji elektrycznej byłaby bezcelowa.

 

8.      Radny P.Legut zasugerował rozważenie możliwości ściągnięcia zaległości czynszowych od mieszkańców budynku nr 16 przy ul. Krakowskiej w formie prac interwencyjnych.

 

9.      Radny A. Stokłosa sugeruje wydzielenie puli pieniędzy na prace interwencyjne.

 

10.  Przewodniczący RM – w budynkach administrowanych przez ADM założyć ramiona przyciągające drzwi do klatek schodowych, ponieważ wiele osób nie zamyka drzwi co powoduje utratę ciepła w okresie zimowym.

 

Radni złożyli również wnioski pisemne, które stanowią załączniki nr 11,12 i 13 do protokołu:

 

–         Na podstawie § 44 Regulaminu RM w Chełmku, grupa 7 Radnych wnioskuje o złożenie Radzie sprawozdań z dotychczasowej działalności przez Przewodniczących Komisji stałych i doraźnych, a także przez Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

–         Radna M. Gołyźniak oraz Radni z Osiedla złożyli wniosek o:

Ø       udostępnienie pomieszczenia na suszarnię w budynku ul. Powst. Śl. 2 a,

Ø       zakupienie ławek przed blok przy ul. Piłsudskiego 14,

Ø       dokonywanie kontroli przez służby policyjne ponieważ na ul. Powst. Śl. 2 jest znak zakazu parkowania i mimo tego samochody parkują i utrudniają dojazd np. dla karetki.

oraz przedstawili plan robót na 2004 r. Osiedle – Nowopole:

Ø       wykonać chodniki na ul. Klonowej 2,4,6,8,10,12 (wniosek z 2003 r.)

Ø       dokończyć chodnik ul. Andersa  (z 2003 r.)

Ø       chodnik ul. Wojska Polskiego 6.

Ø       droga – Ofiar Faszyzmu – dojazd do garaży.

Ø       parking na ul. Brzozowej (przed Kościołem)

Ø       poszerzenie chodnika o 1 płytkę ul. Andersa 2, 4 (pracownicy interwencyjni)

Ø       dokończyć remont  ul.  Dąbrowskiej.

Oświetlenie:

Ø        wykonać oświetlenie ul. Bocznej

Ø       wykonać oświetlenie ul. Andersa

Ø       wykonać oświetlenie chodnika od Kaprysu do ul. Broniewskiego (stadion sportowy)

 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chełmku dotyczące zakłócania spokoju w związku z pracą sklepu p. Kępki  do późnych godzin nocnych.

Burmistrz poinformował Radę Miejską, że podjął już działania zmierzające do rozwiązania problemu mieszkańców w/w bloku.

 

Ad. 12. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

          Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18,40.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*