Protokół XVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XVII/08

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 27 marca 2008 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Nieobecny radny: M.Madoń.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła XVII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela gazety lokalnej Echo Chełmka

 • oraz wszystkich obecnych

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Radny M.Sajak poprosił o przedstawienie informacji nt. wniosków zgłoszonych do funduszu spójności.

Burmistrz przedstawił informację podczas omawiania punktu 7.

Radni nie wnosili więcej uwag.

Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XVI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/260/05 RM w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/258/05 RM w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/259/05 RM w Chełmku

  z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/74/2007 RM w Chełmku
  z dnia 12 lipca 2007 r.

 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

 8. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 561/8 obręb Chełmek.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 11. Przyjęcie raportów z działalności spółek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek w 2007 r. oraz planów na 2008 r.

 12. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek za 2007 r.

 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 15. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XVI z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 28 lutego 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 13 głosujących: 13 – za

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/260/05 RM
w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r. oraz Komisji zdrowia (…) z 19.III.08 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 143/ 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/260/05 RM w Chełmku

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

załącznik nr 3

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/258/05 RM
w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r. oraz Komisji zdrowia (…) z 19.III.08 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 144 / 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/258/05 RM w Chełmku

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

załącznik nr 4

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/259/05 RM
w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r. oraz Komisji zdrowia (…) z 19.III.08 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 145 / 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/259/05 RM w Chełmku

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

załącznik nr 5

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/74/2007 RM w Chełmku z dnia 12 lipca 2007 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r. oraz Komisji zdrowia (…) z 19.III.08 r.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 146 / 2008

w sprawie uchylenia uchwały nr IX/74/2007 RM w Chełmku

z dnia 12 lipca 2007 r.

załącznik nr 6

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r. oraz Komisji zdrowia (…) z 19.III.08 r.

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję w tym temacie.

Na pytanie radnego M. Sajaka dlaczego wzrost ceny wody jest o 2 %, a ścieków aż o 4 % p.H.Kowalski poinformował, że koszty oczyszczania ścieków są wyższe. Ścieki powinny być oczyszczone do takiej klasy, aby mogły wpłynąć do rzeki. Koszty ponoszone przez oczyszczalnię przenoszone są na koszty ponoszone przez mieszkańców. Cena wody i ścieków rośnie z powodu kosztów eksploatacyjnych, energii elektrycznej i paliw itp. Ponadto poinformował, że cena wody jest wysoka, ponieważ Gmina Chełmek nie ma własnego ujęcia wody. Gmina musi zakupić wodę
i dostosować ją do takich parametrów, aby była bezpieczna i zdrowa.

Burmistrz poinformował, że na majątku gminy są wszystkie urządzenia i sieci. To znacznie obniża cenę wody. W przeciwnym przypadku mieszkańcy musieliby ponosić wszystkie koszty związane z amortyzacją i utrzymaniem sieci i cena wody byłaby wyższa. Woda w Oświęcimiu jest tańsza, ponieważ Oświęcim posiada swoje ujęcia wody.

W odpowiedzi na zapytanie P.Sajaka dotyczące wniosku Gminy Chełmek zgłoszonego do Funduszu Spójności Burmistrz poinformował, że po zakończeniu konsultacji społecznych Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił, że nabór będzie się odbywał w oparciu o ogłoszone konkursy. W najbliższym czasie ma być ogłoszony konkurs, gdzie nabór wniosków będzie od kwietnia do maja br. Gmina Chełmek planuje złożyć wniosek na kanalizację, na który w chwili obecnej jest wykonywane studium. Po wykonaniu dokumentacji Gmina podejmie decyzję o zakresie terytorialnym wniosku. Skala możliwości dofinansowania wniosku przez naszą Gminę jest ograniczona ze względu na ogromne koszty realizacji zadania.

Temat ten zostanie omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu z udziałem wszystkich radnych.

Radny. M. Sajak poprosił o dodatkową informację pisemną w w/w sprawie.

Burmistrz przyjął wniosek oraz polecił zamieszczenie informacji również
w Echu Chełmka”.

Radni nie zgłaszali więcej wniosków.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 7 – za, 1 – przeciw, 5 – wstrzymujących

W związku z powyższym Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 147 / 2008

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

załącznik nr 7

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 148 / 2008

w sprawie zamiany nieruchomości.

załącznik nr 8

***

W chwili obecnej doszedł radny B.Dulęba. Na sali obecnie znajduje się 14 radnych.

***

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 561/8 obręb Chełmek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII /149 / 2008

w sprawie nabycia przez Gminę Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 561/8 obręb Chełmek.

załącznik nr 9

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (..) z dnia 18.III.08 r.

Radni nie wnosili innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych – 13 za (radny M. Bochenek chwilowo opuścił salę obrad)

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XVII / 150 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

załącznik nr 10

Ad. 11. Przyjęcie raportów z działalności spółek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek w 2007 r. oraz planów na 2008 r.

Raporty stanowią załączniki nr 11 – 17 do niniejszego protokołu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku p. Zofia Urbańczyk poinformowała, że zgodnie z planem pracy na 2008 r. Rady Miejskiej w Chełmku w miesiącu marcu zaplanowano omówienie raportów z działalności jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek za 2007 r. oraz planów na 2008 r.

Wszystkie jednostki przedłożyły raporty – kopie przesłano radnym.

Raporty zostały omówione i przyjęte przez radnych RM w Chełmku na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) w dniu 18 marca 2008 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli kierownicy jednostek, którzy szczegółowo omawiali raporty i udzielali wyjaśnień na zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku otworzyła dyskusję w sprawie przedłożonych raportów.

Radny M. Sajak zaproponował, aby raporty spółek omawiane były również na komisjach resortowych, np. raport MOPS i SG ZOZ na Komisji zdrowia (..).

Przewodnicząca Komisji Zdrowia (…) p. Kapusta poinformowała, że w przyszłym roku temat ten zostanie włączony do planu pracy komisji.

Do przedstawionych sprawozdań radni nie wnosili uwag. Wobec powyższego raporty zostały przyjęte.

Przewodnicząca podziękowała prezesom spółek i dyrektorom jednostek za przygotowanie raportów.

Ad. 12. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek za 2007 r.

Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniach: Komisji budżetu (…) oraz komisji zdrowia (…) w dniu 18 i 19 marca 2008 r. Komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie.

Radni zgłaszali, że w miejscach publicznych np. w parku zbierają się grupy młodzieży pijących alkohol, które demolują i zaśmiecają otoczenie (rozbite lampy, niszczone ławki itp.).

Radna Ostrowska informowała, że mieszkańcy bloku przy ul. Piłsudskiego 12 i14 skarżą się na osoby pijące alkohol w okolicy ich budynku.

Burmistrz poinformował, że rozważa możliwości dodatkowej ochrony – np. płatnych patroli w miejscach szczególnie zagrożonych wandalizmem.

Radni nie zgłaszali więcej uwag do sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r. zostało przyjęte przez Radę Miejską w Chełmku.

załącznik nr 18

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 20 lutego 2008 r. do

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku p. Z.Urbańczyk zwróciła się do Radnych Rady Miejskiej w Chełmku o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty w Chełmku, dotyczącym wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Chełmek na aktach nadania HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA KLUBU IDEII TOMASZA BATY W CHEŁMKU przez Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2008 r. w Domu Pamięci Tomasza Baty
  w Chełmku. (załącznik nr 20)

  Radni nie wnosili uwag. Wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała wniosek pod głosowanie.

  Głosowało 14 radnych – 14 za

  Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie wyraziła zgodę na umieszczenie herbu Gminy Chełmek na aktach nadania HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA KLUBU IDEII TOMASZA BATY W CHEŁMKU przez Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w dniu 18 kwietnia 2008 r.

 1. Radna J. Ostrowska w imieniu członków Stowarzyszenia Rencistów
  i Emerytów w Chełmku zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości utworzenia „Uniwersytetu III Wieku” lub umożliwienie dojazdu naszych mieszkańców do Oświęcimia.

  Dyrektor MOKSiR w Chełmku W. Rudyk poinformował, że robił już takie rozeznanie i jest to b. kosztowne. MOKSiR organizuje wiele ciekawych imprez
  i zajęć, w związku z powyższym zachęca członków stowarzyszenia do korzystania z organizowanych spotkań, wernisaży, prelekcji oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych.

 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Urbańczyk złożyła Dyrektorowi MOKSiR w Chełmku W.Rudykowi podziękowanie za aktywną pracę, szerzenie kultury na terenie miasta i gminy, organizowanie wernisaży i spotkań z ciekawymi ludźmi.

 3. Radny H.Kowalski zapytał czy prawdą jest, że w pomieszczeniach po byłym przedszkolu przy ul. Chrobrego w Chełmku planowana jest prywatna przychodnia lekarska.

  Burmistrz zdementował pogłoski i poinformował, że budynek, w ostatnim czasie został wyremontowany i jest administrowany przez MOKSiR.

 4. Radny H. Kowalski złożył pisemną interpelację dotyczącą podjęcia działań
  i ustaleń w związku z budową nowego cmentarza. (załącznik nr 21)

 5. Radny H. Wiśniewski poprosił o informację w sprawie terminu oddania do użytku hali sportowej oraz o budowę boiska sportowego Orlik.

  Burmistrz poinformował, że termin uroczystego oddania obiektu do użytku planuje się na początku maja. Obiekt posiada już pozwolenie na użytkowanie. Trwają prace związane z wyposażeniem obiektu oraz urządzeniem drogi dojazdowej. Po zainstalowaniu urządzeń młodzież będzie mogła już ćwiczyć.

  Boisko „Orlik 2012” będzie na istniejącym obecnie boisku przy szkole – gimnazjum, na ul. Piłsudskiego w Chełmku. Będą dwa boiska. Koszt ok. 1 mln. zł. – a Gmina ok. 500 tys. zł. Boisko powinno być wykonane do 31 grudnia br.

 1. Radny M. Sajak – budowa hali sportowej była wspólnym przedsięwzięciem, dlatego radny pytał czy są już wypracowane zasady wspólnego użytkowania.

  Burmistrz poinformował, że ze względu na duże koszty utrzymania obiektu Starostwo rozważa propozycję przekazania hali sportowej na rzecz Gminy Chełmek. W chwili obecnej nie planuje się przejęcia hali, ale w przypadku powstania kompleksu sportowego zostanie rozważona taka propozycja.

 1. Radny M. Sajak – radny pytał, czy w związku z wytypowaniem drzew do wycinki w pobliżu stadionu sportowego został już skierowany wniosek do Starostwa
  i jaki jest okres oczekiwania na decyzję.

 2. Radny P. Byrski pytał czy elewacja hali sportowej będzie zabezpieczona od strony boiska przed uderzeniami piłki.

  Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej nie planuje się zabezpieczenia,
  ale w przypadku powstania kompleksu sportowego i kortów tenisowych, obiekt będzie naturalnie odgrodzony.

 3. Radny H. Wiśniewski wnioskował o naprawę zniszczonego ronda na placu Kilińskiego w Chełmku k. apteki oraz o utwardzenie terenu obok śmietnika na ul. Klonowej k. p.Jugasa.

 4. Radny H. Kowalski wnioskował o naprawę zniszczonej wysepki na skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Chrobrego w Chełmku.

 5. Radna H. Szewczyk zadała pytanie czy droga 933 w Bobrku została już ukończona, ponieważ pozostały wysokie zjazdy.

  Burmistrz poinformował, że została wykonana podbudowa drogi i pierwsza warstwa, na którą dopiero będzie położona następna ostateczna warstwa asfaltu, która wyrówna zjazdy.

Ad. 15. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku Zofia Urbańczyk
 zamknęła XVII Sesję V kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku o godz. 16.15 .


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                    Przewodniczyła:
B. Maślanka                        Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*