Protokół XIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XIX/08
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 20 maja 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

(Nieobecny Marek Palka, Maciej Madoń).

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 15.00 otworzyła XIX Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku, Prezesa MZGK sp. zoo w Chełmku oraz przedstawiciela prasy lokalnej ”Echo Chełmka”.

Oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca obrad zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński zwrócił się do radnych o zamianę projektu uchwały dotyczącą dokapitalizowania MZGK, która po konsultacji z radcą prawnym tut. Urzędu, została zmodyfikowana. Nowy projekt uchwały został przekazany radnym.

W imieniu Burmistrza, Sekretarz Miejski J. Świerz poinformowała o propozycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej w sprawie zaopiniowania projektu likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej .

Propozycję włączenia tematu do porządku obrad sesji RM Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 8 – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujące

 

Radni – większością głosów – przyjęli dodatkowy punkt do porządku obrad sesji.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Chełmku Spółka z.o.o. na lata 2008 – 2012.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z.o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 8. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XVIII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie (13/13 za).

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

 

Burmistrz Chełmka A.Saternus poinformował zebranych o zakończonej fazie wstępnej
i przygotowanym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych MZGK w Chełmku na lata 2008 – 2012, który będzie stanowił podstawę złożenia projektu w zakresie „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek” do Funduszu Spójności.

Projekt obejmuje :

 • modernizację istniejącego ujęcia brzegowego „Gamrot” o wydajności 2400 m3/d składającego się z budynku pompowni, ujęcia brzegowego z pełną infrastrukturą, zasilaniem, strefami ochronnymi i podłączeniem ich do stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego,

 • modernizację SUW przy ul. Żeromskiego wraz z budową zbiorników oraz budową odcinka magistrali KRAK II, budową punktów monitorujących pracę sieci wodociągowej, budową nowych odcinków sieci wodociągowej, wymianą odcinków sieci magistralnych i rozdzielczych.

 • renowację istniejących kanałów ogólnospławnych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Starym Mieście, Nowopolu oraz w Bobrku i Gorzowie.

Burmistrz poinformował, że liderem projektu jest MZGK sp zoo w Chełmku, a osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w przygotowanie całości dokumentacji jest Prezes K.Tokarski.

Z-ca Burmistrza p. A.Skrzypiński omówił niezbędne, do złożenia projektu – programu gospodarki wodno – ściekowej, zmiany w budżecie gminy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania – w tym środki potrzebne na wykonanie projektu, studium wykonalności, uzgodnień, licencji, zgłoszeń itp.

A. Skrzypiński omówił również skutki dla budżetu w zakresie podwyższenia kapitału MZGK. Poinformował, że całość zadania wynosi 57 277 tys zł. Dofinansowanie z UE może wynieść do 80%. Środki własne MZGK i budżetu gminy muszą być uzupełnione przez zaciągnięcie pożyczki
w WFOŚiGW . Szacuje się, że będzie to ponad 9 mln zł.

***

Doszedł radny P.Byrski. Na sali znajduje się obecnie 14 radnych.

 

***

Głos zabrał Prezes MZGK K. Tokarski, który przedstawił projektowany zakres robót oraz poinformował, że termin składania wniosków mija 26 maja 2008 r. Ocena wniosków może potrwać ok. 3 miesięcy. Projekt został ograniczony z pierwotnej wersji o teren osiedla oraz rejon ulicy Piastowskiej i ul. Leśnej. Obecna wartość zadania wynosi 57 mln zł. ( pierwotna była 98 mln. zł.)

Po podpisaniu umowy o finansowaniu konieczne będzie ogłoszenie 3 przetargów: na promocję
i reklamę (ok. 400 tys), na inżyniera kontraktu ( ok. 2,5 mln zł), asystę techniczną (ok. 1 mln zł)
i cztery kontrakty wykonawcze na sieć wodociągowo-kanalizacyjną, stację uzdatniania wody i dwa kontrakty wykonawcze na sołectwo Bobrek i Gorzów. Ok. 4 mln zł to 5 % rezerwa. Projektowany termin zakończenia zadania to 2013 rok.

Radny H. Wiśniewski pytał o zakres planowanych prac w Stacji Uzdatniania Wody.

Prezes K.Tokarski poinformował, że będzie przeprowadzona modernizacja istniejącego ujęcia brzegowego „Gamrot”, budynku pompowni i podłączenia do stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w celu poprawy jakości wody pitnej wraz z budową zbiorników oraz budową odcinka magistrali KRAK II, budową punktów monitorujących pracę sieci wodociągowej i budową nowych odcinków sieci wodociągowej, a także wymianą odcinków sieci magistralnych
i rozdzielczych w mieście.

Radny M.Bochenek pytał, czy w przypadku otrzymania dotacji w wysokości 60 % zostanie zmniejszony zakres prac czy zwiększone zadłużenie Gminy.

Burmistrz poinformował, że może być zmniejszony zakres robót, ale także może zaistnieć potrzeba zwiększenia zadłużenia.

Radny M. Sajak w swojej wypowiedzi wyraził obawę czy zadanie nie uszczupli znacznie budżetu gminy, ponieważ zadanie jest trudne i bardzo kosztowne, ale jednak konieczne do wykonania.

Burmistrz potwierdził, że zadanie znacznie obciąży budżet, ale bez pomocy środków unijnych gmina nie byłaby w stanie wykonać tak dużego zadania w ramach budżetu.

Pozostałe zapisy w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy Chełmek na 2008 r. omówiła i przedstawiła radnym Skarbnik Miejski G.Rosa.

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XIX / 156 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

załącznik nr 3

 

 

 

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmku Spółka z.o.o. na lata 2008 – 2012.

 

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 19 maja oraz poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XIX / 157 / 2008

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmku Spółka z.o.o. na lata 2008 – 2012.

załącznik nr 4

 

 

 

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z.o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 19 maja 2008 r oraz poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XIX / 158 / 2008

w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmku Spółka z.o.o.

załącznik nr 5

 

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

 

Sekretarz Miejski J. Świerz poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej zwróciło się do tut. Urzędu z pismem dotyczącym zaopiniowania, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku Białej, w sprawie likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A w Bielsku Białej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analiza struktury pacjentów wykazała, iż ze świadczeń likwidowanego zakładu korzystali mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego.

Pismo wpłynęło do urzędu w dniu 19 maja 2008 r. i ze względu na krótki termin, nie było zaopiniowane na żadnej komisji RM. (załącznik nr 6)

 

 

Radnym zostały przedłożone dwa projekty uchwał tj. opinia negatywna i opinia pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały opiniującynegatywnie propozycję likwidacji Przemysłowego ZOZ przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej.

Głosowało 14 radnych: 0 – za , 0 – przeciw, 14 – wstrzymujących się

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały opiniującypozytywnie propozycję likwidacji Przemysłowego ZOZ przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej.

Głosowało 14 radnych: 0 – za , 0 – przeciw, 14 – wstrzymujących się

 

 

Wobec powyższego Rada Miejska w Chełmku nie zajęła stanowiska w sprawiepropozycji likwidacji Przemysłowego ZOZ przy Fiat Auto Poland SA w Bielsku Białej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. E. Ostapowicz – poinformował, że ponieważ w br. mieszkańcy Gminy Chełmek,
  w czasie wakacji nie będą mogli już korzystać z “Gamrotu” proponuje zamontowanie ok. 20 ławek i kilku koszy na terenie wokół stawów.

  Burmistrz poinformował, że w związku z propozycjami mieszkańców stawy zostaną przygotowane jako kapielisko i teren rekreacyjny, ale dopiero w przyszłym roku, ze względu na długi proces spuszczania wody i oczyszczania stawów. Po oczyszczeniu zbiornika, teren zostanie przekazany do użytku mieszkańców
  i wyposażony w sanitariaty, ławki i kosze.

  Wobec powyższego Radny E. Ostapowicz wycofał swój wniosek.

 1. J. Radwańska – poinformowała, że na terenie zieleni przy stawach ludzie robią sobie biwaki, siedzą, grilują.

  Burmistrz poinformował, że nie można zakazać przebywania mieszkańcom na terenach zielonych, jeśli nie stwarzają zagrożenia i nie zakłócają porządku użytkownikom obiektu, a w szczególności – Związkowi Wędkarskiemu.

 2. S. Kądzior – prosił o informację dotyczącą remontu poddasza w LKS Bobrek.

  Burmistrz poinformował, że polecił skorzystać ze środków dla wykonawcy robót zdeponowanych na koncie, który nie wywiązał się z zadania i w ramach tych środków zatrudnić firmę, która wykona poprawki i dokończy zadanie.

 

 

 1. J. Radwańska pytała o odwodnienie ul. Leśnej w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że brak jest koncepcji wykonania zadania, tak aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć posesje prywatne, a wykonanie prawidłowego odwodnienia drogi wiąże się z dużymi kosztami i odległym terminem (projekt, pozwolenie na budowę, uzgodnienia).

  H.Kowalski poinformował, że w tej sprawie należy wykonać uzgodnienia
  z właścicielami gruntów od strony wschodniej w sprawie wrażenia zgody na przeprowadzenie drenażu przez ich posesje.

 1. J. Radwańska wnioskowała o oczyszczenie rowu przy stawach. Poprzedni wniosek był uwarunkowany wycięciem drzew przez właścicieli gruntów. Przeszkoda została usunięta, w związku z powyższym należy przystąpić do oczyszczenia rowu.

 1. H. Wiśniewski – zgłosił konieczność modernizacji parkingów na ul. Wojska Polskiego 3, co zwiększy możliwść parkowania większej ilości pojazdów.

  Burmistrz poinformował, że mieszkańcy bloków 3,5,8 przy ul. Wojska Polskiego byli preferowani, ponieważ wykonano docieplenia, elewacje budynków i chodniki. Do 2010 roku nie będą wykonywane inwestycje w tym rejonie, ponieważ obecnie przystąpiono do realizacji 2 sięgaczy przy ul. Piłsudskiego oraz 1 sięgacz od ul. Kościuszki wgłąb osiedla. Zadanie pochłonie ok. 500 tys. zł. Wykonanie parkingów na ul. Wojska Polskiego wiąże się z dodatkowymi kosztami – projekt, uzgodnienia, wykonanie. Rozważane są propozycje zwiększenia miejsc parkingowaych przez modernizację ul. Ofiar Faszyzmu od strony domu nauczyciela lub likwidację ogrodzenia ADM.

 

 

 1. Z.Urbańczyk pytała o realizację budowy chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że jest już po przetargu i wykonawca w najbliższych dniach przystąpi do realizacji robót.

 

 

 1. M.Sajak – prosił o informację, kiedy będzie przeprowadzony remont chodnika na ul. Tetmajera oraz na ul. Żeromskiego w Chełmku.

 1. Z.Urbańczyk – pytała czy już są wiadomości dotyczące złożonego projektu modernizacji dróg powiatowych – tj. Jaworznickiej i Mickiewicza w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że zarząd Starostwa został wezwany do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu wniosku zarząd wojewódzki podejmie decyzję
  o zakwalifikowaniu wniosku.

 2. H.Szewczyk – pytała co jest powodem, że przetarg na realizację chodnika w Bobrku nie został rozstrzygnięty.

  Burmistrz poinformował, że w pierwotnej wersji Bobrek przygotowany był do zadania w szerszym zakresie, jednak po rozważeniu ustalono, że będzie wykonany chodnik przy ul. Nadwiślańskiej, bez wykonania nawierzchni jezdni.

 

 

 1. P. Byrski poinformował o “opiece” pełnionej w przychodni SGZOZ w Chełmku podczas pełnionych dyżurów w dni wolne od pracy. Radny z informacji mieszkańców dowiedział się, że pacjenci traktowani są jak “wrogowie” i nie załatwiani lub źle załatwiani i muszą korzystać z opieki lekarskiej w Oświęcimiu.

  Ponadto radny zgłosił konieczność naprawy chodników na ul. Brzozowej
  w Chełmku – wniosek był już kilkakrotnie zgłaszany, należy wystąpić z kategorycznym pismem do powiatu.

 2. J. Ostrowska informowała, że w Urzędzie Pocztowym w Chełmku w godzinach przedpołudniowych jest czynne tylko jedno okienko, bardzo długie kolejki i czas oczekiwania bardzo się wydłuża.

  W związku z licznymi uwagami w tym zakresie i wielokrotnymi pismami, któe nie dały rezultatu i nie poprawiły sytuacji w urzędzie pocztowym Burmistrz zaproponował, zorganizowanie spotkania komisji ładu (…) z udziałem kierownika poczty i omówienie tematu.

 3. E.Ostapowicz zgłosił, że na pętli autobusowej na ul. Wojska Polskiego k. parafii od 2 miesięcy stoi samochód, na felgach, bez powietrza w kołach, z przodem wysuniętym na pas drogowy.

 4. Z.Urbańczyk wnioskowała o realizację wniosku w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Z.Starego.

 5. H.Kowalski zwrócił się z pytaniem, kiedy będzie spotkanie z ZDW Kraków w sprawie realizacji zadań na drodze 780 w Chełmku.

 

 

 

Na zakończenie obrad Przewodnicząca RM w Chełmku odczytała pismo – podziękowanie Dyrektora Pznr8SZiO im. J.Kilińskiego w Chełmku za twórcze zaangażowanie w dzieło budowy hali widowiskowo – sportowej

Ad. 8. Zakończenie obrad XI X Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Chełmku Henryk Kowalski
 zamknął XIX Sesję nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku o godz. 16,50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                               Przewodniczyła:
B.Maślanka                                   Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*