Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXVII/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 24 listopada 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu XXXVI/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

3.        Stan bezrobocia na terenie Gminy Chełmek na tle innych gmin powiatu Oświęcimskiego.

Ocena realizacji uchwały RM VIII/56/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. (wraz ze zmianami z dnia 8 czerwca 2004 r. XIX/154/2004) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu.

4.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Chełmkuz dnia 22 grudnia 2004 r.

5.        Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

6.        Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7.        Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

8.        Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psa

9.        Wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta

10.     Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2005 r.

11.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

12.     Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. “budowa hali widowiskowo-sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”.

13.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.

14.     Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2004 RM w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu MOPS w Chełmku.

15.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek.

16.     Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.

17.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

18.     Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

19.     Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 12ºº otworzył XXXVII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodniczący RM przywitał Radnych RM w Chełmku, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przybyłą na posiedzenie młodzież szkolną z Samorządowego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Chełmku oraz wszystkich gości.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (14 za)

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 roku.

Protokół nr XXXVI/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 27 października 2005 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (14  za)

 

Ad. 3. Stan bezrobocia na terenie Gminy Chełmek na tle innych gmin powiatu Oświęcimskiego.

Ocena realizacji uchwały RM VIII/56/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. (wraz ze zmianami z dnia 8 czerwca 2004 r. XIX/154/2004) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu.

Przewodniczący RM Z. Jeleń odczytał pozytywne stanowiska Komisji zdrowia (…) z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji stanie bezrobocia na terenie Gminy Chełmek na tle innych gmin powiatu oświęcimskiego oraz w sprawie oceny realizacji uchwały RM Nr VIII/56/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Radny A. Stokłosa przedstawił liczbowy stan bezrobocia Gminy Chełmek w stosunku do gmin powiatu oświęcimskiego w rozbiciu na kobiety i mężczyźni oraz w porównanie do roku ubiegłego.

 

Radny B. Dulęba zwrócił uwagę, aby w kolejnych opracowaniach podać procentowy wskaźnika stanu bezrobocia Gminy Chełmek w stosunku do innych gmin i powiatów

 

Burmistrz Chełmek A. Saternus uzupełnił przedstawioną informację przez radnego A. Stokłosę. Poinformowała, że liczba bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu na koniec miesiąca października br. wyniosła 9.043 osób i jest najniższą ilością odnotowaną w PUP w Oświęcimiu od listopada 2000 r. Na przestrzeni bieżącego roku zaobserwowany został sukcesywny spadek liczby bezrobotnych.

Ponadto Burmistrz przedstawił stan bezrobocia: w stosunku do całego kraju, rynek pracy na tle powiatu oświęcimskiego, stan bezrobocia w podziale wiekowy, wg poziomu wykształcenia, stan bezrobocia na koniec roku 2002 do września 2005 r.

 

Po analizie przygotowana informacja została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 r.

W lutym 2005 roku SG ZOZ w Chełmku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja budynków oraz zakup urządzeń medycznych dla SG ZOZ w Chełmku” do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, jednego z Programów Unii Europejskiej. Pod koniec września br. został rozstrzygnięty przetarg dotyczący prac związanych z dobudową dźwigu oraz modernizacją pochylni dla osób niepełnosprawnych. W listopadzie odbędzie się przetarg na kompleksowy remont budynków SG ZOZ oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który zaplanowano na przyszły rok.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w wyniku opóźnionej procedury oceny wniosków aplikacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…) RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/283/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach Rada Miejska posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki maksymalne, ustalone w znowelizowanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005 r. w stosunku do I-III kwartału 2004 r. Przedłożony projekt uchwały w swojej konstrukcji nie odbiega od obowiązującej uchwały na 2005 r. Uwzględnia wzrost stawek, we wszystkich kategoriach opodatkowania w związku ze wzrostem inflacji.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br. po wprowadzeniu poprawki tj. w § 1 pkt. 2 b tj. stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 15,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radna H. Szewczyk zwróciła się z zapytaniem o wyjaśnienie, w którym dziale mieszczą się budynki gospodarcze tj. garaże, stodoły.

           

Skarbnik G. Rosa odpowiedziała, że w stawkach od budynków ppkt. e: pozostałe.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus zwrócił uwagę, że nastąpił wzrost w podatkach i opłatach, lecz porównując do innych gmin powiatu oświęcimskiego mamy stawki na poziomie umiarkowanych i zrównoważonym.

 

Przewodniczący RM Z. Jeleń poinformował, że w związku z pozytywnym stanowiskiem Komisji Budżetu (…) i Komisji handlu (…) w sprawie obniżenia stawki podatku od budynku lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzeniem działalności gospodarczej z zaproponowanej w projekcie uchwały 16.00 zł na 15,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej poddaje wniosek komisji pod głosowanie:

Głosowało 14 radnych: 10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się,

Wniosek został przyjęty większością głosów.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz
z wprowadzoną poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 12  – za ,2 wstrzymały się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/284/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/285/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/286/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psa

Proponuje się nie zmieniać stawek podatku od posiadania psów w roku 2006 oraz zwolnić z płatności podatku po dwa psy przypadające na jedno gospodarstwo domowe a nie jak dotychczas, po jednym psie na każdą nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub dwurodzinnym.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 11  – za ,3 wstrzymały się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/287/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: podatku od posiadania psa

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący RM Z. Jeleń odczytał informacje Burmistrza Chełmka dotycząca utrzymania w mocy, obowiązującej w roku 2006, Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty administracyjnej.

Komisja budżetu (…) oraz Komisja handlu (…) w dniu 17 listopada 2005 r. zaopiniowały pozytywnie propozycję utrzymania dotychczasowych stawek.

Propozycja została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 9. Wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2006 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1 m3 drewna do obliczenia podatku leśnego

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.                                                   

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2005 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 13  – za ,1 wstrzymał się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/288/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w  Katowicach przy ul. Lompy 17.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r. br. oraz Komisji edukacji (…) w dniu 21 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/289/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do porozumienia z gminami Bieruń, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach – Janowice przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej nr 37 w  Katowicach przy ul. Lompy 17.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. “budowa hali widowiskowo-sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: wspólnej realizacji zadania pn. “budowa hali widowiskowo-sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radny B. Hojka zwrócił uwagę na zapis w § 1, który sugeruje że gmina pokrywa całkowite koszty działalności z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Proponuje, aby zapis w brzmieniu: „Ustalić niżej wymienione zadania wspierające i służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju”

 

Radni nie zgłosili więcej uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/291/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2004 RM w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu MOPS w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) RM w Chełmku w dniu 15 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radny B. Hojka zwrócił uwagę na zapis w § 1, który sugeruje że gmina pokrywa całkowite koszty działalności z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Proponuje, aby zapis w brzmieniu: „Ustalić niżej wymienione zadania wspierające i służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju”

 

Radni nie zgłosili więcej uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/292/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/155/2004 RM w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 r.

w sprawie Statutu MOPS w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/293/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 16. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.

Do Rady Miejskiej w Chełmku wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego z prośbą o zaopiniowanie  projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim obejmującej m. in. Miasto          i Gminę Chełmek z oczyszczalnią ścieków w mieście Oświęcim.

 

Projekt rozporządzenia został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) oraz handlu (…)  RM w Chełmku w dniu 17 listopada 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłosili uwag, więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,

 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu

 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku za okres od 20 października 2005 r. 16 listopada 2005 r.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16. do protokołu.

 

Ad. 18. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Idzik odczytał wnioski pokontrolne z przeprowadzonej w dniu 6 października 2005 r. kontroli w zakresie: udzielenia dotacji oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Chełmek w roku 2004, dla Uczniowsko Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego w Bobrku oraz Ludowego Klubu Sportowego „Coloseum” w Bobrku.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej M. Palka poinformował radnych i przybyłych gości, że w związku ze zbliżającymi się Mikołajkami zostało otwarte subkonto do rachunku głównego MOKSiR w Chełmku. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione prezenty dla dzieci z ubogich rodzin. Zainteresowanych prosi o wpłaty.

 

Interpelacje, wnioski, zapytania:

 

1. Radny A. Stokłosa zwrócił się o przybliżenie informacji związanej z budową cmentarza.

Burmistrz poinformował, że odwierty wykazały, że jest to węglan wapnia, a aktualnie są prowadzone pracę przez projektanta oraz inne służby. Jak będzie ostateczne stanowisko radni zostaną poinformowani.

 

2. Radny E. Krupa: wnosi o interwencję w sprawie umieszczonego na środku chodnika znaku przy ul. Krakowskiej (obok zajazdu Józstach)

 

3. Radna D. Kręźlewicz: wnosi o zwrócenie się z pismem do zarządu poczty w Chełmku, w sprawie obsługi jej klientów. W godzinach porannych, gdzie korzysta z poczty wiele osób na znajdujące się trzy okienka zazwyczaj czynne jest tylko jedno z nich, co powoduje tworzenie się długiej kolejki.

 

4. Przewodniczący RM Zbigniew Jeleń: poinformował, że na przystanku autobusowym znajdującym się przy pawilonie GS w Chełmku została podpalona ławka oraz wybite szyby, ponadto został zdemolowany przystanek znajdujący się przy ul. Woj. Polskiego.

 

5. Radny H. Wiśniewski: zaznaczył, że bardzo niebezpiecznym miejscem stała się ul. Krakowska w okolicach placu targowego, gdzie po modernizacji drogi nie wykonano tam przejścia dla pieszych

Burmistrz wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało już wystosowane do zarządu dróg wojewódzkich.

 

6.  Radna B. Kania poinformowała o incydencie w SG ZOZ w Chełmku. Zatrudniony tam chirurg nie przyjął na wizytę w poradni, dziecka ze złamaną nogą tłumacząc się zbyt dużą ilością osób czekającą na wizytę.

Burmistrz poprosił radną o dostarczenie konkretnych danych, w celu przygotowania stosownego pisma tj. datę, miejsce zajścia oraz nazwisko osoby poszkodowanej.

 

Radny A. Stokłosa wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) na którym to była obecna Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p. Lucyna Strzelczak prosiła, aby wszelkie podobne zajścia zgłaszać bezpośrednio do niej, aby mogła od razu na bieżąco zareagować.

 

P. T. Malik reprezentujący Komisariat Policji w Chełmku zwrócił uwagę, że przystanek autobusowy znajdujący się pod pawilonem GS w Chełmku znajduje się zbyt blisko wzniesienia i w przypadku obfitych opadów śniegu może mieć problemy z wjazdem lub nawet ruszeniem w zimie.

Burmistrz odpowiedział, że miejsce zostało wybrane przez zarząd dróg wojewódzkich i my nie mieliśmy wpływu na jego umieszczenie.

Ponadto poinformował, że zebrane pieniądze dla Basi wraz z listem i maskotką zostały przekazane tacie.

Aktualnie rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika niewykonany odcinek w stronę Libiąża. Pracę mają być wykonane do końca kwietnia 2006 r.

 

Ad. 19. Zakończenie obrad  XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia br. Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 14.20

 

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Agnieszka Rola                                    Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*