Protokół Nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXVII/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 30 marca 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik nr 1 i 2  do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXVI/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2005 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Chełmku.

4.        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1888/1 obręb Gorzów.

6.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Słowackiego w Chełmku.

7.        Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek

8.        Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MZSiP w Chełmku.

9.        Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

10.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

11.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

12.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

13.    Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

14.    Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXVII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 (14) radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Poinformował, że Radny B. Dulęba telefonicznie prosił o usprawiedliwienie spóźnienia.

 

Burmistrz poinformował, że nastąpiła drobna zmiana w projekcie uchwały w pkt. 7 porządku obrad, a dotyczy uzupełnienia zapisu w § 5 regulaminu. Radni otrzymali dokument z naniesionymi poprawkami.

 

Przewodniczący RM poddał  porządek obrad  pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Radni wraz z materiałami otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXVI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 roku.

Protokół nr XXVI/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 30 marca 2005 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r. oraz na Komisji Handlu (…) w dniu 15 marca 2005 r. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

MZGK w Chełmku Sp. z oo zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Chełmka o możliwość zawarcia dzierżawy na nieruchomości gruntowe o pow. 2.5795 ha stanowiące własność Gminy Chełmek na okres 5 lat  tj. do 31 grudnia 2010 r.  Obecna umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r. Podjęcie w/w uchwały  jest niezbędne  w związku z ubieganiem się przez MZGK Sp. zoo w Chełmku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów komunalnych położonego w Chełmku przy ul. Jaworznickiej. W latach 2005 – 2010 MZGK Sp. zoo w Chełmku musi wykonać szereg kosztownych inwestycji w związku z powyższym konieczne będzie podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/221/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: przekazania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo określa taryfę na 1 rok. Podlega ona zatwierdzeniu uchwałą RM. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawić Radzie wniosek o ich zatwierdzenie, a Rada zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.

Przedsiębiorstwo MZGK sp zoo złożyło wniosek w dniu 10 marca 2005 r. Wniosek został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie ilości załączników i pod względem celowości rodzaju i wysokości ponoszonych kosztów.  Wniosek wraz z opinią stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą projektu uchwały.

 

            Radny B. Hojka zapytał Prezesa MZGK o częstotliwość wymiany wodomierzy, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że są wymieniane co roku.

Prezes K. Tokarski poinformował, że liczniki wymienia się co 5 lat lub jeśli wygasa okres legalizacji. Wcześniej wymieniane są tylko liczniki uszkodzone.

 

            Radny A. Stokłosa zgłosił uwagi, że tak ważny projekt uchwały jak ustalenie stawek wody i ścieków powinien być dyskutowany na wszystkich komisjach. Do wniosku powinna być dołączona opinia rady nadzorczej w sprawie podwyższenia taryf. Radny pytał również o porównanie cen wody i ścieków do poprzedniego roku.

K. Tokarski poinformował radnego o wzroście cen w stosunku do roku ubiegłego: cena wodywzrasta z 3,12 zł na 3,21 zł natomiast ścieków z 3,70zł  na 3,86 zł  (netto). Jeśli chodzi o opinię rady nadzorczej to przesłał proponowane taryfy, ale jeszcze nie uzyskał opinii.

A. Skrzypiński poinformował, że nie zachodzi konieczność uzyskania opinii rady nadzorczej w sprawie taryf, ponieważ zgodnie z prawem stawki analizuje Burmistrz i przedstawia opinię Radzie Miejskiej. Wniosek MZGK poddany był analizie formalno-prawnej po której stwierdzono, że został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a podwyżka jest minimalna i  pokrywa jedynie koszty.

Radny A. Stokłosa w dalszym ciągu podtrzymywał swoje stanowisko, uważa że rada nadzorcza powołana jest po to aby sprawować nadzór i kontrolę nad spółką więc powinna przedstawić opinię taryf wody i ścieków.

Przewodniczący RM Zb. Jeleń poparł stanowisko p. Stokłosy w sprawie uzyskania opinii rady nadzorczej.

 

            Radna D. Kręźlewicz  poprosiła Prezesa MZGK o przedstawienie taryf wody gmin ościennych.

Prezes MZGK przedstawił stawki wody w gminach ościennych m.in. Jaworzno – 3,33 zł, Mysłowice – 3,68 zł, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – 3,23 zł, Bieruń, Chełm – 3,93 zł, Brzeszcze – 5,55 zł, Wilamowice – 3,87 zł,  Imieliń –  5,38 zł.

 

            Burmistrz poinformował, że podwyżka wody nie jest wysoka. Zakład nie zakłada wysokiego zarobku na sprzedaży wody. Zakładana podwyżka jest jedynie pokrycie kosztów, mimo, że MZGK wykonuje również wiele innych zadań jak modernizacja sieci – wymiana rurociągu. Licząc średni rozbiór wody na 1 gospodarstwo to wzrost kosztów w budynkach prywatnych szacuje się na ok. 90 groszy miesięcznie, a w blokach mieszkalnych, gdzie dochodzą jeszcze ceny ścieków to ok. 2,50 zł miesięcznie.

 

Po wypowiedziach radnych Przewodniczący RM podsumował, że materiały do projektu uchwały tj. wniosek wraz z uzasadnieniem zostały przygotowane bardzo dobrze, czytelnie i szczegółowo.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowało 13 radnych:   5  – za ,   5  – przeciw,   3  – wstrzymujących się

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku nie podjęła uchwały zatwierdzającej taryfy wody i ścieków.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1888/1 obręb Gorzów.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r. oraz na Komisji Handlu (…) w dniu 15 marca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Chełmek w ewidencji gruntów jest oznaczona jako działka ewidencyjna 1888/1 obręb Gorzów o pow. 0.0031 ha i stanowi własność osób fizycznych. W terenie działka ta od wielu lat jest zajęta pod drogę dojazdową do kilku budynków mieszkalnych. Jest ona drogą boczną od ul. Krzywej i Lipowej w Gorzowie. Właściciele tej nieruchomości od lat płacą za nią podatki, a nie są w jej władaniu.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/ 222 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 marca  2005 roku

w sprawie:  przyjęcia darowizny na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1888/1 obręb Gorzów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Słowackiego w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 marca  2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

           Burmistrz poinformował, że zgodnie z obowiązującą ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku cmentarze zakłada się na terenach określonych w planach zagospodarowania przestrzennego. Gmina Chełmek nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych pod budowę cmentarza w okolicy ul. Słowackiego w Chełmku, w związku z powyższym konieczne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

 

           Radny A. Stokłosa pytał, czy plan zagospodarowania dotyczy tylko terenu cmentarza czy całego rejonu ul. Słowackiego w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że  dotyczy terenów pod budowę cmentarza.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

                       UCHWAŁA Nr XXVII/ 223 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Słowackiego w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

 

Od tej części obrad sesji obradowało 14 radnych  (doszedł radny B. Dulęba).

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek.

Projekt uchwały  został omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Edukacji (…) w dniu 21 marca 2005 r. i  Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z poź. zm) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia w terminie do końca marca 2005 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulacja zawarta w art. 90 f w/w ustawy ustala podstawę pomocy  materialnej dla uczniów  z  rodzin o najniższych dochodach  na jednego członka rodziny, a także określa szczegółowe zasady przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

W piątek Gmina Chełmek otrzymała informację, że na ten cel otrzyma 409.192 zł. Kwota na nie pokrywa nawet ¼ części zapotrzebowania na pomoc dla uczniów  w naszej gminie. W związku z powyższym dokonano zmian w projekcie regulaminu, który otrzymali wszyscy radni.

 

W obradach uczestniczył Poseł na Sejm RP Stanisław Rydzoń, który poinformował zebranych, że uczestniczył  już w kilku sesjach w gminach naszego powiatu i wszystkie gminy  skarżyły się na nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą udzielania pomocy materialnej dla uczniów.  Samorządy zostały zaskoczone terminem wejścia w życie ustawy i nie uwzględniły
w swoich budżetach dodatkowych środków finansowych, a dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet 50 % potrzeb. W związku z powyższym wystąpił z pisemną interpelacją do Marszałka Sejmu RP p. W. Cimoszewicza o rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi.

 

Ustawy podejmuje sejm w posiedzeniach  których uczestniczy p. S. Rydzoń w związku z powyższym Burmistrz  zwrócił się do Posła  z prośbą o wcześniejsze  konsultowanie lub zasięganie opinii samorządów przed podejmowaniem ustaw,  ponieważ samorządy  najlepiej znają sprawy,  które  ich bezpośrednio dotyczą.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska  w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/ 224/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 marca  2005 roku

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MZSiP w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Edukacji (…) w dniu 21 marca i Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

W związku z coroczną waloryzacją płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych (w tym roku zaplanowaną przez budżet państwa na 3 % od wynagrodzenia zasadniczego pracownika) zaistniała konieczność zmiany uchwały nr XV/134/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku. Zmianie ulega jedynie wartość jednego punktu przeliczeniowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Nie zmieniona pozostaje stawka najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

 

Radca Prawny p. Marek Niczyporuk wniósł poprawkę formalną do uchwały. W związku z tym, że  w/w uchwała jest traktowana jako akt prawa miejscowego zachodzi konieczność naniesienia poprawki i wpisanie w uchwale, że podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką formalną pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/ 225 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MZSiP w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Zdrowia (…)
w dniu 17 marca 2005 r. i Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 marca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

Wynagrodzenie dla pracowników MOPS w Chełmku ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania pracowników MOPS w Chełmku konieczne jest ustalenie przez Radę Miejską w Chełmku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.

 

           Radca Prawny p. Marek Niczyporuk jak w poprzedniej uchwale wniósł również poprawkę formalną do uchwały i wpisanie w uchwale, że podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawką  pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/ 226/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 marca  2005 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Skarbnik Miejski p.Gabriela Rosa poinformowała, że załącznik nr 12 uchwały budżetowej na 2005 r. ulega uchyleniu w związku z likwidacją środków specjalnych na mocy zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych. Przychody i wydatki dotychczasowego środka specjalnego – żywienia w szkołach i przedszkolach zwiekszają dochody i wydatki budżetu Gminy Chełmek na 2005 r. o 191.000 zł. Zwiększenia wydatków o kwotę 50.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów dla uczniów. Powyższa kwota pokryta zostanie z wolnych środków.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVII/227/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca  2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2005 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

            Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku za  okres  od   23 lutego 2005 r. do  22 marca 2005 r.

Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik  nr  12  do protokołu .

 

Ad. 13. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.    Obecny na sesji RM  Poseł na Sejm  RP Stanisław Rydzo, korzystając  z udzielonego głosu poinformował o swoich działaniach jako posła m.in.

– o piśmie skierowanym do dyrektora TP SA w sprawie dostosowanie stref numeracyjnych do podziału administracyjnego w Telekomunikacji Polskiej SA,

– o sprawie dotyczącej korzystania z odbioru telewizji Kraków,

– o nieruchomościach zajętych pod drogi publiczne,

– o sprawie funkcjonowania stołówek szkolnych,

– o sprawie reakcji władz na pojawiające się  w mediach określenia “polskie obozy zagłady”.

Poinformował również, że liczy na współpracę z Gminą Chełmek i w miarę wolnego czasu będzie brał udział w sesji RM w Chełmku.

 

            Burmistrz zwrócił  się z prośbą do Posła o interwencję i włączenie się w ramach swojej działalności w załatwienie kilku ważnych  dla gmin  spraw, m.in:

–      rezerwy oświatowej, która była do roku ubiegłego i pozwalała gminom składać wnioski na wykonanie remontów obiektów szkolnych, a została zmniejszona z 1 %  na 0.6 % i to tylko na klęski żywiołowe,

–      o interwencję w sprawie remontu dworca PKP w Chełmku,

–      w sprawie współpracy regionalnej dotyczącej utworzenia drogi krajowej przez Chełmek w celu dojazdu do węzła autostrady w Jeleniu – Kosztowach – jako drogi tranzytowej m.in. dla obsługi ruchu turystycznego związanego z dojazdem do obozu  w Oświęcimiu ,

–      o sposób finansowania samorządów  tj:

  • niedoszacowana oświata – brakuje środków finansowych na inwestycje,
  • udział w podatku dochodowym  od osób fizycznych ( aby dając coraz więcej obowiązków dawano więcej pieniędzy gminom ), lub zmienić sposób finansowania samorządów
    w oparciu o źródło z podatku CIT.

 

2.    Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku poinformował, że w dniu 23 lutego 2005 r. do Wojewody Małopolskiego wpłynęła skarga p. Barbary Habczyk zawierająca zarzuty w stosunku do Burmistrza oraz pracowników Urzędu w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy. Przedstawiciel Wojewody – Biuro Dyrektora Generalnego w Krakowie pismem z dnia 28 lutego 2005 r. przesłał przedmiotową skargę do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chełmku informując, że tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb  mieszkaniowych mieszkańców gminy należy do zadań własnych gminy i w tym zakresie właściwa do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska w Chełmku. Przewodniczący Rady Miejskiej skierował pismo do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia Opieki Społecznej i Opiniowania Przydziałów Mieszkań, która analizowała skargę na posiedzeniach w dniu 17 i 30 marca br.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…) p. A. Stokłosa odczytał stanowisko komisji, w którym Komisja zawnioskowała o oddaleniu skargi P. B. Habczyk i upoważnieniu Przewodniczącego RM do przekazania stronie odpowiedzi na stawiane zarzuty.

Radna M. Gołyźniak poparła prośbę p. B. Habczyk i poprosiła o wyjątek od uchwały i przydzielenie dwóch mieszkań oddzielnie dla p. Habczyk, a odddzielnie dla jej córki w zamian za duże mieszkanie, które obecnie posiada.

 

Radni nie poparli propozycji p.Gołyźniak, gdyż przydział lokalu podlega ścisłym regulacjom i nie można łamać podjętej w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej.

 

Wobec powyższego Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Zdrowia (…) tj. o oddalenie skargi  p. B. Habczyk  i  upoważnienie Przewodniczącego RM do przekazania stronie odpowiedzi  na  stawiane zarzuty.

Głosowało 14 radnych:   13  – za ,  1  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Całość dokumentów dot. skargi p. B. Habczyk znajduje się w Urzędzie Miejskim zarejestrowana w teczce: znak: OSO 0561/2/05. Stanowisko Komisji Zdrowia (…) oraz kopia odpowiedzi stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

 

3.   Radna D. Kręźlewicz wniosła interpelację pisemną dotyczącą przeanalizowania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu dotyczącą proponowanych “zatoczek” oraz propozycję przedłużenia planowanej drogi do lasu i połączenia z ul. Krakowską. Interpelacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

4.    Radny A. Stokłosa – poprosił Burmistrza o wyjaśnienie źródła wstrząsów, które pojawiły się na terenie Chełmka w ostatnim czasie.

Burmistrz poinformował, że nie zna źródła wstrząsów, ale poczyni starania o wyjaśnienie co było ich powodem, ponieważ ściana na kopalni, która powodowała wstrząsy w ubiegłym roku już nie jest eksploatowana.

 

5.    Przewodnicząca Zarządu Osiedla “Kolonia” p. T. Daniek wnioskuje o wysprzątanie przystanków autobusowych, ponieważ są bardzo zaśmiecone i brudne (najbardziej k. placu targowego) oraz zamontowanie ulicznych koszy na śmieci.

Burmistrz poinformował, że Gmina rozpocznie sprzątanie i mycie przystanków, po ustabilizowaniu się pogody i ociepleniu. Obecnie są dwie osoby do robót publicznych, które będą do końca miesiąca, a w następnych miesiącach ilość osób do robót publicznych zależna będzie od przydziału z PUP. W sprawie  zakupu koszy ulicznych – częściowo zapewniono środki finansowe na ten cel, a oprócz tego Gmina wystąpiła do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację na zakup koszy ulicznych. Po otrzymaniu środków finansowych zakupione zostaną kosze uliczne: mocne i estetyczne.

 

6.    Radni  H. Wiśniewski i  B. Hojka  wnioskują o załatwienie refundacji od administratorów dróg i szybkie przystąpienie do oczyszczania dróg. Radni wnioskują o wypożyczenie samochodu specjalistycznego ze szczotkami w celu zamiatania i mycia ulic.

 

7.    Radna D. Kręźlewicz  wnioskuje: o pilne  dokonanie naprawy drogi  – ul. Krakowskiej, prosi o informację w sprawie planów zmiany instalacji gazowej z metalowej na plastikową przez Pracownię Projektową  “ PROJGAZ ”  z  Zabrza oraz o częste patrole Policji na starym placu targowym za sklepami – dużo pijących alkohol, którzy pozostawiają duży bałagan.

 

Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu Gmina otrzyma harmonogram dotyczący remontu drogi 780 w Chełmku.  Remont miał być prowadzony w cyklu dwuletnim, ale po ostatnich ustaleniach remont ulicy oraz chodników będzie wykonany w bieżącym roku.

W sprawie modernizacji sieci gazowej Burmistrz poinformował, że rozezna sprawę u administratora gazociągu.

 

8.    Radny H. Wiśniewski wnioskuje do przedstawicieli Komisariatu Policji w Chełmku o częstsze patrole również w okolicy stawów, ponieważ młodzież pali ogniska w pobliżu lasu, (a nawet na wysepce na stawach ) – stwarzają oni niebezpieczeństwo oraz zaśmiecają teren.

 

9.    Radna J. Radwańska wnioskuje o ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe w okolicy sklepu na Młynach.

Ponadto Radna prosi o wyjaśnienie zmiany stref linii autobusowej Chełmek – Oświęcim. Na Starym Mieście była inna strefa i bilet kosztował  2,30 zł,  a na  Osiedle 3,40 zł. Obecnie już od Starego Miasta bilet kosztuje 3,40 zł. na teren całego  Chełmka.

Burmistrz  poinformował, że obecnie  strefy są  wprowadzane w obrębie obszaru gmin i obowiązuje ta sama taryfa.

Radna pyta również o możliwość jazdy autobusu PKS Chrzanów – Oświęcim nie jeździ przez Stare Miasto tylko główną drogą przez Chełmek.

Burmistrz poinformował, że PKS Chrzanów funkcjonuje w oparciu o swoje środki finansowe bez dopłaty naszej Gminy w związku z powyższym sam ustala trasę przejazdu. Burmistrz stwierdził, że autobus ten jest bardzo korzystny dla gminy, ponieważ uzupełnia przewozy do Oświęcimia.

 

10. Radny M. Palka wnioskował o ustawienie w Gorzowie kontenera na odpady wielkogabarytowe oraz prosił o wykoszenie terenu gminnego na Orliskach – ostatnio w tym rejonie wybuchł  pożar, który był poważnym zagrożeniem dla  sąsiednich zabudowań gospodarczych, budynków  mieszkalnych oraz dla lasu.

Ad. 14. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodniczący RM poinformował, że na jego ręce wpłynęło wiele życzeń z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich Radnych. W imieniu swoim i Radnych złożył podziękowania.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXVII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.50.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*