Protokół Nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXVIII/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 14 kwietnia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności  załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXVII/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 III 2005 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2004 r:

a)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2004 r.

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

e) dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2004 r.

f) głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

4.        Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek” dla terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

6.        Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

7.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/117/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 II 2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

8.        Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK Sp. zoo w Chełmku na lata 2005 – 2010.

9.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

10.     Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale RM w Chełmku nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.

11.     Wniosek Komisji zdrowia (…) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji zdrowia (…)

12.     Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chełmek za 2004 r.

13.     Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14.     Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

                        

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXVIII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący poinformował, że Radny M. Idzik przebywa na zwolnieniu lekarskim, natomiast Radny B. Dulęba prosił o usprawiedliwienie spóźnienia.

***

Przed przystąpieniem do omówienia porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku poinformował, że w dniu 2 kwietnia 2005 r. zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Przewodniczący zaproponował, aby radni dokonali wpisu do księgi kondolencyjnej. (kopia wpisu kondolencji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

            Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.

***

            Przystąpiono do omawiania porządku obrad.

 

Burmistrz Andrzej Saternus złożył wniosek o włączenie do porządku obrad sesji dodatkowych trzech punktów, które zostały poddane głosowaniu tj:

1.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/117/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26.II.2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

Głosowało 13 radnych – za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

2.        Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK Sp. zoo w Chełmku na lata 2005 – 2010.

Głosowało 13 radnych – za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Głosowało 13 radnych – za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek o przyjęcie dodatkowych dwóch punktów do porządku obrad sesji:

 

1.        Projekt uchwały w sprawie zmian w  uchwale RM w Chełmku nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.

Głosowało 13 radnych – za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

2.        Projekt uchwały w sprawie zmiany w  uchwale RM w Chełmku nr I/6/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.

Głosowało 13 radnych – za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z dodatkowymi punktami pod głosowanie. Głosowało 13 radnych: za – 13.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad oraz sprawozdania: z wykonania budżetu gminy za 2004 r. oraz z realizacji Gminnego Programu RPA za 2004 r.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2005 roku.

Protokół nr XXVII/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 30 marca 2005 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2004 r:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2004 r.

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2004 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdania zaopiniował pozytywnie.

 

            Uchwała nr Z II. SO/O – 4013/13/05 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2005 r. Stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

Głos zabrała Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jadwiga Radwańska, która odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 22 marca 2005 r., na którym Komisja przeprowadziła kontrolę finansową pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Komisja stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2004 r. wyniosło 102,4 %, a wydatków 99 % – co świadczy  o dbałości Burmistrza co do wykorzystania posiadanych środków finansowych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2004. Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

            Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chełmka za 2004 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 

            Uchwała Nr ZII.SO/ ) – 4014/08/05 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2005 r. stanowi załącznik nr  6 do protokołu.

 

d) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka

Głos zabrał Burmistrz Chełmka A. Saternus, który podsumował ubiegły rok budżetowy, przedstawiając szczegółową informację na temat realizacji budżetu Gminy Chełmek.

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2004 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych (doszedł  p. Dulęba)

 

e) dyskusja radnych na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2004 r.

            Radny A. Stokłosa zabrał głos i poinformował, że uważa budżet z ubiegłego roku za dobrze zrealizowany. Jednak z rozmów odbytych z mieszkańcami (np. na ostatnim zebraniu środowiskowym) wnioskuje, że mieszkańcy mają jeszcze wiele uwag.

Radny złożył Burmistrzowi podziękowania i życzył wszelkiej pomyślności w dalszej pracy i realizowaniu podjętych działań i inicjatyw.

 

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2004 rok.

 

Rada Miejska udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Chełmka.

14 – za,   0 – przeciw,   0 – wstrzymujących się

W wyniku głosowania podjęto następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/2282005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2004 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi Chełmka. Podziękowania za owocną pracę złożył również kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz wszystkim tym, którzy starali się realizować budżet w 2004 roku.

 

Burmistrz A. Saternus podziękował Radzie Miejskiej za słowa uznania dla siebie i współpracowników oraz za współpracę z Radą Miejską.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 22 marca 2005 r.

 

Pan Bogdan Ślusarczyk przedstawiciel Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej w Chrzanowie – autor projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poinformował, że zgodnie z obowiązującą procedurą prawną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Chełmku. Po wyłożeniu dokumentów w miesiącu marcu br. odbyła się debata publiczna. Do przedstawionych projektów dotyczących rejonu ulicy Wrzosowej w Gorzowie mieszkańcy nie wnosili uwag. W związku z powyższym proponuje przystąpić do podjęcia uchwały RM w sprawie  ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby mieszkańcy mogli dokonywać podziałów nieruchomości i ubiegać się o pozwolenia na budowę (po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego).

 

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVIII/ 229/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek” dla terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 22 marca 2005 r.

 

Projektant Pan Bogdan Ślusarczyk poinformował zebranych, że w celu przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku należy wcześniej dokonać zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek dla terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu”.

 

Głosowało 14 radnych: 12  – za ,  1  – przeciw, 1  – wstrzymujący się

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVIII/ 230 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek” dla terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

            Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 22 marca 2005 r.

W tym temacie radni zgłaszali wiele uwag i pytań, na które wyjaśnień udzielał obecny na sesji RM projektant p. Slusarczyk, przedstawiciel Wydziału AGK w/m p. A. Szczurek orazBurmistrz Chełmka.

 

            Radni: p.Gołyźniak M., Stokłosa A., Kręźlewicz D. zgłaszali wątpliwości co do ustalenia terenów pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z urządzeniami towarzyszącymi w miejscu, gdzie kiedyś były w całości tereny rekreacyjne. Radni uważają, że terenów zielonych do celów rekreacyjnych brakuje na terenie osiedla mieszkaniowego w Chełmku i należy je chronić. Radni uważają, że w strefie przemysłowej po b. PZPS jest dużo miejsca i tam należy skupiać zakłady produkcyjne.

 

Niektórzy radni byli innego zdania. Radny H. Wiśniewski poinformował, że zakład produkcyjny p. Słotwińskiej przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku funkcjonuje już ok. 15 lat. Zatrudnia ok. 50 osób i przy tak wysokim bezrobociu nie powinno się likwidować miejsc pracy.

 

Radny B. Hojka poinformował, że w chwili obecnej Gminy nie stać na odbudowanie basenu, a jeśli zajdzie taka potrzeba to w okolicy stadionu jest teren odpowiedni pod taką inwestycję. Uważa również, że terenów zielonych w naszym mieście jest wystarczająco dużo.

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla “Kolonia” p. T. Daniek poinformowała, że Zarząd Osiedla wydał negatywną opinię co do przedłożonych planów, ponieważ brakuje terenów rekreacyjnych i proponowano, aby wydzielić niewielką powierzchnię dla istniejącego tam zakładu produkcyjnego, a resztę udostępnić dla mieszkańców jako tereny rekreacyjne.

 

Burmistrz przypomniał radnym, że niniejsza uchwała nie dotyczy sprzedaży nieruchomości, a jedynie ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. W sprawie sprzedaży – jeśli zajdzie taka konieczność – przygotowana zostanie odpowiednia uchwała, która będzie szczegółowo wcześniej omawiana na komisjach RM oraz zachowana obowiązująca procedura tj. zgoda RM, wycena i sprzedaż w drodze przetargu. Burmistrz poinformował również, że terenów przemysłowych w Chełmku jest zbyt mało. Jeśli Gmina miałaby więcej to byłaby większa możliwość “ściągnięcia” nowych inwestorów do Gminy i pozyskiwania nowych miejsc pracy.

 

Od tej chwili w obradach sesji RM uczestniczy 13 radnych ( p. D. Kręźlewicz zwolniła się z dalszej części obrad).

 

Obecny na sesji RM p. A. Szczurek pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku poinformował, że zgodnie z obowiązującą procedurą projekt planu był wyłożony do wglądu mieszkańców przez 21 dni. W dniu 23 marca 2005 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się “publiczna debata” z udziałem 12 osób zainteresowanych. (P. A. Szczurek odczytał protokół). W trakcie debaty mieszkańcy zgłosili kilka zagadnień, które po uzgodnieniu zostały uwzględnione
w projektach. Jedna z uwag nie została przyjęta. Jest to uwaga Pani Pawluśkiewicz w sprawie układu komunikacyjnego, który uznała za niekorzystny dla jej nieruchomości.

 

Burmistrz zgłosił wniosek do Rady Miejskiej o odrzucenie sprzeciwu Pani Pawluśkiewicz.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.

Głosowało 13 radnych: 9  – za ,  0  – przeciw,  4  – wstrzymujące się

 

Sprzeciw został odrzucony większością głosów.

 

            W obradach sesji RM wzięli udział mieszańcy Gminy Chełmek, którzy posiadają nieruchomości w rejonie objętym planem zagospodarowania – tj. w okolicy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku. W ich imieniu zabrała głos p. Urszula Mayerberg, która poprosiła Radnych Rady Miejskiej o podjęcie uchwały, ponieważ wiele osób jest już przygotowanych do budowy domów i czeka z niecierpliwością na uchwalenie i opublikowanie planów niezbędnych do rozpoczęcia procedury uzyskania pozwolenia na budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.

 

            Burmistrz poinformował zebranych, że po podjęciu uchwały Gmina będzie musiała ponieść dość duże koszty związane z budową dróg i infrastrukturą techniczną – ok. 2 mln zł.

Poinformował również, że w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi likwidacji bunków przeprowadził rozeznanie, ale sprawa jest bardzo trudna. Bunkry znajdują się na posesjach prywatnych. Ich likwidacja może być bardzo trudna i kosztowna.

 

Dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku zakończono, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   11  – za ,  0  – przeciw, 2  – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVIII/ 231/2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/117/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26.II.2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2004 – 2008 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z zapisami uchwały nr XV/117/2004 Rady Miejskiej w Chełmku stawka czynszowa za najem powyższych mieszkań jest aktualnie podwyższana o 10 % w stosunku do pozostałych lokali o podobnym standardzie i wynosi 2,58 zł/m2. Z uwagi na niewielką ilość takich dużych lokali oraz w związku z wnioskami mieszkańców proponuje się zmianę sposobu naliczania stawek czynszowych i rezygnację z podwyższania czynszu.
W przypadku podjęcia takiej decyzji czynsz wynosiłby 2,35 zł/m2. Gmina Chełmek w obecnej chwili posiada w swoim zasobie trzy lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. Są to lokale: przy ul. Topolowej 1/1 (81,90 m2), Klonowej 3/1 (87,19 m2), Klonowej 3/2 (87,19 m2). Skutek finansowy wynikający z wyrównania stawek czynszowych będzie niewielki w skali całości naliczeń za wynajem wszystkich lokali. Wpływy z tytułu najmu lokali zostaną zmniejszone o kwotę około 59 zł miesięcznie.

 

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 11 kwietnia 2005 r. Natomiast komisja zdrowia (…) nie znalazła uzasadnienia do obniżenia czynszów w w/w mieszkaniach i na posiedzeniu komisji w dniu 12 kwietnia 2005 r. zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.

 

            Przewodniczący Komisji zdrowia (…) p. A. Stokłosa poinformował, że nie można reagować na wszystkie sygnały mieszkańców i każdorazowo zmieniać program, bo Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek jest prawidłowo sporządzony i trzeba go realizować, a nie  niszczyć. Powodem negatywnej opinii Komisji było to, że są to mieszkania ponadstandardowe powyżej 80 m2. Jeśli najemcy nie stać na mieszkanie pondstandartowe to powinien wystąpić o zamianę na mniejszy metraż.

 

P. M.Gołyźniak nie zgodziła się z przedmówcą. Uważa, że należy zmniejszyć czynsz ponieważ w jednym z tych mieszkań mieszkają dwie rodziny i gdyby wystąpili o mieszkanie to trzeba by zapewnić im dwa mieszkania odrębne, a nie jedno większe.

 

            P. Stokłosa poinformował, że nie jest przeciwko tym mieszkańcom, tylko przeciw zasadzie robienia ustępstw od przyjętych zasad.

Głosowało 13 radnych:   5 – za ,  6  – przeciw, 2  – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został odrzucony większością głosów.

Projekt uchwały wraz ze stanowiskami komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK Sp. zoo w Chełmku na lata 2005 – 2010.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus poinformował, że z uwagi na niezrealizowanie okresie obowiązywania planu modernizacji nawierzchni przy ul. Zygmunta Starego i brakiem wodociągu w rejonie ul. Polnej i Wrzosowej w Chełmku proponuje się zmianę “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK w Chełmku sp. zoo na lata 2005 – 2010”. Prace przy ul. Polnej i Wrzosowej planuje się wykonać w 2005 r. przed przystąpieniem do utwardzenia dróg.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 232 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych MZGK Sp. zoo w Chełmku na lata 2005 – 2010.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) RM w dniu 11 kwietnia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

W związku z utratą mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów w kontekście przepisów ustrojowych ustaw samorządowych stołówka szkolna stanowiąca integralną część szkoły może być prowadzona przez pracowników szkoły i przygotowywać posiłki dla swoich uczniów i pracowników. Odpłatność za posiłki może wówczas obejmować wyłącznie “wsad do kotła” i wówczas nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

W związku z tym zmieniają się zasady pobierania odpłatności za posiłki w stołówce przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Chełmku od 1 maja 2005 r. W żywieniu nie mogą być uwzględniane osoby nie będące pracownikami szkoły lub uczniami. Zgromadzoną dotychczas kwotę 15 tys. zł z tytułu środków specjalnych pobieraną przy odpłatności za posiłek należy odprowadzić na konto dochodów gminy, skąd w tej samej wysokości przekazane zostaną na paragrafy wydatków rzeczowych i usług w świetlicy szkolnej tegoż gimnazjum.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 233 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale RM w Chełmku nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.

Przewodniczący RM poinformował, że w związku z wnioskami radnych zgłoszonymi na sesji RM w dniu 30 marca 2005 r. przygotowano projekt zmian w uchwale Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. nr I/4/2002 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach Komisji edukacji (…) z dnia 5 kwietnia 2005 r.,  Komisji handlu (…) z dnia 6 marca br., Komisji budżetu (…) z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowiska komisji, a dotyczące uzupełnienia § 2 w uchwale Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. nr I/4/2002 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet ustępu 4 o treści: “Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w wysokości 500 zł – za prowadzenie posiedzeń Komisji w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji”.

 

***

           Komisja handlu (…) przedstawiła dodatkowy wniosek (załącznik nr 15) dotyczący wprowadzenia dodatkowej zmiany w uchwale tj. dodanie ust. 5. w § 2 o treści: “Przewodniczących doraźnych Komisji RM w wysokości 500 zł. w miesiącach, w których odbywa się posiedzenie”.

 

Wniosek ten Przewodniczący RM poddał pod głosowanie radnych:

Głosowało 13 radnych:   2  – za ,  8  – przeciw, 3  – wstrzymujące się

Wniosek został odrzucony większością głosów.

 

***

 

           Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zapisu w § 2 w uchwały R. M. w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. nr I/4/2002 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet i dodanie ustępu 4 o treści: “Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w wysokości 500 zł – za prowadzenie posiedzeń Komisji w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji”.

Głosowało 13 radnych:  11  – za ,  0  – przeciw, 2  – wstrzymujące się

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVIII/ 234 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: w sprawie zmian w uchwale RM w Chełmku nr I/4/2002
z dnia 19 listopada 2002 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 11. Wniosek Komisji zdrowia (…) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji zdrowia (…)

Przewodniczący RM odczytał stanowisko Komisji zdrowia (…) z dnia 12 kwietnia 2005 r. o treści:

“W związku z rezygnacją Radnej p. Jadwigi Radwańskiej z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji zdrowia (…) złożoną na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2005 r.Komisja zdrowia (…) R.M. w Chełmku wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku o przedstawienie Radzie  propozycji dokonania zmiany w  uchwale Rady Miejskiej w Chełmku  nr I/6/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. polegającej na odwołaniu Pani Jadwigi Radwańskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji zdrowia (…)  Rady Miejskiej w Chełmku i powołanie na tą funkcję Radnego P. Marka Palki..”

 

Na wniosek Komisji przygotowany został projekt uchwały dotyczący odwołania p. Jadwigi Radwańskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji zdrowia (…) i powołania p. Marka Palkę na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Pan M. Palka potwierdził, że wyraża zgodę na pełnienie funkcji Z-cy Przewodniczącego Komisji.

Głosowało 13 radnych:  13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                        

                       UCHWAŁA Nr XXVIII/ 235 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr I/6/2002 Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 19 listopada 2002 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

            Przewodniczący RM podziękował Radnej p. J. Radwańskiej za dotychczasowe pełnienie funkcji , a P. M. Palce życzył  sukcesów jako  Zastępcy  Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad. 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chełmek za 2004 r. załącznik nr 18

Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniach Komisji budżetu(…), handlu (…), i zdrowia (…). Komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie.

Komisja zdrowia wnosiła o uzupełnienie danych do sprawozdania. Braki zostały uzupełnione.

 

Radny E. Krupa złożył wniosek, aby pracownicy szkół gminnych, w których prowadzone są zajęcia  realizacji programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – byli o tym informowani,  ponieważ znane są przypadki, że nawet nauczyciele nie są świadomi, że w szkole odbywają się zajęcia  z realizacji   programu np. “otwarta sala gimnastyczna”.

 

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 13. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.   Przewodniczący RM odczytał wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 17 lutego i 2 marca 2005 r. z przeprowadzonej kontroli MOKSiR w Chełmku.

 

2.   Przewodniczący RM przypomniał, że z dniem 30 kwietnia 2005 r. mija termin składania oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania podatkowego za 2004 r.

 

3.   Radny M. Palka złożył pisemny wniosek dotyczący zakupu drzewek do obsadzenia placu zabaw w Gorzowie. Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

4.   Radny E. Krupa wnioskuje, aby pracownicy szkół gminnych i nauczyciele, w których prowadzone są zajęcia realizujące program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np. “otwarta sala gimnastyczna” byli informowani o odbywających się w szkole zajęciach.

 

5.   Radna B. Kania – z wypowiedzi Burmistrza wnioskuje, że od września br. przewidziany jest etat logopedy. Jednak Komisja edukacji wnioskowała, aby zatrudnić pedagoga na potrzeby szkół gminnych.

Burmistrz uważa, że w każdej szkole jest zastępca dyrektora szkoły, który jednocześnie pełni funkcję pedagoga szkolnego. Natomiast jest duży problem z dziećmi przedszkolnymi i ze szkoły podstawowej, ponieważ wymowa dzieci młodszych jest coraz słabsza i wymaga porady specjalisty.

 

6.   Radny B. Dulęba poprosił Burmistrza w imieniu zarządu klubu LKS w Gorzowie o jak najszybsze uruchomienie procedury przetargowej, aby można było rozpocząć roboty przy budowie zaplecza sportowego.

Burmistrz poinformował, że jest to wszystko uzależnione od procedury przejęcia – cesji pozwolenia na Gminę, aby rozpocząć postępowanie w nadzorze budowlanym w starostwie. Rozpoczęcie procedury przetargowej przewiduje na miesiąc maj  br.

 

7.    Radna B. Kania poprosiła o informację o postępie prac przy realizacji budowy hali sportowej przy szkole powiatowej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone przez projektanta i wysłane wnioski o warunki  zabudowy. Przewiduje się, że decyzja o ustaleniu warunków zabudowy zostanie wydana końcem maja br. – początkiem lipca powinien być ogłoszony przetarg, a we wrześniu przetarg.

 

8.   Radny A. Stokłosa prosił Burmistrza o sfinalizowanie moderniazcji ul. Jagiellońskiej w Chełmku – tj. wyegzekwować, aby złożyli deklarację pisemną w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację tej drogi.

Burmistrz poinformował, że po ostatnich rozmowach Starosta zadeklarował, że uruchomią dodatkowo 150 tys. zł na realizację tego zadania pod warunkiem, że Gmina również dołoży 150 tys. zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięćw budżecie.

 

9.   Radna M. Gołyźniak poinformowała, że gmina oddała do dzierżawy budynek przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, gdzie zamieszkało kilka rodzin. We własnym zakresie zrobiły sobie modernizację budynku i piękny dach. Jednak część środkowa pozostała nie remontowana i wygląda nieestetycznie. Prosi o informację dlaczego nie zrobiona została ta część i jaka jest propozycja pomocy mieszkańcom ze strony Gminy.

Z informacji jakie posiada Burmistrz mieszkańcy postanowili w części środkowej zrobić wspólną kotłownię i tam mieli wykonać wspólne zadaszenie. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania rozeznania dlaczego inwestycja nie jest realizowana.

 

10. Radny H. Wiśniewski proponuje, aby do akcji “sprzątanie świata” włączyła się również spółka MZGK.

Burmistrz poinformował, że akcja odbywa się co roku wydatki na worki i rękawice pokrywa Gmina. MZGK współpracuje z Gminą podczas akcji i wywozi zgromadzone worki ze śmieciami. Przy akcji “sprzątanie świata” współpracują również szkoły z całej Gminy.

 

11. Radny B. Hojka pytał o losy karuzeli z placu zabaw.

Burmistrz poinformował, że dzieci z niej nie korzystały, a “wyrośnięta” młodzież zniszczyła karuzelę, postanowiono dokonać naprawy i przekazano na plac zabaw w Gorzowie. Mniejsza karuzela, która miała być dla Gorzowa zostanie zamontowana na placu zabaw w miejscu poprzedniej.

 

12.Radna J. Radwańska Radna prosi o zobowiązanie przedstawicieli Policji w Chełmku o prowadzenie częstszych patroli, ponieważ wieczorami młodzież zbiera się pod sklepem “na Młynach”. Pozostają po nich śmieci: puszki, reklamówki, ryż, pety papierosów itp, które muszą codziennie sprzątać ekspedientki sklepu.

 

13. Radny P. Legut również prosił o wzmożenie patroli policji w rejonie ul. Kolejowej w okolicy starego dworca kolejowego – ponieważ mieszkają tam osoby starsze, które skarżą się na zakłócanie spokoju przez młodzież.

 

14. Radny A. Stokłosa poinformował, że Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów ze “Starego Miasta” poinformowała, że nie otrzymała środków finansowych na bieżącą działalność. Radny zwrócił się do P. M. Gołyźniak o wyjaśnienie procedury przyznawania środków finansowych na działalność związku.

M. Gołyźniak wyjaśniła radnym zasady przyznawania dotacji oraz zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.

 

Ad. 14. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18.oo.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*