Protokół XX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XX/08
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 26 czerwca 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 13ºº otworzyła XX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela prasy lokalnej

 • oraz wszystkich obecnych

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 (w chwili obecnej) radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Przewodnicząca RM wnioskowała o włączenie 2 projektów uchwał do porządku obrad sesji:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji nr 1/2008 Rady Miejskiej
  w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie projektu ustawy zakładającej zniesienie tak zwanej opłaty winietowej.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2006 Rady Miejskiej
  w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

Projekty uchwał zostały jednogłośnie przyjęte do porządku obrad sesji. (13 za)

Radni nie wnosili innych uwag do porządku obrad wobec powyższegoPrzewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie. (Głosowało 13 radnych – 13 za)

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu nr XIX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 maja 2008 r.

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji nr 1/2008 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie projektu ustawy zakładającej zniesienie tak zwanej opłaty winietowej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2006 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

5.Projekt w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Chełmek na lata 2008 – 2013”.

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmek do realizacji projektu
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości oraz nabycia udziału w prawie własności nieruchomości.

9.Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
10.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Podkomorskiej.
11.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Kasztanowej.
12.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Generała Andersa.
13.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ul. Staicha i Mickiewicza.
14.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.
15.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku.
16.Projekt uchwały w sprawie akceptacji „Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów na lata 2008 – 2015”.
17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4.”
18.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/134/2008 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.
19.Informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
20.Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza.
21.Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.
22.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
23.Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 maja 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 20 maja 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Doszedł radny M.Palka. Na sali znajduje się obecnie 14 radnych.

 

 

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji nr 1/2008 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie projektu ustawy zakładającej zniesienie tak zwanej opłaty winietowej.

 

Przewodnicząca RM w Chełmku poinformowała radnych o piśmie – apelu posłów p. B.Szydło i A.Adamczyka, w sprawie likwidacji opłaty winietowej. Na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) w dniu 24 czerwca 2008 r. radni poparli wniosek i zaproponowali przygotowanie projektu rezolucji dotyczącej wycofania propozycji zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przewidujących zastąpienie systemu ryczałtowych opłat za przejazd pojazdu samochodowego bezpośrednimi opłatami autostradowymi. Wobec powyższego przygotowano projekt rezolucji, który Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 159 / 2008

w sprawie uchwalenia rezolucji nr 1/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie projektu ustawy zakładającej zniesienie tak zwanej opłaty winietowej.

 

 

załącznik nr 3

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2006 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

 

Przewodnicząca RM w Chełmku wspólnie z radnymi przygotowali projekt uchwały w sprawie regulacji wysokości diet dla radnych RM. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały ustalono wysokość procentową diet w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję w tym temacie.

Sekretarz Miejski J. Świerz wniosła redakcyjną poprawkę do projektu uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 11 – za , 1 – przeciw, 2 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 160 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

 

 

załącznik nr 4

 

 

 

Ad. 5. Projekt w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Chełmek na lata 2008 – 2013”.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko,
z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 161 / 2008

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej

dla Gminy Chełmek na lata 2008 – 2013”.

 

 

 

załącznik nr 5

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmek do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) wraz z komisją zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX /162 / 2008

w sprawie przystąpienia Gminy Chełmek do realizacji projektu
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

załącznik nr 6

 

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…), która odbyła posiedzenie wspólne z Komisją zdrowia (…) w dniu 24 czerwca 2008 r.

W trakcie dyskusji na pytanie p.J. Radwańskiej w sprawie przesunięcia terminu budowy cmentarza, Burmistrz poinformował, że teren jest bardzo trudny do realizacji zadania i wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót do końca lipca br. Prace są na ukończeniu; pozostało jeszcze dokończenie budowy alejek, ogrodzenia, obłożenie muru. Konieczne jest również wykonanie stanowiska na kontener na śmieci oraz położenie nowego asfaltu na zniszczonej nawierzchni drogi.

Radny H. Kowalski wnioskował o wykonanie parkingu od strony zbiorników
w okolicy nowego cmentarza.

Burmistrz poinformował, że w projekcie zaplanowano parking wzdłuż nowego cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej.

Radny M.Sajak zwrócił się z pytaniem na co zostanie przeznaczona kwota 30 tys. dla MOKSiR w Chełmku oraz kiedy planuje się wykonanie remontów budynków na ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1.

Burmistrz poinformował, że kwota 30 tys. zł zostanie przeznaczona na prace modernizacji terenów rekreacyjnych i wykonanie plaży na stawach. Natomiast remont w budynkach ADM rozpocznie się zaraz po przelaniu środków finansowych.

Doszedł radny B.Dulęba. Na sali znajduje się obecnie 15 radnych.

 

Radni nie zgłaszali więcej pytań ani uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 163/ 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

 

załącznik nr 7

 

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości oraz nabycia udziału w prawie własności nieruchomości.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r.

W przypadku przejęcia działek prywatnych, o których mowa w uchwale, powstanie nowa droga gminna. W związku z powyższym Burmistrz zwrócił się do radnych ze Starego Miasta, aby uzyskali informację od mieszkańców drogi łączącej ul. Polną z ul. Leśną, czy są zainteresowani nadaniem nazwy nowej drodze, ponieważ wiąże się to z kosztami dotyczącymi zmiany adresu w dokumentach. Burmistrz oczekuje na propozycje nazwy ulicy.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Radna H.Szewczyk nie głosowała – chwilowo opuściła salę obrad.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 164 / 2008

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości oraz nabycia udziału w prawie własności nieruchomości.

 

 

załącznik nr 8

 

 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) oraz Komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 165 / 2008

w sprawie zamiany nieruchomości.

 

 

załącznik nr 9

 

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Podkomorskiej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek mieszkańców, którzy wyrazili wolę wykupu nieruchomości przyległych do ich posesji.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 166 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Podkomorskiej.

 

 

załącznik nr 10

 

 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Kasztanowej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Burmistrz poinformował, że właścicielami „czworaków” i terenu przyległego są Państwo Klimowiczowie. Działka przeznaczona do sprzedaży nie znalazła nabywcy
w dwóch przetargach. Państwo Klimowiczowie zainteresowani są nabyciem działki w celu wykorzystania jej na poszerzenie terenu skansenu i gromadzenie historycznych zbiorów sprzętu rolnego.

Radni nie zgłaszali uwag wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 167 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Bobrku
przy ul. Kasztanowej

 

załącznik nr 11

 

 

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Generała Andersa.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 168 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy ul. Generała Andersa.

 

 

załącznik nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ul. Staicha i Mickiewicza.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r. Komisje nie zajęły stanowiska do czasu uzyskania opinii Zarządu Osiedla Stare Miasto, ponieważ poprzednia opinia była negatywna.

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto w Chełmku
p. Aleksander Kobyłczyk. Poinformował, że poprzedni projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia był opiniowany kilka lat wcześniej. W tym czasie remiza OSP mieściła się w starym budynku i teren, który obecnie jest przeznaczony do sprzedaży wykorzystywany był do organizowania uroczystości plenerowych typu: dożynki, akademie, festyny. Obecnie powstał nowy obiekt, w którym mieści się remiza OSP
i uroczystości odbywają się przy ul. Staicha. W związku z powyższym opinia Zarządu stała się bezprzemiotowa i brak jest przeszkód do sprzedaży terenu.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 169 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego
w Chełmku przy ul. Staicha i Mickiewicza.

 

załącznik nr 13

 

 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, położonego w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 170 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej,
położonego w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

 

 

załącznik nr 14

 

 

 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i zdrowia (..) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Burmistrz wyjaśnił „historię” placu tj. działki przeznaczonej do zbycia oraz plany dotyczące przeznaczenia placu, zgodnie z zapisami planu: na prowadzenie nieuciążliwej działalności produkcyjnej. Działka zostanie zbyta w drodze licytacji.

Radny H. Kowalski zaproponował dopisanie w tytule uchwały, że działka zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Radni nie zgłaszali więcej wniosków i uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 171 / 2008

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku w drodze przetargu.

 

załącznik nr 15

 

 

 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie akceptacji „Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów na lata 2008 – 2015”.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

W trakcie dyskusji Burmistrz poinformował, że konieczny jest remont starej szkoły
w Gorzowie. W związku z powyższym istnieje możliwość pozyskania funduszy unijnych
i przeprowadzenia remontu budynku i urządzenia w nim Wiejskiego Domu Ludowego
w Gorzowie wraz z infrastrukturą: budową parkingu i drogi dojazdowej, budową placu zabaw i boiska poliuretanowego. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały
i przyjęcie Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów na lata 2008 – 2015. Burmistrz nadmienił, że taki plan przyjęty został w latach poprzednich dla Bobrka i uzyskano dofinansowanie wykorzystano na modernizację domu ludowego z placem zabaw oraz budowę boiska
i zaplecza sportowego.

Radni nie zgłaszali uwag. Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 11 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujące się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 172 / 2008

w sprawie akceptacji „Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów na lata 2008 – 2015”.

 

 

załącznik nr 16

 

 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4.”

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku gmina Chełmek wraz z powiatem Oświęcimskim przygotowała procedurę przygotowawczą do projektu na realizację zadania przebudowy dróg powiatowych stanowiących dojazd do autostrady. Zakres prac obejmie ul. Mickiewicza i Jaworznicką w Chełmku. W związku z zakwalifikowaniem się projektu do drugiego etapu oceny, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla powiatu na w/w zadanie.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Radny M.Madoń nie głosował – chwilowo opuścił salę obrad.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 173 / 2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K
w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4.”

 

 

załącznik nr 17

 

 

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/134/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) i komisji zdrowia (…) z dnia 24 czerwca 2008 r.

Burmistrz poinformował, że w dniu 28 lutego br podjęta została uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań dla terenów położonych przy ul. Nowowiejskiej w Gorzowie, ponieważ były oferty zainteresowanych wykupem działek firm. Jednak w związku z protestami mieszkańców Gorzowa, proponuje odstąpić od zmiany Studium uwarunkowań i uchylić podjętą uchwałę.

Aby na przyszłość uniknąć nieporozumień wśród mieszkańców, Burmistrz zaproponował, aby komisja budżetu (…) wspólnie z komisją planistyczną odbyła spotkanie i opracowała plany szczegółowe. Burmistrz poprosił radnych o składanie wniosków dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego do końca sierpnia br.

Radny H. Kowalski zauważył, że nie należy ulegać presji mieszkańców
i należało podtrzymać podjętą w uchwale z 28 lutego decyzję o zmianie planu zagospodarowania.

Radny P.Byrski pytał czy Gmina posiada teren alternatywny przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną.

Burmistrz poinformował, że trwają prace związane z pozyskaniem dodatkowych terenów inwestycyjnych, za terenami po b. PSPS, od strony zachodniej.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XX / 174 / 2008

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/134/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

 

 

załącznik nr 18

 

 

***

Przewodnicząca RM zarządziła 10 min przerwy w obradach. Obrady wznowiono
o godz. 15.oo.

 

***

Ad. 19. Informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Radni zapoznali się z informacją o letnim wypoczynku na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) i Komisji budżetu (…) w dnia 24 czerwca 2008 r. Radni nie wnosili uwag. Informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 20. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia i 20 maja 2008 r. oraz zgłaszanych interpelacji
i wniosków.

Radny E.Ostapowicz zgłosił, że mimo odpowiedzi, wniosek dotyczący nawiezienia ziemi na ścieżkę rowerową nie został zrealizowany.

Radna Z.Urbańczyk zgłosiła niezadowolenie z lakonicznej odpowiedzi, dotyczącej wynikłych oszczędności z przeniesienia przedszkola do budynku szkoły.

Radny S.Kądzior ponownie poprosił o doprowadzenie do likwidacji niedociągnięć
i ukończenie zadania – zaplecza sportowego w Bobrku i modernizacji Domu Ludowego
w Bobrku – do 15 lipca br.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

 

 

 

Ad. 21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 15 kwietnia do 19 czerwca 2008 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Stanowi załącznik nr 21 do protokołu

 

 

Ad. 22. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 1. H.Wiśniewski zgłosił ponownie wniosek o przesunięcie kontenera na śmieci z ul. Bocznej na ul. Andersa na teren po b. basenie oraz obsadzenie go zielenią. Takie rozwiązanie rozwiąże problem nieprzyjemnego fetoru w ciepłe dni.

  Burmistrz poinformował, że w tej sprawie działania muszą podjąć wspólnoty wspólnie z przedstawicielami ADM, aby uniknąć protestów mieszkańców
  z sąsiednich bloków.

 2. E.Ostapowicz wnioskował o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na dokończenie inwestycji przy drodze powiatowej tj. wykonanie chodników wzdłuż posesji prywatnych na ul. Kościuszki w Chełmku. Przy posesji p. Mosz i Zamarlik wykonano wąski chodnik, a właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na przesunięcie ogrodzenia i wykonanie szerszego chodnika. Konieczne byłoby wykonanie również chodnika na wysokości posesji p. Butryn.

  Burmistrz poinformował, że na wysokości p. Butryn w stronę Kosówek nie ma zagrożenia dla pieszych, a przy posesjach p.Mosz i Zamarlik nie wykonano chodnika w czasie prowadzonego remontu nawierzchni ul. Kościuszki, ponieważ właściciele nie wyrażali zgody.

 3. D.Kapusta wnioskowała o podsypanie np. kruszywem pobocza – terenu przygotowanego pod chodnik przy posesji p. Butryn, ponieważ jest wysoki krawężnik utrudniający poruszanie się.

 4. Ostrowska J. :

  – wnioskowała o budowę chodnika przy ul. Klonowej k. p. Najdy i Opitka,

  – zgłosiła zapytanie czy uchwała z 2003 r. w sprawie wykupu mieszkań jest aktualna, ponieważ jest osoba, zainteresowana wykupem w budynku dwurodzinnym, a wg uchwały konieczny jest wykup 100 % mieszkań w budynku.

  – na wniosek mieszkanki p. Sitko zwróciła się o wyjaśnienie dlaczego nie zrealizowano ustaleń ze spotkania wspólnoty dotyczących uciążliwości sklepu w tym budynku.

  Prezes ADM wyjaśnił, że na spotkaniu wspólnoty p. Kępka zobowiązał się założyć
  w sklepie drzwi dźwiękochłonne i wyciszenie agregatu w celu eliminacji hałasu. Była komisja z sanepidu dokonująca pomiaru hałasu i nie stwierdzono przekroczenia norm. Ponadto właściciel sklepu wyciszył drzwi.

 5. M.Sajak:

  – poprosił ponownie o uporządkowanie terenów PKP wokół dworca kolejowego
  w Chełmku,

  – zapytał o możliwość dodatkowego okienka na poczcie w Chełmku

  – wnioskował o zabezpieczenie terenu wokół fundamentów budynku przy ul. Topolowej,

  – w związku z obawami mieszkańców radny pytał czy budowa wałów na Wiśle nie spowoduje zwiększenia zagrożenia powodziowego dla mieszkających przy rzece Przemszy.

  Burmistrz poinformował, że odbyła się komisja RM, na którą była zaproszona przedstawicielka poczty, w celu udzielenia informacji związanych z poprawą funkcjonowania placówki lecz nie wzięła udziału w posiedzeniu komisji.

  Wpłynęło pismo od właściciela nieruchomości przy ul. Topolowej, że zostały wykonane wszystkie sprawy dotyczące zabezpieczenia nieruchomości – rozpoczętej budowy budynku wielorodzinnego. Burmistrz zwrócił się do Policji
  w Chełmku, że właściciel nie dopełnił obowiązku zabezpieczenia budynku.

 

 

 1. H.Kowalski pytał, czy istnieją zapisy w polskim prawie, umożliwiające władzom miasta czy radom miejskim umożliwiające ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach wojewódzkich oraz zwrócił się do komendanta policji
  o poinformowanie radnych na najbliższej sesji RM, jakie są możliwości zakupu
  i zamontowania tanich atrap fotoradarów.

  Komendant poinformował, że jest możliwość zakupu fotoradarów. Są różne
  w cenie ok. 7 tys. zł

 2. M. Palka:

  – pytał jakie plany są związane z zatrudnieniem pedagoga od 1 września – wnioskuje o dodatkowy etat pedagoga. W każdej szkole w gminach ościennych są zatrudnieni pedagodzy,

  – wnosił zarzutu do jakości wykonywanych robót z pieniędzy publicznych: ul. Sportowa w Gorzowie – droga popękana i załamuje się, podjazd do szkoły
  w Gorzowie przy sali gimnastycznej – bariera odpadła – wykonanie b. złe. Prace przygotowawcze na przyjęcie przedszkola zostały zakończone, ale jest jeszcze wiele do zrobienia,

  – od 2 lat barierka przy ul. Polnej jest wycięta, w tym rejonie wysoko, bawią się dzieci, jest niebezpiecznie,

  – poprosił o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem dróg powiatowych
  w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu w celu skonsultowania przed opracowaniem projektu.

  – wnioskował o spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół z burmistrzem i komisją oświaty, w celu wypowiedzenia się, co do konieczności zatrudnienia pedagoga.

Burmistrz poinformował, że jakość robót budowlanych zostanie sprawdzona przy udziale p. Wiceprzewodniczącego. Jeśli chodzi o pedagoga, to w br była osoba zatrudniona do 15 czerwca i po wakacjach od 1 września będzie również zatrudniona ta osoba na pełny etat w ramach środków z programu RPA. Burmistrz poinformował, że ani dyrektorzy szkół, ani nauczyciele nie zgłaszali uwag dotyczących zwiększenia godzin pracy pedagoga .

 

8. Z.Urbańczyk poparła wniosek radnego M.Palki, uważa, że rola pedagoga szkolnego w obecnej dobie to nie tylko likwidacja patologi, ale również jej zapobieganie. Proponuje również zorganizowanie spotkania z Dyrektorami szkół i omówienie zakresu potrzeb w zatrudnieniu lub zwiększeniu etatu pedagoga.

A.Skrzypiński potwierdził, że od września będzie zatrudniony pedagog na potrzeby wszystkich szkół. Forma zatrudnienia pozostanie taka sama.

Na zakończenie Przewodnicząca RM p. Z.Urbańczyk poinformowała
o uczestnictwie w obchodach 80 lecia OSP w Gorzowie oraz poprosiła
o uczestniczenie radnych w organizowanych uroczystościach gminnych. Poinformowała również, że dożynki w naszej gminie, tradycyjnie odbędą się
w sierpniu br.

Ad. 23 . Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku Zofia Urbańczyk
 zamknęła XX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz.16.oo.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: B. Maślanka
Przewodniczyła: Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*