Protokół Nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXI/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 16 czerwca 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: Czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołów nr XXVIII, XXIX i XXX/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 14 kwietnia i 25 maja 2005 r.

3.        Projekty uchwały w sprawie zmiany i ustalenia statutu SG ZOZ w Chełmku.

4.        Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Chełmek na obwody do głosowania.

5.        Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

6.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

7.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu “Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015”.

8.        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

9.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

10.    Projekt uchwały w sprawie współfinansowania zadania pn. “budowa hali widowiskowo – sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego na realizację zadań publicznych.

12.    Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (wycofano)

13.    Informacja Komisji Edukacji (…) RM w Chełmku na temat organizacji zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań działających na terenie Gminy Chełmek.

14.    Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP, MOPS, Kluby Sportowe.

15.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

16.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

17.    Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

18.    Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXXI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Przystąpiono do omawiania porządku obrad. Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń i uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad oraz program “Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015”.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXVIII, XXIX i XXX/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 14 kwietnia i 25 maja 2005 r.

Protokoły nr XXVIII, XXIX, XXX /2005 z poprzednich Sesji Rady Miejskiej w Chełmku były wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

W uroczystej sesji RM w dniu 25 maja 2005 r., na której odbyły się uroczystości uhonorowania nagrodzonych medalami “Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” nie mógł uczestniczyć P. Stanisław Mleczek z powodu wyjazdu rodzinnego. W związku z powyższym p. Mleczek został zaproszony na posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 16.06.2005 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń odczytał wniosek o nadanie medalu, a następnie wraz z Burmistrzem Chełmka i Zastępcą Burmistrza Andrzejem Skrzypińskim wręczyli nagrodzonemu medal “Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” z Aktem Nadania Medalu, listem gratulacyjnym i bukietem róż.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany i ustalenia jednolitego tekstu statutu SG ZOZ w Chełmku.

            W związku z koniecznością dostarczenia jednolitego tekstu statutu SG ZOZ do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie zachodzi konieczność uchwalenia statutu przez Radę Miejską uwzględniającego wszystkie podjęte zmiany. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, w którym oprócz podjętych już wprowadzono dodatkowe zmiany tj. “Zarząd Miejski” zastąpiono treścią “Burmistrz Chełmka”, a w § 19 dodaje ust. 3 o brzmieniu: “Burmistrz Chełmka zatwierdza roczne sprawozdanie SG ZOZ w Chełmku”.

 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 17 maja i posiedzeniu wspólnym Komisji zdrowia (…) i Komisji handlu (…) na posiedzeniu w dniu 19 maja br. Przewodniczący RM odczytał stanowiska komisji.

 

Komisja zdrowia (…) wraz z Komisją handlu (…) wnosiły o uszczegółowienie zapisu w § 9 ust. 2 statutu SG ZOZ tj. “Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Chełmka po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej”.

Wniosek ten wywołał dyskusję radnych. Radni ( m.in. p. A. Stokłosa) uważają, że zapis taki nie neguje, że dyrektora zatrudnia i zwalnia burmistrz – jest to forma “uspołecznienia” cyt.działania burmistrza.

 

               Burmistrz poinformował, że nie wymagają zapisu w statucie informacje szczegółowo zawarte w ustawie.

               Radca prawny M. Kasprzyk potwierdził prawidłowość zapisu w § 9 ust. 2 w statucie SG ZOZ i brak konieczności wprowadzenia dodatkowego zapisu o zaciągnięciu opinii Rady Społecznej.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie stanowisko Komisji zdrowia (…) i Handlu (…) z dnia 19 maja 2005 r.

 

Za wprowadzeniem wniosku komisji: aby § 9 ust. 2 statutu SG ZOZ otrzymał brzmienie:“Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Chełmka po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej”głosowało – 6 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 2.

Wniosek nie uzyskał większości głosów i został odrzucony.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany i ustalenia jednolitego tekstu statutu SG ZOZ w Chełmku w formie jaką otrzymali radni:

Głosowało 14 radnych: 6  – za , 0  – przeciw, 8  – wstrzymujących się

 

 

W wyniku głosowania RM przyjęła projekt uchwały.

W związku z powyższym RM w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 241/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany i ustalenia statutu SG ZOZ w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Chełmek na obwody do głosowania.

W chwili obecnej na terenie Gminy Chełmek jest 6 stałych obwodów do głosowania. W obwodzie głosowania nr 1 – Chełmek “Stare Miasto” ilość mieszkańców obecnie wynosi 2998. W związku z powyższym zachodzi konieczność podziału tego obwodu na dwa odrębne obwody do głosowania.

W załączniku do uchwały wyodrębniono część ulic z obwodu nr 1, którego siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej byłaby w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza w Chełmku oraz utworzono nowy obwód do głosowania nr 7 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza przy ul. Chrobrego 9 w Chełmku.

Do nowego obwodu przyporządkowani zostaną mieszkańcy ulic: Stefana Batorego, Chrobrego, Długosza, Jagiellońskiej, Kazimierza Wielkiego, Krętej, Królowej Jadwigi, Krótkiej, Krzywoustego, Leśnej, Lipowej, Mieszka I, Na Skałce, W. Łokietka, Oświęcimskiej, Polnej, Rzecznej, Sadowej, Z. Starego, Starowiejskiej, Śląskiej, ks. Wcisło, Wrzosowej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Osiedla “Stare Miasto” w Chełmku.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 17 maja oraz Komisji zdrowia(…) i handlu (… ) w dniu 19 maja 2005 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z tym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/242/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: podziału Gminy Chełmek na obwody do głosowania

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

W związku ze zbliżającymi się wyborami zachodzi konieczność utworzenia obwodów do głosowania w zakładach pomocy społecznej. Do tworzenia tych obwodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Dz, U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami (art. 42 ust. 2 ustawy). Niniejsza uchwała dotyczy utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 17 maja br. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z tym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,   0  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/243/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: utworzenia obwodu do głosowania

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Właściciel boksu garażowego położonego w Chełmku przy ul. Brzozowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1266/194 o pow. 0.0022 ha zwrócił się do Burmistrza Chełmka o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Obecnie wnioskodawca posiada umowę dzierżawy gruntu. W trybie art. 231 § 1 KC możliwe jest przeniesienie własności, a nie użytkowania wieczystego do czego uprawniał art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 17 maja oraz w dniu 13 czerwca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za   0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 244 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu “Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015”.

Burmistrz poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy stanowi jeden z najważniejszych dokumentów planowania długofalowego. Jest narzędziem skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych w Gminie. Jest pomocna w bieżących pracach samorządów, takich jak promocja gminy, opracowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego oraz ofert inwestycyjnych.

Radni RM w Chełmku uczestniczyli w dwudniowych warsztatach, na których był wypracowany dokument Strategii (22 i 23 lutego br.) oraz w spotkaniu podsumowującym w dniu 13 maja 2005 r. Ponadto poproszono Radnych o zgłaszanie na piśmie do dnia 24 maja br. ewentualnych sugestii i wątpliwości. Do wyznaczonego terminu nie wniesiono żadnych uwag
i sprzeciwów.

 

Projekt uchwały został również omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 13 czerwca 2005 r. oraz na posiedzeniu Komisji Zdrowia (…) 14 czerwca. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

 

W dyskusji nad projektem “Strategii….” Radni wnioskowali o uaktualnianie ( w miarę często) danych dotyczących ilości zatrudnianych pracowników w firmach.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 245 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia programu “Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015”

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

            Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 13 czerwca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

Zmiany w budżecie Gminy dotyczą:

1.   Zmiana dochodów w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i w dziale 758 – „Różne rozliczenia” wynika z zawiadomień Ministra Finansów.

2.   Zwiększenie dochodów w dziale 801- „Oświata i wychowanie” łącznie o 61.751 zł, w tym:

–           23.751 zł to refundacja przez MUW poniesionych wydatków na prace remontowo-modernizacyjne w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

–           38.000 zł – dotacje celowe z gminy Bieruń, Lędziny, Oświęcim i Miedźna na zadanie bieżące  realizowane na podstawie porozumienia (dowóz dzieci).

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 852 – „Pomoc społeczna” o 413 zł wynika z nieterminowego rozliczenia kosztów energii cieplnej za 2004 r. przez ADM i koniecznością ich zwrotu do MUW w Krakowie w 2005 r.

 

4. Zmiany w planowanych wydatkach:

a)        Dz. 010 – 01008 –„Melioracje wodne” – kwota 12.000 zł na wydatki związane z pracami realizowanymi w ramach programu „Bezpieczny wał”,

b)        Dz. 600 – 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – kwota 125.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego, w tym:

–      na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej” – 100.000 zł (szacunkowy koszt całego zadania wynosi 200.000 zł),

–      odwodnienie ul. Szkolnej, Gorzowskiej i Krótkiej w Gorzowie – 25.000 zł (szacunkowy koszt całego zadania wynosi 50.000 zł),

c)        Dz. 700 – 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”– łącznie 69.000 zł,  w tym:

–     19.000 zł  na zakup działek na poszerzenie wysypiska śmieci – uchwała RM Nr XXII/165/2000 z dnia 25.05.2000 r. w sprawie utworzenia rezerwy terenów dla zabezpieczenia rozwoju gospodarczego gminy,

–     50.000 zł na remont budynku Przychodnia,

d)        Dz. 700 – 70095 – „Pozostała działalność”– łącznie 47.800 zł, w tym:

–     42.800 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2004 r. Administracji Domów Mieszkalnych Zgodnie z przepisem art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek kandlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) cyt. “Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. §14 aktu założycielskiego ADM Sp. z o.o. zawiera zawiera zapis wskazujący, że cyt. (..)“Współnicy zobowiązują się do dokonywania dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki każdorazowo w granicach nie przekraczających jednej piątej łącznej wartości objętych i posiadanych przez Wspólników udziałów”. Wartość udziałów Gminy na dzień 31.12.2004 r. wyn. 703.500 zł.

–     5.000 zł na opracowanie ekspertyzy oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej ze spółką ENWOS,

e)        Dz. 750 – 7522 – “Rady gmin” – 10.000 zł na wydatki bieżące

f)          Dz. 754 – 75403 – “Jednostki terenowe Policji” – 25.000 zł na zakup okien dla Komisariatu Policji w Chełmku (darowizna).

Ustawa z dnia o Policji (Dz. U. Z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.) w art. 13 ust. 3 wskazuje, że cyt. “Jednostki samorządu terytorialnego (..) mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług”,

g)        Dz. 758 – 75809 – “Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” – 13.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na adaptację budynku b. Zakładów Tytoniowych w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,

h)        Dz. 801 – 80113 –“ Dowożenie uczniów do szkół” – 38.000 zł na wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych,

i)          Dz. 900 – 90001_ “Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 56.000 zł na opłaty za odprowadzanie do kanalizacji wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. Z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

 

Ø     Przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 8.000 zł z działu 854 – “Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85401 – “Świetlice szkolne” do działu 801 – “Oświata i wychowanie”, rodziału 80110 – “Gimnazja” dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 z przeznaczeniem na montaż rolet.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13  – za , 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

(Radny B. Dulęba chwilowo opuścił salę – nie uczestniczył w głosowaniu)

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Burmistrz Chełmka p. A. Saternus poinformował radnych o przesunięciach budżetowych w układzie wykonawczym budżetu Gminy:

–       o przenieniu środków na uzupełnienie pokrycia dachowego budynku przy ul. 25 Stycznia 4 – szac. wartość robót ok. 50 tys. zł, a zdolność kredytowa budynku – 30 tys. zł.

–       o konieczności zagospodarowania placu Kilińskiego tj. uzupełnienia małej architektury i zieleni. Potrzebne środki zostaną wygospodarowane poprzez przesunięcie 28 tys. zł z zadania “budowa parkingu” na zadanie “mała architektura zieleni wokół pl. Kilińskiego”.

–       z opłaty na odprowadzenie wód opadowych kwotę 56 tys. zł zmniejsza się do 53 tys. zł . Wydatki na remont rur wodociągowych zwiększa się z kwoty 20 tys. zł do 23 tys. zł. – konieczność remontu wodociągu wody surowej.

 

Radni przyjęli przedstawioną przez Burmistrza Chełmka informację i zaakceptowali propozycję zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Chełmek.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

Burmistrz poinformował radnych, że Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku podjął realizację inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Powierzchnia nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja (824/221 obręb Chełmek) zabudowana budynkiem szkoły jest niewystarczająca. Podjęcie uchwały pozwoli na realizację zamierzonego przedsięwzięcia i związanych z tym formalności w postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Po wybudowaniu obiektu nastąpi faktyczne wydzielenie geodezyjne działki z określeniem numeru działki oraz powierzchni niezbędnej pod zabudowę i uregulowanie stanu prawnego.

 

            Radny P. Legut zaproponował, aby w imieniu Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Chełmku wystąpić z pismem do Przewodniczącego Rady Powiatu p. Józefa Golonki o przedstawienie informacji w sprawie harmonogramu robót przy realizacji budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół  Zawodowych  i  Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 13 czerwca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 247 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania zadania pn. “budowa hali widowiskowo – sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

W dniu 27 listopada 2003 r. Rada Miejska w Chełmku uchwałą nr XII/87/2003 podjęła działania w kierunku wspólnej realizacji z Powiatem Oświęcimskim zadania pod nazwą “Budowa hali widowiskowo – sportowej” przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

W ramach wspólnej realizacji tego zadania Gmina Chełmek ustala kwoty jakie przeznaczy na realizację tego zadania w poszczególnych latach:

–       w 2005 r. kwotę 300 000, 00 zł.

–       w 2006 r. kwotę 700 000, 00 zł

–      w przypadku nie uzyskania środków pomocowych na realizację zadania Gmina Chełmek w 2007 r. przeznaczy kwotę 500 000,00 zł .

Łącznie Gmina Chełmek pokryje 50 % wartości kosztów budowy inwestycji. Rzeczywista wielkość nakładów zostanie określona w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Zasady korzystania z hali widowiskowo – sportowej zostaną określone na mocy odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem starostwa w Oświęcimiu, a Burmistrzem Chełmka.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 13 czerwca 2005 r.  Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radny A. Stokłosa pytał o określenie wielkości środków finansowych. Burmistrzpoinformował, że wielkość środków finansowych dokładnie zostanie określona po sporządzeniu kosztorysu oraz po przetargu.

Radny M. Idzik pytał o zasadność umieszczenia § 5 w uchwale. Burmistrz poinformował, że przy dofinansowaniu zadania powiatowego muszą być jasno określone zasady korzystania z budowanego obiektu, aby w przyszłości uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy musieliby płacić za korzystanie z hali.

Radna J. Radwańska poprosiła o wyjaśnienie ponieważ w pierwszej wersji była mowa o dofinansowaniu zadania w wysokości 30 %, a nie 50 %. Burmistrz przypomniał radnej, że w przypadku uzyskania dofinansowania zadania z Totalizatora Sportowego Gmina będzie współfinansować zadanie w wysokości 30 %.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 248 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: współfinansowania zadania pn. “budowa hali widowiskowo – sportowej
przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Chełmku”

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego na realizację zadań publicznych.

Na podstawie zmiany ustawy o rachunkowości zaistniała konieczność zmiany sposobu dokonywania wpłat i systemu rozliczania kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych w Katowicach i Mysłowicach w ramach porozumienia międzygminnego. Obecnie nie ma już możliwości wpłacania środków finansowych za usługę przewozu przez gminy – uczestników porozumienia na konto Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku, a jedynie na konto Urzędu Miejskiego i wyłącznie na zasadach określonych dla dotacji. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały regulujący tą kwestię.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 17 maja 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z tym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za , 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXI/ 249 /2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego na realizację zadań publicznych

Uchwała stanowi załącznik nr 11

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Gmina Chełmek przystąpiła do akcji masowej “Przejrzysta Polska”, która ma na celu zrealizowanie zadań, które mają służyć wdrożeniu w gminie zasad przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Z warunków uczestnictwa w akcji wynika konieczność realizacji zadań obowiązkowych i fakultatywnych. Wśród zadań obowiązkowych jest punkt – opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: zwany Karta Współpracy. Karta Współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy  samorządu gminnego i organizacji pozarządowych. Niniejsza uchwała jako wyraz polityki Gminy Chełmek powstała w celu zapewnienia lepszych warunków do funkcjonowania organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 13 czerwca 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

           

            Radny A. Stokłosa poinformował, że “Karta Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” powinna była być omówiona na posiedzeniach wszystkich komisji RM.

 

W związku z powyższym Burmistrz zawnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i przesłanie do omówienia na pozostałych komisjach.

 

Przewodniczący RM w Chełmku poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z porządku obrad sesji.

Głosowało 14 radnych: 10  – za , 2  – przeciw, 2  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji.

 

Ad. 13. Informacja Komisji Edukacji (…) RM w Chełmku na temat organizacji zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań działających na terenie Gminy Chełmek.

Informację przedstawiła Przewodnicząca Komisji Edukacji (…). Radni przyjęli przedstawioną informację doceniając pracę społeczną nauczycieli, która jest odzwierciedleniem wyników uczniów w eliminacjach różnych konkursów powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Informacja stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14. Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP, MOPS, Kluby Sportowe.

Informację wraz materiałami na sesję otrzymali wszyscy radni.

 

Radni Z. Urbańczyk oraz A. Stokłosa wnosili, aby wygospodarować więcej środków finansowych na zapewnienie wypoczynku dzieciom z rodzin biednych i patologicznych ze Starego Miasta.

Radny M. Idzik uważa, że temat taki powinien być omówiony kilka miesięcy wcześniej przed wakacjami.

 

Informacja stanowi załącznik  nr  13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca, 14 kwietnia oraz 25 maja 2005 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

          Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  za  okres  od   23 marca  do 3 czerwca 2005 r.

 

W uzupełnieniu sprawozdania Burmistrz poinformował o spotkaniu z odbytym w tut. Urzędzie dotyczącym kontynuacji budowy sali sportowej przy Samorządowym Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku z udziałem przedstawiciela wykonawcy PB Chapebex z Chrzanowa.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  Stanowi załącznik  nr  15  do protokołu .

 

Ad. 17. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. M. Idzik zapoznał zebranych z wnioskami z posiedzenia komisji z dnia 9 maja 2005 r. oraz z 25 kwietnia 2005r., a także sprawą dotyczącą zamiany gruntów gminnych z gruntami p. Konstantego Niemczyka.

 

2.        Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku zapoznał zebranych z pismem Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie p. Stanisławy Dupira posiadającej status repatrianta, która wraz z rodziną przyjechała do Chełmka w 1997 r. z Ukrainy.

Sekretarz Miejski Janina Świerz poinformowała o działaniach tut. urzędu w powyższej sprawie. P. Dupira złożyła do tut. Urzędu wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i została zakwalifikowana na listę oczekujących na czwartym miejscu.

 

3.        Przewodniczący RM odczytał wniosek mieszkańców ulicy Słowackiego w Chełmku w sprawie wykupienia gruntu położonego przy ul. Norwida od prywatnego właściciela i wykonanie parkingu dla tych samochodów. Mieszkańcy ul. Słowackiego mają utrudniony dojazd do swoich parcel przez parkujące po obu stronach ulicy samochody osób przyjeżdżających do kościoła.

 

4.        P.Teresa Daniek poinformowała, że należy nawiązać kontakt z firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych psów i zorganizować akcję na terenie osiedla, ponieważ wiele psów wałęsa się po osiedlu, zanieczyszczają teren – zieleńce, piaskownice. Radny B. Hojka również poprosił o zorganizowanie takiej akcji na terenie Nowopola.

 

5.        Radny M. Idzik poinformował, aby zwrócić się do przewoźnika linii autobusowych i “busów” o zamontowanie rozkładów jazdy na przystankach przy ul. Krakowskiej w Bobrku. Ponadto radny poruszył sprawę oświetlenia ulicznego ul. Krakowskiej w Bobrku oraz przesunięcia słupów w chodniku dla pieszych, a także prosi o przypomnienie Małopolskiemu Zarządowi Melioracji Wodnych o wykoszeniu rowu przy ul. Parkowej w Bobrku. Ponadto na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Parkowej jest uszkodzony mostek, który wymaga naprawy, ponieważ grozi wypadkiem.

Burmistrz udzielił radnemu odpowiedzi informując, że współpraca z energetyką jest bardzo trudna, a będzie w dalszym ciągu interweniował w tym zakresie.

 

6.        Radny E. Krupa prosi o szybsze interweniowanie przedstawicieli policji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Jako przykład przedstawił interwencję mieszkańca osiedla w sprawie wydobywającego się uciążliwego dymu z bloku przy ul. 11 Listopada 4, na którą nikt z Policji nie przyjechał oraz napadniętego mieszkańca Chełmka przez psa-harta, który biegał bez żadnego zabezpieczenia (nie miał smyczy ani kagańca).

 

7.        Radny A. Stokłosa również skierował prośbę do przedstawiciela policji o przeprowadzanie patroli w okolicy pomnika na skale, gdzie często zbiera się młodzież , która pije alkohol, głośno zachowuje się i zaśmieca teren.  Ponadto Radny prosił o naprawienie kładki na rzece Przemszy, zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w okolicy cmentarza oraz rozważenie możliwości zwolnienia UKS “Grunwald” z opłaty za wynajem sali gimnastycznej (50 zł).

Na koniec swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nowobudowanej remizy przy ull. Staicha w Chełmku.

 

8.        Radna M. Gołyźniak pytała dlaczego została zakończona modernizacja ul. Kościuszki na posesji p. xxx. Burmistrz wyjaśnił, że jest to droga powiatowa wykonywana przy współfiansowaniu Gminy. Wykonano najistotniejszy odcinek tej drogi – w miarę posiadanych środków finansowych. Ponadto radna zgłosiła potrzebę wykoszenia traw, które zasłaniają widoczność przy wyjeździe z garaży przy ul. Ofiar Faszyzmu. Radna prosiła również o rozważenie propozycji zwiększenia miejsc parkingowych przy ul. Andersa – na łuku drogi oraz zainstalowanie tablic o treści :”zakaz wyprowadzania psów”.

Burmistrz poinformował, że tablice zakazujące wyprowadzania psów powinny wykonać wspólnoty mieszkaniowe jako współgospodarze terenu, natomiast na parkingu przy ul. Andersa jest dużo wolnych miejsc.

 

9.        Radny H. Wiśniewski – w związku z tym, że wiele osób korzysta ze spacerów na stawach prosi o wykoszenie (wg kompetencji dzierżawcą jest Koło Wędkarzy) terenu pomiędzy stawami. Przedstawiciela Policji prosił o zwracanie uwagi na młodzież, która urządza gry i zabawy na drogach, nie reagując na nadjeżdżające samochody.

 

10.    Radna Z. Urbańczyk wnioskuje, aby policja częściej kontrolowała teren “skały” oraz prosi o umycie przystanków autobusowych oraz wykoszenie zarastających trawą poboczy ulicy jednokierunkowej Na Skałce  (od cmentarza  w dół  k.p. Piwowarczyka).

 

11.    Przedstawiciel Komisariatu Policji w Chełmku proponuje ustawić oznakowanie pl. Kilińskiego, ponieważ ciężkie samochody mylą drogę i wjeżdżają na plac Kilińskiego.

Burmistrz poinformował, że otrzymał już takie zgłoszenie od prywatnej osoby i polecił zamontowanie oznaczenia drogi.

 

12.    Radna J. Radwańska poruszyła problem niekoszonych traw na gruntach prywatnych, oprysku przeciw komarom oraz oczyszczenia Małej Strugi.

Burmistrz poinformował, że informacja o obowiązku koszenia traw na gruntach prywatnych ukaże się w najbliższym numerze “Echa Chełmka”. Drugi oprysk p. komarom odbędzie się pod koniec czerwca. W sprawie wyczyszczenia Małej Strugi Gmina wystąpiła do kopalni. Pracowników interwencyjnych jest mało, a mają bardzo duży zakres prac do wykonania. Burmistrz poinformował, że sukcesywnie będzie się kosić wszystkie tereny.

 

13.    Radny Hojka pytał o czyszczenie rowu przy ul. Reymonta w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że wystąpił do Nadleśnictwa i Kopalni o odprowadzenie wód z zastoiny i wyczyszczenie rowu wzdłuż ul. Reymonta.

 

14.    Przewodniczący RM zapytał Prezesa ADM o zbyt późne koszenie traw na terenie osiedla w Chełmku.

P. Z. Kurdybacha poinformował, że zakończenie koszenia traw planuje się w bieżącym tygodniu.

 

Ad. 18. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXXI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,55.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*