Protokół Nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXVI/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 27 października 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik  nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu XXXV/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 4 października 2005 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka.

4.        Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokali biurowych położonych w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku,

5.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej,

6.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Gorzów na lata 2006 – 2007,

7.        Projekt uchwały w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów,

8.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

9.        Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do lokowania wolnych środków,

10.     Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie,

11.     Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.

12.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

13.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

14.     Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

15.     Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXXVI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący RM przywitał Radnych RM w Chełmku, Radnych Powiatowych, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. A. Telkę, Wizytatora Kuratorium p. Jadwigę Czerwienkę, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz wszystkich przybyłych gości.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Radna B. Kania zaproponowała wycofanie pkt. 11 z porządku obrad. Po wyjaśnieniu z radcą prawnym udzielono odpowiedzi, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty  większością głosów.

Głosowało 14 radnych:  13  – za , 0  – przeciw,  1  – wstrzymujących się

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

***

 

            W związku z tym, że kilka dni temu pracownicy oświaty obchodzili Święto Edukacji Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Chełmka złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Burmistrz wręczył “Nagrody Burmistrza w dziedzinie oświaty” dla nauczycieli:

–       Jadwigii Ganobis

–       Lucyny Gontko

–       Bogusławy Opali

–       Doroty Pawlak

–       Celiny Rudzyk

–       Zofii Urbańczyk

–       Bogdana Sidorowicza

 

oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego pracownikom mianowanym:

–       Joannie Baran

–       Renacie Księżarczyk

–       Dorocie Olszewskiej

–       Katarzynie Wojtyczko

–       Łukaszowi Jagoda

–       Ks. Dariuszowi Talik (nieobecny)

 

Następnie obecna na sesji RM Wizytator Kuratorium Oświaty w Oświęcimiu Pani Jadwiga  Czerwienka  wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych:

–         Dorocie Nowak

–         Wioletcie Łopuszyńskiej

–         Jolancie Sworzeń

–         Krystynie Ryszka

–         Renacie Zielińskiej

 

P. Jadwiga Czerwienka odczytała życzenia skierowane od pani Kurator dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela oraz złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia dalszych sukcesów i podnoszenia wyników nauczania.

 

***

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 października  2005 roku.

Protokół nr XXXV/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 4 października  2005 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści  protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (15 za)

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka.

Na wniosek radnych ze “Starego Miasta” wydzielono geodezyjnie i opracowano operat numeracji nieruchomości dla trzech nowych ulic na terenie Starego Miasta. Są to:

–        Sienkiewicza – dla  ulicy biegnącej od ul. Mickiewicza do Krasińskiego

–        Bolesława Wstydliwego – dla ulicy łączącej ul. Na Skłace do ul.Stefana Batorego

–        Władysława Hermana – dla ul. położonej prostopadle do ul. Chrobrego w Chełmku.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) w dniu 19 października br. oraz Handlu (…) 18 października br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radna D. Kręźlewicz zaproponowała, aby zmienić nazwę ul. Sienkiewicza na inną aby zachować dotychczasowy system nazewnictwa ulic (epokami).

            Radna Z. Urbańczyk poinformowała, że takie było życzenie mieszkańców Starego Miasta, aby tak nazwać tą ulicę. W tym rejonie są również nazwy inne np. Jaworznicka, Jagiellońska – nie tylko pisarzy z epoki romantyzmu.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 14  – za ,  1  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie: nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka.

 

Uchwała stanowi załącznik  nr 3  do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokali biurowych położonych w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku,

Burmistrz uzasadnił konieczność podjęcia w/w uchwały. Przeniesienie punktu kasowego Banku Spółdzielczego spowodowane jest poprawą obsługi mieszkańców.  W związku koniecznością poniesienia  nakładów finansowych na dostosowanie nowych pomieszczeń banku ( koszt ok. 40 tys. zł). –  Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu zwrócił się do Rady Miejskiej w Chełmku o możliwość zawarcia umowy najmu na okres 10 lat co w tym przypadku jest zasadne.

 

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) w dniu 19 października br. oraz Handlu (…) 18 października br.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska obu   komisji.

 

            Radny B. Hojka wyraził swoje zaniepokojenie, że jest to zbyt długi okres czasu, w którym może zaistnieć potrzeba zagospodarowania pomieszczeń dla potrzeb urzędu.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag więc Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  14 – za ,  0 – przeciw,  1  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/277/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  27 października  2005 roku

w sprawie: oddania w najem lokali biurowych położonych w budynku
Urzędu Miejskiego w Chełmku,

 

Uchwała stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.

P. Kazimierz Zamarlik zwrócił się o wykup fragmentu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Chełmek. Nieruchomość oznaczona jako p. gr 514/36 o pow. 113 m2 przylega do nieruchomości wnioskodawcy. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zbycie przedmiotowego fragmentu nieruchomości może nastąpić w drodze bezprzetargowej.

 

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) w dniu 19 października br. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  12  – za ,  0  – przeciw,   2  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/278/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.

 

Uchwała stanowi załącznik  nr 5  do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Gorzów na lata 2006 – 2007.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Odnowa sołectwa Gorzów – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zachodzi konieczność przyjęcia przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Gorzów na lata 2006 – 2007.

WPI stanowić będzie nierozerwalny załącznik do wniosku o dofinansowanie Gminy Chełmek. Nabór projektów prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie został otwarty 1 października 2005 r. i potrwa do 31 października br.

W planie zostały ujęte najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności. Jednak ich faktyczne wykonanie uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, a także zapewnienia udziału własnego. Przyjęte w WPI zadania nie wyczerpują całego katalogu potrzeb. Obok inwestycji wspófinansowanych z różnego rodzaju funduszy zakłada się dodatkową realizację przedsięwzięć innych niż wymienione w załączniku do uchwały zgodnie z bieżącymi możliwościami budżetu Gminy.

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) w dniu 19 października br. oraz Handlu (…) 18 października br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska obu  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0 – przeciw,   0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/279/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  27 października  2005 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Gorzów
na lata 2006 – 2007.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów.

Gmina Chełmek stara się o dofinansowanie projektu pn. “Odnowa wsi Gorzów – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – pt. “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II – “Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.3 – “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi”. Przedmiotowy projekt obejmuje swym zakresem przebudowę budynku “Starej Szkoły” na “Wiejski Dom Ludowy” w Gorzowie, renowację (uszlachetnianie) płyty  boiska do piłki nożnej oraz budowę kortu do tenisa ziemnego.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października br. W przypadku otrzymania dofinansowania, wypłata dotacji w ramach SPO ROL będzie odbywać się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

 

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) w dniu 19 października br. oraz Handlu (…) 18 października br.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/280/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  27 października  2005 roku

w sprawie: akceptacji Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Burmistrz poinformował, że niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian w budżecie:

  1. dochody w kwocie 17.690 zł pochodzące z odszkodowania PZU z tytułu zalania Domu Ludowego
    w Gorzowie przeznaczono na roboty dodatkowe na zapleczu KS.
  2. Dochody w kwocie 24.599 zł stanowiące dofinansowanie z PFRON w wysokości 12.299 zł oraz SG ZOZ w Chełmku w wyskości 12.300 zł  przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. W związku z koniecznością obcinki drzew i krzewów przeniesiono środki z GFOŚiGW w wysokości 15.000 zł.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) w dniu 19 października br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15 – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 281/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie: zmiany  uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do lokowania wolnych środków.

Niniejsza uchwała upoważnia burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach ponieważ, na rachunku budżetu gminy fundusze są oprocentowane stałą stawką w wysokości 2 % w skali roku, a oferty innych banków w obecnej chwili wynoszą ok. 4 %.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji  Budżetu (…) w dniu 19 października br.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15 – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/282/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  27 października  2005 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza do lokowania wolnych środków.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Omówienie stopnia realizacji inwestycji i remontów w Gminie.

Informacja, która stanowi załącznik  nr 10  do niniejszego protokołu została omówiona i przyjęta przez Komisję budżetu (…) RM w Chełmku na posiedzeniu w dniu 19 października br.

 

Radni zgłosili kilka pytań w sprawie realizowanych inwestycji. Na pytania odpowiedzi udzielał Burmistrz A. Saternus.

Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację o remontach i inwestycja realizowanych w Gminie Chełmek w 2005 r.

 

Ad. 11. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.

            Treść skargi odczytał Przewodniczący RM Zbigniew Jeleń.

Skarga (załącznik  nr 11  do protokołu)  wpłynęła do Burmistrza Chełmka w dniu 4 października 2005 r. Została wniesiona przez p. Beatę Kubisty zam. Gorzów ul. Oświęcimska 99 – matkę Przemysława Kubistego, ucznia kl. VI ZSZ w Gorzowie.  W swoim piśmie pani Kubisty informuje, że jej syn Przemek został pobity przez kolegę szkolnego, a dyrektor szkoły nie wyciągnął konsekwencji w stosunku do sprawcy pobicia.

 

W dniu 25 października 2005 r. Komisja Edukacji (…) RM w Chełmku w obecności Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku pana Bogdana Kowalczyka zapoznała się ze skargą. Komisja wysłuchała również opisu przebiegu zdarzeń pani Beaty Kubisty oraz relacji zdarzeń dyrektora szkoły pana Andrzeja Januszyka. Po omówieniu całości materiałów i wysłuchaniu wypowiedzi obu stron Komisja Eudkacji (…) RM w Chełmku stwierdziła, że skarga pani Beaty Kubisty nie jest zasadna.

 

Radni zapoznali się z wynikami postępowania wyjaśniającego, w trakcie którego nie dopatrzono się podstaw oskarżeń wskazanych w skardze złożonej przez Panią Kubisty. Jednocześnie uznali za stosowne zwrócenie szczegółowej uwagi na sprawy związane z dyscypliną w szkołach. Zaproponowano, aby do kontroli spraw poruszonych w skardze włączyć organy nadzoru pedagogicznego, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

Za – głosowało 11 radnych, 4 osoby wstrzymały się,(O – przeciw)

 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2005 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

            Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  za  okres  od    20 września   do 20 października 2005 r.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie .   Stanowi załącznik  nr 13  do protokołu .

 

Ad. 14. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Na wniosek Komisji Budżetu (…) RM w Chełmku zaproszono na posiedzenie sesji RM w Chełmku – Starostę Powiatu Oświęcimskiego p.Józefa Kałę w celu przedstawienia informacji nt. budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

 

Przybyły na posiedzenie sesji RM p. Józef Kała Starosta Oświęcimski poinformował, że w chwili obecnej jest w trakcie tworzenia budżetu powiatu na 2006 r. Starosta popiera budowę hali i uważa, że będzie to jedyna pełnowymiarowa hala sportowa w całym powiecie, spełniająca wszystkie wymogi. Dokumentacja na budowę hali jest w trakcie gromadzenia. Pozwolenie na budowę będzie prawomocne w połowie listopada 2005 r. Uważa, że obecnie konieczne jest przyjęcie harmonogramu robót budowy hali, jednak stwierdził, że inwestycji w całym powiecie jest bardzo dużo i konieczne jest równomierne rozłożenie środków finansowych. Kosztorys budowy hali sportowej opiewa na kwotę 4 159 844 zł., ale Starosta wnioskuje, że niniejsza kwota ulegnie zmianie (zmniejszeniu) po przetargu. Przewiduje, że koszt wyniesie ok. 3.750 tys. zł, a koszt nadzoru budowlanego wyniesie ok. 80 tys zł. Starosta zaproponował przekazanie ze strony powiatu 300 tys.zł i poprosił aby Gmina Chełmek w 2006 r. przekazała kwotę 1 mln zł na realizację zadania, a starostwo 50 % kosztów budowy pokryje w 2007 r. Uważa, że jeśli kwota ta będzie ujęta w planie wieloletnim, to jest bezpieczna i nowa rada powiatu musi ją realizować.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus stwierdził, że Gmina Chełmek zadeklarowała współfinansowanie zadania w wysokości 50 % wspólnie z powiatem. Nie zgadza się, aby w przyszłym roku Gmina sama pokrywała wydatki związane z budową. Gmina planowała w 2005 r. przeznaczyć 300 tys. zł, w 2006 – 700 tys. zł, a w 2007 – 500 tys. zł. – warunkując to pozyskaniem środków finansowych z Totalizatora Sportowego. Burmistrz  zwrócił się do Starosty, o jak najszybsze przedstawienie harmonogramu robót wraz z  montażem finansowym zadania.

 

Radny Powiatu Oświęcimskiego p. Zbigniew Góralewicz wyraził swoje zaniepokojenie brakiem zdecydowania w wypowiedzi Starosty. Uważa, że Gmina Chełmek “wyciąga rękę z pomocą” – przekazuje teren oraz wyraża zgodę na współfinansowanie zadania w 50 %. Uważa, że dla starostwa to bardzo korzystna perspektywa i należy działać bardziej zdecydowanie, ponieważ jest to szkoła powiatowa i powiat powinien zrobić wszystko, aby znaleźć pieniądze w przyszłym roku na realizację inwestycji.

 

Radny Powiatu Oświęcimskiego p. Adam Łękawa poinformował, że jest to jedyna szkoła w powiecie oświęcimskim, która nie posiada sali gimnastycznej, więc starostwo powinno zrobić wszystko, aby  rozpocząć budowę jak najszybciej.

            Radny E. Krupa poinformował, że szkoła ma już 60 lat i jest  rzeczą wstydliwą, że nie doczekała się do chwili obecnej  sali do ćwiczeń gimnastycznych kształcąc tak wiele młodzieży.


Michał Kaczmarczyk Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku  
poinformował, że w szkole jest 33 % młodzieży z poza gminy. Szkoła jest konkurencyjna w dziedzinie komputeryzacji. Obecnie są 2 sale, a w przyszłości planuje się 4.

 

            Radny A. Stokłosa podziękował Staroście za złożenie wniosku aplikacyjnego na modernizację ul. Jaworznickiej w Chełmku. Uważa jednak, że kadencja rad gminnych i powiatowych  kończy się  i należy rozwiązać sprawy rozpoczęte w obecnej kadencji.

 

            Przewodniczący RM podziękował Panu Staroście za poświęcony czas i poprosił o dobrą wolę i  stworzenie  realnego  budżetu, tak aby można było zrealizować szybko podjęte działania budowy hali sportowej.

Starosta przyrzekł, że inwestycja zostanie rozpoczęta w 2006 r.

***

            Przewodniczący odczytał teść interpelacji zgłoszonej w dniu 19 października 2005 r. przez radnego Rady Powiatu w Oświęcimiu p. A. Łękawę na Komisji Oświaty RP w Oświęcimiu. Interpelacja dotyczyła pisemnego wyjaśnienia aktualnego stanu zaawansowania prac przy realizacji budowy hali przy PZ nr 8 SZiO w Chełmku, wyjaśnienia co jest przyczyną opóźnień w realizacji zadania, na jakim etapie jest sprawa uzyskania środków pomocowych i dlaczego Przewodniczący Rady Powiatu nie odpowiada w terminie na pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

***

 

Interpelacje, wnioski, zapytania:

 

1.        Radny Krupa Euzebiusz zgłasza potrzebę naprawy znaku drogowego (z nazwą ulicy) na ul. Krakowskiej w stronę ul. Kościuszki.

 

2.        Radna B. Kania zgłasza potrzebę zamontowania lustra przy zjeździe z ul. Słowackiego na ul. Mickiewicza w Chełmku, ponieważ z lewej strony jest zła widoczność.

 

3.        Radny A. Stokłosa poprosił o wyniki głosowania w naszej gminie.

Przekazano wyniki głosowania we wszystkich obwodach wszystkim radnym.

 

4.        Radny A. Stokłosa poprosił o wyjaśnienie współfinansowania ul. Jaworznickiej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że wniosek opiewa na kwotę 1 336 tys zł. Współfinansowanie zadania ma być po 50 % wraz z powiatem. Kanalizację sanitarną pokrywa po 50 % Gmina Chełmek i 50 % dofinansowanie dla gmin górniczych. Wniosek uzyskał 12 miejsce na liście rankingowej i wszedł w całości wraz z kanalizacją sanitarną.

 

5.        Radna J. Radwańska wnioskowała o przesunięcie przystanku autobusowago, który jest obok pawilonu handlowego przy ul. Krakowskiej – w pobliże stacji PKP.

Burmistrz udzieli odpowiedzi radnej, że brak możliwości technicznych przeniesienia przystanku.

 

6.        Radna M. Gołyźniak:

–   prosi o rozważenie możliwości wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej pomiędzy placem targowym, a ul. Żeromskiego.

–   wnioskuje o ujęcie w budżecie gminy na 2006 r. dokończenia ul. Kościuszki w Chełmku.

–   prosi o przekazanie folderów i kartek z wizerunkiem gminy dla radnych.

–   prosi Dyrektora SGZOZ o wyjaśnienie dlaczego przy badaniach profilaktycznych stosuje się ograniczenia wiekowe.

Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p.Lucyna Strzelczak wyjaśniła radnej i wszystkim obecnym z czego wynikają ograniczenia wiekowe w badaniach profilaktycznych.

 

7.        Radny M. Palka  wnioskuje o oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską i Szkolną w Gorzowie oraz poprosił o przeprowadzenie akcji ratowania drzew kasztanów.

 

8.        Radny M. Idzik zgłosił konieczność remontu mostka na skrzyżowaniu ul. Parkowej i Kwiatowej ( naprawa barierki) oraz mostka ul. Spacerowej i Długiej w Bobrku. Zwrócił się również o informację w jaki sposób zostały wykorzystane środki finansowe z Wojewódzkiego Funfuszu Ochrony Gruntów Rolnych.  Prosił również o kontrolę wykonywania napraw – remontów dróg (na ul. Polnej dziury załatano częściowo).

Radny wnioskuje również o wystąpienie do Komitetów Wyborczych o usunięcie plakatów.

 

9.        Radny A. Stokłosa poprosił o wykonywanie progów zwalniających na ul. Z. Starego k. sklepu.

Burmistrz poinformował, że jest to droga powiatowa, a Zarząd Dróg Powiatowych nie zezwala na wykonanie progów zwalniających na swoich drogach.

 

10.    Przewodniczący RM zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie programu obchodów święta odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada w naszej gminie.

Burmistrz poinformował, że na Starym Mieście w Chełmku odbędzie Msza Św. o godz. 9.oo, po której będzie uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim, natomiast w Bobrku Msza święta będzie o godz. 11. Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w uroczystościach.

 

11.    Radny E. Krupa prosił o informację w sprawie budowy parkingu k. Kościoła na osiedlu.

Burmistrz udzielił informacji.

 

Ad. 15. Zakończenie obrad  XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XXXVI  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.20.

 

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*