Protokół Nr XXI z sesji Raday Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXI/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 16 września 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XX/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 r.

3.      Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze br.

4.      Informacja – skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany § 1 uchwały nr XVII/147/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r.

6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

7.      Projekt uchwały w sprawie akceptacji “Programu Odnowy Sołectwa Bobrek – Gmina Chełmek”.

8.      Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu “Odnowa Sołectwa Bobrek – budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej”.

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych przy ul. Przemysłowej i pl. Kilińskiego.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych (dowóz dzieci do szkół).

11.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

12.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

13.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

14.  Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył XXI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Przewodniczący odczytał prośbę o usprawiedliwienie nieobecności Radnej p. M. Gołyźniak załącznik nr 3

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XX/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku.

Protokół nr XX/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 1 lipca 2004 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze br.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze została dokładnie omówiona na Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 9 września 2004 r., a także na Komisji Budżetu (…) w dniu 31 sierpnia br. oraz Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) w dniu 6 września br.

Komisje nie wnosiły uwag do przedstawionej informacji o realizacji budżetu w I półroczu br.

Burmistrz udzielił dodatkowych informacji i poinformował o zadaniach inwestycyjnych ukończonych i w trakcie realizacji, o przetargach na remonty dróg powiatowych i wojewódzkich, o ściągalności podatku od nieruchomości. Podziękował pracownikom wydziału finansowego za sprawną pracę przy realizacji budżetu oraz pracownikom MOPS w Chełmku za sprawne przeprowadzenie trudnego zadania zmiany w wypłacaniu świadczeń pomocy społecznej.

 

Informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. została poddana pod głosowanie i przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie.

 

Ad. 4. Informacja – skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

           Radni wraz z materiałami otrzymali „Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego”. Bilans został omówiony na Komisjach RM w miesiącu wrześniu br.

W bilansie skonsolidowanym ujęto bilans Urzędu Miejskiego jako jednostki dominującej i bilans jednostek budżetowych tj. MZSiP, MOPS, a także MOKSiR i SG ZOZ w Chełmku.

Suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosi 49.493 tys. zł.

 

Bilans został przyjęty przez Radę Miejską.

 

Ad. 5.   Projekt uchwały w sprawie zmiany § 1 uchwały nr XVII/147/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 31 sierpnia 2004 r.

 

W uchwale nr XVII/147/2004 z dnia 22 kwietnia br. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego był zapis, że zaciąga się kredyt w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków  nie znajdujących  pokrycia   w planowanych dochodach budżetu gminy w 2004 r., a to na: dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. kwota 240.000 zł na remont chodnika drogi 933 w Bobrku i Gorzowie. Inwestorem budowy chodnika będzie Gmina Chełmek, w związku z tym zmienia się zapis na wydatki inwestycyjne. Pozostałe zapisy § 1 uchwały pozostają bez zmian.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXI/163/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmiany § 1 uchwały nr XVII/147/2004 Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 31 sierpnia 2004 r.  i  8 września 2004 r.

 

W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół przekazuje się 15.000 zł dla szkoły w Bobrku i 27.315 zł dla Gimnazjum Publicznego w Chełmku. PZU SA w Oświęcimiu realizując program prewencji wpłaciło 4.000 zł na remont łazienek w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. Poinformował również, że w budżecie Gminy zmniejsza się plan wydatków:

  1. melioracje 20.000 zł z uwagi na planowane niewykorzystanie planu – zwrot z Urzędu Pracy
  2. plany zagospodarowania przestrzennego 17.000 zł z uwagi na osiągnięcie oszczędności
  3. oświetlenie dróg 54.000 zł z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków.

Zwiększenia dokonuje się w zakresie planu wydatków:

na oznakowanie dróg – 20.000 zł

Lecznictwo ambulatoryjne, wydatki majątkowe (dokumentacja modernizacji przychodni) 10.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej, wydatki bieżące kwota 1.000 zł

Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla instytucji kultury (dokumentacja modernizacji Parku Miejskiego oraz sfinansowanie organizowanej imprezy 50-lecia pożycia małżeńskiego) – kwota 40.000 zł

wydatki majątkowe (dokumentacja na remont budynku do programu odnowy wsi polskiej) kwota 20.000 zł.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie:

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXI/164/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie akceptacji “Programu Odnowy Sołectwa Bobrek – Gmina Chełmek”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…), Edukacji (…) i Handlu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska z dnia 31 sierpnia 2004 r. i 6 września 2004 r. W tym temacie podjęta została również uchwała Rady Sołeckiej w Bobrku.

 

Programy odnowy wsi są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Odnowa wsi, w przypadku sołectwa Bobrek (Gmina Chełmek) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań: budowa zaplecza sportowego oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w sołectwie Bobrek, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Samorządowym Zespole Szkolnym w Bobrku, Gmina Chełmek stara się o dofinansowanie w/w zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – pt. “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II – “Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi”. Program odnowy Wsi Bobrek, stanowić będzie zatem nierozerwalny załącznik do wniosku o wsparcie finansowe.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

W związku z powyższym została podjęta następująca uchwała:

 

UCHWAŁA Nr XXI/165/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 sierpnia 2004 roku

w sprawie: akceptacji “Programu Odnowy Sołectwa Bobrek – Gmina Chełmek”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu “Odnowa Sołectwa Bobrek – budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…), Edukacji (…) i Handlu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska z dnia 8 września 2004 r.

 

Niniejsza uchwała określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu z budżetu Gminy Chełmek i stanowić będzie nierozerwalny załącznik do wniosku o wsparcie finansowe.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXI/166/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 sierpnia 2004 roku

w sprawie: współfinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej projektu “Odnowa Sołectwa Bobrek – budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych przy ul. Przemysłowej i pl. Kilińskiego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt uchwały został omówiony i negatywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał stanowisko 8 września 2004 r. załącznik nr 10

Wniosek o zatwierdzenie taryf wody i ścieków został złożony przez PECiGWŚ “ENWOS” w dniu 23 sierpnia 2004 r.(załącznik nr 11 do protokołu). Wniosek został poddany analizie formalno-prawnej przez Burmistrza oraz pracowników Wydziału AGK tut. Urzędu.

Przewodniczący RM odczytał opinię Burmistrza Chełmka do wniosku PECiGWŚ “ENWOS” w Chełmku. załącznik nr 12 Wg informacji Burmistrza wniosek został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Występują jednak wątpliwości co do wyliczeń zakupionej wody od MZGK oraz odprowadzanych ścieków oraz wielkości strat. Proponowany wzrost cen wynosi: woda pitna o 12,5 %, woda surowa 17,9 %, ścieki – 20,7 %. Zgodnie z powyższym Burmistrz wnosi o nie podejmowanie uchwały przez Radę Miejską zatwierdzającej przedstawione taryfy.

Przewodniczący odczytał również dla wiadomości Radnych kopię pisma Burmistrza Chełmka skierowanego do Prezesa Zarządu PECiGWŚ “ENWOŚ” w Chełmku w sprawie rozważenia możliwości zrezygnowania z prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Chełmku na terenach przemysłowych. załącznik nr 13

 

Przewodniczący RM udzielił głosu obecnemu na sesji RM P. Aleksandrowi Brzezinie z-cy Dyrektora PECiGWŚ “ENWOS”, który poinformował, że wszystko odnośnie ustalonych cen wody zostało zawarte we wniosku, natomiast w sprawie przekazania gospodarki wodno-ściekowej nie może się wypowiadać do chwili analizy wniosku z zarządem spółki.

 

Radca Prawny tut. Urzędu P. M. Niczyporuk poinformował Radnych, ze zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy władna jest podjąć uchwałę zatwierdzającą przedstawione taryfy albo powstrzymać się od podjęcia uchwały. Radca powołał się na orzecznictwo NSA..

 

Po wysłuchaniu wszystkich opinii i stanowisk Rada Miejska w Chełmku postanowiła powstrzymać się od podjęcia uchwały zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół).

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt w/w uchwały. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z dnia 8 września 2004 r.

 

W związku z koniecznością każdorazowej zmiany uchwały w sprawie dowozu zmieniającej się okresowo liczby dzieci do szkół specjalnych w Katowicach i Mysłowicach oraz potrzebą ustalenia jasnego przelicznika kosztów dowozu przypadających na daną gminę – uczestnika porozumienia, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w proponowanych dotychczas obowiązującym porozumieniu. Zastosowanie regulacji określonych w proponowanych zmianach spowoduje brak konieczności corocznego podejmowania uchwały dotyczącej warunków dowozu.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w związku z powyższym podjęta została następująca uchwała:

 

UCHWAŁA Nr XXI/167/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmiany porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 25 czerwca 2004 roku do 8 września 2004 r.

 

Radny B. Dulęba poprosił o więcej informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż mieszkań. Burmistrz udzielił wyjaśnień.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 13. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Burmistrz poinformował, że w dniu 2 października 2004 r. o godz. 12.oo w Kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku odbędzie się Msza Św. z udziałem ks. Kardynała, który dokona oficjalnego otwarcia II Festiwalu Pieśni o Miłosierdziu Bożym. Na uroczystościach zostanie wręczony Akt Nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek dla Księdza Kardynała. Burmistrz zaprosił Radnych oraz wszystkich obecnych do udziału w uroczystościach.

 

Wnioski zgłoszone ustnie:

1.  Radny Stokłosa Adam – omawiając zadania inwestycyjne Burmistrz pominął problem modernizacji ul. Jaworznickiej w Chełmku. Brak chodnika przy tej ulicy to zagrożenie dla dzieci uczęszczających do szkoły wąskim poboczem.

Burmistrz udzielił Radnemu informacji, że droga została wyłączona z programu do realizacji na rok bieżący, ponieważ została włączona do programu pozyskania środków pomocowych dla gmin górniczych. W trakcie przygotowania jest dokumentacja na budowę drogi.

 

2. Radny A. Stokłosa – informuje, że w złym stanie technicznym są tablice ogłoszeń na terenie naszej gminy – w ramach posiadanych środków finansowych należy dokonać naprawy i ich zadaszenia, co przedłuży trwałość i estetykę tablic.

Burmistrz przyjął zadanie do realizacji.

 

3.  Radna B. Kania – na terenie kolejowym (pomiędzy ul. Krakowską, a ul. M. Dąbrowskiej) zostały ścięte drzewa. Należy jak najszybciej spowodować usunięcie drzew, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu.

 

4.  Radny B. Dulęba poprosił o zwiększenie środków finansowych na poprawę infrastruktury na terenie klubów sportowych w Gorzowie i Chełmku.

Radna H. Szewczyk wyraziła swoje zadowolenie, że uchwalony został projekt “Odnowy Sołectwa Bobrek – budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej”. Radna wnioskuje aby środki niewykorzystane w 2004 r. przez LKS Bobrek w wysokości 19 tys. zł przeznaczyć na cel wskazany przez P. Dulębę, ale w przypadku nie zakwalifikowania się w/w projektu to środki finansowe przeznaczone na dotację w 2005 r. dla LKS Bobrek należy zwiększyć o 19 tys. zł .

Radny B. Dulęba poparł w pełni stanowisko P. Szewczyk i podziękował za zrozumienie.

 

5.  Radny H. Wiśniewski wnioskuje o zdemontowanie zniszczonego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brzozowej w Chełmku oraz o zasypanie basenu p. pożarowego przy ul. Andersa w Chełmku.

Burmistrz poinformował radnego, że basen jest sukcesywnie zasypywany.

 

6.   Przewodniczący Rady Sołeckiej Gorzowie Józef Czerw poinformował o konieczności przeprowadzenia remontu sołtysówki w Gorzowie. Pomieszczenia te są bardzo potrzebne. Z pomieszczeń w tym budynku korzystają: Rada Sołecka, Zespół Śpiewaczy MALWA, Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów.

 

7.   Radny M. Palka poinformował, że wiosną br. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zobowiązał się rozwiązać sprawę odwodnienia skrzyżowania ul. Polnej , Gorzowskiej i Krótkiej – Radny poprosił Burmistrza o ponowienie potrzeby pilnego wykonania odwodnienia do Zarządu Dróg Powiatowych.

 

8.   Radna Zofia Urbańczyk podziękowała Kierownikowi i pracownikom Wydziału Wodociągów za sprawne przeprowadzenie remontu wodociągu przy ul. Jagiellońskiej i ul. Z. Starego oraz wnioskowała o wykoszenie przez Zarząd Dróg Powiatowych poboczy przy ul. Jagiellońskiej w Chełmku.

 

9. Radny Powiatowy Zb. Góralewicz poinformował Radnych o odbytym spotkaniu Radnych Powiatowych z naszego terenu z Zarządem Dróg Powiatowych oraz o ustaleniach w sprawie remontu dróg na naszym terenie, a także o prowadzonych rozmowach w sprawie budowy sali gimnastycznej przy szkole powiatowej nr 8 w Chełmku.

W dniu 27 września br. odbędzie się posiedzenie komisji w Zespole Szkół Powiatowych nr 8 w Chełmku w sprawie budowy sali gimnastycznej – ustalono, że Burmistrz, Przewodniczący RM, Przewodniczący Komisji RM wezmą udział w w/w spotkaniu.

 

10. Radna Danuta Kręźlewicz – prosi o naprawę oświetlenia ulicznego przy blokach na ul. Powstańców Śląskich –  nie świecą lampy  po stronie nieparzystej.

 

11. Radny A. Stokłosa wyraził swoje niezadowolenie z powodu braku współpracy i porozumienia pomiędzy Starostwem, a gminą. Zaproszony przez Zarząd osiedla Stare Miasto Starosta i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych na ul. Jagiellońskiej w Chełmku – ustalono zakres działań i przedstawiciele Starostwa poinformował że jest dokumentacja i zakres robót jest aktualny. Teraz okazuje się , że brakuje dokumentacji

 

12. Radny P. Legut poinformował, że jakość wody pitnej na terenie osiedla w ostatnim czasie pogorszyła się. Radny pytał co jest przyczyną.

Kierownik Wodociągów udzielił odpowiedzi, że Chełmek czerpie wodę ze zbiornika otwartego. W miesiącach sierpień i wrzesień zakwita roślinność wodna i to powoduje zanieczyszczenie. System uzdatniania wody nie jest w stanie oczyścić dokładnie wody. Ten stan ulegnie poprawie w miesiącu październiku.

 

13. Radna J. Radwańska pyta co mają robić mieszkańcy z wykoszoną trawą z własnych posesji oraz zgłasza konieczność oczyszczenia rowu kopalnianego, ponieważ mieszkańcy zaśmiecają rów odpadkami, trawą, jabłkami – co powoduje zalewanie posesji p. Sojków.

Burmistrz poinformował Radną, że każdy oczyszczanie własnej posesji należy do właścicieli nieruchomości. Natomiast oczyszczenie rowu zostanie wykonanie przy udziale pracowników interwencyjnych.

 

14. Radna Z. Urbańczyk poprosiła o ustawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe w okolicy Remizy OSP przy ul. Mickiewicza w Chełmku, a Radna H. Szewczyk poprosiła o ustawienie kontenera w Bobrku.

 

Wnioski pisemne: (załącznik nr 17)

Przewodniczący RM odczytał pisemny wniosek złożony przez Radną P. M. Gołyźniak w dwóch sprawach:

1.      Należy poczynić starania odnośnie przejazdu samochodowego z Gorzowa na ul. Krakowską w Bobrku, ponieważ wysokość wg oznaczenia wynosi 3,20, a autobusy nowej generacji mają wysokość 3,30 m.

2.      Radna ponawia prośbę o udzielenie odpowiedzi w sprawie postępu prowadzonych rozmów w celu uzyskania możliwości rejestracji i odbioru zasiłków dla bezrobotnych z terenu Chełmka.

 

Ad. 14. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15,20.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                          Przewodniczył:

Barbara Maślanka                     Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*