Protokół nr XXXVIII z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXVIII/2005

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku

odbytej w dniu 12 grudnia 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni:  15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik  nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Chełmek.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006.

4.        Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających za 2005.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

6.        Sprawy bieżące, zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

7.        Zakończenie obrad  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 15ºº otworzył XXXVIII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Radny B. Dulęba uczestniczył w obradach sesji od godz. 15,15.

Radny A. Stokłosa wnosił o włączenie do porządku obrad punktu “zapytania i wolne wnioski”.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek A. Stokłosy, który radni przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz ze zmianą pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty  jednogłośnie. (14 za)

 

Radni otrzymali projekty uchwał wymienionych w porządku obrad sesji RM.

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Chełmek.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy przekazania w formie darowizny majątku ruchomego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rzecz Komisariatu Policji w Chełmku w celu poprawy estetyki wizerunku siedziby policji w Chełmku. Dotyczy to wymiany 7 szt. okien, 1 szt. drzwi oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych na łączną kwotę 13 000,00 zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 1 grudnia 2005 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radny A. Stokłosa poprosił o wyjaśnienie, jaka firma wykonuje wymianę okien i drzwi w budynku Komisariatu Policji i w jaki sposób została wybrana.

 

Burmistrz poinformował, że zadanie wykonuje firma Okno-Szok z Chełmka, która została wyłoniona, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w drodze przetargu, w którym uczestniczył przedstawiciel Komisariatu Policji w Chełmku.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do niniejszej uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za, 0 – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/294/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Chełmek.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  3    do protokołu.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006.

            Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 7 grudnia 2005 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

W uzupełnieniu informacji, dla osób, które nie uczestniczyły w posiedzeniu Komisji, na której był opiniowany projekt niniejszej uchwały Burmistrz poinformował zebranych o powodach zmiany planu. Poinformował, że w grudniu 2004 r. został uchwalony Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006.  W związku z wymogami Ministerstwa Rozwoju dokonano zmian w fiszkach projektowych w zakresie związanym z nazewnictwem zadań, latami realizacji, kosztami oraz źródłami finansowania, a także wskaźnikami. PRL jest bezwarunkowym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, a termin dostarczenia korekty do wniosku aplikacyjnego mija 15 grudnia br.

W uzasadnieniu do uchwały radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia zmian wprowadzonych w programie.

Burmistrz poinformował również, że tekst Planu Rozwoju Lokalnego zawiera ok. 100 stron i nie został dostarczony radnym. Poinformował, że w przypadku życzenia radnego całość Planu może być skopiowana i przekazana zainteresowanemu lub przesłana drogą elektroniczną. Całość uchwały znajdzie się również na stronach BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały. Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII / 295 / 2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  12 grudnia  2005 roku

w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmek na lata 2004 – 2006.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  4   do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających za 2005.

W miesiącu sierpniu br. Gmina Chełmek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na kompleksową modernizację parku. W ramach ZPORR można uzyskać dofinansowanie do 70 % kosztów. W związku z opóźnieniem w procedurze oceny wniosków, w przypadku zakwalifikowania się projektu podpisanie umowy może nastąpić w 2006 r.  W związku z powyższym zgodnie z wymogami Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 14 grudnia br. należy dostarczyć uchwałę RM w sprawie środków niewygasających.

W przygotowanym projekcie uchwały wykazano plan finansowy wydatków, które nie wygasają w 2005 r. w rozdziale 92109  “Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby”  na zadanie “Restrukturyzacja Gminy Chełmek poprzez modernizację Parku Miejskiego uwidoczniono kwotę 110.000 zł.

 

            Projekt uchwały został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany  na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 7 grudnia 2005 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/296/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: wydatków niewygasających za 2005.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  5   do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie  zmiany  uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r. 

            W związku z oszczędnościami wynikłymi z uzyskania korzystniejszego oprocentowania zaciągniętego w br.  kredytu bankowego dokonuje się przesunięć środków na wydatki związane z:

–        pokryciem kosztów komorniczych w związku z wyegzekwowaniem zaległości od Kompanii Węglowej,

–        zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy,

–        uzupełnieniem wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SG ZOZ,

–        oświetleniem ulic w związku ze wzrostem ilości punktów świetlnych na terenie Gminy Chełmek.

 

            Projekt uchwały został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany  na posiedzeniu Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 7 grudnia 2005 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały. Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/297/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  6   do protokołu.

 

Ad. 6Sprawy bieżące, zapytania, intepelacje i wolne wnioski.

1.        Przewodniczący RM odczytał zebranym życzenia świąteczne przesłane dla wszystkich radnych od Starosty, Wicestarosty oraz Przewodniczącego RP Oświęcimskiego, a także Fundacji im. Brata Alberta.

 

2.        Radni: H. Szewczyk, E. Krupa, A. Stokłosa, H. Wiśniewski zgłaszali problem oświetlenia ulicznego. Radni od wielu miesięcy bezskutecznie zgłaszają  problem nieświecących lamp i do chwili obecnej nic w tym zakresie nie zostało zrobione.

Radny A. Stokłosa zaproponował, aby w zakresie zgłaszania nieświecących punktów świetlnych usprawnić system informacji dla mieszkańców.

 

Burmistrz poinformował, że współpraca z zakładem energetycznym od dłuższego czasu jest bardzo trudna. Nie przynoszą skutku rozmowy telefoniczne, nie odpowiadają również na pisemne interwencje. Burmistrz uważa, że sprawę konserwacji oświetlenia należy jak najszybciej rozwiązać i dlatego w dalszym ciągu będzie interweniował lub szukał innych rozwiązań problemu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń zwrócił się do przedstawiciela Komisariatu Policji w Chełmku, aby wystąpili z pismem do energetyki o naprawę nieświecących lamp, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców.

 

P. Tomasz Golonka przedstawiciel Komisariatu Policji w Chełmku obiecał, że funkcjonariusze zwizytują  teren Gminy  i wystąpią z pismem do Zakładu Energetycznego o naprawę lamp.

 

3.        Radny H. Wiśniewski – wnioskował o usunięcie liści na terenie osiedla, które zostały zgrabione jesienią i leżą do chwili obecnej.

 

4.        Radna J. Radwańska pytała kiedy zostanie otwarta droga pod wiaduktem kolejowym w Oświęcimiu.

 

Wg nieoficjalnych informacji poinformowano radną, że wiadukt zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej w najbliższą sobotę.

 

5.        Radna Z. Urbańczyk prosiła o posprzątanie przystanków autobusowych oraz naprawę kosza ulicznego przy ul. Chrobrego w Chełmku.

 

6.        Radna D. Kręźlewicz pytała czy zakończono sprawę poszukiwania sprawców podpalania przystanków autobusowych w Chełmku.

 

Przedstawiciel policji poinformował, że sprawa jest w toku.

 

7.        Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Bobrku p. H. Kaczmarczyk poprosiła o informację
w sprawie planowanego remontu mostu na Wiśle w Bobrku.

 

Burmistrz poinformował, że rozważanych jest kilka wersji remontu mostu, nawet z możliwością budowy nowego mostu. Sprawa jest poważna ponieważ stan techniczny mostu wymaga koniecznej naprawy i będzie to duże utrudnienie dla mieszkańców naszej gminy przez dłuższy okres czasu. Obecnie brak jest konkretnych informacji technicznych w tej sprawie.

 

Radny A. Stokłosa wyraził swoje zaniepokojenie o stan naszych dróg, ponieważ podczas zamknięcia drogi przez Bobrek podczas remontu mostu  ruch samochodów ciężarowych zostanie skierowany przez Chełmek.

 

8.        Pan Marek Piasecki – mieszkaniec Chełmka prosił o załatwienie sprawy, która trwa już kilka lat, a dotyczy zamiany działki oznaczonej nr 465/13 położonej w Chełmku przy ul. Krasińskiego stanowiącej własność osoby prywatnej  na działkę budowlaną Gminy Chełmek. Gmina Chełmek opracowała plan zagospodarowania przestrzennego i wzdłuż działki 465/13 naniesiono drogę, przez co działka straciła status działki budowlanej.

 

Burmistrz poinformował, że zbada sprawę, przekaże do zaopiniowania na Komisji budżetu (…) i  opinię prześle  właścicielce nieruchomości.

 

 

Ad. 7. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XXXVIII  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.00.

Zaprosił zebranych na następną sesję RM , która odbędzie się w dniu 21 grudnia br.
o godz. 13.oo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

 

 

Protokołowała:                                   Przewodniczył:

Barbara Maślanka                              Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*