Protokół Nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXX/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 25 maja 2005 roku

w budynku MOKSiR w Chełmku

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej związana jest
z XV Rocznicą Działalności Samorządu Gmin

 w III Rzeczypospolitej Polskiej

oraz inauguracją XI obchodów “DNI CHEŁMKA

 

 

Obecni: Piętnastu radnych wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu orazzaproszeni goście załącznik nr 2.

 

Porządek uroczystości:

–       Otwarcie Sesji.

–       Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Chełmka.

–      Wręczenie odznaczeń – “Medal za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”.

–      Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

–      Koncert okolicznościowy.

 

Otwarcie Sesji i powitanie zaproszonych gości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń otworzył XXX sesję RM w Chełmku oraz przywitał zebranych i zaproszonych gości m.in:

Wicestarostę Oświęcimskiego Grzegorza Gołdynię

Włodarzy Gmin sąsiednich: p. Jacka Latko  – z-cę Burmistrza Libiąża

p. Tadeusza Biel z Gminy Babice

przedstawiciela Parlamentu Europejskiego:

Panią Elżbietę Szczygieł (w imieniu Posła Bogdana Klicha)

Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. A. Telkę, radnych powiatowych: Adama Łękawę, Zb. Góralewicza, Dominika Swoszowskiego, radnych Rady Miejskiej w Chełmku obecnej kadencji jak i trzech poprzednich kadencji, Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Zastępcę Burmistrza Andrzeja Skrzypińskiego, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli samorządu mieszkańców, Ochotniczych Straży Pożarnych, Dyrektorów Szkół oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek oraz Księdza Stanisława Maślankę, Pana Lucjana Firka oraz przedstawicieli Koła PTTK w Chełmku oraz Stowarzyszenia Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku, którzy są dzisiaj honorowymi gośćmi,

oraz wszystkich zaproszonych gości.

 

Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa

 

Szanowni Państwo

W czasie obrad okrągłego stołu między 6 lutym a 5 kwietnia 1989 r , który dał podstawy przejęcia władzy przez Solidarność jedną z najtrudniejszych spraw było wypracowanie i wprowadzenie samorządu.

            Mimo ostrych sporów przy okrągłym stole już rok później 8 marca1990 r. Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym ( oryginał ustawy)

W jej wyniku 27 maja 1990 r. przeprowadzono pierwsze w krajach bloku sowieckiego w pełni wolne wybory.

            Geneza reformy samorządowej wypływa z masowego ruchu obywatelskiego jakim była„ Solidarność”..

Wszystko po to żeby Polacy poczuli się gospodarzami w swojej Ojczyźnie. Jak było to ważne i potrzebne nie trzeba nikogo chyba dzisiaj przekonywać. A wszystkim pesymistom, którzy nie zauważyli  rozwoju Polski na przestrzeni ostatnich 15 lat warto przypomnieć okres poprzednich 10 lat od stanu wojennego, kiedy panował terror, strach i marazm.

Gminy jako wspólnoty mieszkańców otrzymały osobowość prawną, odrębny budżet zbudowany z dochodów własnych i subwencji a także mienie komunalne.

Tworzenie nowych struktur na szczeblach lokalnych towarzyszył ogromny zapał, ale przecież w sposób naturalny pojawiały się obawy czysto ludzkie czy damy sobie radę. Był to czas demokratycznej rewolucji i budowania nowej rzeczywistości.

Czas pionierów o niezwykle ciekawych i nowatorskich pomysłach, którzy budowali nowy typ władzy publicznej.

Stworzenie możliwości podejmowania decyzji w gminach było szansą dla inicjatyw gospodarczych, które  dały efekty w postaci szybko zmieniającego się obrazu polskich miast i wsi.

            Niestety dopiero w 1998 r doprowadzono do uchwalenia ustaw uzupełniających strukturę samorządu o powiaty i województwa, które przejęły prowadzenie zadań od administracji rządowej.

            Od 2002 r. dokonano kolejnego kroku w kierunku społeczeństwa obywatelskiego poprzez wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

 

            Jednym z największych osiągnięć minionego 15 – lecia budowy samorządu są ludzie którzy zaangażowali się w budowie demokracji lokalnej.

Zostały uruchomione pokłady społecznej aktywności, stworzono fundamenty dla społeczeństwa obywatelskiego

 

 

Kadencja 1990 – 1994

Wybory odbyły się 27 maja 1990 r. – wybrano 22 radnych, z pośród których na pierwszej sesji RM w dniu 5 czerwca 1990 r  wybrano:

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku: Mieczysławę Szpara

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chełmku: Zbigniewa Góralewicza, Adama Łękawę

 

Na drugiej sesji w dniu 15 czerwca 1990 r. dokonano wyboru Burmistrza i Zarządu Miejskiego:

Burmistrzem Chełmka został: Zbigniew Kulczyk

 

W skład Zarządu Miejskiego weszli:

Henryk Ekiert

Halina Kojdecka

Ludwik Matyja

Franciszek Rybak

 

Pozostali Radni to:

–       Betlej Janusz

–       Cora Janusz

–       Krawczyk Kazimiera

–       Kulig Andrzej

–      Kusek Marek – wygaśnięcie mandatu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania w 1993 r.

–       Mikulski Stanisław

–       Osadziński Stefan – zrzekł się mandatu w 1993 r

–       Syska Bożena

–       Szostek August

–       Wabik Małgorzata

–       Walentyńska Irena

–       Wiśniewski Henryk

–       Witkowski Roman – zrzekł się mandatu w 1993 r.

–       Wojtas Janina

 

 

II Kadencja 1994 – 1998

Wybory odbyły się w dniu 19 czerwca 1994 r. , wybrano 22 radnych z pośród których w dniu 5 lipca 1994 r. wybrano:

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku: Zbigniewa Góralewicza

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chełmku: Kazimierza Bartulę, Marka Idzika

 

Burmistrza Chełmka: Zbigniewa Kulczyka

który Uchwałą nr XIII/79/95 z dnia 11 maja 1995 r. został odwołany ze stanowiska Burmistrza Chełmka, w jego miejsce powołano p. Janusza Corę, i Zastępcę Burmistrza Chełmka p. Andrzeja Saternusa

 

W skład Zarządu Miejskiego wybrano:

Zbigniewa Kulczyka w miejsce, którego od 14.07.95 weszła  P. Piwowarczyk Maria

Janusza Corę

Zbigniewa Jeleń

Saternusa Andrzeja

Marka Sowę

 

Pozostali Radni:

–       Babiuch Adam

–       Bruliński Zdzisław

–       Dyduch Anna

–       Gołyźniak Maria

–       Kobyłczyk Wiesław

–       Kuchta Jan – zmarł w jego miejsce wybrano w wyborach uzupełniających 28.04.96 r. Krzysztofa Gąskę

–       Łękawa Adam

–       Piasecki Marek

–       Pietrzyk Dorota

–       Sidorowicz Bogdan

–       Szyjka Wiesław

–       Wojtas Janina

–       Zamarlik Stanisław

 

III Kadencja 1998 – 2002

Data wyborów: 11 października 1998 r. , wybrano 22 radnych w dniu 28 października 1998 r. wybrano:

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku: Zbigniewa Jeleń

Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku: Jana Franczyka, Ryszarda Skolińskiego

 

Burmistrzem Chełmka ponownie został: Janusz Cora

Zastępcą Burmistrza Chełmka ponownie został: Andrzej Saternus

 

Zarząd Miejski w Chełmku powołano w składzie:

Marek Idzik

Maria Gołyźniak

Zenon Piwowarczyk – zmarł, w miejsce którego w dniu 14 lipca 1999 r. wybrano Zofię Urbańczyk

 

Pozostali Radni:

– Betlej Janusz

– Dulęba Bogdan

– Gąska Krzysztof

– Kryska Andrzej

– Matuszek Józef wybrany

– w wyborach uzupełniających w dniu 11 czerwca 1999 r. za Zenona Piwowarczyka

– Opitek Władysław

– Pietrzyk Dorota

– Ptasińska Halina

– Schmidt-Bereś Anna

– Sidorowicz Bogdan wygaśnięcie mandatu w związku z powołaniem na Dyr. Szkoły Podstawowej

– w wyborach uzupełniających w dniu 26 stycznia 2001 r. wybrano Barbarę Kania

– Skrzypińska Maria

– Sowa Marek

– Srebro-Przybyłowska Maria

– Wesecki Mieczysław

 

 

IV Kadencja 2002 – 2006

Data wyborów: 27 października 2002 r., wybrano 15 radnych

Ukonstytuowanie się Rady Miejskiej – 19 listopada 2002 r. :

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku: Zbigniew Jeleń

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku: Zofia Urbańczyk, Marek Palka

 

W wyborach w dniu 10 listopada 2002 r. mieszkańcy Gminy Chełmek wybrali na Burmistrza Chełmka p. Andrzeja Saternusa.

Zaprzysiężenie odbyło się 19 listopada 2004 r.

Na Zastępcę Burmistrza Chełmka powołany został  p. Andrzej Skrzypiński

Pozostali Radni obecnej kadencji:

– Dulęba Bogdan

– Gołyźniak Maria

– Hojka Bernard

– Idzik Marek

– Kania Barbara

– Kręźlewicz Danuta

– Krupa Euzebiusz

– Legut Paweł

– Radwańska Jadwiga

– Stokłosa Adam

– Szewczyk Helena

– Wiśniewski Henryk

 

            Szanowni Państwo oceniając minione 15 lat mamy powody do zadowolenia.

Została wykonana ogromna praca, której owoce są widoczne, a przecież 15 lat w historii ludzkości to mgnienie chwili.

 

Wykaz  zadań

            Nie wszystko się jednak powiodło, a wiele zadań oczekuje na realizację i ważne jest ostateczne określenie kształtów samorządu powiatowego i wojewódzkiego, których budowa została zahamowana.

Szczególnie ważne jest ograniczenie uprawnień władzy rządowej na szczeblu województwa i wzmocnienie finansowe powiatów i gmin.

            Biorąc pod uwagę gigantyczne wyzwania, które stoją przed samorządem potrzeba wzmocnienia finansowego gmin do 20 tys., których dochody są realnie niskie.

            W tym roku mija też 25 rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania „Solidarności”.

Wydarzeniom z tamtego czasu zawdzięczamy wolność i możliwość rozwoju oraz bycia w jednej rodzinie 25 krajów Europy.

            Dlatego dzisiaj chcę się pokłonić stoczniowcom, górnikom i wszystkim ludziom, którzy poświęcili życie, rodzinę i działając w opozycji doprowadzili do przejęcia władzy w wyniku bezkrwawej rewolucji. Na czele, której stał nasz bohater narodowy Lech Wałęsa, wspierany duchowo i moralnie przez Papieża Jana Pawła, Wielkiego najznakomitszego Polaka w tysiąc – letniej historii naszego narodu.

 

            Szanowni Państwo

15 lecie samorządu zbiega się z I rocznicą wejścia Polaków do Unii Europejskiej.

To czas ogromnych wyzwań ponieważ z wejściem do UE pojawiły się środki inwestycyjne, które są narzędziem do prowadzenia polityki prorozwojowej.

            Środki w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006 to tylko wstęp do dużych środków jakie pojawią się w Polsce w latach 2007 – 2013.

            Wychodząc naprzeciw tych możliwości pozyskanie środków pomocowych przygotowaliśmy jako samorząd w ostatnich latach projekty, które korzystały ze środków pomocowych do tych największych należą:

SAPARD , PAOW

– 4 wnioski ZPORR

– 2 wnioski 3.2 i 3.3.2.

– Urząd Marszalkowski – wał i drogi

– – Program  budowy kanalizacji 2007 – 2013

– program rozwoju bazy sportowej – sala gimnastyczna

 

            Szanowni Państwo, ważne jest by nasza gmina zaliczała się do rodziny dynamicznie rozwijających się gmin województwa małopolskiego choć wielkim nadziejom na taki scenariusz towarzyszą obawy czy ciągle nakładane nowe zadania ( bez pokrycia) na gminy jako zadania własne nie zahamują rozwoju i nie doprowadzą do przemienienia się gmin w skostniałe biurokratyczne instytucje, które zatraca podstawową zasadę samorządu jaką jest subsydiarność czyli zasada pomocniczości dla obywateli i organizacji społecznych.

Wierzę i życzę Państwu i sobie aby opracowana nowa strategia Gminy do 2015 r. została zrealizowana poprzez wykonanie zapisanych tam zadań a szczególnie by spełniły się zapisy misji Gminy „ Gmina Chełmek prężnym ośrodkiem przemysłowym o strategicznej lokalizacji, czerpiącym z tradycji przedsiębiorczości, zapewniającym mieszkańcom nowoczesne warunki życia oraz chroniącym bogactwo środowiska i krajobrazu”

 

 

Wręczenie medali “ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GMINY CHEŁMEK”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń odczytał wnioski o nadanie medalu.

Burmistrz Chełmka wraz z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Skrzypińskim oraz Przewodniczącym RM  wręczyli nagrodzonym  medale “Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” wraz  z aktami nadania oraz listami gratulacyjnymi i  bukietami róż.

 

Medalami zostali uhonorowani:

 

ks. Stanisław Maślanka

Ksiądz  Stanisław Maślanka mieszka na terenie naszej gminy od 1998 r. Od samego początku obserwuje się ogromne zaangażowanie Księdza w dzieło ocalenia zabytków znajdujących się na terenie sołectwa Bobrek i ościennych miejscowości. Jako proboszcz kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bobrku szczególnie dba i należycie utrzymuje parafię i jej najbliższą okolicę. Od wielu lat stara się o różnego rodzaju dofinansowania i w 2002 r. otrzymał z budżetu województwa małopolskiego dotację na prace konserwatorskie fragmentu dolomitowego.

Kościół w Bobrku został wpisany w rejestr zabytków i jest to w głównej mierze zasługa Księdza Proboszcza. Dzięki jego wyjątkowej osobowości udało mu się zmobilizować parafian do czynnego udziału w pracach na rzecz odnowy kościoła. Poprzez ofiary zebrane podczas nabożeństw Proboszcz odnowił elewację kościoła, zlecił naprawę zabytkowego zegara oraz dzwonów kościelnych. Piękno fasady podkreśla nowoczesne oświetlenie. Wewnątrz kościoła nieustannie toczą się prace konserwatorskie, odnowiono posadzkę. Zasługi Księdza Proboszcza pozwoliły również na wymianę dachu na plebani oraz wykonanie nowego stropu wewnątrz budynku. Dba również o estetykę cmentarza oraz o mogiły żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej. Za pracę tą uzyskał medal od Związku Kombatantów.

Ksiądz Proboszcz angażuje się nie tylko w prace przy zabytkach z terenu naszej gminy, ale również pobliskiej okolicy. W sąsiedniej miejscowości Gromiec w 2002 r. odrestaurowano kaplicę. W kaplicy odnowiono XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Gidelskiej oraz obraz Matki Boskiej Różańcowej i obraz Świętego Izydora Rolnika. Poza tym wykonano prace konserwatorskie obrazu z 1936 r. dzieła miejscowego artysty.

W ciągu tego krótkiego okresu ksiądz Stanisław Maślanka wykazał się pełnym zaangażowaniem i poświęceniem w dzieło ocalenia zabytkowych obiektów z terenu naszej Gminy . Każdego dnia podejmuje walkę  z  czasem, aby uchronić  zabytki przed zniszczeniem.

Na uwagę zasługuje jego oddana praca duchownego z młodzieżą. Na spotkaniach oazowych skupia wokół siebie liczne grono młodzieży. Cieszy się wielkim autorytetem.

 

p. Lucjan Firek

Dh Lucjan Firek jest rodowitym mieszkańcem Chełmka. Od 1956 r. jest organizatorem życia harcerskiego w naszej miejscowości. W latach 1956 do 1960 był drużynowym, a od roku 1960 do 1975 pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP Chełmek i funkcję tą pełnił do 1987 r. Przez następne lata nie zaniechał pracy w ZHP. Z ogromną ofiarnością dbał o poszerzenie bazy harcerskiej, pomnożenie majątku i utrzymanie go w dobrym stanie pełniąc funkcję kwatermistrza hufca.

Był inicjatorem nadania hufcowi im. Bohaterów Westerplatte i sztandaru.

Od 1971 r. z własnej inicjatywy i wielkiego zaangażowania prowadził budowę Domu Harcerza. Realizując to przedsięwzięcie szukał wsparcia u dyrektorów zakładów pracy, władz miejskich i powiatowych. W 1981 r. Dom Harcerza został oddany do użytku drużynom i gromadom zuchowym. Przez kolejne lata pod kierunkiem dh L. Firka trwała dobudowa magazynu sprzętu. Mimo trudnych lat 80 – 90 budynek służył harcerzom. Odbywały się w nim zbiórki harcerskie i organizowano w nim wiele imprez środowiskowych (np. TRZEPAK, Dzień Myśli Braterskiej). Dzisiaj nadal Dom Harcerza spełnia tą funkcję.

Przez ponad 60 lat dh hm L. Firek był wychowawcą młodzieży i organizatorem życia harcerskiego.
Z jego inicjatywy od roku 1957 młodzież Chełmka mogła poznawać kraj dzięki wyjazdom na obozy harcerskie i biwaki.

Dh Firek miał i ma ogromny wpływ na kształtowanie podstaw młodego pokolenia. Wychował wielu instruktorów, dla których był i jest zawsze wzorem. Do chwili obecnej jest cenionym instruktorem przez władze Chorągwi Krakowskiej. Często swoim doświadczeniem służy pomocą młodym instruktorom. Mimo wielu zmian harcerstwo w Chełmku pozostało wierne prawu harcerskiemu i niezależne.

Za zasługi dla harcerstwa i osiągnięcia w działalności społecznej wielokrotnie otrzymywał odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Harcerski Krzyż za Zasługi ZHP, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Obecnie dh L. Firek prowadzi 2 Drużynę Harcerską im. Jana III Sobieskiego i z ogromnym poświęceniem oddaje się pracy z młodzieżą. Jest też członkiem Rady Przyjaciół  Harcerstwa, która powstała w 2003 r. z jego inicjatywy.

 

Koło Miejskie PTTK w Chełmku

Medal odebrał Zarząd Koła w składzie: Wilkosz Wiesław, Pietrzyk Dorota, Dadej Marian, Żurawik Rozalia, Pawela Jan, Zdzisław Wróbel.

 

PTTK w Chełmku działa od czterdziestu lat, a od 1997 r. w strukturze Oddziału PTTK “Ziemi Oświęcimskiej”. Koło zrzesza znaczną część kadry PTTK w tym: Przewodników Turystycznych Górskich i Terenowych, Przodowników Turystyki Górskiej i Pieszej Nizinnej, Organizatorów Turystyki, Instruktorów Przewodnictwa i Krajoznawstwa.

Koło PTTK skupia 63 turystów i krajoznawców. Stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą. We wszystkich organizowanych wycieczkach i spotkaniach bierze udział coraz więcej osób. W wycieczkach organizowanych przez Koło Miejskie od 2001 do 2004 r. wzięło udział 856 osób, a przez Koło Miejskie i Koło Przewodników turystycznych 1532 osoby. Tylko w 2004 r. z organizowanych imprez skorzystało 335 osób. Członkowie PTTK uczestniczą również licznie w sejmikach Koła Miejskiego PTTK.

Od 1965 roku Koło prowadzi Kronikę PTTK, która jest wysoko oceniana w skali krajowej. (dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w kraju).

W ostatnich latach za działalność w Kole PTTK uhonorowanych zostało wielu członków m.in: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 50 -lecia PTTK, Odznaką 50 lat w PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką zasłużony w pracy wśród młodzieży, odznaką 25 lat w PTTK.

Zgodnie z celem statutowym PTTK rozwija oświatę, kulturę, kulturę fizyczną przez turystykę i krajoznawstwo – poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych górskich i pieszych, autokarowych.

Koło PTTK zorganizowało już 25 Zlotów Ogólnopolskich Obuwników i Garbarzy, w których łącznie uczestniczyło 45 tys. osób.

PTTK szkoli kadry dla realizacji celów PTTK. Organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływy i inne imprezy. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu dóbr kultury, współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polski.

 

Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku

Medal odebrał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Krupa Euzebiusz, Jerzy Cholewa, Adam Matyja, Janina Baran, Henryk Pisarek,  Zdzisław Wróbel,  Józef Rybak

 

Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku działa od maja 1993 r. Zrzesza 67 członków z całej Polski oraz innych krajów: Anglii, Francji i Niemiec. “Batowcy” to ludzie wychowani wg zasad ideologii pracy słynnego przedwojennego obuwnika Tomasza Baty – twórcy nowoczesnego przemysłu obuwniczego przemiany reform życia gospodarczego i społecznego, w wyniku którego wieś Chełmek przekształcona została na prężny ośrodek przemysłowy.

Klub ma liczne grono niezrzeszonych miłośników i sympatyków. Dla “batowców” i ich sympatyków najważniejsze jest kultywowanie tradycji “batowskiej” szkoły i organizacji pracy. Jednym z zadań stowarzyszenia jest kontakt i współpraca z młodzieżą, w związku z tym członkowie stowarzyszenia spotykają się z młodzieżą Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, podczas których absolwenci szkoły “batowskiej” przekazują młodzieży swoją wiedzę i doświadczenia związane z mechanizacją i automatyzacją procesu produkcji organizacji pracy procesu produkcyjnego.

Członkowie Stowarzyszenia współpracują z Batowcami z czeskiego Zlina – miasta rozbudowanego przez Batę – legendarnego twórcy nowoczesnej produkcji obuwia w świecie. Klub jak i bratnie Kluby z Czech i Słowacji opierają swą działalność na idei działania Tomasza Baty, który sam się rekomenduje poprzez stworzenie niegdyś ogromnego przedsiębiorstwa do dzisiaj funkcjonującego w światowym przemyśle skórzanym.

Zarząd Klubu aktualizuje na bieżąco tematykę działalności, opracowuje harmonogramy i plany pracy, które publikuje w Biuletynie Stowarzyszenia. W ten sposób członkowie mieszkający daleko od Chełmka są na bieżąco informowani nie tylko o działalności stowarzyszenia, ale również o naszej Gminie.

 

p. Stanisław Mleczek

W związku z tym, że p. S. Mleczek był nieobecny ze względu na wyjazd rodzinny medal zostanie wręczony w innym terminie.

 

Stanisław Mleczek od 1995 roku jest właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego “Stanform” w Chełmku. Posiada status dobrego i solidnego producenta. Zajmuje się produkcją form obuwniczych do produkcji podeszew, obcasów i obuwia metodą wtrysku bezpośredniego, form wtryskowych do produkcji obuwia gumowego i gumofilcowego oraz narzędzi do tłoczenia i wykrawania. Jego firma ciągle się rozwija. Do jednej z ważniejszych inwestycji firmy należy uruchomienie nowoczesnej odlewni aluminium do wytopu form obuwniczych. Firma spełnia oczekiwania klientów poprzez systematyczne podwyższanie parametrów jakościowych. Firma posiada własne biuro konstrukcyjno – technologiczne, gdzie projektowane są formy i narzędzia.

Jest poważnym konkurentem na rynku polskim dla włoskich producentów form obuwniczych. Firma eksportuje swoje produkty do krajów Unii Europejskiej, a także na rynek wschodni m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi.

Firma kładzie duży nacisk na ochronę środowiska – zakupiła urządzenia oczyszczająco-odpylające oraz wentylatory do pomieszczeń znajdujących się na hali produkcyjnej. Dokonano również wymiany kotłowni na gazową. Firma ubiega się o certyfikat systemu jakości ISO.

Pan Stanisław Mleczek przyczynia się do zmniejszenia stopy bezrobocia na naszym terenie. Zatrudnia obecnie ok. 150 osób. Chętnie wspiera finansowo działalność społeczną i kulturalną naszej Gminy. W styczniu 2005 r. otrzymał “Złotą Sakiewkę 2004” jako jeden z czterech nominowanych podmiotów, które włożyły największy wkład finansowy w zadania realizowane
w gminie w 2004 r.

 

 

Wystąpienie zaproszonych gości.

Życzenia i wyrazy uznania dla Burmistrza Chełmka Rady Miejskiej oraz mieszkańców Gminy Chełmek  w krótkich okolicznościowych przemówieniach składali:

–           Jacek Latko – Z-ca Burmistrza Libiąża

–          Grzegorz Gołdynia – Wicestarosta Oświęcimski

–          Andrzej Telka – Radny Sejmiku Wojewódzkiego

–          Elżbieta Szczygieł – Deputowana Parlamentu Europejskiego

 

Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Uroczysta Sesja RM dobiegła końca. Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku, dziękując zebranym za udział złożył życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich obecnych na sesji samorządowców.

           

Koncert okolicznościowy

Zebrani wysłuchali utworów Henryka Wieniawskiego oraz innych znanych kompozytów (Chopina, Masneta, Keislera) w wykonaniu Pani Wiesławy Pławskiej Tracz (pianino) i Pana Janusza Tracz (skrzypce).

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

B. Maślanka                                         Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*