Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLV/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 28 czerwca 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: Radni oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

 

Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XLV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku przywitał Radnych Rady Miejskiej, Z-cę Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami, zaproszonych gości:

  • Radnego Rady Powiatu w Oświęcimiu – Zbigniewa Góralewicza
  • Przewodniczących Zarządu Osiedli i  Rad Sołeckich
  • Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku
  • Przedstawiciela  redakcji „Echo Chełmka”

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w  posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób  –  stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie.

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Głosowało 14 radnych –    14  za.

 

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XLIV/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

3.        Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP, MOPS, Kluby Sportowe.

4.        Dostępność podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w opinii kierownictwa SG ZOZ.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 RM w Chełmku z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku

6.        Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. 842/275 obręb Chełmek.

7.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 777/2 zabudowanej budynkiem remizy OSP i magazynem OSP, położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

8.        Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej w Chełmku.

9.        Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Słowackiego w Chełmku – cmentarz komunalny.

10.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

11.     Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.

12.     Projekt uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu SG ZOZ w Chełmku.

13.     Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14.     Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu uznawania wierzytelności z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa oraz uaktualniania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

15.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ w Chełmku.

16.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

17.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

18.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

19.     Sprawy bieżące, wnioski i interpelacje.

20.     Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad, a także informację pisemną o działalności SG ZOZ oraz o akcji letniej organizowanej  w Gminie Chełmek.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIV/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 roku.

Protokół nr XLIV/2006 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 31 maja 2006 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

(14 głosujących:  –  14 za)

 

***

            Zastępca Burmistrza p. Andrzej Skrzypiński oraz Przewodniczący RM p. Zbigniew Jeleń złożyli gratulacje i kwiaty dla p. Walentyńskiej Ireny oraz p. Hanny  Sidorowicz – nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku z okazji odejścia  na emeryturę.

 

***

 

Ad. 3. Informacja na temat przygotowania wypoczynku letniego organizowanego przez MOKSiR, ZHP,  MOPS,  Kluby Sportowe.

            Na podstawie danych przesłanych przez jednostki organizacyjne i kluby sportowe przygotowano zbiorczą informację o planowanej akcji letniej w br. Wszyscy radni otrzymali informację wraz z zawiadomieniem na posiedzenie  sesji RM.

Informacja omawiana była również na posiedzeniu wspólnym Komisji edukacji i Komisji zdrowia w dniu 30 maja 2006 r. załącznik  nr 3

 

Rada Miejska przyjęła przedstawioną informację bez uwag.

 

Ad. 4. Dostępność podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w opinii kierownictwa SG ZOZ.

Informację sporządzoną przez Dyrektora SG ZOZ w Chełmku przesłano wszystkim radnym.

Informacja  została omówiona również na posiedzeniu Komisji zdrowia w dniu 22 czerwca 2006 r. z udziałem Dyrektora SG ZOZ w Chełmku p. Janusza Betleja.

 

Radny M. Idzik zapytał czy jest możliwość skrócenia terminów oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne w SG ZOZ.

            Dyrektor SG ZOZ Janusz Betlej poinformował, że NFOZ zbyt mało środków finansowych przekazuje na rehabilitację, a zapotrzebowanie jest bardzo duże. Dyrektor poinformował również, że działalność placówki była kontrolowana w miesiącu kwietniu przez inspektorów z Urzędu Wojewódzkiego i została dobrze oceniona.

 

Radni nie wnosili więcej uwag i przyjęli przedstawioną informację.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 RM w Chełmku z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku

Konieczna jest regulacja stanu prawnego użytkowania Domu Ludowego w Bobrku oraz Domu Harcerza wraz z terenem przyległym. Uzasadnione byłoby przekazanie w/w majątku Gminy w dzierżawę dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. W związku z powyższym przedstawiono Radzie Miejskiej projekt uchwały.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu… w dniu 19 czerwca 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radna M. Gołyźniak – poprosiła o wygospodarowanie pomieszczenia w Domu Ludowym w Bobrku dla koła Polskiego Związku Rencistów i Emerytów w Bobrku. Koło powstało w ubiegłym roku i zrzesza 50 osób, które potrzebują pomieszczenia dla swojej działalności.

 

            Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało  15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/339/2006

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/26/2003 RM w Chełmku z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. 842/275 obręb Chełmek.

W związku z zaleceniami sanepidu w Oświęcimiu dotyczącymi konieczności utwardzenia terenu na placu targowym, Burmistrz zaproponował wydzierżawienie części placu pod wybudowanie dwóch dodatkowych obiektów handlowych o pow. łącznej ok. 70 m2, a pozostałą część placu przeznaczyć do utwardzenia pod handel obwoźny.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/340/2006

w sprawie:   oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ewid. 842/275 obręb Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 777/2 zabudowanej budynkiem remizy OSP i magazynem OSP, położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

W związku z oddaniem do użytku budynku o nazwie “Dom Pamięci Tomasza Baty” składającego się z trzech segmentów: domu pamięci Tomasza Baty, remizy OSP, segmentu wejściowego wraz z kotłownią gazową zasadnym jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości dotychczas użytkowanej jako remiza OSP wraz z jej budynkiem magazynowym. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych: 13 – za ,  0  – przeciw,  2  – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/341/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 777/2 zabudowanej budynkiem remizy OSP i magazynem OSP, położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej w Chełmku.

W celu regulacji przeznaczenia terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy, w tym wskazania sposobu obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz powiązań z pozostałymi częściami Gminy Chełmek Rada Miejska w Chełmku w dniu 20 stycznia 2005 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Piastowskiej.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/342/2006

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ul. Piastowskiej w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Słowackiego w Chełmku – cmentarz komunalny.

Rada Miejska w Chełmku w dniu 30 marca 2005 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Słowackiego w Chełmku.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/343/2006

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Słowackiego w Chełmku – cmentarz komunalny.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

Studium uwarunkowań….. dla Gminy Chełmek zostało uchwalone w 1999 r. Natomiast w 2005 r. Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Krakowskiej w Bobrku z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – produkcyjną oraz towarzyszącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”. Analiza wniosków wykazała, że uwzględnienie tylko części z nich wymaga zmiany “Studium…” ponieważ stosownie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekty miejscowych planów zagospodarowania muszą być zgodne z ustaleniami studium…. .

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/344/2006

w sprawie:  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) obligują gminy do uporządkowania zarówno systemów gospodarki odpadami jak i dokumentów. Dotychczas ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w niewielkim stopniu była powiązana z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622). Zmiana w ustawie o odpadach wprowadziła rozdział 3 a “Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”. Jako zadania własne gmin w tej dziedzinie wymienione są:

1)        zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2)        zapewnienia funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3)        zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorstwami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4)        zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Ponadto zmiany zostały wprowadzone również do ustawy z dnia 13 stycznia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe brzmienie uzyskał min. art. 4. Obliguje on Radę Miejską do uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych. Instrumentem wykonywania przypisanych gminie zadań jest upoważnienie do stanowienia przepisów prawa miejscowego – art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skonkretyzował zakres tego upoważnienia.

 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek dotyczące:

1)    wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)    prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b)    uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)    mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2)    rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)    średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach bądź w innych źródłach,

b)    liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4)   maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

5)   innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

6)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi  oraz  przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

7)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

8)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

Istotne zmiany wprowadzone do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawarte w art. 4 ustawy zostały zapisane w postaci jednego dokumentu – niniejszego Regulaminu.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. oraz na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu 22 czerwca 2006 r.

 

Przewodniczący RM odczytał stanowiska oraz wnioski Komisji. Poprawki do regulaminu poddał pod głosowanie:

 

  • Komisja  budżetu… oraz handlu …  wnioskowały aby:

w § 5 pkt. 2 ppkt. 1 c należy  dopisać: ”wg wykazu znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Chełmku”.

Poprawka przyjęta przez RM w wyniku głosowania:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

  • Komisja zdrowia... wnioskowała aby:

w § 6 pkt. 1 należy dopisać:   ”….za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych…”

Poprawka przyjęta przez RM w wyniku głosowania:

Głosowało 15 radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 1  – wstrzymujący się

w § 15 dodać pkt. 10 o treści: “Częstotliwość zbierania odpadów niebezpiecznych nie powinna być  mniejsza niż 1 raz na rok”.

 

Poprawka przyjęta przez RM w wyniku głosowania:

Głosowało 15 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 1  – wstrzymujący się

 

W związku z powyższym większością głosów Rada Miejska wprowadziła trzy poprawki do regulaminu.

 

            Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu regulaminu, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/345/2006

w sprawie: regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

***

Na wniosek radnych Przewodniczący RM zarządził 5 min. przerwy w obradach.

 

***

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu SG ZOZ w Chełmku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku jest wynikiem zaleceń pokontrolnych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Zmiany dotyczą m.in. niedokładnej nazwy firmy – niezgodna z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Urzędzie Wojewódzkim i Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w statucie dotyczą również rozszerzenia zakresu działania i zadań SG ZOZ w Chełmku wynikającego z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

Projekt został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu 22 czerwca 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/346/2006

w sprawie: zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu SG ZOZ w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W budżecie Gminy Chełmek na 2006 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.740.000 zł. Planuje się spłacenie zaciągniętego kredytu w latach 2007 – 2014. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych: 12  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/347/2006

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu uznawania wierzytelności z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa oraz uaktualniania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

W 2003 r. została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności. Jednak w związku ze zmianą przepisów tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przygotowany został nowy projekt uchwały dostosowany do wymogów ustawy.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko obu Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/348/2006

w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu uznawania wierzytelności z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa oraz uaktualniania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ w Chełmku.

Niniejszą uchwałą udziela się dotacji celowej dla SG ZOZ w Chełmku na modernizację budynku oraz koszty zakupu sprzętu medycznego zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r.

 

            Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:  15 – za , 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/349/2006

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… oraz handlu … w dniu 19 czerwca 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Zastępca Burmistrza p. A. Skrzypiński poinformował, że wniosek radnych zgłoszony na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu i handlu dotyczący pozostawienia środków finansowych uzyskanych z odszkodowania za szkody górnicze przy SZS im. A. Mickiewicza w Chełmku w dziale oświaty i przeznaczenia ich na likwidację powstałych szkód został uwzględniony i wprowadzony w projekcie uchwały.

Ponadto złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r. tj:

1.         w § 2 w dz. 710 – 71035 “Cmentarze” ulega zmianie zmniejszenie wydatków z kwoty 50 tys. zł do kwoty 90 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie o 40 tys. zł wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna” – pozostała działalność związanych z zatrudnieniem osób do wykonywania robót publicznych na terenie Gminy Chełmek oraz związanych z realizacją programu “Bezpieczny wał”,

2.         w związku z otrzymaniem w dniu 27 czerwca br. zawiadomieniem z Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji na wyprawki szkolne w kwocie 1.599 zł zmianie ulegają:

  • w § 1 planowane dochody budżetu po zmianach z kwoty 20 917 579 zł na kwotę 20 919 178 zł
  • w § 2 planowane wydatki budżetu po zmianach z kwoty 27 649 579 zł na kwotę 27 651 178 zł.

 

W wyniku dyskusji radna Z. Urbańczyk poinformowała, że na elewację szkoły i remont dachu w SZS nr 1 w Chełmku zostały zaplanowane w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości 100 tys. zł. Szkoła będzie obchodziła jubileusz “stulecia” i wykonanie prac odnowienia elewacji jest niezbędne. Środki pochodzące z odszkodowania za szkody górnicze powinny być przeznaczone na likwidację powstałych szkód.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla St. M. p. Kobyłczyk Aleksander poinformował, że środki przeznaczone na usunięcie szkód górniczych muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ wydatki takie podlegają ścisłej kontroli przez przedstawicieli kopalni.

 

            Z-ca Burmistrza poinformował, że szkody górnicze dotyczą przeważnie pękania elewacji i zostaną usunięte podczas modernizacji elewacji budynku ze środków na likwidację szkód górniczych. Natomiast środki finansowe, które były przeznaczone na elewację w budżecie Gminy zostaną przesunięte na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w naszej Gminie, które są w bardzo złym stanie technicznym.

 

W dalszym toku dyskusji Radna B. Kania poinformowała, że wg wcześniejszych ustaleń konieczne jest wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego w Chełmku, a zadanie to nie zostało uwidocznione w projekcie uchwały. Wnosi o uwidocznienie w zadaniach na bieżący rok.

 

Sekretarz Miejski p. Janina Świerz po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Burmistrzem poinformowała, że zaplanowaną kwotę 35 tys. zł. na dofinansowanie dróg powiatowych zwiększono o kwotę 70 tys. zł . W ramach realizacji zadań w pierwszej kolejności będzie realizowane dokończenie ul. Kościuszki i chodnik przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

 

            Radny M. Idzik nie zgodził się z realizacją w/w zadań w pierwszej kolejności, ponieważ uważa, że projekt wykonania chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku ujęty był w budżecie na 2006 r. i powinien być zrealizowany w 2006 r.

 

            Po dyskusji radnych Z-ca Burmistrza p. A. Skrzypiński wniósł autopoprawkę do projektu uchwały o następującej treści: “w projekcie uchwały w dziale 600 rozdział 60014 wydatki majątkowe na drogi publiczne i powiatowe: wykreśla się kwoty i wpisuje się realizację poszczególnych zadań:

–        dokończenie ul. Kościuszki w Chełmku

–        dokończenie budowy chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku

–        opracowanie koncepcji na wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego w Chełmku

–        opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej, Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie

–        opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku (od ul. Ogrodowej do Starowiejskiej)

–        opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Jagiellońskiej w Chełmku

–        opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Żeromskiego w Chełmku.”

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej poddał pod głosowanie autopoprawkę:

Głosowało 15 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 1  – wstrzymujący się

Poprawka została przyjęta przez Radę Miejską.

 

            Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką:

Głosowało 15 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 2  – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLV/350/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2006 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od dnia 23 maja 2006 r. do 22 czerwca 2006 r.

 

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 18  do protokołu .

 

Ad. 19. Sprawy bieżące, wnioski i interpelacje.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. M. Idzik odczytał dla wiadomości radnych protokół Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Samorządowego Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Chełmku w dniu 24 kwietnia br. oraz wnioski, które dotyczyły:

–        regulacji przepisów ujednolicenia zasady naliczania świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty nie będących nauczycielami, a przebywającymi na emeryturze lub rencie,

–        usunięcia szkód górniczych powstałych w SZS nr 1 w Chełmku oraz zabezpieczenia budynku przed dalszymi uszkodzeniami

–        przedstawienia planu remontów budynków oświaty i osoby odpowiedzialnej za realizację remontów.

 

Dyr. MZSiP p. B. Kowalczyk poinformował, że obsługę świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami od 1 czerwca br. przejął MZSiP w Chełmku.

 

            P. A. Skrzypiński poinformował o planowanych remontach w szkołach. Za remonty odpowiedzialny jest wydział Inwestycji tut. Urzędu. Na pytanie radnej H. Szewczyk poinformował, że czynione są starania o przesunięcie terminu sanepidu (był do 31.08) na likwidację usterek w zapleczu kuchennym w szkole w Bobrku.

 

P. M. Idzik zapytał czy jest możliwość dofinansowania remontu kuchni ze środków na dożywianie dzieci i młodzieży z  MOPS.

 

            P. G. Kozyro poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe, które mogą być wykorzystane na konkretne potrzeby doposażenia kuchni (np. zakup termosów).

 

Wnioski i interpelacje

1.        B. Kania prosiła o rozważenie możliwości dezynfekowania kubłów na śmieci przez pracowników MZGK w ramach pobieranych opłat za wywóz nieczystości – przynajmniej dwa razy w roku.

Wnioskuje również o zamontowanie dodatkowych huśtawek na placu zabaw pomiędzy Krakowską 16, a  ul. Żeromskiego,  gdzie zamieszkuje b. dużo małych dzieci.

 

2.        M. Gołyźniak

–      wnioskowała o oczyszczenie kosza k. placu zabaw na ul. Klonowej w Chełmku, ponieważ od poniedziałku nikt nie wywoził nieczystości z koszy ulicznych. Ponadto plac zabaw należy sprzątać po weekendzie. Należy również zamontować kosz na śmieci przy Domu Rencisty.

–      na ul. Wojska Polskiego 8 obok ściany wschodniej jest obniżenie terenu na długości ok. 12 m, które należy zrównać z pozostałym terenem, ponieważ w miejscu tym utrzymuje się woda, a także zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

–      poprosiła o umożliwienie korzystania z pomieszczenia w Domu Ludowym w celu odbywania spotkań statutowych Koła Rencistów i Emerytów w Bobrku.
W załączeniu przedstawiła prośbę Zarządu koła, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

3.        A. Stokłosa poinformował, że po ostatnich problemach zanieczyszczenia wody rozważano propozycję przejęcia rurociągu, podłączenia alternatywnego źródła wody oraz zakupu rur od Starostwa. Prosił o informację o postępie spraw w tym temacie.

A. Skrzypiński poinformował, że Burmistrz wystąpił do Starosty Oświęcimskiego o przejęcie 300 mb wodociągu oraz o przekazanie armatury niezbędnej do jej podłączenia. Oferowane przez Starostwo rury nie będą odkupione ponieważ mają za duży przekrój i nie mogą być wykorzystane.

 

4.        Z. Urbańczyk – informowała, że trawa w okolicy nowych ławek przy drodze na cmentarz jest b. duża – należy wykosić ul. Grunwaldzką oraz Na Skałce. Ponadto radna wnioskowała o skropienie środkiem chemicznym zarośnięty chwastami chodnik przy ul. Słowackiego. Płytki chodnikowe z wymiany na ul. Słowackiego należy wykorzystać do wzmocnienia rowu przy ul. Polnej. Radna wnioskowała również o zamontowanie kosza ulicznego przy Domu Ludowym przy ul. Chrobrego w Chełmku, a także o nawiezienie ok. ½ wywrotki ziemi na skrzyżowanie ul. Śląskiej i Chrobrego w celu zlikwidowania “wyrwy”.

 

5.        H. Wiśniewski prosił o informację w sprawie budowy stacji benzynowej p. Piątka oraz zgłosił usterkę tj. zapadnięty chodnik na przeciw targowiska – przy studzience (przy wjeździe na ul. Topolową)

P. Skrzypiński poinformował, że dokumentacja złożona przez p. Piątka oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

 

6.        H. Szewczyk – wnioskuje o wykoszenie terenów gminnych, a w szczególności dużych powierzchni – pastwiska. Radna uważa, ze jedna osoba do koszenia na takich dużych powierzchniach jest niewystarczająca.

 

7.        Krupa E. – na ostatniej sesji miała być uwidoczniona mapa z podziałem administracyjnym dróg. Prosi o realizację zadania.

 

8.        Radwańska J. zwróciła się do radnego powiatowego p. Z. Góralewicza o pomoc i interweniowanie na posiedzeniu zarządu powiatowego w sprawie pilnej konieczności naprawy dróg powiatowych na terenie gminy Chełmek, a w szczególności remontu ul. Mickiewicza w Chełmku.

Radny Powiatowy P. Zb. Góralewicz obiecał zainteresować się sprawą remontu dróg i poinformować wnioskodawczynię.

 

9.        D. Kręźlewicz poprosiła o informację ile osób obecnie zajmuje się oczyszczaniem miasta. Informowała, że miasto jest bardzo zaśmiecone. W szczególności park i okolice parku miejskiego w stronę starego placu targowego (budka telefoniczna zarośnięta trawą).

Radny B. Hojka wnioskował  o rozważenie możliwości wygospodarowania etatu dla osoby sprzątającej w Gminie Chełmek, a pracowników prac społeczno-użytecznych wykorzystać jako pomocników.

Kierownik MOPS p. G. Kozyro poinformowała, że wiele osób w bieżącym roku zatrudnionych już było do prac społeczno-użytecznych (ok. 70). Jest ciągła rotacja – obecnie pracuje 8 osób, a na program “Wał” będą zatrudnione dodatkowe osoby. Odnotowuje się obecnie sytuację mniejszego zapotrzebowania na zatrudnienie do robót publicznych.

 

10.    B. Dulęba wnioskował o uzupełnienie ziemi wywiezionej przy remoncie ul. Sportowej i Wrzosowej w Gorzowie.

 

11.    M. Idzik wnioskował:

–      wystąpić do Małopolskiego Zarządu Melioracji Wodnych z zapytaniem jaki jest harmonogram prac konserwacyjnych na rowie “bobreckim”, ponieważ do dzisiaj nie został oczyszczony, a jest to jedyny potok, który odbiera duże ilości wody z części Chełmka i z lasu.

–      poprosić firmę, wykonującą prace na ul. Kwiatowej o zasypanie dziury na ul. Lipowej – od strony mostu na I zakręcie.

–      poprosił również o informację pisemną Dyrektora MZSiP w Chełmku w sprawie obowiązku Gminy w zakresie dowozu dzieci z Gminy Chełmek do Samodzielnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

 

12.    A. Stokłosa wnioskował, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o utwardzenie poboczy na nowo wyremontowanym moście w Bobrku. Rozsypany tłuczeń zagraża w szczególności rowerzystom.

 

13.    P. Legut – na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Wojska Polskiego kierowcy wymuszają pierwszeństwo przejazdu – należy namalować dodatkowe oznaczenia na drodze (trójkąty). Konieczna jest również w tym miejscu lampa uliczna.

Przy bloku nr 14 i 8 na ul. Piłsudskiego przy studzience kanalizacyjnej asfalt się zapada i tworzy się dziura, należy dokonać naprawy.

 

 

Ad. 20. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XLV Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.10, podziękował radnym za rzeczową dyskusję oraz pracownikom Urzędu za przygotowanie materiałów oraz życzył wszystkim zebranym miłego wypoczynku wakacyjnego.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                             Przewodniczył:

Barbara Maślanka                        Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*