Protokół Nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXXV/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 4 października 2005 roku

w Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik  nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu XXXIV/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 r.

3.        Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym:

a.    Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku

b.    Burmistrza Chełmka

c.    Wojewody Małopolskiego

4.        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych przy ul. Przemysłowej i pl. Kilińskiego.

5.        Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

6.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu.

7.        Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącej własność komunalną Gminy Chełmek.

8.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

9.        Projekt uchwały w sprawie  zmiany  uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

10.     Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/2004 RM w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r.

11.     Projekt uchwały w sprawie nawiązania woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Chełmek, a miastem Leinefelde – Worbis w Niemczech.

12.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

13.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

14.     Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

15.     Zakończenie obrad  XXXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył XXXV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób –  stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Poinformował, że radny B. Dulęba prosił o usprawiedliwienie spóźnienia.

Od pkt. 9 w obradach uczestniczyło 15 radnych.

 

Przewodniczący RM poddał  porządek obrad wraz ze zmianami  pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty  jednogłośnie. (14 za)

 

Radni wraz z materiałami  otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Burmistrz poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek oraz w Programie Rewitalizacji … nastąpiły drobne zmiany – zmiany przekazano radnym w dniu sesji.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 sierpnia 2005 roku.

Protokół nr XXXIV/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 30 sierpnia 2005 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (14 za)

 

Ad. 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku
  • Burmistrza Chełmka
  • Wojewody Małopolskiego

Przewodniczący  RM p. Zbigniew Jeleń przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez 14 osób – radnych kadencji 2002 – 2006 oraz odczytał informację Wojewody Małopolskiego o prawidłowości złożonych oświadczeń przez Burmistrza Chełmka oraz Przewodniczącego RM.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus przedłożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożoną przez 19 osób tj. zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów gminnych spółek oraz osób wydających decyzje administracyjne.

Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Chełmek. (Informacje stanowią załącznik nr  3, 4, 5 )

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych przy ul. Przemysłowej i pl. Kilińskiego.

Projekt uchwały  został  wnikliwie omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na posiedzeniu wspólnym Komisji  Budżetu (…) oraz K. Handlu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 29 sierpnia 2005 r. na które zaproszono również pozostałych radnych.  W posiedzeniu obu komisji wzięli udział również przedstawiciele PECiGWŚ “ENWOS” , którzy na bieżąco udzielali wyjaśnień i odpowiadali na  wnikliwe pytania radnych.

 

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji  budżetu (…)  i  handlu (…).

 

W związku z szerokim omówieniem tematu na komisji radni nie zgłaszali więcej uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:   10  – za ,  0  – przeciw,    4  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXV/268/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie:  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek na terenach przemysłowych
przy ul. Przemysłowej i pl. Kilińskiego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 29 sierpnia 2005 r.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radny A. Stokłosa zaproponował wniesienie kilku poprawek do projektu uchwały:

 

1.       § 1 ust. 4 powinien brzmieć: “Wysokość kwoty przeznaczonej na akcje i udziały, podwyższenie kapitału zakładowego spółki lub pokrycie strat bilansowych spółki, ustalona jest w budżecie gminy”.

Radni zaakceptowali wniosek radnego: 12 – za,  0 – przeciw,  2 – wstrzymało się.

 

2.       § 1 ust. 5 pkt. 2 powinien brzmieć: “przedmioty ruchome, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku”.

Radni zaakceptowali wniosek radnego: 14 – za,  0 – przeciw,  0 – wstrzymało się.

 

3.       § 2 ust. 2  radny proponuje  wykreślić.

Radni zaakceptowali wniosek radnego: 13 – za,  0 – przeciw,  1 – wstrzymało się.

 

4.       § 3 ust. 2 radny proponuje  wykreślić.

Radni zaakceptowali wniosek radnego: 13 – za,  0 – przeciw,  1 – wstrzymało się.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami  pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/269/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

 

Uchwała stanowi załącznik  nr 7  do protokołu.

 

Ad. 6. Projektu uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu.

Projekt uchwały został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na posiedzeniu wspólnym Komisji  Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/270/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie:  sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej do dnia 31 grudnia 2012 r.  stanowiącej własność komunalną Gminy Chełmek.

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/271/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie:  oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącej własność komunalną Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9   do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/272/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/247/2005 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Projekt uchwały został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

 

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Burmistrz poinformował radnych, że  niniejszą uchwałą zostaną zwiększone wydatki na dokapitalizowanie spółki “ENWOS” o 100.000 zł na zakup opału w celu dostarczania ciepła, zwiększone wydatki na remont Komisariatu Policji w Chełmku tj. wymianę okien i drzwi wejściowych. Zmniejszenie wydatków w dziale “drogi gminne” związane jest z ubieganiem się Gminy o środki ZPORR (rewitalizacja obszarów zdegradowanych). Zmiany w dziale oświata dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/273/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie: zmiany  uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  11  do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/2004 RM w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Projekt uchwały  został  omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej  w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

 

Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/274/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  4 października  2005 roku

w sprawie:  zmiany uchwały nr XVII/140/2004 RM w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2004 r.

 

Uchwała  stanowi   załącznik  nr  12  do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie nawiązania woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Chełmek, a miastem Leinefelde – Worbis w Niemczech.

Projekt uchwały  został  omówiony   na Komisji  Budżetu (…) oraz Handlu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 22 sierpnia 2005 r.

Burmistrz poinformował radnych, że w dniach od 30.09 do 2.10. br. wraz z Dyrektorem MOKSiR w Chełmku odbył podróż służbową do Niemiec na zaproszenie władz miasta Leinefelde, które obchodziło uroczystości związane z połączeniem z miastem Wobis. Obszarem współpracy partnerskiej była wymiana doświadczeń samorządowych w dziedzinach kultury, oświaty i rozwoju gospodarczego oraz nawiązanie kontaktów w celu podpisania umowy partnerskiej.

Burmistrz poinformował, że na komisjach RM omówi szerzej wnioski z wyjazdu i przekaże materiał fotograficzny.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do niniejszej uchwały. Przewodniczący RM poddał projekt uchwały  pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXXV/275/2005

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 października  2005 roku

w sprawie:  nawiązania woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Chełmek, a miastem Leinefelde – Worbis w Niemczech.

Uchwała stanowi załącznik  nr  13  do protokołu.

 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami  Radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu  30 sierpnia  2005 r.  oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Radna J. Radwańska pytała o postęp prac związku z nadawaniem nazw ulic na Starym Mieście. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miejski J. Świerz, która poinformowała, że przygotowano operaty geodezyjne numeracji nieruchomości położonych przy nowych ulicach i na następnej sesji RM zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie nadania  nazw ulic.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie  i   stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

              Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  za  okres  od   24 sierpnia 2005 r. do  20 września 2005 r.

 

Radna H. Szewczyk pytała o zakres przetargu na remont Domu Ludowego w Bobrku.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który poinformował, że na modernizację boiska i plac zabaw będzie oddzielny przetarg.

 

Radna D. Kręźlewicz pytała o budowę sali przy szkole nr 1; o postęp prac przy budowie Domu Pamięci T.Baty oraz o halę sportową przy szkole powiatowej nr 8.

Burmistrz poinformował, że na budowę hali sportowej przy szkole powiatowej – ze strony Gminy Chełmek jest wszystko załatwione, łącznie z dzisiejszą podjętą uchwałą uzupełniającą i Starostwo może przystąpić do przetargu. O informację w sprawie dalszego biegu sprawy poprosił radnych powiatowych obecnych na sesji.

W sali gimnastycznej przy szkole podstawowej trwają prace zabudowy ścian. W październiku rozpoczną się prace wykonania dachu. Planuje się, że prace zostaną zakończone w I kwartale 2006 r.

W sprawie budowy Domu Pamięci T. Baty Burmistrz poinformował, że zaszła konieczność powiększenia pomieszczeń garażowych na potrzeby OSP. Zlecono doprojektowanie powierzchni garażowej. Łączny koszt zwiększenia zadania  to ok. 110 tys. zł. Przypuszczalnie w maju 2006 r. budynek zostanie oddany do użytku.

 

            Radna D. Kręźlewicz poprosiła radnych powiatowych o informację dotyczącą budowy hali sportowej przy szkole powiatowej.

 

            Zbigniew Góralewicz – radny powiatu oświęcimskiego poinformował, że na każde jego pytanie o postęp prac w celu rozpoczęcia budowy hali sportowej uzyskiwał odpowiedź, że Gmina Chełmek zalega z dostarczeniem dokumentów co uniemożliwia ogłoszenie przetargu i jeszcze w tym roku rozpocząć budowę. W przypadku uzupełnienia przez Gminę dokumentów to budowa byłaby rozpoczęta  w przyszłym roku.

 

Burmistrz poinformował, że jest to nieporozumienie i wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Gmina na bieżąco i bez zwłoki dostarcza dokumenty o jakie zwraca  się starostwo. W celu wyjaśnienia i omówienia tematu proponuje, aby radni powiatowi wystąpili do Starosty i spowodowali zorganizowanie spotkania w celu omówienia tematu na posiedzeniu Zarządu Powiatu  z udziałem  Burmistrza, Przewodniczącego RM w Chełmku oraz naszych przedstawicieli  rady powiatu. Gmina dostarczyła już wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury przetargowej, natomiast starostwo jeszcze nic nie zrobiło w tym zakresie. Aby można było rozpocząć procedurę przetargową musi zostać podjęta uchwała wieloletnia powiatu o przeznaczeniu środków finansowych z zapisem, że źródłem pokrycia brakujących środków będą fundusze z Totoalizatora Sportowego. Przetarg  musi być rozstrzygnięty do końca stycznia 2006 r. – aby do końca lutego można było złożyć wniosek na bazę sportową i uzyskać ok. 1 mln zł.

 

Adam Łękawa – radny powiatu oświęcimskiego poinformował, że 11 października br. będzie posiedzenie komisji oświaty, na którym zobowiązuje się poruszyć sprawę budowy hali sportowej przy szkole powiatowej w Chełmku.

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.  Stanowi załącznik  nr  15  do protokołu .

 

Ad. 14. Sprawy bieżące, interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.        Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku poinformował, że od kilku lat Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przeprowadza konkurs “Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego”, którego celem jest wyłonienie osób angażujących się w działania na rzecz społeczności lokalnej. W dniu 17 września 2005 r. w Skomielnej Białej (w powiecie myślenickim) odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu “Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2004” .Komisja konkursowa oceniała osiągnięcia rzeczowe i inwestycyjne, współpracę z mieszkańcami i samorządem gminnym oraz zaangażowanie sołtysów w działania z zakresu inicjatyw  lokalnych, kultury i promocji sołectwa. Komisja wyróżniła 70 sołtysów z tego nagrodzono 35 sołtysów. Spośród nagrodzonych: III miejsce zajęła  p.  Helena Szewczyk     Sołtys wsi Bobrek, IV miejsce zajął p. Marek Palka Sołtys wsi Gorzów.

Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku w imieniu zebranych złożyli gratulacje dla Sołtysów.

 

2.        Przewodniczący odczytał pismo – sprzeciw p. Haliny Pluta  w sprawie budowy stacji paliw przy ul. Krakowskiej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że pracownicy urzędu przygotowują wyjaśnienie dla wnioskodawczyni.

 

3.        Przewodniczący RM odczytał prośbę mieszkańców “Starego Miasta” do radnych w sprawie pomocy finansowej na rzecz dziecka (mieszkanki Starego Miasta) chorego na białaczkę. Radni postanowili sporządzić listę, zebrać pieniądze i przekazać rodzinie chorej “Basi”.

 

4.        Radny H. Wiśniewski – wnosił o uporządkowanie terenu przy targowisku, ponieważ po remoncie drogi nie ma dojścia do targowiska.

Burmistrz poinformował, że w dniu 3.X. przeprowadził rozmowę telefoniczną z inwestorem (p. Piątkiem), który poinformował, że do soboty (8.X.) teren będzie uporządkowany.

 

5.        Radna Z. Urbańczyk wnosi o naprawę kładki oraz drogi do kładki na rzece Przemszy ponieważ jest bardzo zniszczona.

 

6.        Radna B. Kania  poinformowała, że chodnik przy zbiegu ulic  Klonowej i Brzozowej jest zapadnięty – wymaga naprawy.

 

7.        Radna D. Kręźlewicz pytała Burmistrza, kto naprawia oświetlenie uliczne w Gminie Chełmek.

Burmistrz poinformował, że lampy uliczne naprawiane są na umowę-zlecenie. Ostatnie zgłoszenia radnych i mieszkańców były w całości zrealizowane. Burmistrz poinformował, że w bieżącym tygodniu pracownik wydziału AGK przeprowadzi wizję w terenie w celu kontroli oświetlenia ulicznego.

 

8.        Radna M.Gołyźniak – prosiła o wyjaśnienie dlaczego w SG ZOZ w Chełmku wszystkie zabiegi rehabilitacyjne są płatne.

Burmistrz poinformował, że NFOZ wykupił od przychodni określony pakiet usług medycznych. Obecnie wykorzystano (z nadwyżką) cały pakiet usług na zabiegi. Dyrektor zwróciła się o wyrażenie zgody na poszerzenie usług i oczekuje na odpowiedź. Burmistrz powiedział, że Dyrektor SG ZOZ powinna przygotować informację jakie są wykonane dodatkowe usługi i jakie podjęto działania, aby uzyskać środki finansowe za wykonanie tych usług. Burmistrz uważa, że powyższą sprawę należy omówić na Komisji zdrowia (…), na Radzie Społecznej oraz na przygotować informację dla mieszkańców do “Echa Chełmka.”

 

9.        Radna J. Radwańska poinformowała, że zatrudniona w przychodni lekarz dermatolog przepisuje pacjentom bardzo drogie leki, które można zastąpić polskimi odpowiednikami dużo tańszymi. Wiele uwag mieszkańcy zgłaszają również na nieskuteczne, przedłużające się leczenie przez laryngologa (p. Hołówko) – co również podraża koszty dla pacjenta.

Burmistrz poinformował wszystkich radnych, że jeśli są skargi na działalność przychodni, to prosi o zgłaszanie wszystkich problemów bezpośrednio do burmistrza lub zastępcy, aby można było podjąć działania i wyjaśnić problemy na posiedzeniu Rady Społecznej.

 

10.    Radna M. Gołyźniak poinformowała, że w Echu Chełmka ukazała się mylna informacja, że mieszkańcy bloków, które są ocieplane nie będą płacić za ocieplanie.

Prezes  ADM – Zdzisław Kurdybacha  poinformował, że jest to źle sformułowana informacja. Chodziło o to, że mieszkańcy nie będą ponosili dodatkowych obciążeń, czyli opłaty za mieszkanie nie zwiększą się – ponieważ wspólnoty zaciągnęły kredyt na remont. Kredyt będzie spłacany z oszczędności ciepła, które powstaną w wyniku docieplenia bloków. Prezes ADM zobowiązał się do zamieszczenia korekty informacji w najbliższym Echu Chełmka.

 

11.    Radny P. Legut – pytał o wykonanie parkingu w okolicy Kościoła przy ul. Brzozowej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg.

 

12.    Radna B. Kania – prosiła o informację co ustaliła komisja, która dokonała przeglądu zniszczonej drogi – ul. Broniewskiego, Żeromskiego i Reymonta w Chełmku – po okresie objazdu związanego z remontem ul. Krakowskiej.

Burmistrz poinformował, że został spisany protokół usterek. Ustalono, że najgorszy odcinek – końcówka ul. Broniewskiego przeznaczono do wykonania nowej nakładki nawierzchni asfaltowej. Kontrola objęła również ul. Ofiar Faszyzmu. Kopia protokołu – do wglądu w Wydziale AGK tut. Urzędu.

 

13.    Radny A. Stokłosa – poprosił o naprawę drogi – w miejscu, gdzie zapadł się asfalt – k. studzienki telekomunikacyjnej na ul. Batorego (przy zjeździe na ul. Chrobrego).

 

14.   Radna J. Radwańska poinformowała, że na ul. Jaworznickiej k. posesji Józefa Opitka pozostała trawa, której nie uprzątnięto po koszeniu – w imieniu mieszkańców prosi o uporządkowanie terenu.

 

Ad. 15. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XXXV  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15.20.

 

 

Protokołowała:                                    Przewodniczył:

Barbara Maślanka                               Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*