Protokół XXI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXI/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 16 kwietnia 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście.

Nieobecny Radny M.Madoń
Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła XXXI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 
Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

przedstawicieli prasy

oraz wszystkich obecnych

 

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 
Nikt nie wnosił uwag do porządku obrad.

Przewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie.

 
Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 
Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu nr XXX z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 24/25 marca 2009 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.:

a). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2008 r.

b). przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii
o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

c). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d).przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

e). dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2008 r.

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zgodnie z Programem szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bielsko Biała zadania publicznego
w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chełmek.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy de minimis w 2010 roku.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXX z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24/25 marca 2009 r.

 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 24/25 marca 2009 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka
za 2008 r:

a). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2008 r.

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdania zaopiniował pozytywnie.

Uchwała nr ZII/SO/423/31/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2009 r. Stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b). przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii
o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogdan Dulęba, który odczytał pozytywną opinię o realizacji budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia
w dniu 25 marca 2009 r., na którym Komisja przeprowadziła kontrolę finansową pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Komisja stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2008 r. wyniosło 109,0 %, a wydatków 95,9 % – co świadczy o dbałości Burmistrza co do wykorzystania posiadanych środków finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2008.
Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

 
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chełmka za 2008 r.

c). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku – p. Z.Urbańczyk odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 
Uchwała Nr ZII.SOII/424/28/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2009 r.

 

***

Następnie Przewodnicząca RM odczytała stanowiska pozostałych komisji, które nie wnosiły uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

d). przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

Przed głosowaniem Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. i zaakcentował najważniejsze wykonywane zadania. Powiedział, że budżet został dobrze zaplanowany i wykonany w 109 % w stosunku do planu. Dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym udało się zrealizować wiele planów i zamierzeń. Poinformował, że na uzyskane dochody miało wpływ kilka czynników, a w szczególności uzyskana wysoka cena ze sprzedaży działki przy placu targowym oraz ze sprzedaży mieszkań. Realizacja podatków od osób fizycznych również przebiegała sprawnie – zrealizowano w 110 % planu. Jednocześnie Burmistrz zaznaczył, że dzięki temu, że gmina nie skorzystała z zastosowania maksymalnych stawek ustalonych przez ministra finansów, mieszkańcy zyskali w sumie ok. 750 tys. zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych – zadania, które były zaplanowane zostały wykonane. Na drogi wydano 5 mln. zł. z tego pół miliona zł na drogi gminne i powiatowe. Wydano również ok. 400 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W ub. roku ukończono i oddano do użytku cmentarz komunalny, ukończono zadanie realizowane w cyklu 18 miesięcznym – budowę hali sportowej przy PZ nr 8 SZiO. Realizowano bieżące remonty obiektów oświatowych. Powstały place zabaw przy wszystkich szkołach. Uzupełniono wyposażenie w ławy i kosze uliczne. Zakupiono sprzęt medyczny – nowoczesne urządzenie do gabinetu stomatologicznego. Poniesiono również wydatki na dokapitalizowanie MZGK na gospodarkę wodno-ściekową, wykonano projekty na rewitalizację centrum sportowego. Wybudowano boisko sportowe przy ul. Piłsudskiego z projektu „Orlik 2012”.

Rok 2008 Burmistrz ocenił jako jeden z najlepszych, w historii samorządu, od 1990 r. Proces realizacji dochodów i wydatków przebiegał bardzo sprawnie
i bezproblemowo. Życzył, aby takie lata nadal trwały, ale ze względu na kryzys gospodarczy rok bieżący zapowiada się trudniejszy.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz przekazał podziękowania dla Radych Rady Miejskiej w Chełmku za wsparcie i dobrą współpracę na rzecz Gminy Chełmek. Podziękowania skierował również dla pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2008 rok.

 

e). dyskusja radnych na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2008 r.

Głos zabrał Radny M. Palka, podziękował i pogratulował burmistrzowi za dobrą pracę, pozyskanie dużej ilości środków pozabudżetowych i realizacji przedsięwzięć. Powiedział, że cieszy również fakt pozyskania środków na budowę kanalizacji,
a jednocześnie martwi pojawiający się wzrost bezrobocia, spowodowany kryzysemi upadaniem firm.

Radny B. Dulęba w swoim wystąpieniu odniósł się do przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. Powiedział, że rok 2008 był dla Gminy dobrym rokiem. Realizacja budżetu budzi szacunek. Ilość pozyskanych środków widać „gołym okiem”. Pogratulował Burmistrzowi i życzył dobrej realizacji budżetu w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Zofia Urbańczyk złożyła wyrazy uznania dla burmistrza za pozytywną opinię RIO i Komisji Rewizyjnej. Świadczy to o gospodarności burmistrza. Przewodnicząca podkreśliła niektóre zadania, które są bardzo ważne dla naszej społeczności. Są to:

dział oświata i wychowanie – pozyskane środki na zadania pn.: „super szkoła”
i „szkoła na 6”, dotacje do kosztów nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych, monitoringi zamontowane w szkołach, które poprawiły bezpieczeństwo,
dział edukacja i opieka wychowawcza – również bardzo ważne dotowanie stypendiów dla uczniów dobrze uczących się i dotowanie dla dzieci z rodzin ubogich,

kultura i sport – bardzo potrzebne dotowanie klubów sportowych w naszej gminie, ponadto kultura i sztuka jest również bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ tworzy historię naszej gminy,

transport i łączność – stan dróg gminnych jest dobry, ale dróg powiatowych
i wojewódzkich wymaga jeszcze wielu nakładów. Stan dróg jest oznaką bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zakończenie przewodnicząca poinformowała, że budżet w 2008 r. wyniósł 25 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł, a zadłużenie 6 mln zł. Komunikacja pomiędzy Burmistrzem, a Radą Miejską układała się dobrze, Burmistrz uczestniczył
w posiedzeniach komisji i informował radnych o wszystkich podejmowanych działaniach. Rada uczestniczyła w tworzeniu budżetu i dokonywała zmian w budżecie. Podjęto
9 uchwał zmieniających, które wynikały z potrzeby realizacji zadań priorytetowych. Gmina Chełmek klasyfikuje się jako jedna z najlepszych gmin w województwie małopolskim, które pozyskały najwięcej środków pozabudżetowych. Uważa, że sukces burmistrza jest sukcesem wspólnym, również i Rady Miejskiej, dlatego radni powinni brać czynny udział we wszystkich finałach zadań, a w szczególności uwieńczonych przyjazdem dostojników państwowych. Pogratulowała Burmistrzowi wykonania budżetu słowami „rozdawał Pan środki jako dobry gospodarz”.

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2008 rok.

Głosowało 14 radnych: 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi za 2008 r.

 UCHWAŁA Nr XXXI / 233 / 2009

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2008 rok

Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła gratulacje Burmistrzowi Chełmka.

Burmistrz podziękował za dobrą ocenę i powiedział, że będzie się starał w dalszym ciągu realizować budżet dobrze i gospodarnie.

 ***

 Przewodnicząca RM ogłosiła przerwę w obradach.

Przerwa trwała od 15.20 do godz. 15.50.

 

***

 Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach: komisji budżetu (…) w dniu 2 kwietnia, komisji zdrowia (…) w dniu 6 kwietnia oraz na posiedzeniu wspólnym Komisji handlu (…) i komisji edukacji (…) w dniu 7 kwietnia. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

W dyskusji Radny M.Sajak wnioskował, aby w uchwale dopisać; „o terminie sesji nadzwyczajnej powiadamia się najpóźniej 2 dni przed terminem sesji. Dopuszcza się możliwość zawiadomienia telefonicznego lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej za potwierdzeniem”.

Radni zaakceptowali propozycję.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 234 / 2009
w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.

 ad 5. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji handlu (…) i komisji edukacji (…) w dniu 7 kwietnia. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 235 / 2009
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 ad 6. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zgodnie z Programem szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach: komisji budżetu (…) w dniu 2 kwietnia, komisji zdrowia (…) w dniu 6 kwietnia 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 236 / 2009
w sprawie dofinansowania zgodnie z Programem szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.

ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji edukacji (…) w dniu 18 marca 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 237 / 2009
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.

 ad. 8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń
i nagród.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji handlu (..) i edukacji (…) w dniu
7 kwietnia 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 
Głosowało 14 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 238 / 2009
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

ad 9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bielsko Biała zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu
6 kwietnia oraz na posiedzeniu wspólnym komisji handlu (..) i edukacji (…) w dniu 7 kwietnia 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

W dyskusji radna H. Szewczyk zwróciła uwagę na konieczność podjęcia dodatkowych działań w zakresie zawarcia umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz transport do schroniska w Bielsku Białej, ponieważ uchwała dotyczy tylko opieki nad dostarczonymi zwierzętami. Kto będzie odpowiedzialny za wyłapywanie i transport do schroniska musi być dostępny przez cały tydzień i 24 godz. na dobę.

Burmistrz poinformował, że na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Nowego Miasta, było wiele uwag i wniosków dotyczących zanieczyszczania terenu osiedla przez psy. Mieszkańcy domagali się wprowadzenia opłaty za posiadanie psa. W związku z powyższym Burmistrz poinformował, że pracownicy urzędu przygotują temat dotyczący założenia ewidencji psów, wprowadzenia opłaty, zakupienia sprzętu do sprzątania odchodów (odkurzacz) i informację przedstawią Radzie Miejskiej.

Radni nie zgłaszali więcej uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 239 / 2009
w sprawie powierzenia Gminie Bielsko Biała zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chełmek.

 ad 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy de minimis w 2010 roku.

 
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym komisji handlu (..) i edukacji (…) w dniu 7 kwietnia 2009 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Burmistrz poinformował, że kryzys gospodarczy dotknął mieszkańców
i przedsiębiorców naszej Gminy. Aby pomóc i wesprzeć lokalnych przedsiębiorców przygotowano projekt uchwały. Uchwała nie daje dużych ulg, ale być może będzie bodźcem do działania w celu przetrwania kryzysu.

M.Sajak powiedział, że mimo tego, że będzie to pomoc symboliczna, to w dobie kryzysu jest potrzebna i należałoby również przeanalizować sytuację handlowców pod kątem, czy uchwała ich nie dyskwalifikuje.

Burmistrz poinformował, że handlowcy pracują na minimalnych powierzchniach i korzystają z innych ulg.

Radni P.Byrski, J.Ostrowska i M.Palka uważają, że uchwała nie usatysfakcjonuje przedsiebiorców.

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI / 240 / 2009
w sprawie udzielenia pomocy de minimis w 2010 roku.

 ad 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

Projekt uchwały radni otrzymali w dniu obrad sesji RM. Na posiedzeniach komisji
w dniu 2 i 7 kwietnia br. radni zostali poinformowani o przygotowywanych zmianach.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXI /241 / 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 Ad. 12 Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniach 5 i 24/25 marca 2009 r. oraz zgłaszanych interpelacji
i wniosków.

Radni zgłaszali wnioski dotyczące szybkiego przeprowadzenia kontroli posiadania koszy na odpady komunalne. Przewodniczący Rady Sołeckiej w Gorzowie J.Czerw wnioskował o przeprowadzenie kontroli w MZGK, ponieważ mieszkańcy nagminnie wymeldowują umowy na kosze.

Radny Ostapowicz zgłaszał wniosek o dokończenie budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Chełmku.

Sprawozdanie zostało przyjęte, Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych.

Ad. 13 Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 27 lutego do dnia 6 kwietnia 2009 roku.

Pytania radnych dotyczyły m.inn: unieważnienia przetargu na ul.Leśna w Bobrku, rozpoczęcia budowy „Orlików plus”, modernizacji Willi Gabesama, projektowania drogi równoległej do ul.Piastowskiej, rozszerzenia strefy przemysłowej.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie .

Ad. 10. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

H.Szewczyk – Prezes MZGK nie informuje mieszkańców o podwyżkach taryf wywozu śmieci lub dostawy wody i mieszkańcy mają pretensje do radnych. Radna uważa, że należy informować mieszkańców w formie informacji do rachunku, w Echu Chełmka oraz w inny miejscowo przyjęty sposób.

J. Radwańska informowała, że mieszkańcy zaśmiecają teren „kamieniołomu” i wyrzucają śmieci (gumolity i inne) należy podjąć działania w celu zapobiegania zaśmiecaniu okolicy „skały”.

H. Szewczyk poinformowała, że na ul.Kasztanowej k. krzyża, wody opadowe zalewają pola, pomimo, iż nie ma deszczów. Należy sprawdzić, czy rów odprowadzający wody do przepompowni w Gromcu jest drożny.

H.Wiśniewski zwrócił uwagę na posprzątanie okolicy pierwszego stawu oraz rowu przy stawie, ponieważ teren ten jest zaśmiecony.
H.Wiśniewski pytał, kto będzie utrzymywał zieleń w br. oraz zgłosił konieczność wycięcia uschniętego dębu w pobliżu sklepu p. Barana.
Burmistrz poinformował, że przetarg na utrzymanie zieleni został ogłoszony.

J.Radwańska wnioskowała, o udrożenienie Małej Strugi przy stawach, co spowoduje prawidłowy odpływ wody z rowów opadowych.

J.Radwańska poinformowała, że brakuje miejsc w przedszkolu na starym mieście. Dzieci szkolne uczą się w klasach w piwnicy.
Burmistrz poinformował, że w naszej gminie nie zostało przyjętych 8 dzieci do przedszkola. Były to dzieci, które nie mają ukończonych 3 lat lub ich rodzice nie pracują. Pięcioro dzieci otrzymało propozycję przyjęcia do przedszkola na ul. Brzozową 11 w Chełmku.

S.Kądzior wnioskował o sprawdzenie czyją własnością jest nieruchomość k. stacji benzynowej w Bobrku, gdzie został nawieziony gruz. Stwarza to nieestetyczny wygląd. Należy zobowiązać właściciela do uporządkowania nieruchomości.

P.Byrski zgłosił konieczność posprzątania sięgacza nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Chełmku w ramach sprzątania pozimowego dróg.

M.Palka wnioskował o przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zadania: przebudowy skrzyżowania i przeniesienia przystanku autobusowego w Gorzowie.
Burmistrz zaproponował zorganizowanie spotkania z Zarządem Powiatu i Zarządem Dróg Powiatowych w Oświęcimiu w celu omówienia wszystkich zadań, problemów oraz planów.

H.Kowalski wnioskował o uzupełnienie koszy ulicznych (Na Skałce, k. komisu „u Grzecha”, na przystanku przy ul. Mickiewicza i Sadowej).

H.Kowalski – w związku ze zbliżającymi się wakacjami, radny wnioskował o nawiązanie kontaktu z miastem partnerskim w Niemczech, w celu wymiany dzieci na wakacyjny wypoczynek.
Bumistrz poinformował, że w bieżącym roku jest to niemożliwe, ponieważ próby nawiązania kontaktu z władzami miasta Lainefelde Worbis zakończyły się informacją o ciężkiej chorobie burmistrza miasta i braku osób kompetentnych w tym zakresie do podjęcia w/w decyzji.

H.Kowalski złożył pisemną informację dotyczącą remontu drogi powiatowej – ul.Mickiewicza w Chełmku. Informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Burmistrz poinformował radnych, aby wnioski dotyczące bieżących działań zgłaszali bezpośrednio do biura Rady Miejskiej – co usprawni ich realizację.

W. Rudyk Dyrektor MOKSiR zaprosił zebranych na otwarcie wystawy ceramiki Henryka Kopańczyka w Galeria Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz na międzynarodową konferencję naukową pt. „Przedsiębiorczość
w warunkach Unii Europejskiej”, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3 o godz. 10.00. Organizatorami są: Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości
i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Opawie,Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie oraz Burmistrz Chełmka i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Przewodnicząca RM odczytała pismo, które wpłynęło od Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące rozważenia zmiany uchwały RM w Chełmku, na wniosek p.Janiny Kała, która jest zainteresowana wykupem mieszkania w budynku dwurodzinnym przy ul. Topolowej w Chełmku. Przewodnicząca poinformowała, że propozycja zmiany uchwały RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, zostanie ponownie omówiona na komisjach Rady Miejskiej w Chełmku, uwzględniając postanowienia ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz poinformował, że w grudniu ubiegłego roku zwrócił się do b. Prezydenta Lecha Wałęsy o wyrażenie zgody na nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek. W związku z tym, że w marcu br biuro p.Wałęsy przesłało odpowiedź, że Prezydent wyraża zgodę, burmistrz zwrócił się do radnych o wydanie opinii w tej sprawie.

Radni po zastanowieniu się i omówieniu propozycji na posiedzeniach komisji podejmą decyzję.
W związku zaistniałym incydentem z udziałem radnego E.O. dotyczącym niepoprawnego zachowania w miejscu publicznym, radny złożył obszerne oświadczenie i przeprosił za zaistniałe zdarzenie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 . Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XXXI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 19.10.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                         Przewodniczyła:
B. Maślanka                                            Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*