Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLI/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 30 marca 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.  załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XL/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 lutego 2006 r.

3.        Raporty z działalności jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek w 2005 r. oraz plany na 2006 r.

MZSiP w Chełmku

MOPS w Chełmku

MOKSiR w Chełmku

SG ZOZ w Chełmku

ADM sp. zoo w Chełmku

MZGK sp. zoo w Chełmku

4.        Projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w latach 2006 – 2009.

5.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

6.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku.

7.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

8.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

9.        Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

10.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

11.    Projekt uchwały w sprawie dokapitalizowania MZGK

12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

13.    Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

14.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/304/2006 z dnia 9 lutego 2006 r.

15.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

16.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

17.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

18.    Sprawy bieżące, interpelacje,  zapytania i wolne wnioski.

19.    Zakończenie obrad  XLI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XLI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitał zebranych: Radnych Rady Miejskiej w Chełmku, oraz zaproszonych gości: Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. A. Telkę, Radnych Powiatowych A. Łękawę i Z. Góralewicza, prezesów jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek, Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku p. Piotra Grabowskiego, Przewodniczących samorządów mieszkańców, Przewodniczących Rad Nadzorczych: ADM – Bogdana Białeckiego i MZGK – Tomasza Augustyniuka i wszystkich przybyłych.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie porządek obrad sesji.

Głosowało 14  radnych:  14 – za

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad. Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały nr XL/304/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. oraz poprawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie otrzymali wszyscy Radni przed obradami sesji.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XL z 9 lutego 2006 r.  z Sesji Rady Miejskiej w  Chełmku .

Protokół nr XL z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 9 lutego 2006 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (14 za)

 

Ad. 3. Raporty z działalności jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek w 2005 r. oraz plany na 2006 r.

                Raporty stanowią załączniki nr 3,4,5,6,7,8 do niniejszego protokołu

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku p. Zbigniew Jeleń poinformował, że zgodnie z planem pracy na 2006 r. Rady Miejskiej w Chełmku w miesiącu marcu zaplanowano omówienie raportów z działalności jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek za 2005 r. oraz planów na 2006 r.

 

W związku z powyższym wszystkie jednostki przedłożyły raporty Radzie Miejskiej w Chełmku. Kopie przesłano wszystkim Radnym.

 

Raporty zostały omówione i przyjęte przez Komisje Rady Miejskiej w Chełmku tj:

1.    Komisja budżetu (…) w dniu 9 marca 2006 r.

2.    Komisja budżetu (…) w dniu 23 marca 2006 r.

3.    Komisja handlu (…) wraz z Komisją zdrowia (…) w dniu 22 marca 2006 r.

 

W posiedzeniach w/w komisji uczestniczyli kierownicy jednostek, którzy szczegółowo omawiali raporty i udzielali wyjaśnień na pytania Radnych. Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku otworzył dyskusję w sprawie przedłożonych raportów.

 

A. Stokłosa zwrócił się z pytaniem do Prezesa MZGK jak wpłynęła na zakład sytuacja zanieczyszczenia wody, jakie wnioski zostały wyciągnięte z zaistniałej sytuacji i czy nie ma zagrożenia ponownego zanieczyszczenia wody pitnej.

 

         Prezes MZGK K. Tokarski – poinformował, że Zarządzeniem Burmistrza Chełmka został powołany zespół d/s oceny przeprowadzonej akcji. Natomiast w celu uniknięcia podobnej sytuacji kryzysowej rozpoczęto starania o wykonanie drugiego zastępczego zasilania w wodę. Aktualnie stosuje się naświetlanie lampą UV oraz podwójne chlorowanie. Stan jakości wody jest na bieżąco monitorowany.

 

Do pozostałych sprawozdań Radni nie wnosili uwag. Przewodniczący podziękował Prezesom i Dyrektorom jednostek za rzetelne przygotowanie raportów oraz Radnym za dokładne omówienie na posiedzeniach komisji.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w latach 2006 – 2009.

W związku z wnioskiem o dotację celową z budżetu państwa w 2006 r. na realizację programu wieloletniego “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Chełmek konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Chełmku w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w latach 2006 – 2009.

Na realizację programu w 2006 r. planuje się przeznaczyć 83 900 zł – w tym 33 560 zł ze środków własnych.

 

W 2006 r. pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, będzie przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej  (tj. kwoty 691.50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz kwoty 474 zł. dla osoby w rodzinie). Nie planuje się finansowania posiłków w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków. Sytuacja finansowa wielu rodzin na terenie gminy jest trudna i należy przede wszystkim objąć pomocą te rodziny (osoby), w których dochód jest poniżej podanej kwoty. Nie planuje się organizowania dodatkowych punktów żywienia dzieci i młodzieży. Istniejące punkty w szkołach i przedszkolach zabezpieczają potrzeby w tym zakresie. Planuje się uruchomienie obiadów dla dzieci i młodzieży w Bobrku.

Organizowanie pomocy dla osób dorosłych, bezdomnych, starych, chorych, niepełnosprawnych czy samotnych uzależnione będzie od indywidualnych potrzeb.

 

Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji zdrowia (…) z dnia 23 lutego 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/311/2006

w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób
w latach 2006 – 2009.

 

załącznik nr 9

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego Rada Miejska ustala wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w  I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS w Chełmku. W roku 2005 na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 572.000 zł. Posiadane środki finansowe umożliwiają ustalenie tych wielkości w wysokości: najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 535 zł. Wartość jednego punktu – 4,15 zł.

 

          Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska z posiedzenia wspólnego Komisji zdrowia (…) oraz handlu (…) z dnia 22 marca 2006 r. oraz z posiedzenia komisji budżetu (…) z 22 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/312/2006

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników MOPS
w Chełmku.

 

załącznik nr 10

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku.

W związku z coroczną waloryzacją płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych (w tym roku zaplanowaną przez budżet państwa na 2 % od wynagrodzenia zasadniczego pracownika) zaistniała konieczność zmiany uchwały z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP. Nie ulega zmianie wartość jednego punktu przeliczeniowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Zmieniona zostaje stawka najniższego wynagrodzenia zasadniczego z 470 na 480 zł. Przyjęte wartości zapewniają realizację najniższych wynagrodzeń pracowniczych określonych w przepisach płacowych dla tej grupy pracowniczej.

 

          Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko z posiedzenia Komisji budżetu (…) z dnia 9 lutego 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/314/2006

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy oraz MZSiP w Chełmku.

 

załącznik nr 11

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

          W związku z koniecznością ustalenia na kolejny rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę uzgodniono ze związkami zawodowymi zmiany w dotychczasowym regulaminie i ustalono, że pula na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zostanie zwiększona z 3 % do 5 % ich wynagrodzeń zasadniczych. Ponadto uzgodniono zmianę w tabeli dodatku funkcyjnego dla dyrektorów o kwotę 50 zł na każdym poziomie dodatków. Zwiększenie puli na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w naszej gminie wiążą się z koniecznością wyrównania wynagrodzeń nauczycieli do poziomu zgodnego z zapisami Karty Nauczyciela określonymi w art. 32. Koszt wprowadzenia regulacji dodatków motywacyjnych wyniesie ok. 117 tys. zł.

 

          Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska z posiedzenia Komisji budżetu (…) z dnia 23 marca i Komisji edukacji (…) z dnia 28 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/313/2006

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

załącznik nr 12

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

          Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) oraz handlu (…) z dnia 17 stycznia 2006 r. Na sesji RM w dniu 9 lutego 2006 r. projekt uchwały nie uzyskał większości głosów w związku z tym został przekazany do ponownego omówienia. Radni wnosili o dokładne sprecyzowanie praw i obowiązków przedsiębiorcy – dostawcy wody.

Pismem z dnia 16 lutego 2006 r. – znak AGK 7033 – 1/2006 Burmistrz skierował pismo do Przewodniczących Komisji budżetu (…) i handlu (…) oraz wnioskodawcy p. A. Stokłosy o dokładne sprecyzowanie wniosków do regulaminu. W piśmie wyjaśniono radnym, że projekt regulaminu…. został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Regulamin zawiera prawa i obowiązki przedsiębiorstwa i odbiorców usług określone w art. 19 ust. 2 ustawy.

 

Radni przyjęli wyjaśnienia i nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 15  radnych: 14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/315 /2006

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

 

załącznik nr 13

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W dniu 10 marca 2006 r. wpłynął wniosek MZGK Sp. zoo w Chełmku o przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek spełnia wszystkie wymogi narzucone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 24 pkt. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r nr 72 poz. 747 z późn. zm) Rada Miejska w drodze uchwały na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa może przedłużyć czas obowiązywania taryf o 1 rok.

Obowiązujące taryfy (brutto) to:

–               woda pitna  – 3.43 zł/m3

–               abonament – 3,75 zł

–               woda surowa – 2.09 zł/m3

–               abonament – 3,75 zł

–               odbiór ścieków – 4,13 zł/m3

 

Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska z posiedzenia wspólnego Komisji zdrowia oraz handlu (…) z dnia 22 marca 2006 r. oraz Komisji budżetu (…) z 23 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/316/2006

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

załącznik nr 14

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z posiedzenia Komisji budżetu (…) z 23 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/317/2006

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

 

załącznik nr 15

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie dokapitalizowania MZGK w Chełmku sp. zoo.

W związku ze stwierdzeniem podwyższonego poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody MZGK w Chełmku zmuszony został do dokonania zakupu lampy UV, której zainstalowanie w stacji uzdatniania wody było konieczne dla polepszenia jakości wody. Zakład musiał ponieść również szereg innych wydatków niezbędnych w zaistniałej sytuacji np. ekspertyzy specjalistycznych podmiotów zajmujących się technologią uzdatniania wody. Wszystkie środki wydatkowane były w trybie awaryjnym. Niniejsza uchwała dopuszcza zgodę na dokapitalizowanie zakładu w kwocie 80 tys. zł tj. objęcie przez MZGK 160 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

 

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z posiedzenia Komisji budżetu (…) z 23 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/318/2006

w sprawie: dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Chełmku sp. zoo.

 

załącznik nr 16

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

Rada Miejska w 2005 r. wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności na fragment nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 842/246. Na podstawie tej uchwały została spisana umowa ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej pomiędzy Burmistrzem Chełmka i Państwem W. i A. Piątek. Następnie działkę 846/246 podzielono na nowe nieruchomości oznaczone jako: 842/273, 842/274 i 842/275.

Pan A. Piątek zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie działką 842/273 na cele budowlane. Inwestycja, którą chce zrealizować to ogólnodostępny parking na 19 miejsc. Służebność na działkę 842/273 i zgodę na budowę drogi zbiorczej już posiada, natomiast parking przylegał do drogi zbiorczej. Budowa przedmiotowego parkingu byłaby rozszerzeniem zakresu inwestycji pod nazwą drogi zbiorczej. Inwestor złożył pisemne oświadczenie, że po zakończeniu wyżej wymienionej inwestycji zobowiązuje się do przeniesienia poniesionych na nią nakładów nieodpłatnie na rzecz Gminy Chełmek. Szczegółowy zakres inwestycji i obowiązku stron określi porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem P. Piątek, a Gminą Chełmek reprezentowaną przez Burmistrza.

 

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z posiedzenia Komisji budżetu (…) z 23 marca 2006 r. oraz Komisji wspólnej handlu (…) oraz zdrowia (…) z dnia 22 marca 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za, 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/319/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Gminy Chełmek na cele budowlane.

 

załącznik nr 17

 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

Kontrole sanepidu w zaleceniach pokontrolnych nakazują wykonanie utwardzenia terenu przyległego do placu targowego. W związku z tym, że koszt utwardzenia tego fragmentu nieruchomości kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych to zasadnym rozwiązaniem jest oddanie tego fragmentu nieruchomości w dzierżawę pod zabudowę kioskami handlowo-usługowymi.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały zezwalającej na oddanie w dzierżawę na okres 10 – ciu lat, fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntówjako 842/275, która jest własnością Gminy Chełmek. Przedmiotowa dzierżawa obejmować będzie trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 108,00 m2 położone w Chełmku przy ul. Krakowskiej, które zostaną przeznaczone pod zabudowę obiektami handlowo – usługowymi. Dzierżawcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu.

 

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z 9 lutego 2006 r.  oraz negatywne stanowisko Komisji  handlu (…) z dnia 14 marca 2006 r.

 

W związku z rozbieżnymi opiniami Komisji Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.

 

          B. Hojka uzasadnił negatywne stanowisko Komisji handlu (…). Poinformował, żeCzłonkowie Komisji uznali, że nie powinno się ograniczać terenu dla handlu “obwoźnego” czy “z ręki”. Sklepów jest dużo i w dalszym ciągu będzie przybywać, natomiast teren dla handlu obwoźnego jest bardzo mały i w dni targowe jest bardzo ciasno. Ponadto są okresowo potrzeby handlu takimi artykułami, których nie dostarczają sklepy (np. wiosną różnego rodzaju rozsady).

W związku z powyższym Komisja handlu (…) zaproponowała, aby utwardzić tereni powiększyć ilość miejsc handlowych, a w przyszłości w miarę posiadanych środków finansowych wykonać zadaszenie tej części placu. Dlatego opinia do przedłożonego projektu uchwały była negatywna.

 

Palka zwrócił się do Burmistrza z pytaniem jakie koszty trzeba ponieść, aby utwardzić ten teren oraz ile wynosiłby dochód z dzierżawy tego terenu.

 

          Burmistrz poinformował, że koszt utwardzenia tego terenu może wynieść ok. 40 – 50 tys. zł. Dochód z dzierżawy może wynieść ok. 24 tys. zł rocznie.

Burmistrz poinformował również, że pomysł wydzierżawienia tego terenu powstał na podstawie propozycji – ofert osób potencjalnych dzierżawców. W chwili obecnej brak jest danych ile osób mogłoby przystąpić do budowy obiektów. Sanepid jednak wymaga, aby jak najszybciej rozwiązać problem zagospodarowania tego terenu.

 

          A. Stokłosa poinformował, że ok. 2 lub 3 lata temu radni proponowali, aby utwardzić ten teren materiałem tanim np. żwirem i do chwili obecnej nic nie zrobiono.

 

          H. Wiśniewski proponuje, że jeśli jest np. dwóch oferentów to można część działki przeznaczyć do wydzierżawienia, a pozostałą część utwardzić i wykorzystać do handlu obwoźnego.

 

Burmistrz zaproponował, że jeśli jest takie życzenie radnych, to może wskazać proponowany zarys budynku przez “opalikowanie” w terenie. To może dać obraz wyglądu placu po wybudowaniu obiektów i ułatwi podjęcie decyzji radnym.

 

W związku z powyższym Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem o wycofanie tego punktu z porządku obrad sesji do ponownego rozpatrzenia.

 

Przewodniczący RM poddał wniosek pod głosowanie:

Głosowało 15 radnych: 15  – za,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Radni jednogłośnie postanowili o wycofaniu z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

Po odbyciu wizji w terenie Komisje ponownie zaopiniują projekt uchwały, który następnie powróci pod obrady sesji RM.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/304/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych w Chełmku przy ul. Gen. Andersa 1.

Zgodnie z informacją Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podjęta w dniu 9 lutego 2006 r. uchwała RM w Chełmku nr XL /304/2006 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych w Chełmku przy ul. Gen. Andersa 1 nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z powyższym przygotowana została uchwałą zmieniająca zapis § 6 – wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA XLI/320/2006

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/304/2006 z dnia
9 lutego 2006  r. dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych

położonych w Chełmku przy ul. Gen. Andersa 1.

 

załącznik nr 18

***

   Po omówieniu projektów uchwał – na wniosek Radnych, Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy w obradach.

***

 

Przewodniczący RM poinformował zebranych, że Gmina Chełmek zajęła I miejsce w 8 Powiatowym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Drużyn Samorządowych, który odbył się w Oświęcimiu w dniu 5 marca 2006 r.

Przewodniczący w imieniu swoim i Radnych Rady Miejskiej w Chełmku pogratulował drużynie reprezentującej Samorząd Gminy Chełmek.

Drużynę reprezentowali: A. Saternus, A. Skrzypiński, M. Idzik, B. Dulęba, B. Kowalczyk, S.Fedecki, Krzeczkowski i Iwanicki.

 

***

   P. Bogdan Dulęba oraz Przewodniczący RM wręczyli Burmistrzowi Chełmka p. Andrzejowi Saternusowi Akt Nadania Złotej Odznaki Ludowego Zespołu Sportowego wraz z gratulacjami w imieniu  wszystkich Radnych RM.

 

***

   Sekretarz Miejski p.Janina Świerz poinformowała, że w dniu 4 marca 2006 r. Urząd Miejski w Chełmku uzyskał certyfikat “Przejrzysta Polska”. Do udziału w akcji zgłosiły się 403 gminy i powiaty z całej Polski z czego 403 samorządy otrzymały certyfikat w tym Gmina Chełmek.

Przewodniczący RM złożył wyrazy uznania i gratulacje.

 

***

 

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniach: Komisji budżetu (…) w dniu 9 lutego, handlu(…) – 14 marca oraz Komisji edukacji (…) w dniu 28 marca 2006 r. Komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie.

Komisja handlu (…) zgłosiła wnioski, które zostały przyjęte i będą realizowane przez Komisję RPA w bieżącym roku.

 

Radny H. Wiśniewski zawnioskował, aby wywiesić ogłoszenia o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepów.

 

Radna Z. Urbańczyk poinformowała, że skala problemów alkoholowych była badana przez ankieterów w ubiegłym roku. Jednak w sporządzonym dokumencie brakuje wiele danych, które mogłyby dać informację jaki jest poziom zagrożenia na naszym terenie. Brakuje szczególnie populacji badanych.

 

     Przewodnicząca Komisji RPA Janina Świerz poinformowała, że wnioski zostały zgłoszone na posiedzeniu Komisji edukacji (…) i firma sporządzająca Diagnozę… udzieli informacji na pytania radnych.

 

A. Stokłosa poprosił o informację czy osoby dotknięte problemem alkoholowym lub ich rodziny mogą skorzystać nieodpłatnie z porady Radcy Prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

 

     Radca Prawny M. Niczyporuk poinformował, że osoby takie zgłaszają się i otrzymują pomoc. Korzystają najczęściej z pomocy w pisaniu wniosków do sądu lub pozwu rozwodowego itp.

 

     M. Gołyźniak poinformowała, że w siedzibie PZIRiE na ul. Topolowej w Chełmku dwóch prawników udziela nieodpłatnie porad dla mieszkańców. Zachęca do korzystania.

 

     Przewodniczący RM zwrócił się do przedstawiciela “Echa Chełmka” o zamieszczenie informacji o możliwości skorzystania z porady prawnej, a także do Burmistrza o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Gminy Chełmek.

 

Przewodniczący RM poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. (14 – za).

 

załącznik nr 19

 

Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji wniosków, interpelacji oraz uchwał RM.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2006 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od dnia 31 stycznia 2006 r. do 23 marca 2006 r.

 

Radni (B. Kania, D. Kręźlewicz, Z. Urbańczyk) pytali Burmistrza o planowane remonty placówek oświatowych oraz o remonty przystanków autobusowych i uzupełnienie urządzeń zabawowych placów zabaw.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania Radnych.

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 21 do protokołu .

 

Ad. 18. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.        Przewodniczący RM odczytał wnioski Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole 26/2006 z przeprowadzonej w dniu 21 lutego br. kontroli MOPS w Chełmku.

 

2.        Burmistrz Chełmka przekazał Radnym ważniejsze informacje ze spraw bieżących Gminy m.in.:

–     sprzątanie pozimowe zostało rozpoczęte. W pierwszej kolejności sprzątane będą ciągi ulic, przystanki, skwery,

–     na remonty cząstkowe dróg gminnych odbyły się dwa przetargi, które nie dały rezultatu. Obecnie trwają negocjacje z dwoma firmami w celu wyłonienia wykonawcy i jak najszybszego przystąpienia do remontów,

–     remont ul. Krakowskiej zgodnie z zapewnieniami ZDW Kraków rozpocznie się w przyszłym tygodniu – przy sprzyjającej pogodzie,

–     w sprawach remontów dróg powiatowych wg. informacji uzyskanych z ZDP w Oświęcimiu – przetarg na wyłonienie wykonawcy jeszcze nie został rozstrzygnięty

–      stan dróg powiatowych jest bardzo zły,

–     zakończyły się negocjacje i od kwietnia br. rozpocznie się regularna naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego. Zasady zgłaszania nieświecących lamp zostaną podane do publicznej informacji,

–     Gmina czyni starania o otrzymanie ok. 100 osób z PUP w Oświęcimiu do prac tzw. społeczno-użytecznych. Osoby będą zatrudniane na 10 godzin tygodniowo. Miesięcznie każdy otrzyma 240 zł. ( 6 zł za godz.) z tego Gmina pokryje 40 % oraz dodatkowe koszty takie jak: szkolenie BHP, ubezpieczenie, sprzęt do pracy.

–     Burmistrz poinformował również, że jest wielu mieszkańców Gminy Chełmek, którzy odmawiają propozycji pracy. Pojawia się ostatnio wiele propozycji pracy w Chełmku, a także w tyskiej strefie przemysłowej, ale osoby bezrobotne odmawiają propozycji pracy. Ten problem powinien być przeanalizowany dokładnie na Komisji budżetu (…) RM w Chełmku.

 

3.        D. Kręźlewicz wnioskowała o rozwiązanie problemu zastoiny wodnej na drodze przy wjeździe na targowisko.

 

Burmistrz poinformował, że zna problem i poczyni starania o rozwiązanie problemu.

 

4.        M. Gołyźniak:

–    podziękowała Burmistrzowi za nowe pomieszczenie dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gorzowie. Członkowie są bardzo zadowoleni, mają miejsce, gdzie się mogą spotykać. Jest tylko jeszcze problem z dostarczeniem wody do obiektu oraz brak toalet – zwróciła się do Burmistrza o pomoc w tym zakresie,

–     w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza Radna zwróciła uwagę na konieczność sprzątania  po zimie  na terenie osiedla oraz na problem psów,

–     poinformowała, że część właścicieli garaży na ul. Kolejowej w Chełmku usunęła swoje garaże, a część nie zastosowała się do polecenia i w dalszym ciągu korzystają z garaży,

–     pytała czy III budynek w SG ZOZ, w którym obecnie swoje pomieszczenie mają pielęgniarki środowiskowe będzie remontowany, ponieważ pomieszczenia są w bardzo złym stanie technicznym,

–     co dalej z cmentarzem.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi:

–     temat garaży na ul. Kolejowej przedłuża się ze względu na spór dotyczący przebiegu granicy terenu kolejowego. Jednak temat ten wymaga uporządkowania i w związku z tym konieczne jest  usunięcie  wszystkich garaży.

–     zgodnie z wcześniejszymi informacjami II i III budynek będzie modernizowany ze środków unijnych. Do budynku III na piętro zostaną przeniesione pomieszczenia MOPS – z oddzielnym wejściem. Rozpoczęcie modernizacji opóźnia się, w związku z trwającymi procedurami odwoławczymi wnoszonymi po przetargu na wyłonienie wykonawcy.

–     w sprawie budowy cmentarza Gmina uzyskała opinię Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – który wyraził zgodę na pochówek do szczelnych kwater murowanych z wyłączeniem grobów ziemnych. Gmina oczekuje jeszcze na opinię Sanepidu w Oświęcimiu.

 

5.        Kania B. informuje, że na chodniku (k. barierki) przy ul. Brzozowej w Chełmku przy wejściu do szkoły zapadł się chodnik k. studzienki telekomunikacyjnej. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosi o usunięcie usterki.

 

6.        Z. Urbańczyk uważa, że na ul. Jagiellońskiej jest bardzo dużo dziur w jezdni i remont cząstkowy tej drogi nic nie da – konieczne byłoby położenie nowej nawierzchni przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.

 

7.        J. Radwańska – zgłaszała zimą, że wyjazd dla osób niepełnosprawnych jest oblodzony i utrudnia poruszanie się korzystającym. Obecnie jest bardzo dużo piasku pozostałego po zimie – co również utrudnia wjazd wózkiem inwalidzkim. Dyrekcja SGZOZ powinna szybciej reagować i nie dopuszczać do takich sytuacji.

 

W nawiązaniu do wcześniejszej  wypowiedzi Burmistrza Radna zgłaszała również konieczność naprawy nawierzchni dróg – Mickiewicza, Kochanowskiego i Staicha.

 

8.        A. Stokłosa poprosił o informację jakich działań można się spodziewać od służb MZGK w zakresie uprzątnięcia piasku z chodników i poboczy dróg po akcji zimowej. Radny poruszył również sprawę konieczności obcięcia gałęzi bardzo wysokich drzew przy ul. Sobieskiego w Chełmku

 

Burmistrz poinformował, że MZGK posiada tylko spisaną umowę z Gminą Chełmek na sprzątanie pozimowe przy  drogach gminnych.

9.        E. Krupa – k. przychodni został zlikwidowany stojak na rowery. Stojak w tym miejscu jest konieczny i należy go ponownie zainstalować.

 

10.    Wiśniewski H. – w imieniu mieszkańców bloku 6 przy ul. 11 – go Listopada ponawia konieczność naprawy chodnika i terenu przed blokiem zniszczonego podczas prac wykonywanych przez PECiGWŚ ENWOS. Administrator winien wyegzekwować uporządkowanie terenu przez wykonawcę.

 

11.    M. Palka – kiedy można liczyć na rozpoczęcie robót melioracyjnych – czyszczenie rowów.

 

Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy przydzielił tylko 4 osoby na prowadzenie robót publicznych. Osoby te zostały przeznaczone do oczyszczania miasta. W miesiącu kwietniu przydzielone mają być dodatkowe osoby, które w maju rozpoczną czyszczenie rowów i obkaszanie wałów.

 

12.     Z. Urbańczyk – zgłosiła konieczność regulacji odpływu Małej Strugi przy ul. Jaworznickiej, jest zarośnięta i hamuje odpływ wody do rzeki.

Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył wizję w terenie w tym rejonie i stwierdził, że obecnie nie ma zagrożenia zatopienia domów w pobliżu Strugi. Poinformował, że po otrzymaniu pracowników robót publicznych rów zostanie oczyszczony.

 

13.    H. Wiśniewski – poprosił o informację – gdzie będą instalowane ławki na terenie Gminy.

 

Burmistrz poinformował, że została już sporządzona mapka z uwidocznionymi punktami, gdzie ławki zostaną zainstalowane. Zainteresowanych odesłał do Wydziału AGK tut. Urzędu, gdzie można zapoznać się z planowanym rozmieszczeniem ławek.

 

14.    Na zakończenie obrad sesji RM Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej p. Helenę Szewczyk o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w 2005 r.

 

P. H. Szewczyk odczytała sprawozdanie, które stanowi załącznik nr  22  do protokołu.

 

15.    Przewodniczący RM odczytał pismo Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin Sejmiku Województwa Małopolskiego – Apel do Ministra Transportu i Budownictwa oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podjęcia szybkiej decyzji o przebudowie i modernizacji drogi krajowej nr 44.

Radni nie zajęli stanowiska.

 

16.    Przewodniczący RM odczytał ofertę Spółki SILESIA TV z Gliwic dotyczącą projektu transmisji lub retransmisji sesji Rady Miejskiej.

Ze względu na duże koszty przedsięwzięcia Radni Rady Miejskiej w Chełmku nie wyrazili zgody na zawarcie umowy na zakup urządzeń i emitowanie przez spółkę SILESIA TV transmisji obrad sesji.
Ad. 19. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń podziękował zebranym za sprawny przebieg sesji i o godz. 16,35 zamknął XLI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*