Protokół Nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr XIII/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 18 grudnia 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27. XI. 2003 r.

3.      Projekt uchwały RM w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka  w przedszkolu samorządowym.

4.      Projekt uchwały RM w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych.

5.      Projekt uchwały RM w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.

6.      Projekt uchwały RM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ENWOS.

7.      Projekt uchwały RM w sprawie zmiany załącznika nr 2 uchwały ustalającej wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006.

8.      Projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek na 2003 r.

9.      Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2003.

10.  Projekt uchwały o zaciągnięciu zobowiązań, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2003 r.

11.  Projekt uchwały w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r, w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

13.  Przyjęcie do wiadomości skonsolidowanego bilansu JST za 2002 r.

14.  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i wszystkich Komisji stałych na 2004  r.

15.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

16.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

17.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

18.  Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

         Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył XII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał   i decyzji.

Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Chełmka przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi Betlejemskie Światło Pokoju od Komendantki, Instruktorów, Harcerzy i Zuchów Hufca Chełmek.

 

Burmistrz wnosi o włączenie do porządku obrad sesji dwa projekty uchwał po pkt. 10:

– projekt uchwały w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

– projekt uchwały w sprawie załącznika do uchwały nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r, w sprawie przekazania zadań z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego.

Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę wniesioną przez Burmistrza i Przewodniczący RM poddał  porządek obrad wraz z poprawką pod głosowanie.

 

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku.

Protokół nr XII/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 27 listopada 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały RM w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

           Konieczność zmiany dotychczasowej uchwały zaistniała w związku ze zgłaszanymi wnioskami rodziców o uściślenie zapisów uchwały o opłacie stałej za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i potrzebą zastosowania ulg w opłatach dla rodziców, którzy mają w przedszkolu więcej niż jedno dziecko.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 6 godzin wyniesie 60 zł. miesięcznie, natomiast do 6 godzin dziennie – 40 zł miesięcznie. Opłata ta nie dotyczy dzieci grup zerowych realizujących program nauczania i wychowania w zakresie minimum programowego (5 godz. dziennie) – dla tych dzieci (korzystających z herbaty) obniża się o 80 % wysokość opłaty.

Koniecznym jest również uporządkowanie sprawy płacenia w okresach skróconej działalności przedszkola (okres wakacyjnej przerwy w działalności przedszkola) oraz  dookreślenie sytuacji w jakiej można zwolnić dziecko z opłaty  stałej za dany miesiąc z powodu nieobecności związanej           z chorobą dziecka trwającą cały miesiąc.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 11 grudnia 2003 r., oraz z posiedzenia Komisji Edukacji (…) z dnia 8 grudnia br.

Komisje proponują zmianę zapisu § 1 pkt. 6 projektu uchwały na treść:

„W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu choroby obejmującej cały miesiąc kalendarzowy, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca opłaty stałej nie pobiera się”.

 

Rada Miejska przyjęła wniosek Komisji Edukacji (…) i Budżetu (…) o zmianę zapisu w § 1 pkt. 6 głosowaniem: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

 

Projekt uchwały wraz z poprawką został poddany pod głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIII/102/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym

 

Uchwała stanowi  załącznik 3  do protokołu.

 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych.

W związku z zadeklarowanym przystąpieniem Gminy Lędziny od dnia 1 stycznia 2004 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Katowicach konieczna jest zmiana uchwały oraz porozumienia do niej.

Nowe brzmienie porozumienia umożliwi obniżenie kosztów dowozu dla gmin Chełmek, Miedźna i Bieruń o koszt udziału w nim gminy Lędziny.

Poza tym niezbędne stanie się również zawarcie dodatkowej umowy na usługę przewozową w tym zakresie, jaki wykracza poza zamówienie.

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz z materiałami. Ponadto projekt uchwały został omówiony i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisjach  Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 11 grudnia 2003 r., oraz z posiedzenia Komisji Edukacji (…)  z dnia 8 grudnia br.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XIII/103/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego na realizację zadań publicznych

 

Uchwała stanowi załącznik 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały RM w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych.

Projekt uchwały został omówiony i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Budżetu (…)  Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko z dnia 11 grudnia 2003 r.

Radny B. Hojka wyraził swoje zaniepokojenie jakie będą skutki odstąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenów górniczych.

Burmistrz udzielił wyjaśnień :Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Plany te zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt. 3 mają na celu m.in. zapewnić ochronę środowiska, w tym obiektów budowlanych. Na obszarze gminy Chełmek znajdują się tereny górnicze Kopalni Węgla kamiennego „Janina” w Libiążu i KWK „Piast” w Bieruniu. Zgodnie z art. 145 koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego dla przedsiębiorcy, który w dniu wejścia w życie ustawy wydobywa kopalinę ze złoż, ponosi 50 % przedsiębiorca i w 50 % właściwa gmina. Do tej pory nie udało się uzyskać deklaracji zakładów wydobywczych do współfinansowania sporządzenia przedmiotowych planów.

W art.. 53 ust. 6 ustawodawca dopuścił możliwość podjęcia przez radę Gminy uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w  przypadku jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne.

W celu podkreślenia wielkości wpływów eksploatacji górniczej na środowisko Urząd Miejski w Chełmku pozyskał od Działów Mierniczo – Geologicznych KWK Janina w Libiążu i KWK „Piast” w Bieruniu materiały dotyczące projektowanych robót górniczych, w tym mapy powierzchni w skali 1:10000 z zaznaczonymi wpływami planowanej eksploatacji górniczej tych kopalń na terenach gminy Chełmek.

Z analizy uzyskanych materiałów mapowych oraz powziętych informacji o projektowanych robotach przygotowawczych i eksploatacyjnych wynika, że:

–          KWK „Piast” w Bieruniu nie prowadzi i nie projektuje robót górniczych, które do 2008 r. spowodowałyby ujemne wpływy na środowisko i obiekty budowlane na powierzchni w gminie Chełmek, – mogące występować lokalnie wstrząsy tektoniczne  i niewielkim natężeniu nie będą powodować ujemnych oddziaływań,

–          KWK „Janina” w Libiążu w latach 2003 – 2008 będzie prowadziła eksploatacje w terenach gdzie na powierzchni nie występuje zabudowa, wyjątkiem jest teren w rejonie ul. Krakowskiej (na odcinku 300 m od strony Libiąża), gdzie wpływy przekroczą II kategorię odporności terenów na szkody górnicze, graniczne odkształcenia terenu osiągną wartość IV kategorii, na którą to kategorię można wykonać roboty zabezpieczające przed wpływami górniczymi – pozostały teren gminy Chełmek to obszary o nieznacznych bądź żadnych wpływach eksploatacji górniczej na środowisko.

Można uznać, że do końca 2008 r. wpływy eksploatacji górniczej na terenie gminy Chełmek będą nieznaczne i odstąpić od sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych do 31 grudnia 2008 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/104/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych

 

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały RM w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” w Chełmku Sp. z o.o.  na podwyższenie kapitału zakładowego.

PECiGWŚ „ENWOS” prowadzi działalność na terenie przemysłowym Chełmka od 1991 r. Spółka została założona do prowadzenia działalności obejmującej:

–         wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła w postaci wody grzewczej i pary technologicznej,

–         przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej

–         przesyłanie i sprzedaż wody pitnej i przemysłowej,

–         usługi w postaci remontów i wykonawstwa sieci wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych i elektrycznych.

 

 

Spółka oprócz sprzedaży ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania miasta Chełmek oraz zakładu prowadzi również sprzedaż pary na cele technologiczne dla PWG Gumipol.

Ok. 80 % produkowanego ciepła jest dostarczana na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkańców miasta. Sprzedaż i dystrybucja wody prowadzona jest na terenie przemysłowym miasta Chełmka.

Wspólnikami PECiGWŚ ENWOS  są: Gmina Chełmek, PB. „Dermex” i inni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo do końca 2003 r. ma przeprowadzić działania w sprawie podniesienia wartości każdego udziału do 500 zł minimum.

Ponieważ ENWOS dzierżawi od Gminy budynek kotłowni wodnej, grunt, tunel do nawęglania oraz sieci ciepłownicze to stosownym byłoby podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu przez udziałowca nie zmniejszając ilości posiadanych udziałów.

Pozwoli to na spełnienie obowiązkowego wymogu oraz na zwiększenie możliwości pozyskiwania przez nasz zakład obrotowych środków dla przeprowadzenia niezbędnych remontów oraz modernizacji parku maszynowego.

 

Projekt uchwały został omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji Budżetu (…)  Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

Radny M.Idzik przypomniał, że złożył wniosek o wykonanie analizy rozwiązania Spółki „Enwos” i otrzymał odpowiedź, że analiza zostanie zlecona po uchwaleniu nowego budżetu. W dalszym ciągu będzie dążył do tego, aby na terenie gminy była jedna spółka zajmująca się dostarczaniem wody. Ponadto uważa, że spółka ENWOS powinna przejąć od syndyka PZPS sieć wodociągową, aby nie płacić dzierżawy. Ponadto zwrócił uwagę, że uchwała powinna była trafić pod obrady już kilka miesięcy wcześniej.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu, że spółka ENWOS jest spółką gminną tak jak ADM czy MZGK. Spółka zapewnia dostawę ciepła dla osiedla mieszkaniowego. Aby utrzymać się poszerza swoją działalność – obecnie o dostawę energii elektrycznej.

Gmina przystępując do spółki zaakceptowała wszystkie warunki.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zwiększenie kapitału spółki, a Gminę zwolni z obowiązku wykonywania remontów, ponieważ są to obiekty stare wymagające ciągłych napraw.

 

Radny M. Idzik zapytał jaki kapitał do ENWOSU wnosi wspólnik – PB „Dermex”?

 

Burmistrz poinformował Radnego, że wspólnik musi wnieść taki sam kapitał rzeczowy lub gotówkowy.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 Radnych.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/105/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: wniesienia aportu przez Gminę Chełmek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” w Chełmku Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego

 

Uchwała stanowi załącznik 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr XLII/323/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) i Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska z dnia 11 i 15 grudnia 2003 r.

 

Obecnie obowiązująca uchwała nr XLII/323/2002 z dnia 7 lutego 2002 r. regulująca między innymi zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek nie przewiduje możliwości przydziału mieszkań w szczególnych okolicznościach poza kolejnością określoną przez listy osób oczekujących na przydział mieszkania. Występują jednak sytuacje takie jak klęski żywiołowe lub sytuacje, w których występuje zagrożenie zdrowia lub życia osób ubiegających się o przydział mieszkania. Sytuacje takie zdarzają się stosunkowo rzadko, co gwarantuje, że nie zostaną wypatrzone dotychczas obowiązujące zasady.

 

Radny A. Stokłosa poinformował, że Komisja Zdrowia (…) wraz z Urzędem Miejskim jest w trakcie opracowania wieloletniego programu przydziałów mieszkań, ale w programie jest wiele nowości i wymaga to dokładnego przeanalizowania i dostosowania dla naszej gminy. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy przedstawionej uchwały do realizacji zadań bieżących.

 

W związku z powyższym projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. (15 za)

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/106/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: w sprawie zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr XLII/323/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.

             Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 49.250 zł na dofinansowanie remontów. Remonty zostały przeprowadzone ze środków z budżetu gminy. Obecnie brak środków na wynagrodzenia w związku z tym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Urząd małopolskie w Krakowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zrefundowali wydatki poniesione przy melioracji w kwocie 6.000 zł. Wykonano ponad plan dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwota 15.550 zł. Wystąpiły oszczędności w dziale opieka społeczne kwota 1.200 zł. Ogółem środki te w wysokości 72.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Na rachunku sum niewygasających z 2002 r. były środki na opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy. Rachunek bankowy był do końca listopada 2003 r. Niewydatkowana kwota 69.940 zł została przekazana na dochody budżetu gminy. Do końca listopada zapłacono faktury do 80 %. Pozostała kwota do zapłaty 69.940 zł. Termin zapłaty jest do 45 dni i będzie mógł zapłacony w 2004 r.

W związku z tym przenosi się tę kwotę na rachunek sum niewygasających.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/107/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2003. 

             W związku z tym, że zostały zawarte umowy na zadania ujęte w § 1 których zapłata nastąpi w 2004 r. przenosi się kwotę 161.930 zł na rachunek sum niewygasających.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/108/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku 2003

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2003 r.

             Realizacja płatności w ustawowych i umownych terminach wynika z obowiązku racjonalnego i prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi w budżecie gminy, dlatego też podjęcie tej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych na czas nie dłuższy niż 3 lata. Zobowiązania dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych w sposób umożliwiający terminową realizację zadań do wysokości rocznych kwot rodzajów wydatków określonych w planie finansowy, jednostki jak w roku, w którym zobowiązanie powstaje, jak poniżej:

–          media infrastrukturalne – kwota 769.500 zł

–          usługi komunalne – kwota 270.000 zł

–          usługi pozostałe – 88.000 zł

–          zobowiązania ZUS, US, FP – kwota 322.500 zł

Razem: 1.450.000 zł

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z dnia 11 grudnia 2003 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/109/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik 10 do protokołu

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a w szczególności zadania własne obejmują również sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Dnia 31 grudnia 2003 r. traci ważność porozumienie zawarte 12 grudnia 2002 r. pomiędzy Gminą Chełmek, a Związkiem Komunalnym „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w sprawie przekazania części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (linie autobusowe 308 oraz X/K).

16 grudnia 2003 r. Związek Komunikacyjny „Komunikacja Międzygminna” wystąpił z propozycją podpisania porozumienia w opisanej sprawie na rok 2004. Proponowane warunki porozumienia nie ulegają zmianie w stosunku do warunków zawartych w aktualnie obowiązującym porozumieniu.

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem Gmina Chełmek partycypuje w kosztach przejazdu na terenie gminy autobusów linii 308 i X/K. Koszt jednego wozokilometra wynosi 1,20 zł netto. W miesiącach od stycznia do października 2003 r.  koszty poniesione w związku  z przedmiotową dotacją przez Gminę Chełmek wyniosły 36 720, 67 zł.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/110/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r, w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

             Rada Miejska w Chełmku uchwałą nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. powierzyła prowadzenie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Gminie Miasto Oświęcim, Na podstawie tej uchwały w dniu 29 grudnia 1999 r. zostało podpisane stosowne porozumienie komunalne, na podstawie którego Gmina Miasto Oświęcim przyjęła w/w zadania.

Dnia 19 listopada 2003 r. Rada Miejska w Oświęcimiu przyjęła uchwałę w sprawie zmiany treści porozumienia. Zmiany te obejmują:

–         podwyższeniu ulega kwota dotacji przedmiotowej do jednego wozokilometra w stosunku do wartości obowiązującej w ubiegłym roku,

–         uregulowano tryb rozwiązywania spraw nie objętych porozumieniem, a powodujących zwiększenie ilości wozokilometrów, Sprawy takie będą rozpatrywane w formie indywidualnych negocjacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

–         od 1 stycznia 2005 r. kwota dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra będzie waloryzowana prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym corocznie w ustawie budżetowej na dany rok.

–         dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” dotacja celowa ( inwestycyjna) zostaje wliczona do kwota dotacji przedmiotowej.

–         zmianie ulegają terminy przedkładania planów wozokilometrów przez każdą ze stron porozumienia oraz planów kosztów 1 wozokilometra przez MZK Oświęcim.

–         wysokość dotacji celowej (inwestycyjnej) na rok 2005 i lata następne będzie każdorazowo negocjowana ze stronami porozumienia.

Projektowany wydatek w roku 2003 wynosi: dotacja przedmiotowa 140 633,53 zł ,  dotacja celowa 28 538,07 zł.

Projektowany wydatek w 2004 r. wynosi: dotacja przedmiotowa: 144 980,14 zł, dotacja celowa: 0 zł.

 

Radny E.Krupa – zwrócił uwagę, na mikrobusy, które podjeżdżają na przystanki przed przyjazdem autobusu i zabierają pasażerów.

Burmistrz poinformował, że rozkłady jazdy są zatwierdzane przez Powiatowego Koordynatora Przewoźników. Jest wiadomo, że właściciele busów  pomimo innego zatwierdzonego rozkładu jazdy zabierają  pasażerów i są w tym zakresie prowadzone kontrole.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/111/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu JST za 2002 r.

          Radni wraz z materiałami otrzymali „Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego”. Skarbnik Miejski p. Helena Plust Brulińska wyjaśniła Radnym obowiązek wykonywania skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego.

W bilansie skonsolidowanym ujęto bilans Urzędu Miejskiego jako jednostki dominującej i bilans jednostek budżetowych tj. MZSiP, MOPS, a także MOKSiR i SG ZOZ w Chełmku.

Suma Aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosi 49.493 tys. zł.

 

Bilans został przyjęty przez Radę M. jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i wszystkich Komisji stałych na 2004 r.

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2004 r.

Radny p. M. Idzik zawnioskował, aby październikowy temat sesji przesunąć na wcześniejszy termin. W związku z powyższym Rada Miejska ustaliła, że „Kompleksowy program ochrony środowiska” zostanie omówiony na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu, natomiast w miesiącu październiku Rada proponuje dokonanie oceny działalności SG ZOZ, ADM, MZGK, PECiGWŚ „Enwos”.

 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2004 r.  z poprawką został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Następnie wszyscy Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali plany pracy swoich Komisji ustalone na 2004 r.:

p. H. Wiśniewski  –  plan pracy Komisji Budżetu (..) załącznik nr 15

p. B. Kania  – plan pracy Komisji Edukacji (..) załącznik nr 16

p. A.Stokłosa – plan pracy Komisji Zdrowia (…) załącznik nr 17

p. B. Hojka – plan pracy Komisji Handlu (…) załącznik nr 18

p. M. Idzik – plan pracy Komisji Rewizyjnej (…) załącznik nr 19

 

W planie pracy Komisji Zdrowia (…) na wniosek p. G. Kozyro przesunięto temat dot. funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku z miesiąca sierpień na miesiąc wrzesień 2004 r.

 

Wszystkie plany pracy zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

Ustalono, że miesiąc lipiec zostaje miesiącem wakacyjnym, w którym nie będą organizowane posiedzenia sesji i komisji.

 

Przewodniczący RM podziękował Radnym za współpracę w miesiącu 2003 r. i życzył owocnej współpracy w 2004 r.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

            Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od  30 września  do 12 listopada 2003 roku.

 

Radny A. Stokłosa poprosił o informację jaki skutek odniosły rozmowy przeprowadzone z p. Czechem w sprawie gromadzenia nieczystości na swojej posesji.

 

Radny E. Krupa poprosił o wyjaśnienie jakie ujęcie wody zabezpieczono w Libiążu (Budzowy).

Burmistrz udzielił odpowiedzi Radnym.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 20 do protokołu

 

Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

          Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2003 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu..

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

 

Ad. 17. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Radny M. Idzik odczytał wnioski z protokołu nr 7/2003 z przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2003 r. kontroli MOPS w Chełmku.

Kierownik MOPS w Chełmku p. Grażyna Kozyro poinformowała, że w dniu 23 grudnia 2003 r., dla osób samotnych terenu Gminy Chełmek odbędzie się Wigilia w Remizie OSP przy ul. Mickiewicza w Chełmku. Prosi zebranych o informację, jeżeli znają osoby, które są samotne i nie mają bliskiej rodziny.

 

Radny A. Stokłosa poinformował, że otrzymał odpowiedź dotyczącą zarzutów do wykonania centralnego ogrzewania w Przedszkolu przy ul. Chrobrego w Chełmku, która go nie satysfakcjonuje, ponieważ jest zbyt lakoniczna i w pełni nie odpowiada na postawione pytania, a poza tym jest to kopia skierowana do Zarządu Osiedla Stare Miasto.

Prosi o wyczerpującą, pisemną odpowiedź.

Radny B. Hojka pyta o załatwienie sprawy dotyczącej zakazu parkowania przy ul. Żeromskiego w Chełmku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r. wniosek został rozpatrzony i Zarząd Dróg Powiatowych wyraził zgodę na ustawienie znaku zakazu parkowania.

Radna J. Radwańska  wnioskuje, aby zaproponować właścicielom aptek w Chełmku, pełnienie dyżurów w dni świąteczne, ponieważ w święta jest utrudniony dojazd do Oświęcimia do najbliższej czynnej apteki.

Radny M. Idzik :

–        zwrócić się do Zakładu Energetycznego – czy podczas remontu – czy wymiany żarówek oświetlenia ulicznego jest potrzeba wyłączania napięcia w sieci oraz zgłosić potrzebę uregulowania zegarów włączających i wyłączających oświetlenie na ulicy Parkowej i Lipowej w Bobrku, ponieważ włączają się zbyt późno,

–        w jaki sposób została załatwiona przez SG ZOZ w Chełmku sprawa ryczałtów dla pielęgniarek środowiskowych ? w sprawie opieki całodobowej lekarze mieli zarejestrować działalność gospodarczą – czy została uzupełniona składka ? czy oszczędności i dodatni wynik finansowy jest wynikiem tego, że ZOZ  nie robił konkretnych zakupów w zakresie administracji i środków leczniczych ?  Radny prosi o pisemną odpowiedź.

 

Radny E. Krupa – w rejonie ul. Krakowskiej i Żeromskiego zostały wykonane parkingi, ale kierowcy nie korzystają z tych parkingów i w dalszym ciągu parkują w miejscach, gdzie stwarzają  niebezpieczeństwo. Poza tym, na ul. Piłsudskiego parkuje duży samochód, który zasłania widoczność i zagraża bezpieczeństwu.

Komendant Policji – P. Klaja  stwierdził, że samochód parkuje zgodnie z przepisami    i nie ma możliwości zmuszenia go do zmiany postoju.

 

Radny E. Krupa – zaproponował rozważenie możliwości wydzielenia tylko jednej strony ulicy  do możliwości  parkowania samochodu.

 

Radny H. Wiśniewski informuje, że w dalszym ciągu Klub Sportowy w Chełmku nie zorganizował walnego zebrania, a  wg Statutu klub winien przynamniej jeden raz w roku zorganizować takie zebranie.

Burmistrz poinformował, że Klub Sportowy w Chełmku jest zarejestrowany w Sądzie jako Stowarzyszenie. W przypadku stwierdzenia niezgodności działalności stowarzyszenia ze statutem członkowie stowarzyszenia winni wystąpić z wnioskiem o odwołanie Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem statutu.

 

Radny P. Legut poprosił Komendanta Policji o zwiększenie patroli w lasku k. szkoły – Gimnazjum, ponieważ często w tym miejscu można spotkać osoby spożywające alkohol i źle zachowujące się .

 

Radny A. Stokłosa:

–                           przy odśnieżaniu dróg, gdzie brak jest chodników, pług pozostawia zwały śniegu na poboczu, dzieci idące do szkoły muszą iść drogą lub brnąć w zaspach (ul. Jaworznicka). Prosi o rozwiązanie tego problemu.

–                           ul. Krzywoustego jest już zrobiona, ale kratki się wysunęły, asfalt zaczyna się kruszyć, ponadto ulica ta nie jest posypywana w czasie gołoledzi.

 

 

Ad. 18. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

         Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15,40.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń złożył Radnym, zaproszonym Gościom, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Przedstawicielom Jednostek Pomocniczych, Jednostek Organizacyjnych serdeczne życzenia dla Nich oraz dla Ich Rodzin oraz Współpracowników.

Życzenia Świąteczne złożyli również Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus, Radny Sejmiku Wojewódzkiego A. Telka oraz  Radny Powiatu Oświęcimskiego – A. Łękawa.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*