Protokół Nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2005r

Protokół nr XXVI/2005

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 3 marca 2005 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku.

4.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM nr XXIV/194/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXI/166/204 z dnia 16 września 2004 r.

7.        Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Bobrek na lata 2005 – 2006.

8.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Bobrek.

9.        Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w 2005 r.

10.    Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora MZSiP w Chełmku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

11.    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności.

12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

13.    Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

14.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

15.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

16.    Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

17.    Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

           

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXVI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Radny B. Dulęba poinformował telefonicznie o możliwości spóźnienia się na obrady sesji i prosił o usprawiedliwienie spóźnienia.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus poinformował radnych o zmianach wprowadzonych w projektach uchwał dotyczących Odnowy Sołectwa Bobrek. Poprosił o naniesienie korekty w materiałach dot. pkt. 5 i 6 porządku obrad tj. w miejsce słowa “modernizacja placu zabaw” należy wpisać “budowa placu zabaw”.

Ponadto zmiany dotyczące pkt. 7 i 8 porządku obrad zostały przekazane radnym przed posiedzeniem sesji, a dotyczą:

 

– zmiany nazwy dotychczasowego “Programu Odnowy Sołectwa Bobrek – Gmina Chełmek” na “Plan Rozwoju Sołectwa Bobrek”. W związku z powyższym należy dokonać zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/165/2004 RM w Chełmku z dnia 16 września 2004 r. na projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Bobrek.

– z załącznika do projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Bobrek na lata 2005 – 2006, zgodnie z sugestiami Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi, usunięto rozdział 1 “Charakterystyka Sołectwa Bobrek”.

 

Ponadto w projektach uchwał dokonano następujących korekt:

–      usunięto w tabelach dotyczących finansowania projektu – udział środków strukturalnych, ponieważ Gmina Chełmek zmuszona jest zagwarantować 100 % ogólnych kosztów zadania w związku z tym, iż dofinansowanie z SPO – ROL polega na refinansowaniu nakładów poniesionych przez benificjenta po przedstawieniu zapłaconych faktur,

–       zmieniono nazwę zadania nr IV w ramach projektu z modernizacji oraz doposażenia placu zabaw przy Domu Ludowym” na “budowę placu zabaw przy Domu Ludowym”.

 

Burmistrz złożył wniosek o przyjęcie dodatkowego punktu do porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie zmian w załączniku do uchwały nr XXV/201/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

Radni jednogłośnie przyjęli dodatkowy punkt obrad.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawką pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 stycznia 2005 roku.

Protokół nr XXV/2005 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 20 stycznia 2005 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że protokół czytało dwoje Radnych. W regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

***

            W związku z tym, że przed obradami sesji, mieszkaniec Chełmka p. Konstanty Niemczyk w imieniu swoim i p. Genowefy Kulczyk zgłosił prośbę o możliwość zabrania głosu podczas obrad sesji Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o ustosunkowanie się do prośby mieszkańców.

Radni Rady Miejskiej w Chełmku wyrazili zgodę na zabranie głosu przez w/w mieszkańców.

Przewodniczący udzielił głosu najpierw p. G. Kulczyk następnie p. K. Niemczykowi.

 

P. Genowefa Kulczyk poinformowała, że na jej posesji kończy się kanalizacja “burzowa”.
Z tego powodu jej posesja jest zalewana fekaliami. Interweniuje w tej sprawie od trzech lat bezskutecznie. Prosi o pomoc w ostatecznym załatwieniu sprawy.

 

P. K. Niemczyk poinformował, że kilka lat temu dokonał zamiany nieruchomości z Gminą Chełmek bez wcześniejszego dokonania wyceny i pomiaru nieruchomości. Czuje się pokrzywdzony i prosi o ponowne zbadanie tej sprawy.

Ponadto informuje o zbyt dużej podwyżce podatku rolnego. Pola nie uprawia rolniczo, ponieważ nie ma już SKRu, ceny usług prywatnych są bardzo duże, a emerytury niskie. W roku bieżącym otrzymał o 40 zł więcej od roku poprzedniego. Prosi o obniżenie podatku.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi mieszkańcom:

 

Panią G. Kulczyk poinformował, że zostaną podjęte działania w celu zbadania sprawy i możliwości usunięcia szkody. W tym celu poleci przeprowadzić wizję w terenie.

 

W sprawie interwencji p. Niemczyka poinformował, że w związku z niesłusznymi zarzutami proponuje zbadanie przez Komisję Rewizyjną RM całości sprawy dotyczącej zamiany gruntów
p. Niemczyka z gruntami Gminy Chełmek pod względem sprawdzenia prawidłowego toku postępowania podczas procedury zamiany.

W sprawie podatku rolnego Burmistrz poinformował mieszkańca, że podatek rolny oblicza się na podstawie ceny 1 q żyta, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2004 r.

 

Po uzyskaniu odpowiedzi Burmistrza mieszkańcy opuścili salę sesyjną, nie uczestnicząc w dalszej części obrad Rady Miejskiej.

 

***

 

Ad. 3.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 16 lutego 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Gmina Chełmek jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Brzozowej w Chełmku. W celu prowadzenia rozpoczętej na przedmiotowych nieruchomościach inwestycji obejmującej przebudowę parku miejskiego konieczne jest przekazanie części nieruchomości Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku w 10 letnią dzierżawę. W związku z powyższym konieczna jest zmiana obowiązującej uchwały w sprawie wydzierżawienia majątku dla MOKSiR w Chełmku.

 

            Burmistrz poinformował, że większość uchwał na dzisiejszej sesji to uchwały niezbędne do składnych wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Niniejsza uchwała jest niezbędna do załączenia do wniosku o współfinansowanie projektu p.n. “Modernizacja Parku Miejskiego
w Chełmku – rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej”.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 210 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie oddania na 10 lat w dzierżawę części majątku

Gminy Chełmek dla MOKSiR w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM nr XXIV/194/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 16 lutego 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

            MOKSiR planuje złożyć wniosek o dofinansowanie “Modernizacji Parku Miejskiego w Chełmku – rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej” w drugim naborze do ZPORR “obszary podlegające restrukturyzacji”. Przemiotowy projekt obejmuje kompleksową modernizację Parku Miejskiego. Dotyczy to przebudowy i zadaszenia muszli koncertowej, powstanie węzła sanitarnego, wytyczenie ścieżek rowerowo-spacerowych, wykonanie oświetlenia oraz innych obiektów typu fontanna, plac zabaw, skate park, ogród w stylu japońskim itp.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego można uzyskać wsparcie finansowe do 70 % kosztów kwalifikacyjnych inwestycji (z czego do 60 % ze środków strukturalnych UE, a do 10 % z Ministerstwa Gospodarki Pracy). Dofinansowanie będzie wypłacane transzami po zakończeniu kolejnych etapów zadania.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 211 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  3 marca  2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały RM nr XXIV/194/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Projekt uchwały  został omówiony  i  pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 23 lutego 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały budżetowej określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Dotyczy Odnowy Sołectwa Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej w tym:

1.   budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Sołectwie Bobrek

2.   renowacja nawierzchni boiska sportowego

3.   modernizacja Domu Ludowego

4.   modernizacja placu zabaw

Burmistrz poprosił radnych o dokonanie drobnej korekty w swoich materiałach i w § 1 pkt. 1 d. zamiast słowa “modernizacja placu zabaw” wpisać “ budowa placu zabaw”.

Niniejsza uchwała stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Odnowa Sołectwa Bobrek i pozwoli na rozwój sołectwa Bobrek i wyposażenie w dodatkowe punkty użyteczności publicznej. W przypadku zakwalifikowania się wniosku jest możliwość uzyskania 80 % dofinansowania – lecz nie więcej niż 450 tys. zł.

Radna D. Kręźlewicz pytała, co będzie jeśli Gmina nie uzyska wystarczającej ilości punktów i nie uzyska dotacji na realizację tak dużego zadania.

Burmistrz poinformował, że jeśli Gmina nie zostanie zakwalifikowana pozytywnie na dofinansowanie to środki własne w kwocie 240 tys. zł zostaną wykorzystane na realizowanie zadanie priorytetowego tj. budowa zaplecza dla klubu sportowego.

 

Radna M. Gołyźniak poinformowała, że jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania do w/w projektu ze środków UE  to  należy zweryfikować zakres zadań na Sołectwo Bobrek.

Radna informowała  również, że budowa placu zabaw w Bobrku ma  wynieś 115 tys. zł, a w Chełmku na osiedlu urządzono plac zabaw  za 30 tys.zł.

Burmistrz poinformował, że 30 tys. zł  to był  koszt  zakupienia  kilku urządzeń na już instniejącym placu zabaw, natomiast duży plac zabaw nowoczesny będzie budowany w Parku Miejskim.
W Bobrku jest planowana budowa placu zabaw, a nie rozbudowa więc koszt jest większy.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   11  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 212 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  3 marca  2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXI/166/204 z dnia 16 września 2004 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany  na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejski w Chełmku w dniu 23 lutego 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Gmina Chełmek stara się o dofinansowanie etapu Odnowy Sołectwa Bobrek – budowa zaplecza przy boisku sportowym, wymiana płyty boiska, modernizacja Domu Ludowego oraz modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żwynościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Nabór wniosków potrwa do 9 marca br. W przypadku otrzymania dofiansowania wypłata dotacji w ramach SPO ROL będzie odbywać się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, więc konieczne jest umieszczenie w budżecie na 2005 r. całkowitych nakładów inwestycyjnych.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  11  – za ,  0  – przeciw,  3  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty większością głosów  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/  213 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca  2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXI/166/204

z dnia 16 września 2004 r.

Uchwała  stanowi   załącznik nr 6   do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa Bobrek na lata  2005 – 2006.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 23 lutego 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Burmistrz poinformował, że Wieloletni Plan Inwestycyjny jest konieczny jako załącznik do wniosku o dofinanowanie Programu Operacyjnego pt. “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żwynościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W planie ujęto zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności. Ich faktyczne wykonanie uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, a także możliwości zapewnienia udziału własnego.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   11  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/  214 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Sołectwa

            Bobrek na lata 2005 – 2006.    

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Bobrek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 23 lutego 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Program Odnowy Sołectwa Bobrek został uchwalony 16 września 2004 r. Przyjęcie nowego Programu wynika z konieczności zmiany zakresu zadań, harmonogramu działań oraz nowej nazwy dokumentu.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  11  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 215 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  3 marca  2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku  Nr XXI/165/204

 z dnia 16 września 2004 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w 2005 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 10 lutego br. oraz na Komisji  Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 16 lutego 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska obu komisji.

 

Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w 2005 r. dotyczy realizacji Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dzieci do lat 7, uczniów  szkół ponadgimnazjalnych), osób dorosłych z gospodarstw o najniższych  dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, starych, chorych, niepełnosprawnych. Rządowy Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących” (Dz. U. nr 236. poz. 2363). W związku z zapisem § 1 ust. 2 Rozporządzenia rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podejmuje uchwałę o przyjętych w Gminie zasadach zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane  w  ramach zadań własnych gminy w  odniesieniu do dożywiania.

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 Rozporządzenia w 2005 r. pomoc w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwoty 474 zł. Z uwagi na trudną sytuację finansową wielu rodzin w gminie Chełmek uzasadnione jest przyjęcie kryterium ustalonego dla Programu i udzielanie pomocy w formie posiłku osobom (rodzinom o dochodach przekraczających kryterium uprawniające do bezpłatnych posiłków na zasadach zwrotu całości poniesionych wydatków. Uchwała określa zasady zwrotu tych wydatków.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/  216 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  3 marca  2005 roku

w sprawie:  zasad  zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania osób w 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora MZSiP w Chełmku do załatwienia indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Edukacji i Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 15 i 16 lutego 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska komisji.

W dniu 16 grudnia 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z nowelizacją, uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy uchwala regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub przezydent miasta. Do załatwienia  indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów rada gminy nie może  upoważnić ośrodka pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w publicznych szkołach, kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych i kolegiach pracowników służb społecznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest jest zadaniem własnym tych jednostek,
a stypendia te są finansowane z dochodów własnych.

Na dofiansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacji udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Burmistrz udzielił dodatkowych wyjaśnień do uchwały oraz poinformował, że jest przygotowywana druga uchwała ustalająca regulamin przyznawania stypendium, która zostanie przedstawiona radnym na następnej  sesji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI / 217 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca  2005 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora MZSiP w Chełmku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r.  Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowisko  komisji.

 

Burmistrz poinformował, że po uzgodnieniu z notariuszem proponuje,  aby w projekcie uchwały wykreślić w § 1 i w § 2 zbędny zapis tj.: ”zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania przedmiotowego terenu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

W związku z rozpoczętą przez P. A. Piątka inwestycją związaną z budową stacji paliw, myjni samochodowej, stacji diagnostycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntowej 842/245 położonych w Chełmku przy ul. Krakowskiej konieczne jest obciążenie fragmentu nieruchomości oznaczonej jako działka 842/246 stanowiąca własność Gminy Chełmek nieodpłatną służebnością.

Zarząd Dróg Wojewódzkich i Biuro Inżynierii Ruchu biorą pod uwagę klasę drogi i obciążenie ruchu, nie wyrażają zgody na pojedynczy wjazd dlatego niezbędne było opracowanie projektu drogi zbiorczej z zachowaniem wymogów określonych w przepisach. W związku z tym konieczne jest obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek służebnością w celu wykonania wjazdu oraz inwestycji towarzyszących na przedmiotowej nieruchomości. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie zbiorczej drogi dojazdowej, miejsca parkingowe, plac manewrowy.

Realizacja w/w zadania zapewni komunikację dla działki gminnej przyległej do nieruchomości inwestora.

 

               Radny E. Krupa wyraził obawę czy w związku z planowaną budową hali sportowej będzie dostępność do tej hali również dla osób niepełnosprawnych.

Burmistrz poinformował, że dojazd do szkoły jest zachowany i dostępność do tego obiektu od ul. Krakowskiej jest zapewniona.

 

                  Radny A. Stokłosa obawia się czy przeniesienie przystanku autobusowego pod budynek GS-u będzie bezpieczne.

Burmistrz poinformował, że przeniesienie przystanku jest uzgodnione z zarządem drogi i jego lokalizacja jest korzystniejsza niż obecna, gdzie zatoki autobusowe znajdują się równolegle po obu stronach drogi .

 

                  Burmistrz poinformował również, że w związku z budową wiaduktu w Oświęcimiu i planowanym objazdem przez Chełmek proponuje, aby  wszystkie roboty chodnikowe drogi 780 w Chełmku były wykonane w br., a nawierzchnia asfaltowa  położona w 2006 r. – udział Gminy w kosztach modernizacji drogi wojewódzkiej  wyniesie  260 tys. zł. – po 130 tys. zł przez 2 lata.

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 218 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 13 stycznia 2005 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko komisji.

 

Pismem z dnia 09.12.2004 r. Starosta Powiatu Oświęcimskiego zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla potrzeb mieszkańców powiatu Oświęcimskiego. W związku z powyższym w projekcie uchwały uwzględniono kwotę 13 tys. zł  licząc średnio  1 zł  na mieszkańca Gminy.

Ponadto zwiększono o kwotę 16.980,69 z przyznanych gminie przez ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na lata 2004-2005 środków w wysokości 100.000 zł na budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmku. W roku 2004 Gmina wykorzystała 87.000 zł. – na rok 2005 pozostało do wykorzystania 17.000 zł.

W związku ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Min.Finansów dot. zmiany klasyfikacji dochodów dokonano przesunięcia środków z pozostałych wydatków na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie.

W § 3 pkt.1 – zmiana dokonana została na wniosek Powiatu Oświęcimskiego – Zarząd Dróg Powiatowych.

W § 3 pkt.2 – zmiana wynika z uchwały intencyjnej Nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie wwspółfinansowania ze środków struktualnych Unii Europejskiej projektu pn. ”Modernizacja oraz zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku”, w której zaplanowano środki w wysokości 153.001 zł, natomiast w Uchwale budżetowej na 2005 r. uchwalono kwotę 150.000 zł.

 

Radni nie zgłaszali uwag do niniejszej uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 219 /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Burmistrz poinformował, że w związku z określoną przez Biuro Nadzoru Prawnego koniecznością zmian dookreślających stawki dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów placówek oświatowych wprowadzono zmiany w załączniku do XXV/201/2005 r. z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród. W związku z powyższym projekt uchwały wniesiony do porządku obrad jako punkt dodatkowy.

 

Radni wysłuchali uzasadnienia i nie wnosili uwag. Wobec powyższego Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

                       UCHWAŁA Nr XXVI/ 220  /2005

                       Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  3 marca  2005 roku

w sprawie: zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych
w Gminie Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady M. zarządził  15-minutową  przerwę w obradach sesji.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 stycznia 2005 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

          Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  za  okres  od   10 stycznia  2005 r.  do  22 lutego 2005 r.

Wyczerpującej odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz.

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 15  do protokołu .

 

Ad. 16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.    Przewodniczący RM poinformował Radnych, że wpłynęło pismo Wicestarosty Powiatowego w Oświęcimiu dotyczące organizowanego VII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej oraz zgłoszenia radnych i pracowników samorządowych do udziału w turnieju.

Do zorganizowania drużyny wyznaczono p. B. Kowalczyka – Dyrektora MZSiP w Chełmku.

 

2.    P. Genowefa Kulczyk prosi o pomoc w ostatecznym załatwieniu sprawy, która ciągnie się od kilku lat, a dotyczy kanalizacji  “burzowej”,  przez którą jej posesja jest zalewana nieczystościami.

 

3.    Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza dotyczący zbadania przez Komisję Rewizyjną RM całości sprawy dotyczącej zamiany gruntów p. Niemczyka z gruntami Gminy Chełmek pod względem czy procedura zamiany przebiegała prawidłowo.

Głosowało 15 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

 

4.    Radny H. Wiśniewski i A. Stokłosa wnioskują aby zobowiązać służby policyjne do częstszych patroli szczególnie w piątki i soboty, ponieważ w te dni jest najwięcej aktów wandalizmu – niszczenia przystanków, znaków drogowych czy koszy ulicznych.

 

5.    Przewodnicząca Zarządu Osiedla “Kolonia” P. Teresa Daniek zwróciła się do przedstawiciela ADM o szybkie  odśnieżanie chodników przed blokami. Są ulice gdzie śnieg zalega i utrudnia przejście ludziom starszym. Zwróciła również uwagę na problem niszczenia chodników przez ciągniki, które przy odśnieżaniu nie korzystają z obniżonych zjazdów i niszczą krawężniki.

 

6.    Pan Aleksander Kobyłczyk Przewodniczący Zarządu Osiedla “Stare Miasto” w Chełmku poinformował, że w Echu Chełmka jest informacja, że Dyrektor SG ZOZ w Chełmku Pani L. Strzelczak jest współwłaścicielką niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach. prosi o informację czy ten fakt jezst zgodny z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (art. 2, 4  i  6 ustawy  z 21.08.1997 r.)

 

 

7.    Radny A. Stokłosa pytał Burmistrza o informację na temat  trudnej sytuacji w niektórych firmach w Gminie Chełmek tj.  PWG Gumipol,  Najka  czy  firma p. Ziętarskiego i czy Burmistrz zechciał by się spotkać z przedstawicielami tych firm w celu omówienia trudnej sytuacji  i podjęcia inicjatywy zmierzającej do poprawy konycji firm. Pondto radny poprosił Burmistrza o informację ze spotkania odbytego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

 

Burmistrz poinformował Radnego, że Gmina nie jest udziałowcem w tych firmach i nie zna bliżej kondycji finansowej  tych firm i nie może  ingerować w zarządzanie. Jeśli chodzi o spotkanie to jak najbardziej jest gotów spotkać się przedsiębiorcami, aby uniknąć zwiększenia bezrobocia w naszej Gminie.

Spotkanie z Zarządem Powiatu odbyło się w ubiegły wtorek. Burmistrz zgłosił wolę współpracy i złożył deklarację wyasygnowania dodatkowej kwoty 150 tys. zł na wykonanie chodnika przy ul. Jagiellońskiej w Chełmku –  jeśli Powiat również dołoży taką samą kwotę. Uzyskał informację, że Gmina musi wyrazić swoją wolę na piśmie, a Powiat po rozstrzygnięciu przetargów rozpatrzy propozycję dofinansowania zadania.

W sprawie budowy hali sportowej przy szkole powiatowej Burmistrz poinformował, że nie wyraził zgody na wykonanie w bieżącym roku jedynie fundamentów. Uważa, że należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę, przedstawić projekt uchwały RM i przygotowywać procedury przetargowe na wykonanie zadania – aby w przyszłym roku można było realizować zadanie.

 

8.   Radna M. Gołyźniak pyta jakie są szanse na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i robót publicznych w 2005 r.

Burmistrz poinformował, że na okres zimowy zatrudnionych było 5 osób, obecnie Gmina otrzymała przedłużenie dla 3 osób na kolejne dwa miesiące. W miesiącach kwiecień/maj będzie informacja o możliwości dalszych zatrudnień.

 

9.   Radny M. Palka wnioskował o zlecenie wystawienia przez MZGK kontenerów na odpady ponadgabarytowe w miesiącu marcu, prosił o informację dotyczącą naprawy lamp oświetlenia ulicznego oraz  pytał czy gmina jest informowana o dłuższych wyłączeniach prądu.

Burmistrz poinformował, że kontenery zostaną wystawione w miesiącach cieplejszych np. kwiecień lub maj. Natomiast w sprawie naprawy lamp poinformował, że zlecenie naprawy 32 lamp ulicznych zostało wykonane. W dalszym ciągu prowadzone będą przeglądy i zlecane dalsze naprawy. W sprawach dłuższego wyłączania prądu Zakład Energetyczny winien informować odbiorców i w tej sprawie Burmistrz przeprowadził rozmowę telefoniczną
z przedstawicielem energetyki – p. Lisowskim.

 

10. Radna Z. Urbańczyk prosiła o przypomnienie opieszałym służbom w Starostwie o prowadzeniu dalszej wycinki drzew przy drodze powiatowej – ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

 

11. Radna B. Kania – droga za studzienką przy budynku nr 16 przy ul. Krakowskiej w Chełmku obok wejścia do Środowiskowego Domu Samopomocy jest zniszczona – zapada się asfalt, prosi o zbadanie sprawy i naprawę drogi.

 

12. Radna J. Radwańska informuje, że mieszkańcy (m.in: Zajas, Sroka, Matyja) zgłaszali jej zalewanie wodami opadowymi posesji położonych przy ul. Kochanowskiego w Chełmku.

Prosi o zbadanie sprawy i rozważenie możliwości odwodnienia działek.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Na zakończenie obrad sesji Radna Helena Szewczyk złożyła  podziękowanie Radnym i wszystkim uczestniczącym  w pogrzebie męża.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XXVI  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.50.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*