Protokół Nr IX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr IX/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 17 lipca 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Obecni: trzynastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr VIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 06 czerwca 2003 r.

3.        Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

4.        Projekt uchwały RM w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

5.        Projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chełmku na utylizację odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców gminy Chełmek.

6.        Projekt uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

7.        Projekt Uchwały RM w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

8.        Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

9.        Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marek Palka o godzinie 14ºº otworzył IX Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Z-ca Przewodniczącego oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Radny p. M. Idzik zapytał czy p. Marek Palka uzyskał upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do prowadzenia sesji, ponieważ w razie braku upoważnienia sesję powinien prowadzić starszy wiekiem Wiceprzewodniczący.

P. Marek Palka odpowiedział, że przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego Przewodniczący RM p. Zbigniew Jeleń przeprowadził rozmowę z nim i z p. Z. Urbańczyk prosząc o wspólne zastępowanie go podczas urlopu. P. Z. Urbańczyk zrezygnowała z przewodniczenia sesji i zgodziła się na prowadzenie sesji przez p. M. Palkę.

Wg wyjaśnienia obecnego na posiedzeniu sesji Radcy Prawnego p. M. Kasprzykamożna uznać, że Przewodniczący RM wyznaczył swojego zastępcę, ponieważ w § 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Chełmku stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Chełmek nie ma zapisu, że takie upoważnienie musi być pisemne. W związku z powyższym należy uznać, że nastąpiło upoważnienie Wiceprzewodniczącego RM w Chełmku p. Marka Palki do prowadzenia obrad sesji RM.

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej prowadzenia obrad Radni przegłosowali przedstawiony porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie (13 głosów – za).

 

            Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus poinformował Radnych, że otrzymali nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek w którym dodany został pkt. 3 i 4. Szczegółowych wyjaśnień udzieli przy omawianiu trzeciego punktu obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr VIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6 czerwca 2003 roku.

Protokół nr VIII/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 6 czerwca 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2003 RM w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

 

Z-ca Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marek Palka odczytał pozytywne stanowiska Komisji Zdrowia (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  30 czerwca 2003 roku,  Komisji Budżetu (…) z dnia 9 lipca  2003 roku  dotyczące projektu uchwały.

 

Burmistrz Chełmka wyjaśnił, że projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący zmiany Uchwały VI/43/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek przygotowany został w związku z interwencją mieszkańców. Poinformował, że w miesiącu czerwca br. p. E. Opitek najemca lokalu mieszkalnego położonego w Chełmku przy ul. Klonowej interweniował w imieniu mieszkańców u Przewodniczącego RM z prośbą o dokonanie zmiany w uchwale RM w ten sposób, aby najemcy lokali mieszkalnych na „Starej Kolonii” zostali objęci bonifikatą i aby ulga przy sprzedaży mieszkań była taka sama jak i na całym osiedlu tzn. po obrysie budynku.

Burmistrz poinformował również Radnych, że otrzymali nowy projekt niniejszej uchwały, który został poszerzony o pkt. 3, który uzupełnia zapis uchwały w § 5 dodaje się lokale mieszkalne przy ul. Klonowej 4/2 i 4/3 oraz o pkt. 4 w którym wymienia się lokale mieszkalne, które nie podlegają sprzedaży.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (za – 13 głosów)

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr IX/62/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 lipca 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr VI/43/2003 RM w Chełmku

        z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

 stanowiących własność Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały RM w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego oznaczonego jako p.gr  2515/4 o pow. 165 m2  .

Burmistrz Chełmka p. A. Saternus poinformował zebranych, że Pani Monika Kołodziejczyk zwróciła się z wnioskiem do tut. Urzędu o nabycie nieruchomości gruntowej przylegającej do jej posesji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Osiedla „Stare Miasto” oraz Radnych „Starego Miasta” przygotowany został projekt uchwały RM na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako p.gr 2515/4 o pow. 0.0165 ha położonej pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i Śląską w Chełmku. Jednakże po przeprowadzonej przez pracowników tut. Urzędu wizji w terenie zgłoszono wiele interwencji mieszkańców dzielnicy „Stare Miasto” i sprzeciwów  co do sprzedaży działkiW związku z powyższym Burmistrz poprosił o wycofanie projektu uchwały RM z porządku obrad.

 

Radny P. Stokłosa poinformował, że przed wydaniem pozytywnej opinii o sprzedaży w/w działki Radni konsultowali się z mieszkańcami i nie było w tej kwestii protestów. W związku z powyższym proponuje również wycofanie i ponowne dokładne omówienie propozycji sprzedaży aby uniknąć nieporozumień w środowisku.

 

Radni zdecydowali  o wycofaniu z porządku obrad  przedstawiony projekt uchwały.

Za wycofaniem uchwały głosowało – 13  Radnych,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 5. Projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chełmku na utylizację odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie j.w., oraz regulamin przeznaczania środków wraz z załączonym projektem wniosku osoby ubiegającej się o utylizację odpadów azbestowych .

 

Z-ca Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marek Palka odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…)  z dnia 9 lipca  2003 roku  dotyczące zaopiniowania  projektu uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeznaczania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Chełmku na utylizację odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców gminy Chełmek omówił Burmistrz p. A. Saternus. Poinformował Radnych, że ruszył program powiatu oświęcimskiego, gdzie wszystkie gminy ustalają podobne reguły i zasady dofinansowania dla mieszkańców wymieniających pokrycia dachowe  własnych budynków.  Cztery gminy z powiatu oświęcimskiego otrzymały już środki finansowe na ten cel z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. We wrześniu br. pozostałe gminy – jak również i Chełmek otrzymają  po 10 tys. zł.  również Gmina Chełmek część środków finansowych dołoży z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska .

Według danych ankietowych na terenie gminy Chełmek jest ok. 400 obiektów budowlanych pokrytych lub ocieplonych płytami zawierającymi azbest o łącznej powierzchni 33160 m2 czyli około 431 ton. Orientacyjny koszt „ewakuacji” azbestu może wynieść ok. 600 zł od  1 tony (z 1 gospodarstwa ok. 1000 zł).  Zakres prac związanych z utylizacją odpadów azbestowych zostanie zrealizowany przez wykonawcę posiadającego aktualne zezwolenie na wytwarzanie, transport oraz składowanie odpadów niebezpiecznych. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Osoby ubiegające się o utylizację odpadów azbestowych powinny złożyć wniosek do 30 września. Aby zachować nadzór społeczny, proponuje się, aby wnioski o udzielenie dotacji były rozpatrywane przez powołaną do tego celu Komisję wg kolejności zgłoszeń. Do komisji Burmistrz proponuje ok. 5 osób: przedstawicieli Zarządów Osiedli – Stare Miasto i Nowopole, Sołtysów lub przedstawicieli Rad Sołeckich oraz pracownika tut. Urzędu.

 

Radny B. Dulęba zapytał:

– jaka będzie kwota dofinansowania z powiatu i czy na najbliższe lata będzie taka sama kwota

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że obecnie będzie to kwota 15 tys. zł. – Powiat 10.000 zł i Gmina 5.000 zł , szacuje się że na następne lata kwota będzie większa.

– jeżeli Gmina będzie wypłacała 100 % kosztów utylizacji azbestu, to koszt wymiany niebezpiecznego eternitu może potrwać ponad 20 lat lub dłużej – może warto rozważyć zmniejszenie dopłaty?

 

Burmistrz odpowiedział, że kto się decyduje na wymianę dachu ponosi wielkie koszty (co najmniej 10 tys. zł) i jeżeli będzie zmniejszona dopłata to tylko nieliczni zdecydują się na wymianę niebezpiecznego pokrycia  na ekologiczne.

– jaka jest możliwość zrekompensowania kosztów utylizacji azbestu mieszkańcom, którzy już wcześniej wymienili pokrycie dachowe i posiadają na to rachunki ?

 

Radny p. A. Stokłosa: ze względu na ważność problemu zaproponował, aby wnioski o dofinansowanie na utylizację azbestu rozpatrywała Komisja Zdrowia (…) poszerzona o przedstawicieli sołectw i zarządów osiedli.

 

Burmistrz Chełmka: nawiązując do wypowiedzi p. Stokłosy poinformował, że jeżeli Radni RM wyrażają chęć uczestnictwa w Komisji to wg klucza zagadnień przyporządkowanych komisjom powinien to być przedstawiciel Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i  ochrony środowiska  RM w Chełmku.

Jeżeli zachodzi taka konieczność to Burmistrz wnosi o podanie kandydatury na członka komisji ds. rozpatrywania wniosków  o dofinansowanie na utylizację azbestu.

 

Radny p. A. Stokłosa: wycofał swój  wniosek.

 

Radna p. M. Gołyźniak : zapytuje czy od wniosku o zwrot kosztów na utylizację azbestu musi być pobrana opłata skarbowa w wysokości 5 zł.

 

Sekretarz Miejski J. Świerz – udzieliła odpowiedzi: wysokość opłaty na wnoszone podania i wnioski wynika z obowiązującej  ustawy o opłacie skarbowej.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (w obecności 13 radnych).  W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę następującej treści:

 

UCHWAŁA Nr IX/63/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 lipca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeznaczenia środków

z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chełmku

na utylizację odpadów azbestowych powstających przy wymianie

lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest

 dla mieszkańców gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

P. Marek Palka odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 9 lipca 2003 roku dotyczące zaopiniowania projektu uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r. omówił Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternusktóry poinformował, żeuchwała dotyczy przesunięcia środków finansowych na prace projektowe w związku z możliwością składania wniosków do realizacji ze środków strukturalnych „Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku” w terminie do 12 września br. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba opracowania projektów poprawy układu komunikacyjnego terenu przyległego do PZPS tj:  modernizacji ul. Przemysłowej wraz z wjazdem do Technoskóru  tzw. sięgacz , opracowanie dokumentacji wjazdu na plac Kilińskiego, drogi wzdłuż hali 12 i 13 oraz utwardzenie placu parkingowego. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie około 70.000 zł.

W związku z powyższym proponuje się, aby niniejszą uchwałą przenieść z dróg powiatowych kwotę 15.000 zł., z odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 20.000 zł oraz z uzyskanych ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwotę 35.000 zł.

Ponadto tę samą uchwałą zwiększa się plan budżetu o kwotę 2.000 zł z tytułu dochodów z usług w Gimnazjum nr 2 w Chełmku z przeznaczeniem na zakup obieraczki oraz przenosi się kwotę 50.000 zł z działu ochrona zdrowia Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne do działu gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej).

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (13 Radnych – za).

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę następującej treści:

 

UCHWAŁA Nr IX/64/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  17 lipca 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt Uchwały RM w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego.

 

Przewodniczący Sesji Rady Miejskiej p. Marek Palka odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…)  z dnia 9 lipca  2003 roku  dotyczące zaopiniowania  projektu uchwały.

 

Następnie P. Burmistrz poinformował Radnych, że Gmina Chełmek przystąpiła w czerwcu br. do realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku. Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu ze środków „Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej” w Warszawie w wysokości 600.000 zł. Kredyt może być udzielony na okres 5 lat i do wysokości 70 % wartości kosztorysowej zadania. Może być przyznany tylko wtedy gdy inwestor posiada pełne udokumentowane pokrycie finansowe inwestycji. Zaplanowany w budżecie kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 r. zostanie podzielony na kredyt z EFWP w wysokości 600 000 zł. i kredyt bankowy 400 000 zł. W związku z powyższym, że na zaciągnięcie długoterminowego kredytu potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej  w Chełmku, a jest to korzystna forma kredytu Burmistrz prosi o podjęcie uchwały w tej sprawie.

 

Projekt uchwały  został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę następującej treści:

 

UCHWAŁA Nr IX/65/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 lipca 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

 za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Korzystając z udzielonego „głosu” Burmistrz  poinformował  Radnych  o obecnej sytuacji w SG ZOZ w Chełmku, tj. o podjętej decyzji  / przy zasięgnięciu opinii Rady Społecznej SG ZOZ i Komisji Zdrowia (..) / o nie przedłużeniu umowy z p. Edwardem Cieciakiem  i zawarciu  nowej umowy  (na okres 6 miesięcy)  z p. Katarzyną Youssef  – biorąc pod uwagę fakt trudnej sytuacji zakładu i ujemnego wyniku finansowego (- 65 tys. zł za I półrocze).  Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu (…) ocena pracy na stanowisku Dyrektora SG ZOZ ma być przeprowadzona w miesiącu październiku br.

 

P. Katarzyna Youssef  przedstawiła się Radnym i dokonała krótkiej prezentacji swojej osoby. Pełni funkcję Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku od dnia 1 lipca br. pracuje również jako stomatolog na ½ etatu. Poinformowała, że podjęła już działania w celu zmniejszenia zadłużenia zakładu (strata zmniejszyła się już o ok. 5 tys. zł). Zamierza również poszerzać oferty z zakresu medycyny pracy nie tylko w Chełmku, ale również w gminach ościennych w zakładach pracy i szkołach.

 

Radny p. Marek Idzik poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w SG ZOZ w Chełmku. W swoich wnioskach Komisja nie wnosiła o odwołanie dyrektora E. Cicieka, ale wnioskowała o wyjaśnienie strat finansowych związanych z opieką całodobową oraz stomatologią. Radny wnosi również o wyjaśnienie czy zostały odebrane ryczałty za dojazdy dla pielęgniarek środowiskowych. Wnioskuje również o przedstawienie koncepcji funkcjonowania Zakładu na sesji w miesiącu sierpniu lub wrześniu br.

P. Katarzyna Youssef poinformowała, że umowy na ryczałty zostały wypowiedziane i zostanie przeprowadzona analiza wizyt środowiskowych, po której podejmie decyzję co do rekompensaty za dojazdy do pacjentów.

 

Radny A. Stokłosa poinformował zebranych, że aby oceniać czyjąś pracę potrzeba trochę czasu w związku z powyższym proponuje tak jak Komisja Zdrowia (…) proponowała ocenę funkcjonowania SG ZOZ w Chełmku po 3 miesiącach pracy tj. w miesiącu październiku br. Natomiast z koncepcją funkcjonowania zakładu Komisja Zdrowia zapoznała się już na posiedzeniu w czerwcu br.

Radny p. Marek Idzik nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, ponieważ  chce aby P. Youssef  przedstawiła zamierzenia co do sprawnego funkcjonowania zakładu, a nie chce jeszcze oceniać jej działań.

 

W związku z powyższym prowadzący Sesję P. Marek Palka poddał pod głosowanie wniosek Radnego p. M. Idzika: „informację Dyrektora SG ZOZ dotyczącą przedstawienia koncepcji funkcjonowania Zakładu należy przedstawić na sesji RM na przełomie sierpnia i września br.”:

Głosowanie: 7 głosów – za, 3 głosy przeciw i 3 głosy wstrzymujące się,

 

Wobec powyższego Rada ustaliła, że koncepcję funkcjonowania SG ZOZ w Chełmku należy przedstawić na Sesji RM w miesiącu sierpniu lub wrześniu br.

 

Pani M. Gołyźniak popiera wniosek Komisji Rewizyjnej i uważa, że dobre funkcjonowanie przychodni dotyczy wszystkich mieszkańców i nie należy czekać z oceną do października tylko jak najszybciej zapoznać się  z planem działań i zamierzeń, aby  uniknąć na przyszłość sytuacji jaka zaistniała w pierwszym półroczu br.

 

            Burmistrz poinformował również o wynikach konkursu na wybór Prezesa MZGK sp. zoo w Chełmku.. Wpłynęły 34 ważne oferty (w terminie). Komisja przeprowadziła rozmowy i dokonała oceny przedstawionych kandydatur. W wyniku analizy wyłoniono 2 osoby, które komisja rekomendowała na stanowisko Prezesa MZGK. Ostatecznie wybrano na Prezesa MZGK – 33 letniego p. Krzysztofa Tokarskiego, absolwenta AGH w Krakowie. Na następnej sesji RM Burmistrz zaprezentuje nowego Prezesa MZGK, który obejmie stanowisko od dnia 1 września br. Burmistrz ma nadzieję, że gmina zyska  dynamicznego pracownika – kierownika firmy.

 

W ramach zapytań i wolnych wniosków Radni zgłosili:

1). Radny M. Idzik:

1.         wnioskuje, aby Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p. Katarzyna Youssef na sesji w końcem sierpnia lub początkiem września br. przedstawiła koncepcję kierowania zakładem, a w szczególności zamierzenia odnośnie opieki całodobowej (ponieważ obecnie przynosi straty), poradni stomatologicznych oraz koncepcję zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynku przychodni.

2.  Radny pyta również czy był już rozstrzygnięty przetarg na oświetlenie na terenie gminy? Przypomina także  o wniosku w sprawie dobudowy punktów świetlnych na terenie Bobrka ( ul. Starowiejska i ul. Długa) w ramach konserwacji  wykonywanych przez Beskidzką Energetykę.

Burmistrz udzielił odpowiedzi: przetarg został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym, (17.07.03), natomiast jeżeli chodzi dodatkowe lampy przy ul. Staromiejskiej i Długiej odpowiedzi udzieli w miesiącu wrześniu.

3.    W prasie ukazała się informacja, że Gmina Chełmek przystąpiła do programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, prosi o wyjaśnienie czy jest to prawda, co to jest za program i jakie przynosi konsekwencje dla Gminy?

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Skrzypiński – który poinformował, że Gmina Chełmem nie przystąpiła do programu ze względu na bardzo wysokie koszty. W przypadku  przystąpienia Gminy do programu Rada Miejska zostanie o tym powiadomiona.

 

2). Radna M. Gołyźniak:

1.         wnioskuje o wykonanie stojaków pod rowery na placu targowym. Wymienione stojaki są niezbędne dla osób poruszających się rowerami.

 

3). Radny B. Hojka:

1.    Pan Hojka pyta o prace na terenie stadionu sportowego KS Chełmek.

Burmistrz: Na stadionie wykonano już I etap prac. Roboty remontowe opóźniły się ze względu na kradzieże słupków ogrodzeniowych. II przetarg został rozstrzygnięty i nastąpi dalsza realizacja  zadań . Część zadań związanych z porządkowaniem stadionu wykonują pracownicy interwencyjni. Był wniosek zarządu osiedla o przesunięcie ścieżki zdrowia przy stadionie za ogrodzenie, ale Burmistrz nie wyraził zgody gdyż są to urządzenia bez atestu i nie może podjąć decyzji o dopuszczeniu sprzętu do korzystania przez mieszkańców. Przesunięcie ogrodzenia stadionu wiązałoby się również z dużymi kosztami tj: wykonaniem nowego murka – fundamentu, zmianą projektu. Natomiast korzystanie ze ścieżki zdrowia przez mieszkańców jest możliwe do uzgodnienia z Klubem Sportowym.

2.   Radny wnioskuje o uporządkowanie skweru – zieleńca za sklepem „Albert” wzdłuż ul. Tetmajera  na  „Nowopolu”  w Chełmku.

 

4). Radny A. Stokłosa:

1.   wnosi o wyczyszczenie zaśmieconego, zachwaszczonego rowu przy ul. Jaworznickiej w Chełmku  przy pomocy pracowników interwencyjnych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że rowy są czyszczone od strony stawów i będą czyszczone w dalszym ciągu na całej długości przez pracowników interwencyjnych.

2.    Radny pyta na czyj wniosek Policja kontroluje zakaz sprzedaży i spożywania piwa przed sklepami na „Starym Mieście”.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że kontrole przeprowadzane przez Policję nie wynikają z poleceń Burmistrza ani radnych a jedynie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

5). Radna Z. Urbańczyk:

1.    Radna pyta, czy Gmina nie jest władna  na wydanie zgody na sprzedaż piwa  i spożywanie przed  sklepami na Starym Mieście na ok. 3 miesiące w sezonie letnim.

Sekretarz Miejski P. Janina Świerz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą jeżeli właściciel sklepu ma zezwolenie na sprzedaż piwa „na wynos” to kategorycznie zabrania się spożywania piwa przed sklepem. Natomiast aby wykonać ogródki piwne pod sklepem należy uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gastronomii. W tym celu niezbędna jest zgoda Sanepidu.

 

 W związku z powyższym prowadzący sesję p. Marek Palka wnosi  o przygotowanie informacji dla mieszkańców oraz właścicieli sklepów o zasadach ubiegania się  o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  i  zgody na konsumpcję piwa  przy sklepach spożywczych.  Informację taką należy zamieścić w „Echu Chełmka”, na tablicach ogłoszeń oraz przekazać do wiadomości  właścicielom sklepów na terenie Starego Miasta.

 

6).  Radny P. Legut:

1.    pyta czy Zarząd dróg Wojewódzkich w Krakowie podjął decyzję odnośnie włączenia do swojego  budżetu w 2003 r.  wykonanie odcinka chodnika  przy ul. Krakowskiej naprzeciw pawilonu GS.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że wg informacji z ZDW w Krakowie zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

 

Ad. 9. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, p. Marek Palka który przewodniczył sesji Rady Miejskiej zamknął IX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16,oo.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Marek Palka

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*