Protokół XIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr XIII/07

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 29 listopada 2007 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14.00 otworzyła XIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela gazety lokalnej Echo Chełmka

 • oraz wszystkich obecnych

   

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 14 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz A. Saternus zgłosił wniosek o przyjęcie dwóch dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad sesji tj.:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz
  z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek etap II”

  oraz o zmianę w pkt 14 porządku obrad i projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia z inkaso zastąpić uchwałą nowej treści: w sprawie opłaty targowej.

  Projekty uchwał zostały rozdane wszystkim radnym przed obradami sesji.

Radny E.Ostapowicz wnioskował o poinformowanie radnych w pkt. 24 o realizacji uchwały w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Radni nie wnosili więcej uwag.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniesione do porządku obrad poprawki. Głosowało 14 radnych – 14 za.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9.X.2007 r.

 3. Informacja Wojewody Małopolskiego, Burmistrza Chełmka i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i skutku niedopełnienia tego obowiązku.

 5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania oraz wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

 6. Projekt uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

 9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
  w Chełmku przy ul. Z. Starego.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 14. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psa.

 16. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2008 r.

 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie poprzez likwidację Oddziału Otolaryngologicznego działającego w strukturze szpitala.

 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”

 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek etap II”

 22. Analiza zapisów strategii Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015.

 23. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 25. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 26. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
9 października 2007 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 9 października 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Protokół czytało czworo radnych. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 14 głosujących: 14 – za

Ad. 3. Informacja Wojewody Małopolskiego, Burmistrza Chełmka i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r.

Przewodnicząca RM p. Zofia Urbańczyk przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych kadencji 2006 – 2010 .

Sekretarz Miejski J. Świerz przedstawiła informację Burmistrza Chełmka dotyczącą oświadczeń majątkowych złożoną przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów gminnych spółek oraz osób wydających decyzje administracyjne oraz przedstawiła informację Wojewody Małopolskiego o prawidłowości złożonych oświadczeń przez Burmistrza Chełmka oraz Przewodniczącego RM.

Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Chełmek.

Informacje stanowią załącznik nr 3, 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i skutku niedopełnienia tego obowiązku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. uruchomiony został ponownie proces lustracji. Zachodzi konieczność ponownego wezwania sekretarza i skarbnika miejskiego do złożenia oświadczenia lustracyjnego na innych wzorach druków stosownie do art. 4 cytowanej ustawy.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 98 / 2007

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania oraz wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Do Burmistrza Chełmka wpłynął wniosek dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku SG ZOZ w Chełmku, w których prowadzona jest apteka. Wnioskodawcy zwrócili się o zawarcie umowy na okres 10 lat, ponieważ tylko taka umowa umożliwia składanie wniosków o dotacje ze środków unijnych. W związku z powyższym została przygotowana uchwała określająca zasady zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania aktywów trwałych samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej. Przygotowany projekt uchwały upoważnia dyrektora placówki do zawierania umów na okres do 10 lat, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Burmistrza Chełmka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska do projektu uchwały: Komisji zdrowia (…) z 30 października br., Komisji handlu (…) z 7 listopada br. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada 2007 r.

Radna D. Kapusta wnioskowała o zmianę w projekcie uchwały, ponieważ jest wiele umów na kilkugodzinny wynajem pomieszczeń np. gabinetów lekarskich w celu prowadzenia badań profilaktycznych. Każdorazowe uzyskanie zgody burmistrza byłoby uciążliwe dla obu stron. Dlatego wnioskuje o wprowadzenie poprawki do § 3 pkt. 1,
w którym ostatnie zdanie powinno brzmieć: „Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok poprzedzone musi być uzyskaniem pozytywnej opinii Burmistrza Chełmka.”

W wyniku głosowania radni jednogłośnie zaakceptowali poprawkę.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały z poprawką pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII / 99 / 2007

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania oraz wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat.

W związku ze zmianą w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która reguluje zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości obecnie wprowadzony został zapis „w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą RM”. Konieczne jest zatem podjęcie uchwały RM, która będzie regulowała zasady zawierania umów
w powyższych przypadkach przez burmistrza bez konieczności każdorazowego podejmowania stosownych uchwał RM.

Burmistrz poinformował, że podjęcie uchwały znacznie usprawni pracę, ponieważ w gminie zawarte jest kilkadziesiąt drobnych umów takich jak przygrodzenia, działki pod garażami czy kioskami handlowymi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska do projektu uchwały: Komisji handlu (…) z 7 listopada br. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada 2007 r.

Na wniosek radnych podstawa prawna w projekcie uchwały została uzupełniona
o art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych – 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się

W związku z powyższym Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 100 / 2007

w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

Na podstawie uchwały RM w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. 842/275 obręb Chełmek przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony. W pierwszym przetargu dzierżawcę znalazła działka nr 2. Na działkę oznaczoną nr 1 zostały kolejno cztery przetargi. W kolejnych przetargach działka nie znalazła dzierżawcy. Zasadnym jest podjęcie uchwały, która będzie zwalniała z obowiązku przeprowadzenia kolejnych przetargów. Wówczas gmina będzie mogła zawrzeć umowę dzierżawy na zasadach negocjacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska do projektu uchwały: Komisji handlu (…) z 7 listopada br. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada 2007 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/101 / 2007

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku
z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
i między innymi zmianą art. 68 konieczna jest zmiana § 8 uchwały nr XV/120/2004 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek. Przedmiotowe zmiany dotyczą zasad zwrotu kwoty równej udzielanej bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych przez najemców od Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska do projektu uchwały: Komisji handlu (…) z 7 listopada br. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada 2007 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII / 102 / 2007

w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Z. Starego.

W związku z wnioskami właścicieli działek sąsiednich dotyczącymi sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1638/12 o pow. 0.1272 ha i 1644/27 o pow. 0.0270 ha położonej w Chełmku przy ul. Z. Starego zasadnym jest podjęcie uchwały w w/w sprawie.
W związku z brakiem drogi dojazdowej od strony ul. Z. Starego przedmiotowe nieruchomości mogą być przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących z w/w działkami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska do projektu uchwały: Komisji handlu (…) z 7 listopada br. oraz Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada 2007 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 103 / 2007

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Z. Starego.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Chełmku.

Z dniem 31 sierpnia 2007 r. Radny Marek Idzik zrzekł się mandatu radnego ze względu na objęcie funkcji Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku.

P.Marek Idzik pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącej RM – w związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru nowego zastępcy.

Przed rozpoczęciem procedury głosowania radny E.Ostapowicz zwrócił się do radnych radny miejskiej, aby dokładnie rozważyli przedstawiane propozycje kandydatów na zastępcę przewodniczącego RM. Teren Nowego Miasta mimo iż ma 6 tys. mieszkańców nie ma swojego reprezentanta w prezydium RM. Zwrócił uwagę, iż nowy wiceprzewodniczący powinien realizować zadania w imieniu całej społeczności Gminy Chełmek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku rozpoczęła procedurę wyborów
i poprosiła o ustalenie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów zastępców przewodniczącego RM.

Radni zaproponowali powołanie składu 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono: Helenę Szewczyk, Edwarda Ostapowicza, Bogdana Dulębę.

Wymienione osoby wyraziły zgodę.

Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatów na zastępcę Przewodniczącego RM.

 • Bogdan Dulęba zgłosił kandydaturę Marka Palki, jako wieloletniego samorządowca: radnego i sołtysa wsi Gorzów, który jest osobą godną zaufania.

  M. Palka wyraził zgodę, powiedział, że zarówno sprawy sołectw, jak i miasta są mu bliskie, dlatego po uzyskaniu poparcia będzie godnie reprezentował całą gminę.

 • Maciej Madoń zgłosił kandydaturę Michała Bochenka.

  M.Bochenek wyraził zgodę i powiedział, że będzie godnie reprezentował mieszkańców naszej Gminy.

Sekretarz Miejski J. Świerz poinformowała zebranych, że wybór zastępcy przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu rozdała karty do tajnego głosowania na Zastępcę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku.

Po przeprowadzeniu głosowania Helena Szewczyk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonych wyborów na Zastępcę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Głosów ważnych zostało oddanych 13.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 1. Michał Bochenek za – 4

 2. Marek Palka za – 9

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że: Marek Palka uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na Zastępcę Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Chełmku .

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający, że Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku został p.Marek Palka.

Głosowało 14 radnych – 14 za.

Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 104 / 2007

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej wraz z głosami stanowią załącznik do podjętej uchwały.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki maksymalne obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i towarów usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wskaźnik cen i towarów usług w 2007 r. wyniósł 2,2 %. Przedłożony projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek nie niższy niż wzrost inflacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały, w którym radni wnieśli kilka wniosków do projektu w/w uchwały tj:

 1. o zmniejszenie proponowanej kwoty w pkt 1 c od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego” z proponowanej kwoty 0.21 zł/m2 na 0.19 zł/m2

 2. o zmniejszenie proponowanej kwoty w pkt. 2 a „od budynków mieszkalnych”
  z 0.53 zł/m2 powierzchni użytkowej na 0.52 zł/m2

 1. o zmniejszenie proponowanej kwoty w pkt. 2 e od budynków pozostałych w tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego” z kwoty 3,60 zł/m2 na 3,50 zł/m2

Burmistrz zaakceptował pozytywnie propozycję w pkt. 1.

Biorąc powyższe pod uwagę radny M. Sajak zgłosił wniosek o przegłosowanie propozycji zgłoszonych na posiedzeniu wspólnym komisji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie w/w wnioski z komisji:

 • Wniosek 1: 13 głosujących: 12 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

 • Wniosek 2: 14 głosujących: 7 – za, 4 – przeciw, 3 – wstrzymujące się

 • Wniosek 3: 14 głosujących: 10 – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymujące się

Wszystkie wnioski uzyskały akceptację rady, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z w/w poprawkami pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 105 / 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek od środków transportowych we wszystkich kategoriach opodatkowania o wskaźnik inflacji tj. 2.2 %

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 106 / 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego spowodowany jest znacznym wzrostem wskaźnika, na podstawie którego kalkulowana jest stawka w podatku rolnym. Obniżenie ceny skupu żyta z 58,29 z za 1 dt do 40 zł za 1 dt spowoduje , że stawka podatku rolnego w 2008 r. wyniesie 200 zł dla gruntów poniżej ha oraz 100 zł dla gruntów gospodarstw rolnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 13 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się

W związku z powyższym Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 107 / 2007

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały, w którym radni wnioskowali o przywrócenie zasady z lat poprzednich
i zastosowanie jednakowej stawki, a nie przeliczania opłaty wg zajętej powierzchni.

Radni wnioskowali, aby ustalić dzienną stawkę w wysokości 60 zł. od stoiska lub straganu, po wcześniejszym zebraniu opinii inkasenta: jaki sposób naliczania opłaty będzie najmniej kontrowersyjny.

Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że po zebraniu opinii inkasenta zmieniono projekt uchwały dokonując korekty w § 1 pkt 6. W związku z tym, że od 2003 r. stawki opłaty targowej nie były zmieniane wprowadzono korektę w wysokości dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży z samochodów, przyczep, naczep, z ławy, z ręki, kosza itp. podwyższając dotychczasowe stawki o kwotę od 1 do 3 zł oraz na okolicznościowej artykułów różnych (odpusty) za każdy rozpoczęty 1 m– 7,00 zł, nie mniej niż 70,00 zł. Projekt w nowej wersji został radnym przekazany przed posiedzeniem sesji RM.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 108 / 2007

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia z inkaso.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psa.

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy ustalała wysokość stawek podatku od posiadania psa. Rada w drodze uchwały mogła wprowadzać zwolnienia przedmiotowe. Od 1 stycznia przyszłego roku podatek od posiadania psa zostanie zastąpiony opłatą od posiadania psa. Opłata nie będzie świadczeniem obligatoryjnym. O jej wprowadzeniu na terenie danej gminy będzie decydować rada gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 109 / 2007

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psa.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy. Program ten określa przedmiot, zasady oraz formy współpracy z przedmiotowymi organizacjami.
W proponowanym projekcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi wykazano zadania, które ma zamiar wspierać Gmina Chełmek
w roku 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (…) z dnia 13 listopada oraz handlu (…) z dnia 7 listopada 2007 r.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII / 110 / 2007

w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2008 r.

Podjęcie uchwały wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są opłaty, które przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Do prawidłowego wykorzystania tych środków niezbędny jest program, który został przesłany radnym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 111 / 2007

w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

na terenie Gminy Chełmek na 2008 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie poprzez likwidację Oddziału Otolaryngologicznego działającego w strukturze szpitala.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Prezydent Miasta Jaworzno zwrócił się o zaopiniowanie propozycji likwidacji oddziału. Wniosek uzasadnił tym, że liczba pacjentów hospitalizowanych na tym oddziale systematycznie spada. Oddział przynosi straty, a koszty jego utrzymania kształtują się na poziomie 600 000 zł rocznie.

W związku z tym, że z oddziału otolaryngologii w ciągu roku korzystało 6 pacjentów – mieszkańców naszej Gminy, zgodnie z ustawą Prezydent zwrócił się o wydanie opinii w tym temacie. Dyrektor Szpitala podpisał porozumienie z Dyrektorami Szpitali w Mysłowicach oraz
w Będzinie, zgodnie z którymi pacjenci zostaną objęci opieką medyczną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała negatywne stanowisko wspólne Komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) z dnia 13 listopada 2007 r. do projektu uchwały.

Zostały przygotowane dwa warianty uchwały. W związku z negatywną opinią komisji Przewodnicząca RM poddała wariant A tj. „opiniuje się negatywnie” pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 7 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 112 / 2007

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie poprzez likwidację Oddziału Otolaryngologicznego działającego w strukturze szpitala.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia planowanych dochodów w działach: gospodarka gruntami i nieruchomościami, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna oraz zmniejszenia planowanych wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa i pomoc społeczna.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII/ 113 / 2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”

Wg informacji Burmistrza uchwała jest niezbędna do współfinansowania remontu drogi wojewódzkiej nr 933 na terenie Gminy Chełmek na długości 3,53 km. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3.609.366 zł. Udział Gminy wynosi 10 % udziału krajowego.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII / 114 / 2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech”

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek etap II”.

Uchwała jest niezbędna do współfinansowania remontu drogi wojewódzkiej nr 780 w Chełmku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 r. w wysokości 15 000 zł. Ostateczna kwota zostanie zweryfikowana po rozstrzygnięciu przetargu.

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Głosowało 14 radnych – 14 za.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę:

UCHWAŁA NR XIII / 115 / 2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 22. Analiza zapisów strategii Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015.

Informacja została przekazana wszystkim radnym wraz z materiałami na komisję. W informacji zostały opisane zadania, które gmina realizuje od 2005 r. przy znacznym udziale dotacji z Unii Europejskiej.

Informacja została omówiona na posiedzeniu wspólnym k. Budżetu (…) i K. Zdrowia (…) w dniu 4 października br. oraz k. Handlu w dniu 7 listopada 2007 r.

Stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 23. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2007 r. oraz zgłaszanych interpelacji
i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 2 października do 11 listopada 2007 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 25 do protokołu .

Ad. 25. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 1. Na wniosek radnego E. Ostapowicza nt. realizacji uchwały RM z dnia 3 kwietnia br.
  w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z oo w Chełmku” Burmistrz poinformował, że sytuacja jest bardzo złożona i skomplikowana. Gmina jest
  w dalszym ciągu zainteresowana zbyciem udziałów w PECiGWS ENWOS.

  Został wykonany operat przez Firmę Biznes Lex z Poznania, w którym firma przedstawiła propozycję prywatyzacji Enwosu. Trwają negocjacje w sprawie ustalenia ceny i w przyszłorocznym budżecie burmistrz wniesie poprawkę o zabezpieczenie środków na obsługę. Do chwili obecnej nie została zrealizowana uchwała
  o utworzeniu PEC . W związku z powyższym w najbliższym czasie będzie przygotowana uchwała uchylająca.

 1. Przewodnicząca RM odczytała pismo Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita – podziękowanie za dotychczasową współpracę w związku z wyborem na Posła na Sejm RP skierowane do radnych Rady Miejskiej w Chełmku.

 2. W związku z uzyskaniem już po raz trzeci przez p. Helenę Szewczyk wyróżnienia
  w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” Przewodnicząca RM złożyła Pani Sołtys gratulacje za aktywność i pełną zaangażowania działalność
  w życie społeczne oraz promocję Sołectwa i naszej Gminy.

 3. Przewodnicząca Z. Urbańczyk poinformowała, że p. D. Krężlewicz oraz H. Ptasińska są twórcami podręczników „egzamin gimnazjalny” w wydawnictwie szkolnym
  i pedagogicznym. Gratuluje i proponuje zamieścić w Echu Chełmka informację na ten temat.

 4. Helena Szewczyk zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców Bobrka dotyczący możliwości rejestracji telefonicznej od godziny 7.oo osób zamieszkałych w Bobrku, ponieważ jeśli są przyjmowani zbyt późno i nie mają autobusu powrotnego.

Burmistrz poprosił o wstrzymanie się z wnioskiem, ponieważ trwają rozmowy dotyczące uruchomienia linii „bus” na trasie Chełmek – Bobrek, co znacznie ułatwi komunikację mieszkańcom sołectwa Bobrek.

 1. E.Ostapowicz – ponowił wniosek o dobudowę punktów świetlnych na ul. Ofiar Faszyzmu, uważa, że sprawa ciągnie się zbyt długo.

  Burmistrz poinformował, że wniosek został przyjęty do realizacji, a wykonanie przewiduje się na początku 2008 r.

 2. P.Byrski na ul. Brzozowej w Chełmku kilkakrotnie zgłaszany był wniosek dotyczący naprawy chodnika na przeciw szkoły. Do chwili obecnej nie ma odpowiedzi. Ponadto przypomina o wniosku dotyczącym opisania na dzwonach surowców wtórnych,
  a w szczególności opakowań plastikowych w jaki sposób powinno się wyrzucać butelki plastikowe aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 3. M.Bochenek – pytał o wniosek dotyczący zamontowania punktu świetlnego k. ogódków działkowych.

  Burmistrz poinformował, że wniosek jest realizowany – trwają prace projektowe.

 4. D. Kapusta pytała o wniosek dot. modernizacji zieleni na ul. Powstańców Śl. i ul. Andersa w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że po wybudowaniu ciągu pieszo-jezdnego i wycięciu drzew na ul. Powst. Śląskich zaistniała potrzeba urządzenia zieleni. Ponieważ jest możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na urządzenie zieleni, złożony został wniosek na tereny przy ul. Powst. Śl. i ul. Andrersa. Jeśli wniosek uzyska akceptację będą estetyczne i zagospodarowane tereny pomiędzy blokami.

 5. M. Palka wnioskował o ujęcie w planie odśnieżania drogi bez nazwy, biegnącej
  w stronę kurnika p. Matysika (od Oświęcimia – po prawej stronie ul. Krakowskiej). Wnioskował również o nadanie nazwy tej ulicy, jak również ulicy na tzw. „Świnnej”
  i łącznika biegnącego od ul. Gorzowskiej k. p. Bebak Ireny. Wnioski złożone na piśmie stanowią załącznik nr 26.

  Ponadto radny informował, że busy jadące do Oświęcimia, które są już zapełnione, jadą ul. Oświęcimską i osoby oczekujące nie wiedzą czy kurs już się odbył, dlatego proszą, aby mimo, iż jest pełny przyjechał wyznaczoną trasą.

  Radny pytał również, kto jest administratorem parkingu przed sklepem Albert, ponieważ parking jest bardzo śliski należy posypać piaskiem.

 6. D. Kapusta pytała, co z dalszą realizacją wniosku dotyczącego współfinansowania zadań modernizacyjnych w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu.

  Burmistrz poinformował, że wystąpił w tej sprawie do Starosty Powiatowego
  w Oświęcimiu prosząc o zorganizowanie spotkania i ustalenie wszystkich planowanych prac na 2008 r. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź Starosty.

 7. M. Bochenek – poprosił o informację w sprawie utworzenia poradni kardiologicznej
  w SG ZOZ Chełmek.

  Burmistrz poinformował, że do chwili obecnej nie otrzymał od dyrektora ZOZ wniosków do projektu budżetu na 2008 r. dot dofinansowania zakupu niezbędnego sprzętu medycznego. Pomimo tego zabezpieczył na ten cel w budżecie 100 tys. zł.

 8. M. Sajak prosił o przedstawienie informacji o prowadzeniu akcji zimowej.

  Burmistrz poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty i na terenie Gminy Chełmek na drogach gminnych i powiatowych zadania akcji zimowej będzie realizowała sp. MZGK w Chełmku.

 1. E.Ostapowicz – zgłosił, że chodnik na osiedlu ADM nie są posypywane w czasie mrozów.

 2. Z. Urbańczyk poinformowała, że wpłynęło pismo p. Gondzika dotyczące likwidacji placówki przedszkola samorządowego w Chełmku przy ul. Chrobrego. Przewodnicząca odczytała pismo, w którym Wnioskodawca prosił o wniesienie sprawy do porządku obrad sesji. załącznik nr 27.

  Z-ca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że zaistniał jakiś błąd w informacjach. Gmina nie planuje likwidacji przedszkola jedynie przeniesienie do budynku szkolnego. P. R. Gondzik zwrócił się do tut. Urzędu o utworzenie przedszkola niepublicznego, ale jest to sprawa oddzielna i będzie omawiana na posiedzeniu komisji edukacji (…) przy udziale zainteresowanego.

  Burmistrz A. Saternus potwierdził, że nie planuje się likwidacji żadnego przedszkola w Gminie Chełmek. Zostały podjęte działania reorganizacyjne i remontowe prawie we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy. Obecnie dobiegają końca prace remontowe w budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku. W Gorzowie trwają prace adaptacyjne części budynku szkolnego, gdzie zostanie przeniesione przedszkole z pomieszczeń na ul. Gorzowskiej. Natomiast na terenie Starego Miasta w Chełmku trwają uzgodnienia z Sanepidem w sprawie dostosowania pomieszczeń w budynku szkolnym dla dzieci przedszkolnych.

  Radny H. Kowalski również poinformował zebranych, że otrzymał pismo od tego samego wnioskodawcy i odczytał wnioski zawarte w piśmie. załącznik nr 28.

 3. H. Kowalski zgłosił następujące wnioski:

  – dotyczący likwidacji wysepek na ul. Piastowskiej w Chełmku załącznik nr 29

  Radni zaproponowali wystąpienie z rezolucją we wszystkich nierozwiązanych sprawach dotyczących drogi 780 w Chełmku i zorganizowanie spotkania
  z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu rozwiązania problemów.

  – dotycząca oświetlenia placów zabaw na ul. Mickiewicza i Leśnej oraz- montażu lampy obok budynku 23 przy ul. Słowackiego, na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego
  i Sienkiewicza w pobliżu bud. 51 oraz przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sobieskiego. załącznik nr 30.

 1. J. Ostrowska zgłosiła w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Piłsudskiego, że chodnik wzdłuż drogi nigdy nie jest posypywany w czasie gołoledzi.

  Radna zgłosiła również, że na ul. Krakowskiej przy zakręcie na ul. Topolową,(k. studzienki) brakuje kostek w chodniku. Nierówności na chodniku zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.

 2. M. Sajak złożył pisemny wniosek dot. odśnieżania i posypywania dróg i ciągów pieszych na Nowopolu. załącznik nr 31.

Ad. 14. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.50.


Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                         Przewodniczyła:
B. Maślanka                             Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*