Protokół Nr XX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

1 lipca 2004 roku

budynku MOKSiR  w Chełmku

Obecni: Piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.         Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu nr XIX/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 r.

3.         Omówienie kierunków działania celem ożywienia gospodarczego gminy Chełmek.

4.         Projekt uchwały w sprawie nabycia udziału w PECiGWŚ „ENWOS” Sp. zoo.

5.         Projekt uchwały w sprawie uchwalenia “założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chełmek”.

6.         Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

7.         Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

8.         Projekt uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej dla OSP Chełmek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu “Ford Transit 350 M”

9.         Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Chełmka.

10.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku.

11.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

12.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

13.     Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

14.     Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XX Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku, która odbyła się w budynku MOKSiR w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Burmistrz poprosił o przyjęcie zmienionego zapisu w uchwale w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r. (w pkt. 6 porządku obrad) oraz po pkt. 9 dodanie nowego punktu: projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad wraz z poprawkami pod głosowanie.

 

Obie poprawki oraz porządek obrad zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

            Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń wraz z Viceprzewodniczącymi Zofią Urbańczyk i Markiem Palka w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Chełmku i wszystkich obecnych złożyli uroczyste podziękowania i życzenia odchodzącemu na emeryturę Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Chełmku – Zbigniewowi Góralewiczowi.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XIX /2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 czerwca 2004 r.

 

Protokół z ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 8 czerwca 2004 r. był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Omówienie kierunków działania celem ożywienia gospodarczego Gminy Chełmek.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali informację dotyczącą sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie Chełmek. Informacja była omawiana na posiedzeniach wszystkich Komisji RM w miesiącu czerwcu br. i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zastępca Burmistrza Andrzej Skrzypiński uzupełnił informację o analizę struktury zatrudnienia, poziomu bezrobocia, infrastruktury technicznej i społecznej, informację o instytucjach i obiektach użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie Gminy Chełmek,
o wdrażaniu programów pomocowych oraz o realizowanych projektach z programu Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, podmiotach i instytucjach występujących w strefie i wokół strefy, wykorzystaniu powierzchni zabudowanej.

Radna Z. Urbańczyk, a także Radna J. Radwańska wyraziły zadowolenie, że maleje bezrobocie w naszej Gminy. Uważają, że należy robić wszystko, aby nadal pozyskiwać nowe miejsca pracy.

Radny M. Palka pytał czy jest zainteresowanie innymi terenami inwestycyjnymi przez potencjalnych przedsiębiorców (oprócz terenów PZPS).

Przewodniczący RM poinformował, że uczestniczy z Z-cą Burmistrza w Warsztatach Ożywienia Gospodarczego prowadzonych przez Urząd Pracy w Oświęcimiu. Odbywają się co miesiąc w innej gminie – ostatnio w Chełmku. Warsztaty są prowadzone w celu określenia
i uaktywnienia kierunków działania powiatu oświęcimskiego z poszczególnymi gminami. Gmina Chełmek na tle innych gmin ma najmniejszy poziom bezrobocia. W warsztatach powinny uczestniczyć przedsiębiorcy z naszego terenu – niestety przedsiębiorcy niechętnie korzystają z takich wykładów.

 

Burmistrz Andrzej Saternus poinformował radnych, że istniejąca strefa przemysłowa jest wykorzystana w 58 %, a PZPS w likwidacji – ponad 40 %.

Rok temu w czerwcu 2003 r. sąd ogłosił upadłość PZPS i od tej pory majątkiem zarządza Syndyk Masy Upadłościowej. Została powołana Rada Wierzycieli w skład której weszli – Dyrektor ZUS Chrzanów, Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Burmistrz Chełmka. Rezerwowym członkiem jest przedstawiciel PFRON-u. Rada miała już dwa posiedzenia. Do zadań Rady należy opiniowanie działań i przedsięwzięć Syndyka Masy Upadłościowej. Na ostatnim posiedzeniu został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia majątku PZPS (wartość przedsiębiorstwa ok. 11.658 tys. zł). Na mocy tej uchwały zostanie rozpoczęta procedura sprzedaży majątku. Sprzedaż majątku otworzy możliwości ożywienia strefy, napływu nowych inwestorów i nowych miejsc pracy.

W dalszej swojej wypowiedzi Burmistrz powiedział, że teren “Technoskóru” został w pełni wykorzystany przemysłowo; przed b. PZPS-em otwierają się możliwości ożywienia gospodarczego; bezrobocie się zmniejsza – obecnie 918 osób zarejestrowanych z naszego terenu. Z analizy danych wynika, że najwięcej osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Należy podjąć działania na przyszłość – dokonać oceny i analizy absolwentów szkoły średniej na naszym terenie (kierunków kształcenia, poziomu wykształcenia). Burmistrz zaproponował, aby takiej analizy dokonała Komisja Edukacji (…) RM w Chełmku.

Następną rzeczą bardzo ważną dla rozwoju gminy jest zmiana planu zagospodarowania i pozyskiwanie terenów jako miejsc pod przyszłe inwestycje. W tym zakresie Burmistrz sugeruje współpracę z Komisją Budżetu (…) i wypracowanie zadań do budżetu gminy na 2005 r.

Kończąc swoją wypowiedź Burmistrz poinformował o rozpoczętych staraniach w celu uruchomienia linii autobusowej w kierunku tyskiej strefy przemysłowej. W tym rejonie pracuje wiele osób z naszej gminy i jest duża możliwość pozyskania nowych miejsc pracy.

 

Radna D. Kręźlewicz – prosiła o informację w sprawie uruchomienia produkcji obuwia w przedsiębiorstwie “GUMIPOL”.

Burmistrz poinformował, że trwają przygotowania do spisania aktu notarialnego i rozpoczęcia produkcji.

Radna J. Radwańska – poinformowała o złych odczuciach mieszkańców co do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych do pracy w firmie MANULI.

B. Hojka – ponieważ, istotnym wpływem na rozwój gospodarczy miała być budowa drogi Oświęcim – Jaworzno, Radny zapytał na jakim etapie jest to zadanie.

Burmistrz poinformował, że to zadnie jest prowadzone przez administratorów dróg wojewódzkich ponieważ dla gmin jest to zbyt duży ciężar finansowy. Cześć drogi od Oświęcimia do Bobrku jest już na etapie przygotowywania  dokumentacji technicznej.

Radny M. Palka – pytał co ze sprzedażą nieruchomości dla Firmy VG Polska w obawie aby firma nie wyprowadziła się z Chełmka.

Burmistrz poinformował, że należy poczekać do sierpnia br. do wyjaśnienia spraw związanych ze sprzedażą majątku przez Syndyków Masy Upadłościowej b. PZPS. VG podtrzymuje wolę wykupienia hali produkcyjnej.

          Radny H. Wiśniewski – poprosił o informację jaki jest zamysł zagospodarowania cyt.“ugoru” obok placu targowego w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że p. Piątek właściciel nieruchomości planuje budowę stacji paliw. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Chce się włączyć w proces inwestycyjny przebudowy ul. Krakowskiej w celu włączenia do ruchu wyjazdu ze swojej posesji.

            Radna M. Gołyźniak poinformowała, że nie należy się cieszyć ze spadku bezrobocia na naszym terenie, bo dane z maja nie są adekwatne do okresu kiedy najwięcej ludzi pozyskało pracę. Dane właściwe będą dopiero w miesiącach jesiennych.

Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu jest bezrobocie, ale od kilku lat jest minimalna tendencja spadkowa i to jest pocieszające.

Radny A. Stokłosa zapytał co się dzieje z innymi przedsiębiorcami niż Manuli, bo nie zabiegamy o ich interesy i coraz trudniej mają utrzymać się na rynku.

Burmistrz poinformował, że Gmina nie może ingerować w prywatne firmy i szukać im kontrachentów. Gmina pomaga firmom w postaci stosowania ulg podatkowych, a także informuje o wszystkich możliwościach pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych.

 

Po dokładnym omówieniu i wyczerpaniu tematu Rada Miejska w Chełmku przyjęła informację dotyczącą kierunków działania celem ożywienia gospodarczego Gminy Chełmek i wnioskuje, aby Burmistrz wraz ze swoimi pracownikami w dalszym ciągu czynił starania w celu uaktywnienia strefy gospodarczej i pozyskiwania nowych miejsc pracy.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie nabycia udziału w PECiGWŚ „ENWOS” Sp. zoo.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku w miesiącu czerwcu br. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska czterech Komisji.

 

Od osoby prywatnej wpłynęła oferta sprzedaży 1 udziału w Spółce ENWOS. Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jako Gospodarki Wodno – Ściekowej ENWOS Sp. zoo w Chełmku przysługuje pierwszeństwo na równi z innymi wspólnikami nabycia zbywalnych udziałów. Przy zamiarze nabycia udziałów określa się cenę nabycia, która powinna być zbliżona do wartości nominalnej udziału.

Zgodnie z zapisami umowy Spółki, której kapitał zakładowy składa się z 1074 udziałów o nominalnej wysokości 50 zł każdy, jeden udział nie ma wpływu na podejmowanie przez Wspólników uchwały oraz że określenie wartości rynkowej udziału wymagałoby zlecenia jego wyceny. Wszystkie Komisje RM zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie nie nabywania udziałów ENWOS.

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

13 – za,    0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/156/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: nabycia udziału w PECiGWŚ „ENWOS” Sp. zoo.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia “założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chełmek”.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne – do zadań własnych Gminy należy planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie.

Burmistrz opracował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla całego obszaru Gminy Chełmek. Dokument sporządzono zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne; uzyskał pozytywne opinie Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie współpracy z innymi gminami, Wojewody Małopolskiego w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

Uwagi zgłoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu zostały uwzględnione w jego ostatecznej wersji.

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy Prawo Energetyczne rada gminy uchwaliła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozpatrując wnioski zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

13 – za,    0 – przeciw,  0 – wstrzymujący się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/157/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia “założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla gminy Chełmek”.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z funduszy przeznaczonych na dofinansowanie budowy remizy w ramach Domu Pamięci Tomasza Baty, która jest zgłoszona do ZPORR i nie będzie realizowana w bieżącym roku – przeznacza się środki finansowe w wysokości 45 tys. zł na modernizację i doposażenie świetlic środowiskowych na terenie Starego Miasta

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie głosów:

13 – za,    0 – przeciw,  0 – wstrzymujących  się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/158/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie:  zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2004 r.

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Ministerstwo Finansów wpłaciło część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 3.940 zł, którą po stronie wydatków przeznacza się na zapomogi.

Gimnazjum nr w Chełmku wpłaciło 6.000 zł na zwiększenie planu remontów. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2003 r. będą stanowiły koszty inwestycji, w związku z tym, zwiększa się plan wydatków na budowę sali gimnastycznej o 27.000 zł, a zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych w dziale obsługa długu publicznego.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

13 – za,    0 – przeciw,  0 – wstrzymujących  się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/159/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej dla OSP Chełmek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu “Ford Transit 350 M”

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku zwrócił się z prośbą o umorzenie pożyczki udzielonej na zakup samochodu. Do umorzenia pożyczki potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej, w której Rada M. wyrazi zgodę na umorzenie pożyczki udzielonej ze środków budżetowych Gminy Chełmek w 2003 r. dla OSP Chełmek w kwocie 59.900 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu “Ford Trasit 350 M”.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

13 – za,    0 – przeciw,  0 – wstrzymujących  się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/160/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: umorzenia pożyczki udzielonej dla OSP Chełmek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu “Ford Transit 350 M”

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Chełmka.

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały RM. Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Z dniem 1 lipca 2004 r. wchodzi w życie nowa ustawa, zgodnie z którą burmistrzowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (13–ta pensja).

Zgodnie z wnioskami Komisji RM przygotowane zostały dwa warianty podwyższenia wynagrodzenia burmistrza:

Wariant A – o 1.000 zł brutto

Wariant B – o kwotę 13-tej pensji podzieloną na 12 miesięcy (tj. 650 zł miesięcznie)

 

W dyskusji Radni poparli propozycję podwyższenia wynagrodzenia burmistrza, jednak co do wysokości podwyżki zdania były podzielone. W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał projekt uchwały z wersją tj. podwyższenie wynagrodzenia o 1.000 zł brutto pod głosowanie:

 

Projekt został przyjęty większością głosów:

8 – za,    5 – przeciw,   0 – wstrzymujący się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/161/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: zmiany wynagrodzenia Burmistrza Chełmka.

 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku.

 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku został włączony do porządku obrad sesji jako punkt dodatkowy i nie był omawiany na posiedzeniach komisji RM. Wg informacji Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa obowiązek powołania Komisji urbanistyczno architektonicznej nakłada ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja została powołana przez Burmistrza Chełmka. Brak natomiast przepisu, który reguluje sposób wynagradzania członków Komisji. Wg opinii RIO – Rada Miejska powinna określić sposób wynagradzania członków komisji.

 

Na pytania Radnych Burmistrz udzielił informacji na temat składu osobowego w Komisji.

Radny A. Stokłosa wnioskował o ustalenie jednakowej stawki diety dla Przewodniczącego Komisji oraz Członków, jednak wniosek nie spotkał się z przychylnością Radnych.

Radni wnioskowali o składanie sprawozdania z działalności Komisji za dany rok i przedstawienia go na Sesji RM.

 

Przewodniczący RM poddał projekt pod głosowanie.

Projekt został przyjęty większością głosów:

10 – za,    0 – przeciw,   3 – wstrzymujące się

 

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XX/162/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku.

 

 

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 2 czerwca 2004 r. do 24 czerwca 2004 r.

Do przedstawionego sprawozdania zapytania zgłosili Radni: Z. Urbańczyk, J. Radwańska i  A, Stokłosa – zapytania dotyczyły  wywozu nieczystości z nieruchomości przy ul. Piastowskiej
w Chełmku – p. Czecha. Burmistrz poinformował, że nieczystości z posesji p. Czecha zostały
w ubiegłym tygodniu wywiezione. Przygotowuje się procedurę prawną umożliwiającą wejście na posesję w celu usunięcia zagrożenia pożarowego raz na miesiąc.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 

Ad. 13. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

 

1.      Rada Miejska wnosi o przedstawianie na koniec każdego roku sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chełmku.

 

2.      Radna Szewczyk H. przypomina o zamontowaniu dodatkowych punktów świetlnych na terenie Bobrka.

Burmistrz udzielił informacji, że do tej pory Zakład Energetyczny utrudniał wejście na majątek firmie, która prowadziła obsługę konserwacyjną oświetlenia ulicznego. Firma ta rozwiązała umowę i w związku z powyższym planuje się, że dobudowa lamp będzie na przełomie września i października br.

 

3.      Radna J. Radwańska ponownie wnioskuje o wykoszenie terenu gminnego przy ul. Kochanowskiego w Chełmku.

Burmistrz przyjął wniosek do realizacji i poinformował, że rozważa możliwość sprzedaży tego terenu dla osób prywatnych.

 

4.      Radna Z. Urbańczyk informuje, że ścieżka rowerowa wykonana pod lasem od ul. Tuwima do ul. Leśnej w Chełmku została wysypana kamieniami, które niszczą obuwie – należy utwardzić drogę poprzez „uwalcowanie” oraz wykosić wysoką trawę wzdłuż tej ścieżki.

 

5.      Radny H. Wiśniewski prosił o informację w sprawie dróg powiatowych.

 Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w br. zostanie wykonany chodnik przy ul. Jagiellońskiej i przy ul. Kościuszki w Chełmku.

 

6.      Radna M. Gołyźniak zgłosiła następujące wnioski:

– mieszkańcy Osiedla skarżą się na głośno zachowującą się młodzież, która przebywa na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Chełmku do późnych godzin nocnych – prosi o interwencję do Policji,

– uzupełnić brakujące kosze uliczne obok placu zabaw,

– wystosować pismo do Urzędu Pocztowego o wyrażenie zgody na sprzedaż znaczków w kioskach Ruchu na terenie Osiedla,

Burmistrz poinformował, że zostaną ustawione tablice z zakazem przebywania po godz., 22,oo na terenie placu zabaw oraz wystąpi z pismem do Komisariatu Policji o egzekwowanie zakazu. Natomiast w sprawie sprzedaży znaczków temat zostanie rozeznany i Radna otrzyma odpowiedź.

 

7.      Przewodniczący RM Zb. Jeleń poinformował, że w okolicy biblioteki i placu zabaw przy ul. Brzozowej w Chełmku jest bardzo brudno.

Dyrektor MOKSiR – Waldemar Rudyk poinformował, że temat ten jest mu znany i poczynił już kroki zmierzające do zmian kadrowych w związku z tym sytuacja w najbliższych dniach ulegnie poprawie.

Radna D. Kręźlewicz – podziękowała za dobrze przygotowany plac zabaw. Zgłosiła również problem motocyklistów stwarzających zagrożenie dla przechodniów i innych użytkowników dróg, konieczność zlikwidowania dziury w drodze ( przy studzience ) na ul. Słowackiego po lewej stronie,

 ponadto Radna prosi o zapraszanie Radnych z terenu Osiedla do udziału Komisji Konkursowej ponieważ ostatnio na Dyrektora Gimnazjum nr 2 nie było przedstawiciela Radnych z terenu Osiedla,

 Radna prosi o informację ile wpłynęło ofert na wykup lokali użytkowych na ul. Wojska Polskiego, Brzozowej i Żeromskiego.

Burmistrz udzielił wyjaśnień, że w Komisji Konkursowej na Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chełmku była Radna i jednocześnie Nauczyciel – Z. Urbańczyk, ponieważ Nauczyciele i Radni z Osiedla to współpracownicy osoby, która zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko Dyrektora Gimnazjum. Natomiast na wykup lokali użytkowych zgłosiło swoje oferty 90 % najemców z nadzieją możliwości wykupu ratalnego.

 

8.      Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kolonia – T. Daniek zgłosiła trzy wnioski:

– na rogu ulicy Topolowej i Krakowskiej zapadł się libet – jest to niebezpieczne należy poprawić,

– na ul. Krakowskiej k. ogródków działkowych teren jest zakrzaczony i zaśmiecony – wymaga uporządkowania i wycięcia krzewów,

– na ul. Klonowej (naprzeciw Domu Rencisty) – po usunięciu budki z placu budowy pozostał bałagan, który należy jak najszybciej uporządkować,

 

9.      Radny H. Wiśniewski zaproponował, aby wykosić dwa boiska na stadionie, aby dzieci mogły korzystać do gry w piłkę w okresie wakacji.

Z-ca Burmistrza A. Skrzypiński oraz Dyrektor MOKSiR w Chełmku – W. Rudyk – zobowiązali się do realizacji wniosku.

 

 

Ad.14. Zakończenie obrad  XX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz.17,4o życząc wszystkim Radnym, Gościom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku udanych wakacji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*