Protokół nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLVI/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 14 września 2006 roku

w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

 

 

Obecni:  Radni  oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

 

Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 13ºº otworzył XLVI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku przywitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami, zaproszonych gości:

  • Radnego Rady Powiatu  w Oświęcimiu  – Adama Łękawę i Zbigniewa Góralewicza
  • Przewodniczących Zarządu Osiedli  i  Rad Sołeckich
  • Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciela  Komisariatu Policji w Chełmku
  • przedstawiciela   redakcji  „Echo Chełmka”

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób –  stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Burmistrz – Andrzej Saternus zgłosił wniosek:

–         o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek,

–         o wprowadzenie dodatkowego punktu obrad tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie budowy nawierzchni ulicy Sobieskiego w Chełmku i remontu ul. Krakowskiej w Bobrku.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wnioski Burmistrza.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycje Burmistrza.

 

Zebrani nie zgłaszali więcej wniosków i uwag do porządku obrad w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z punktem dodatkowym.

 

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1.         Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu nr XLV/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r.

3.         Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.

4.         Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Chełmku przy ul. Polnej i Sadowej.

5.         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chełmek.

6.         Projekt uchwały w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku.

7.         Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Gorzowie przy ul. Orliska  (p.gr 342/54).

8.         Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Orliska (p.gr 342/55).

9.         Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

10.      Projekt uchwały w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

11.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

12.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia (odmowy zatwierdzenia) taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

13.      Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.

14.      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

15.      Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego.

16.      Projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

17.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie budowy nawierzchni ulicy Sobieskiego w Chełmku i remontu ul. Krakowskiej w Bobrku.

18.      Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

19.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

20.      Sprawy bieżące, wnioski i  interpelacje.

21.      Zakończenie obrad  XLVI  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad  oraz  informację o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od  1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XLV/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca  2006 roku.

Protokół nr XLV/2006 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej  dnia 28 czerwca  2006 roku  był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści  protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.  (załącznik nr 3)

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze została dokładnie omówiona na Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   w Chełmku w dniu  5 września 2006 r., a także  na Komisji Budżetu (…) w dniu  31 sierpnia  br.  Komisje nie wnosiły uwag do przedstawionej informacji o realizacji budżetu w I półroczu br.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Idzik odczytał pozytywne stanowisko Komisji rewizyjnej. Następnie Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…).

 

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa odczytała uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 września 2006 r. nr ZII.SO-4012/24/06 w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2006 r.

 

Burmistrz udzielił dodatkowych informacji o zadaniach inwestycyjnych ukończonych i w trakcie realizacji, o przetargach  na remonty dróg oraz o ściągalności podatku od nieruchomości.

 

Informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. została poddana pod głosowanie i przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie .

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Chełmku przy ul. Polnej i Sadowej.

W związku z potrzebą wydzielenia działek budowlanych na terenie Gminy Chełmek, zlecono prace geodezyjne, w wyniku których powstało 5 nowych działek budowlanych przy ul. Polnej i Sadowej w Chełmku.  Działki zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Projekt uchwały został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…)  w dniu 30.08. oraz handlu (…) w dniu 28.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI/351/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych w Chełmku

przy ul. Polnej i Sadowej.

 

Uchwała stanowi  załącznik nr 4  do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chełmek.

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikom wieczystym przysługuje bonifikata w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które są wykorzystywane na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały o udzieleniu 90 % bonifikaty w przypadku jeżeli nabywca nie zalega z opłatami wobec Gminy oraz poniesie koszty wyceny nieruchomości. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowa wpłata wyliczonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 30.08. oraz handlu (…) w dniu 28.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radna Maria Gołyźniak zgłosiła wniosek do w/w uchwały, aby bonifikata wyniosła 99%. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej.

Głosowało 15 radnych: 2  – za ,  10  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

Wniosek został odrzucony.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały z propozycją bonifikaty 90 %

Głosowało 15 radnych: 12  – za ,  2  – przeciw, 1  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLVI/352/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku.

Na zebraniu Grupy Członkowskiej MSM Budowlanka – osiedla Chełmek podjęty został wniosek dotyczący przekazania działki gruntowej położonej w Chełmku przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kościuszki – zabudowanej Kapliczką. Z uwagi na fakt, że nieruchomość ta nie jest związana z działalnością statutową spółdzielni proponuje się podjąć działania zmierzające do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 30.08. oraz handlu (…) w dniu 28.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI/ 353/2006

w sprawie: przejęcia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr 6  do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Gorzowie przy ul. Orliska  (p.gr 342/54).

Uchwała dotyczy sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Orliska oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka  nr 342/54 o pow. 0.0320 ha – jako działki przyległej do nieruchomości oznaczonej jako działka 344/16.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 30.08. oraz handlu (…) w dniu 28.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI/354/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Gorzowie  przy ul. Orliska  (p.gr 342/54).

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Orliska

Uchwała dotyczy sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Orliska oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka  nr 342/55 o pow. 0.2059 ha.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 30.08. oraz handlu (…) w dniu 28.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:  15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI/355/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości położonej
w Gorzowie przy ul. Orliska 

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr 8  do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

Projekt uchwały dotyczy wydzielenia z zakresu zadań MOPS i utworzeniu “Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku” jako jednostki organizacyjnej Gminy Chełmek.

Zadanie to jest zaleceniem pokontrolnym Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca br. Zmiany organizacyjne nie mają wpływu na sposób finansowania zadania – zadanie finansowane jest ze środków zleconych.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 30.08. oraz zdrowia (…) w dniu 31.08. 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI/356/2006

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr  9  do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

W nawiązaniu do poprzedniego projektu uchwały został opracowany projekt statutu ŚDS, który konieczny do funkcjonowania jednostki.

 

Projekt statutu został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 30 sierpnia oraz Komisji zdrowia….. w dniu 31 sierpnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI / 357 /2006

w sprawie:  statutu Środowiskowego  Domu Samopomocy
– Pobyt Dzienny A w Chełmku.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  10  do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Tworzenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki opiera się na tworzeniu instytucji wspierających rodzinę w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych i socjalnych. Działania wspierające rodzinę dotyczą wszystkich określonych w ustawie o pomocy społecznej przesłanek: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu i narkomanii, wymagają koordynacji i służą realizacji określonych celów. Realizacja niektórych zadań wymaga rozwiązań programowych. Uchwałą XLII/322/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 kwietnia został przyjęty “Program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Chełmek”. W Gminie Chełmek realizowany jest również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stworzenie pełnozakresowego, kompleksowego i skoordynowanego systemu w Gminie Chełmek wymaga opracowania i wdrożenia innych programów pomocowych nakierowanych na inne typy dysfunkcji rodziny i koordynowania tych programów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Projekt uchwały  został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu 31 sierpnia 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI / 358 /2006

w sprawie: przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

 

Uchwała  stanowi  załącznik nr 11  do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .

PECiGWŚ “ENWOS”  przedłożyło Burmistrzowi  Chełmka wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie przemysłowym na okres od 1.XI.2006 do 31.X.2007 r.  Wnioskodawca zaproponował następujące ceny brutto:

–         woda pitna – 9,26 zł/m3

–         woda surowa – 6,20 zł/m3

–         ścieki 8,94 zł/m3

W stosunku do roku ubiegłego stawki wody pitnej i cena ścieków nie ulegną zmianie, natomiast woda surowa wzrośnie o 0.05 zł/m3.

Przewodniczący RM odczytał opinię Burmistrza Chełmka do wniosku PECiGWŚ “ENWOS”.

 

Projekt uchwały został omówiony i negatywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu(…) w dniu 30 sierpnia oraz handlu (…) w dniu 28 sierpnia 2006 r. Przewodniczący odczytał  negatywne stanowisko  komisji.

 

            Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zwiększającej taryfy wody surowej.

Głosowało 15 radnych:  0  – za ,  12  – przeciw,  3  – wstrzymujące się

Projekt uchwały został odrzucony większością głosów.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf:

Głosowało 14 radnych:  12  – za ,  2  – przeciw,  0  – wstrzymujących się

UCHWAŁA Nr XLVI/359/2006

w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.

Projekt uchwały dotyczy utworzenia obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI / 360 /2006

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (..) w dniu 30 sierpnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLVI / 361 /2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  14  do protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego.

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu(…) w dniu 30 sierpnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został  przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLVI / 362/2006

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr 15  do protokołu.

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

W związku z potrzebą poprawy układu komunikacyjnego Oświęcimia z sąsiednimi gminami w 2002 r.  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  rozpoczął prace studialne, a następnie w 2003 r. koncepcyjne na budowę obwodnicy Oświęcimia wraz z infrastrukturą. Doprowadziło to ostatecznie do spisania umowy z dnia 10 lipca 2003 r. o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi współpracy regionalnej”, Etap I – odcinek od skrzyżowania ul. Chemików z ul. Fabryczną do drogi wojewódzkiej 933 w Bobrku,
w której miasto Chełmek zobowiązało się do wprowadzenia w swój plan zagospodarowania przestrzennego korytarza komunikacyjnego dla drogi współpracy regionalnej.

Z mocy ustawy stare plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chełmek straciły ważność 31 grudnia 2003 r. dlatego zachodzi konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bobrku.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu(…) w dniu 30 sierpnia 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,  w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI /363 /2006

w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w Bobrku.

 

Uchwała  stanowi   załącznik nr  16  do protokołu.

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie budowy nawierzchni ulicy Sobieskiego w Chełmku i remontu ul. Krakowskiej w Bobrku.   

Niniejsza uchwała dopuszcza zaciągnięcie zobowiązania przez Burmistrza Chełmka na pilne potrzeby związne z koniecznością przeprowadzenia remontu ul. Krakowskiej w Bobrku do wysokości 35.000,00. oraz budowy nawierzchni ulicy Sobieskiego w Chełmku  do wysokości 30.000,00 zł .

Ze względu na długie procedury przetargowe termin realizacji zadania określono na 2007 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:   12  – za ,  0  – przeciw, 2  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XLVI /364 /2006

w sprawie:  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
w zakresie budowy nawierzchni ulicy Sobieskiego w Chełmku i remontu ul. Krakowskiej
w Bobrku.

 

Uchwała  stanowi  załącznik nr  17  do protokołu.

 

Ad. 18. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami  Radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca  2006  r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Radni nie wnosili uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18  do protokołu.

 

Ad. 19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od dnia  22 czerwca  do  4 września  2006 r.

 

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 19  do protokołu .

 

Ad. 20. Sprawy bieżące, wnioski  i  interpelacje.

1.         Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie likwidacji Oddziału dla Przewlekle Chorych w Szpitalu Powiatowym im. Św. Maksymiliana, funkcjonującym w strukturze Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 oraz negatywną opinię Komisji zdrowia (…) .

Rada Miejska poparła stanowisko Komisji zdrowia (…) i uważa, że w związku  z dużą liczbą osób przewlekle chorych, taki oddział jest bardzo potrzebny na naszym terenie. Jest wiele osób pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim bliskim, a dojazd do Makowa jest bardzo uciążliwy i kosztowny. Istnieje obawa, że w Makowie Podhalańskim zabraknie miejsc do umieszczenia chorych lub okres oczekiwania będzie bardzo odległy i  opieka nad osobami przewlekle chorymi z naszego terenu nie zostanie prawidłowo zabezpieczona.

W związku z tym Rada Miejska w Chełmku wnioskuje o przeniesienie oddziału dopiero po przeprowadzeniu  remontu  obiektu  “Pałac” w Grojcu.

Głosowało 14 radnych:   14  – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

2.         Przewodniczący RM odczytał zebranym pismo Prezesa Zarządu Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim  z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące wsparcia  idei budowy hospicjum.

3.         Przewodniczący RM przedstawił Radnym RM w Chełmku propozycję rozważenia możliwości wydłużenia godzin przyjmowania stron przez Przewodniczącego RM. Propozycja ta jest wynikiem zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 18 maja br.

Radni uważają, że przyjmowanie stron przez Przewodniczącego RM we wtorki w godzinach od 14 – 16  jest terminem sprawdzonym i spełniającym swoją rolę. Nie ma potrzeby wydłużania godzin przyjmowania stron.

4.         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM – p. M. Idzik zapoznał zebranych z protokołem i wnioskami z kontroli Chełmeckiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub “Paprotnik” w Chełmku z dnia 27 czerwca 2006 r.

Wnioski i interpelacje

1.         T. Daniek – prosiła o informację czy przy ul. Krakowskiej planowana jest budowa stacji paliw tylko na ropę oraz czy planuje się budowę sklepu Biedronka na tym terenie.

Burmistrz udzielił informacji.

 

2.         B. Kania – informowała, że podczas prac budowlanych (k. placu targowego) ciężkim sprzętem został zniszczony chodnik przy ul. Krakowskiej oraz źle zamontowane kratki ściekowe – prosi o zwrócenie uwagi podczas odbioru robót.

 

3.         B. Hojka – ponowił wniosek o zamontowanie świateł wzbudzających na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej (na przeciw Alberta) oraz o zamontowanie progów zwalniających na ul. Brzozowej k. szkoły.

 

4.         E. Krupa – poinformował, że pomimo zgłoszenia zaistniałej szkody, policja nie zareagowała: róg klombu przy targowisku został zniszczony, prawdopodobnie przez ekipy budowlane lub inny samochód wjeżdżający na targowisko.

 

5.         D. Kręźlewicz ponowiła wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Krakowskiej na wysokości placu targowego.

 

6.         Wiśniewski  H. – wejście na stadion jest wykonane  z płyt,  tworzą się kałuże – należy wyłożyć kostką

–      studzienka na ul. Brzozowej (wjazd pod mostek) jest niezabezpieczona

 

7.         M. Palka:

–      ponawia wniosek o przedstawienie dokładnej analizy zorganizowanego dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Oświęcimiu (w tej sprawie zwrócili się również rodzice dzieci dojeżdżających do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu)

–      wnioskuje o wystosowanie pisma do ZDP w Oświęcimiu o wybudowanie zatoki na ul. Szkolnej w okolicy budynku szkoły w Gorzowie,

–      prosi o informację dotyczącą skradzionych drutów energetycznych w Gorzowie

–      zwrócić się z pismem do Komisariatu Policji w Chełmku o informację czy udało się zatrzymać osoby podejrzane o niszczenie koszy i przystanków autobusowych w Gorzowie

 

8.         Z. Urbańczyk zgłasza konieczność:

–      nawiezienia ziemi na skrzyżowanie ul. Śląskiej i Chrobrego w celu zlikwidowania niebezpiecznej  “wyrwy”,

–      naprawy wiaty przystankowej w pobliżu Domu Ludowego w Chełmku,

 

9.         B. Kania ponawia wniosek o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Słowackiego na ul. Mickiewicza.

 

10.     H. Szewczyk zwróciła się do Burmistrza o wyjaśnienie stanu własności drogi w tzw. “Szyjkach – przez las”

Burmistrz poinformował, że jest to droga  powiatowa.

 

11.     D. Kręźlewicz zwróciła się do Burmistrza o informację o postępie prac związanych z remontem pałacu w Bobrku.

Burmistrz poinformował, że w tej sprawie ukazał się bulwersujący artykuł w prasie, do którego sprostowanie zamieścił właściciel posiadłości. Pismo wyjaśniające znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim.

 

12.     M. Idzik – ponawia wniosek  o dokonanie wizji na całym obszarze Gminy Chełmek i wyznaczenia drzew koniecznych do przycinki oraz ponowił wniosek o naprawę nawierzchni ul. Lipowej, Długiej i Kolistej w Bobrku.

 

13.     B. Dulęba wnioskował o rozważenie przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania na ul. Oświęcimskiej  i  Śląskiej  lub zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w tym rejonie.

Burmistrz poinformował, że rozwiązaniem sprawy niebezpiecznego skrzyżowania zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

14.     A. Stokłosa poparł wniosek przedmówcy dotyczący konieczności przebudowy skrzyżowania na ul. Śląskiej oraz poinformował, że na przystanku autobusowym na ul. Oświęcimskiej i Mieszka I nie ma wiaty, podczas opadów deszczu oczekujący na autobus mokną.

Na ul. Chrobrego pojawiły się wyboje-doły, które są niebezpieczne i należy je zlikwidować.

 

15.     M. Gołyźniak poinformowała, że:

–      brak jest odpowiedzi na wniosek z czerwca br. w sprawie dokończenia ul. Hermana i Chrobrego na Starym Mieście

–      brak informacji na temat przydzielenia pomieszczenia w Domu Ludowym w Bobrku dla Koła PZEiR

–      radna wnioskuje o zwiększenie zatrudnienia w przychodni na stanowisku rehabilitanta-masażysty, ponieważ okres oczekiwania wynosi ok. 6 miesięcy.

 

Ad. 21. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XLVI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15,50, podziękował radnym za rzeczową dyskusję oraz pracownikom Urzędu za przygotowanie materiałów .

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*